Top

Pretentii

Dosar nr. 5126/333/2009 pretentii.

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

DECIZIA CIVILA Nr. 936

Sedinta publica de la 23 Iunie 2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE IOLANDA-MIHAELA PASCARU

Judecator CORINA-SUZANA ARTENE

Judecator DANIELA MIHAELA MANOLE

Grefier MANUELA RUSU

Pe rol fiind la ordine solutionarea cererii de recurs formulate de pârâtul CONSILIUL JUDETEAN VASLUI cu sediul în Vaslui judetul Vaslui în contradictoriu cu reclamanta intimata ARAVIG cu sediul în Vaslui, împotriva sentintei civile nr.273 din 22.01.2010 pronuntata de Judecatoria Vaslui .

Obiectul cauzei – pretentii.

La apelul nominal facut în sedinta s-a prezentat pentru recurenta –consilier juridic Mihalachi Cristina Valeria care depune delegatie la dosar, lipsa fiind intimata.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier, ocazie cu care s-a aratat ca:

– procedura de citare a fost legal îndeplinita;

– cauza se afla la al doilea termen de judecata;

– cererea de recurs a fost formulata si motivata în termen legal; timbrata.

– s-a solicitat judecarea cauzei în lipsa partilor;

S-au citit si verificat actele si lucrarile de la dosar, dupa care reprezentanta recurentei depune la dosar un set de înscrisuri cu care doreste sa faca dovada ca pârâta si-a respectat obligatia de a efectua lucrari de întretinere, asfaltare a DJ 244 Suletea Namifiind late acte de depus sau cereri no ide formulat, instanta constata cauza în stare de judecata acordând cuvântul partilor la fond:

Cj. Mihalachi având cuvântul solicita admiterea recursului.

Reclamanta ARAVIG a solicitat instantei obligarea Consiliului judetean Vaslui, la plata sumei de 2.0751ei cu titlu de daune delictuale si la plata dobânzii legale, de la data introducerii cererii si pâna la achitarea integrala a sumei.

Intimata a precizat ca aceasta suma reprezinta contravaloarea reparatiilor autoturismului Renault Megane, cu numarul de înmatriculare VS 03 NUO, proprietatea dlui Cojocaru Danut, achitate în baza asigurarii CASCO, autoturism care a fost avariat datorita „neadaptarii vitezei la conditiile de drum”, intrând astfel într-o groapa existenta pe drumul judetean DJ 244 Suletea, drum care se afla în administrarea Consiliului judetean Vaslui.

Prin actele depuse la dosar a dovedit faptul ca pârâta, recurenta din prezenta cauza si-a îndeplinit obligatia de semnalizare, cât si cea de întretinere a drumului public, dar si faptul ca avarierea s-a produs datorita neadaptarii vitezei la conditiile de drum, culpa asumata de catre conducatorul auto, situatie în care apreciaza ca nu este dovedita fapta ilicita a CONSILIULUI JUDETEAN VASLUI , neputându-se stabili un raport de cauzalitate dintre fapta si prejudiciu, astfel nefiind îndeplinite conditiile raspunderii civile delictuale .

De asemenea, Agentul de politie care a întocmit Procesul-verbal seria AP nr. 0400171/12.03.2009, a consemnat ca avarierea autoturismului s-a produs „datorita neadaptarii vitezei la conditiile de drum”. Pe fondul neadaptarii vitezei acesta a patruns într-o groapa existenta pe carosabil avariindu-si autovehiculul. Din cele consemnate nu rezulta ca avarierea s-a produs din cauza unei gropi existente în carosabil, ci din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum, drum care era semnalizat corespunzator de catre institutia noastra. Totodata, conducatorul auto nu a facut obiectiuni la cele consemnate în Procesul – verbal , semnându-1 si asumându-si întreaga culpa pentru producerea avarierii.

Totodata precizeaza ca în perioada 24.03.2008 – 18.04.2008, pe DJ 244 s-au efectuat, în baza Contractului de lucrari nr.2285/18.03.2008 încheiat cu S.C. Transmir SRL Murgeni, lucrari de „întretinere îmbracaminti asfaltice pe DJ 244 : 23 August (DN 24A) – Suletea – Stoisesti – Gara Banca – Salcioara (DN 24). Alaturat atasam Ordinul de începere a lucrarilor nr.2493/24.03.2008 si Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.933/18.04.2004.

Pentru aceste motive, solicita admitere recursului si casarea hotarârii instantei de fond.

S-au declarat dezbaterile închise, instanta lasând cauza în pronuntare.

Deliberând s-a dat solutia de mai jos;

TRIBUNALUL

Asupra recursului civil de fata;

Prin sentinta civila nr. 273 din 22.01.2010 Judecatoria Vaslui a admis cererea formulata de reclamanta S.C. ASIGURAREA ROMÂNEASCA ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. PRIN SUCURSALA VASLUI în contradictoriu cu pârâta CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

A obligat pârâta sa achite reclamantei suma de 2.075 lei cu titlu de daune, precum si dobânda legala de la data introducerii cererii de chemare în judecata (21.08.2009) pâna la achitarea integrala.

A obligat pârâta sa achite reclamantei suma de 180 lei cu titlul de cheltuieli de judecata.

S-a retinut de catre instanta de fond ca:

Reclamanta are calitatea de asigurator CASCO pentru autoturismul Renault Megane VS-03-NUO avându-l ca proprietar pe numitul Cojocaru Danut. Potrivit procesului-verbal seria AP nr.0400171 întocmit la data de 12.03.2009 de IPJ Vaslui – Postul de Politie Suletea, la data de 11.03.2009, numitul Cojocaru Danut a condus autoturismul Renault Megane VS-03-NUO proprietatea sa pe DJ 244 Suletea si, datorita neadaptarii vitezei la conditiile de drum, a patruns într-o groapa de pe partea carosabila, avariind sistemul de rulare stânga fata a autovehiculului sus mentionat. Avariile s-au înregistrat la nivelul portului fuzeta, jantei fata, anvelopei si capacului fata. S-a retinut în sarcina conducatorului auto ca a încalcat dispozitiile art.123 alin.1 lit.f) din HG nr.1391/2006 potrivit carora îi revenea obligatia de a reduce viteza pe drumuri cu denivelari semnalizate ca atare.

Cu toate acestea, prin adresa nr. 433839/05.09.2009, IPJ Vaslui – Postul de Politie Suletea a comunicat reclamantei ca DJ 244 Suletea se afla în administrarea Consiliului Judetean Vaslui iar la data de 11.03.2009, când a avut loc evenimentul rutier în urma caruia a fost avariat autoturismul Renault Megane VS-03-NUO, proprietatea lui Cojocaru Danut, pe acel sector de drum nu existau montate indicatoare de avertizare cu privire la denivelarea existenta în carosabil.

Din înscrisurile depuse de pârâta la dosarul cauzei a rezultat ca pe DJ 244 Suletea au fost efectuate mai multe lucrari de întretinere cu doi antreprenori, care au montat indicatoare de avertizare aferente. Însa aceste lucrari s-au desfasurat în alte perioade (20.06.2007 – 08.11.2007, respectiv 24.03.2008 – 18.04.2008) decât cea în care s-a produs evenimentul rutier (11.03.2009), când, potrivit relatiilor furnizate de IPJ Vaslui, nu erau montate indicatoare de avertizare a gropilor.

Instanta a retinut asadar ca la data de 11.03.2009, pe DJ 244 în localitatea Suletea, drumul public prezenta gropi în carosabil, fara ca acestea sa fie semnalizate corespunzator.

Sumele de bani necesare reparatiilor autoturismului au fost suportate de intimata, aceasta despagubind proprietarul cu contravaloarea prejudiciului creat, respectiv suma de 2.075 lei.

În drept, potrivit art.22 din Legea nr.136/1995, asiguratorul se subroga în toate drepturile asiguratului împotriva celui raspunzator de prejudiciul produs, reclamanta fiind astfel legitimata sa introduca o actiune în regres în contradictoriu cu administratorul drumului întrucât conform art.5 alin.6 din OUG nr.195/2002, în cazul unui eveniment rutier ca urmare a starii tehnice necorespunzatoare a drumului public, administratorul de drum raspunde civil.

Potrivit art.91 alin.1 lit.c) si alin.5 lit.a) pct.12 din Legea nr.215/2001, Consiliul Judetean are atributii de administrare a patrimoniului public, a podurilor si drumurilor publice. De asemenea, conform art.22 din Legea nr.43/1997, „administrarea drumurilor judetene se asigura de catre consiliile judetene” iar la art.128 din OUG nr.195/2002 se prevede ca „autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii: a) iau masuri pentru mentinerea permanenta în stare tehnica buna a drumurilor pe care le administreaza, precum si pentru iluminarea corespunzatoare a acestora, conform legii; b) iau masuri pentru instalarea, aplicarea si întretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei, conform standardelor în vigoare, tinând evidenta acestora”.

Fata de aceste prevederi legale, sintetizând, a rezultat ca obligatia Consiliului Judetean în calitate de administrator al drumului judetean în discutie este de a urmari si de a asigura mentinerea permanenta în stare tehnica buna a acestuia. Astfel, obligatia sa are un caracter continuu, nefiind exonerata de raspunderea civila chiar daca în anii anteriori a efectuat lucrari de întretinere a drumului.

Prin înscrisurile depuse, pârâta nu a facut dovada existentei indicatoarelor de avertizare a gropilor la data de 11.03.2009. cu ocazia efectuarii lucrarilor de întretinere în anii anterior, au fost montate indicatoarele aferente, însa lucrarile s-au finalizat cu mult timp anterior producerii accidentului iar din adresa IPJ Vaslui nu a rezultat ca aceste indicatoare au ramase montate în locurile respective ci ca lipseau la data de 11.03.2009.

Faptul ca între timp drumul s-a deteriorat nu îi este imputabil conducatorului auto deoarece obligatia de a întretine drumurile judetene sau de a monta indicatoare pentru semnalizarea denivelarilor aparute, apartine administratorului drumului în considerarea faptul ca atributia sa este a urmari în permanenta starea drumului.

Cu privire la procesul-verbal seria AP nr.0400171/12.03.2009, instanta retine ca fata de lipsa indicatoarelor de avertizare, nu se poate stabili ca exista o legatura de cauzalitate între conduita soferului si urmarea produsa (intrarea într-o groapa aflata pe carosabil), acesta neavând în atare conditii obligatia de a reduce/ adapta viteza la conditiile de drum, altfel decât cea general valabila si anume, de a respecta viteza maxima admisa pe sectorul de drum respectiv.

Raportat la raspunderea civila delictuala a pârâtei în calitatea sa de administrator al drumului, instanta a retinut ca sunt îndeplinite conditiile existentei faptei(existenta gropii astfel cum s-a consemnat în procesul-verbal întocmit de agentul de politie si necontestata de pârâta, lipsa mentinerii permanente a starii tehnice bune a drumului si lipsa indicatoarelor de avertizare – fapt ca rezulta din adresa nr. 433839/05.09.2009 emisa de IPJ Vaslui), a prejudiciului (astfel cum acesta rezulta din procesul-verbal seria AP nr.0400171/ 12.03.2009, din procesul de constatare a pagubelor nr.320/F/VS0/2065/2009, factura nr.1021265/ 16.03.2009 si din devizul nr.3477/2009), a legaturii de cauzalitate între fapta si prejudiciu, precum si a culpei (cu precizarea ca în materia raspunderii civile delictuale, persoana responsabila raspunde si pentru culpa cea mai usoara – conform art.999 Cod civil).

În consecinta cererea de chemare în judecata a fost întemeiata, sens în care instanta a obligat pârâta sa achite reclamantei suma de 2075 lei cu titlu de daune.

În ceea ce priveste capatul accesoriu de cerere privind dobânda legala, fata de natura comerciala a acestei actiuni (conform Deciziei nr. XXIII/19.03.2007 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectiile Unite), instanta a constatat ca în cauza sunt aplicabile dispoz. OG nr.9/2000 si ale art.43 Cod comercial, sens în care a admis si acest capat de cerere si a obligat pârâta sa achite reclamantei dobânda legala aferenta debitului principal de la data introducerii cererii de chemare în judecata (21.08.2009), pâna la plata efectiva.

Vazând si disp.art.274 Cod procedura civila;

Împotriva acestei hotarâri a declarat recurs pârâta CONSILIUL JUDETEAN VASLUI criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie pentru urmatoarele considerente:

În fapt, reclamanta ARAVIG a solicitat instantei obligarea Consiliului judetean Vaslui, la plata sumei de 2.075 lei cu titlu de daune delictuale si la plata dobânzii legale, de la data introducerii cererii si pâna la achitarea integrala a sumei.

Intimata a precizat ca aceasta suma reprezinta contravaloarea reparatiilor autoturismului Renault Megane, cu numarul de înmatriculare VS 03 NUO, proprietatea dlui Cojocaru Danut, achitate în baza asigurarii CASCO, autoturism care a fost avariat datorita „neadaptarii vitezei la conditiile de drum”, intrând astfel într-o groapa existenta pe drumul judetean DJ 244 Suletea, drum care se afla în administrarea Consiliului judetean Vaslui.

Agentul de politie care a întocmit Procesul-verbal seria AP nr. 0400171/12.03.2009, a consemnat ca avarierea autoturismului s-a produs „datorita neadaptarii vitezei la conditiile de drum”. Pe fondul neadaptarii vitezei acesta a patruns într-o groapa existenta pe carosabil avariindu-si autovehiculul. Din cele consemnate nu rezulta ca avarierea s-a produs din cauza unei gropi existente în carosabil, ci din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum, drum care era semnalizat corespunzator de catre institutia recurenta. Totodata, conducatorul auto nu a facut obiectiuni la cele consemnate în Procesul – verbal , semnându-1 si asumându-si întreaga culpa pentru producerea avarierii.

Potrivit dispozitiilor art.5 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice „administratorul drumului public, cu avizul politiei, este obligat sa instaleze indicatoare sau alte dispozitive speciale”, pentru evitarea unor eventuale accidente.

Institutia recurenta a respectat aceasta obligatie, instalând la intrarea pe DJ 244 panouri avertizoare, si anume : „Tabla denivelari” si „Tabla reducere viteza 30 km/h”. Aceste panouri au fost instalate în perioada iunie – noiembrie 2007, de catre S.C. Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Vaslui, în baza Contractului de lucrari nr.2906/01.06.2007.

În perioada 24.03.2008 – 18.04.2008, pe DJ 244 s-au efectuat, în baza Contractului de lucrari nr.2285/18.03.2008 încheiat cu S.C. Transmir SRL Murgeni, lucrari de „întretinere îmbracaminti asfaltice pe DJ 244 : 23 August (DN 24A) – Suletea – Stoisesti – Gara Banca – Salcioara (DN 24).

În drept, recurentul a invocat dispozitiile art. 299 – 304 Cod procedura civila.

În dovedire recurentul a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

Analizând actele si lucrarile dosarului prin prisma motivelor de recurs si a dispozitiilor legale aplicabile în cauza, instanta de control judiciar a constatat ca recursul este neîntemeiat pentru urmatoarele considerente:

În mod corect instanta de fond a obligat pârâtul la plata catre reclamanta a sumei de 2075 lei, cu titlu de daune având în vedere ca, în cauza, s-au dovedit conditiile de antrenare a raspunderii delictuale a pârâtei: fapta ilicita, prejudiciul, raportul de cauzalitate dintre fapta si prejudiciu si culpa pârâtului.

Fapta ilicita consta în întretinerea necorespunzatoare a drumului pe care a circulat asiguratul intimatei, prejudiciul consta în contravaloarea reparatiilor la autoturismul numitului Cojocaru Danut, achitate de intimata, iar vinovatia pârâtei consta în faptul ca nu a efectuat reparatiile necesare la drumul pe care a avut loc incidentul.

În motivele de recurs, recurentul a aratat ca s-a încheiat un proces verbal de contraventie de catre agentul de politie în care s-a consemnat ca accidentul s-a produs din culpa conducatorului auto care nu a adaptat viteza la conditiile de drum. În mod normal, drumul pe care circula conducatorul auto trebuia sa asigure toate conditiile necesare pentru ca un vehicul sa circule cu viteza legala admisa pe sectorul de drum respectiv, iar nu conducatorul auto sa adapteze viteza la conditiile de drum necorespunzatoare. Din cauza ca drumul nu a fost întretinut corespunzator, conducatorul auto a intrat cu masina într-o groapa din carosabil avariind-o, groapa care nu era semnalizata.

Panourile de avertizare pe care recurentul arata ca le-a montat pe acel drum, nu existau la momentul producerii evenimentului, deoarece erau panouri care se amplasau în perioada în care se efectuau lucrari de reparatii la drum. Aceste lucrari au avut loc înainte de producerea accidentului, respectiv anul 2007 si 2008, pâna 18.04.2008.

La data producerii accidentului, recurentul nu a facut dovada ca drumul era în reparatie si s-ar fi instalat panouri de avertizare.

Fata de cele aratate, de dispozitiile art. 312 al. 1 C. proc. Civ. si având în vedere ca, în cauza, nu sunt incidente nici unul din motivele de recurs prevazute de art. 304 C. proc. Civ. sau alte motive de ordine publica, instanta va respinge recursul, urmând sa mentina hotarârea instantei de fond.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge recursul declarat de CONSILIUL JUDETEAN VASLUI împotriva sentintei civile nr. 273 din 22.01.2010 pronuntata de Judecatoria Vaslui ,pe care o mentine.

IREVOCABILA.

Pronuntata în sedinta publica ,azi, 23 Iunie 2010

Presedinte,

IOLANDA-MIHAELA PASCARU Judecator,

CORINA-SUZANA ARTENE Judecator,

DANIELA MIHAELA MANOLE

Grefier,

MANUELA RUSU

Etichete: