Top

Pretentii

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI, JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 4109/270/2009 lit. com. – pretenţii

Înreg. 02.07.2009

Sentinţa civilă nr. 1220

Şedinţa publică din 08.04.2010

Instanţa constituită din:

Preşedinte – ……….

Grefier –………

Pe rol fiind soluţionarea cererii formulată de creditoarea SC …….. Bucureşti în contradictoriu cu debitorul: Compania Naţională de Autostrăzi şi drumuri Naţionale –Secţia drumuri Naţionale …….., având ca obiect pretenţii-litigiu comercial.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns: consilier juridic ……….pentru creditoare, pârâta Compania Naţională de Autostrăzi şi drumuri Naţionale –Secţia drumuri Naţionale Bacău reprezentată de c.j. …….

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care; la interpelarea instanţei apărătorul reclamantei arată că nu are alte probatorii.

Apărătorul pârâtei solicită a se efectua expertiză cu privire la dinamica accidentului.

În replică, apărătorul reclamantei consideră că nu se impune această expertiză, motivat de faptul că există părerea unanimă a specialiştilor, aspecte din care reiese clar că maşina s-a stricat în timpul accidentului, în ceea ce priveşte dinamica, avariile au fost constatate. Pârâta a fost contra tot timpul de a achita banii, reclamanta a adus multe probe, s-a probat temeinic.

Apărătorul pârâtei precizează că reclamanta nu a probat legătura de cauzalitate, nu s-au cercetat împrejurările producerii accidentului, asiguratul putea intra într-o altă groapă şi apoi să o găsească pe aceasta.

Instanţa consideră că în cauză nu poate fi efectuată o expertiză, nu sunt elemente suficiente, groapa nu mai există, nu s-a făcut cercetare la faţa locului. Respinge proba cu expertiza.

Apărătorii părţilor arată că nu au cereri noi de formulat.

Nemaifiind cereri noi de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Apărătorul reclamantei invocă art. 5 alin. 2 din OUG 195/2002 şi alin. 6 care arată că „In cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a stării tehnice necorespunzătoare a drumului public, a nesemnalizării sau a semnalizării necorespunzătoare a acestuia, precum si a obstacolelor ori lucrărilor care se executa pe acesta, administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrărilor răspunde, după caz, administrativ, contravenţional, civil sau penal, in condiţiile legii.” Arată că a respectat principiul conform căruia cel ce face a afirmaţie este obligat să o probeze – folosind proba cu interogatoriu, martori, poze. Martorii au precizat că la acea dată maşina a căzut în groapă, la dosar există proces verbal de constatare, hotărârea nr. 1078/2007 prin care drumul a fost predat în administrarea pârâtei, aceasta având obligaţia de a-l repara. Mai arată că procesul va crea un precedent. Faţă de excepţia invocat de pârâtă, solicită a se respinge, a demonstrat cu act că există un contract încheiat. Din art. 5 alin. 6 OUG195/2002 este statuată răspunderea pârâtei pentru daune civile, penale. Solicită obligarea pârâtei la plata daunelor, despăgubiri pe care reclamanta le-a plătit pentru asigurat, au drept de subrogare legală în limitele plăţii. Mai arată că poliţia română din 2008 nu se mai deplasează la faţa locului dacă nu sunt victime.

Apărătorul pârâtei arată că conform art. 5 al. 6 din OUG 195/2002, administratorul drumului răspunde în cazul nesemnalizării corespunzătoare, semnalizarea rămânând în sarcina Municipiului ….., pârâta neputând fi răspunzătoare pentru nesemnalizarea drumului. Mai precizează că sunt o serie de avarii care nu pot fi compatibile cu intrarea într-o groapă. Nu au stabilit care avarii au fost făcute din cauza impactul cu groapa. Nu au efectuat cercetări la faţa locului, declaraţia martorului este incompatibilă, reclamanta nu a făcut dovada răspunderii delictuale. Solicită respingerea acţiunii.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând

Asupra cauzei civile de faţă;

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei ……la data de 02.07.2009 sub nr. 4109/270/2009 reclamanta SC ……. Bucureşti prin sucursala ……. cu sediul în Bacău, str. ………, jud. ….., a chemat în judecată pe pârâtele Primăria Municipiului ……., Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, Secţia Drumuri Naţionale ……şi Consiliul Local …… solicitând a fi obligate pârâtele la plata sumei de 5560 lei cu titlu de despăgubiri şi suma de 417,36 lei reprezentând taxa de timbru şi timbru judiciar. Totodată solicită obligarea pârâtelor la plata dobânzii legale prevăzute de OG 9/2000, calculată de la data de 31.01.2009 până la plata efectivă a debitului menţionat.

Cererea a fost timbrată cu 416,86 lei timbru judiciar şi 0,5 lei timbru judiciar, iar în motivarea acesteia se arată că la data de 09.08.2008 în municipiul Oneşti a avut loc un eveniment rutier în care a fost implicat autoturismul marca Skoda cu nr. de înmatriculare ………, proprietatea lui ……, autoturism asigurat CASCO la reclamantă.

În drept cererea este întemeiată pe dispoziţiile art. 22 din Legea nr. 136/1995 şi art. 998- 999 din Codul civil, OUG 195/2002, art. 7201 din Cod procedură civilă.

În dovedirea cereri reclamanta propune proba cu acte şi martori, anexând dosarul de daună, fişa de evaluare a pagubelor şi stabilire a despăgubirilor, facturi, contractul de asigurare, deviz de lucrări, cerere de despăgubire.

Pârâta CNADNR – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi a depus întâmpinare, solicitând respingerea acţiunii reclamantei ca netemeinică şi nelegală. În motivarea acesteia se arată că nu poate fi reţinută în sarcina sa răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie, deoarece lipsesc condiţiile necesare a fi îndeplinite în mod cumulativ, pentru acest tip de răspundere.

Pârâta Consiliul Local al municipiului ……….. a depus întâmpinare solicitând respingerea acţiunii ca fiind îndreptată împotriva unei persoane lipsită de calitate procesuală pasivă sau ca nefondată. Se invocă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Consiliului Local cât şi a Primăriei municipiului …….., având în vedere dispoziţiile art. 21 alin. 1 şi 2 din L 215/2001 privind administraţia locală.

Pe fond, pârâta arată că, angajarea răspunderii civile delictuale invocată de reclamantă este condiţionată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: existenţa unei fapte ilicite, existenţa unui prejudiciu patrimonial, existenţa unui raport de cauzalitate între faptă şi prejudiciu, precum şi săvârşirea cu vinovăţie a acestei fapte.

Reclamanta şi-a modificat acţiunea în conformitate cu dispoziţiile art. 132 alin. 1 Cod procedură civilă, în sensul că înţelege să se judece numai cu pârâţii: Unitatea Administrativ Teritorială Municicpiul …… reprezentată prin Primar şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România- Secţia Drumuri Naţionale ……………

La termenul din 28.01.2010 reclamanta a renunţat la judecată cu UAT ………. prin Primar.

Instanţa a încuviinţat şi a administrat proba cu înscrisuri, interogatorii şi martori.

Analizând materialul probator administrat în cauză, Judecătoria reţine următoarele:

În data de 09.08.2008, în municipiul ………, pe str. ……………, a avut loc un eveniment rutier în care a fost implicat autoturismul marca Skoda cu nr. de înmatriculare ……, proprietatea lui ………

Prin adresa 214569/09.08.2008 Poliţia Municipiului ….. i-a adus la cunoştinţă reclamantei că, numitul ……. în timp ce conducea autoturismul proprietatea sa cu nr. de înmatriculare …… a intrat cu roata dreaptă într-o groapă nesemnalizată corespunzător formată în partea carosabilă producându-i astfel următoarele avarii: anvelopa şi janta dreaptă faţă, ornament prag dreapta şi parbriz fisurat (fila 23 dosar).

Autoturismul înmatriculat sub nr. …… era asigurat pentru riscul de avarii şi furt la reclamantă cu poliţa CASCO nr. 0177763/11.07.2008 (fila 27 dosar).

Reclamanta a deschis dosarul de daună nr. BC108CA002262 la solicitarea asiguratului său şi în urma constatării avariilor produse la auto în cauză s-au efectuat reparaţii, conform devizului de lucrări şi a facturii emise de unitatea de reparaţii.

În baza contractului de asigurare CASCO încheiat cu ……., reclamanta a achita suma de 5560 lei reprezentând c/v despăgubiri ca urmare a avariilor produse la data de 09.08.2008.

Potrivit art. 22 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările din România, asigurătorul este subrogat în toate drepturile asiguratului sau beneficiarului asigurării contra celor răspunzători de producerea pagubei.

În conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. 2 şi 6 din OUG nr.195/2002 administratorii drumurilor au obligaţia să semnalizeze corespunzător orice obstacol aflat pe parte a carosabilă care stânjeneşte sau pune în pericol siguranţa circulaţiei şi să ia toate măsurile de înlăturare a acestora. Administratorul drumului poate răspunde contravenţional, civil, sau după caz, penal.

Deşi evenimentul rutier a avut loc pe str. …….din municipiul …., administratorul drumului este Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – Secţia Drumuri Naţionale ……….aşa cum rezultă din Protocolul încheiat între pârâţi conform HG nr. 1078/05.09.2007 (filele 51-56 dosar).

Pârâta Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – Secţia Drumuri Naţionale ……….se apără susţinând că deşi drumul era în administrarea sa, lucrările de semnalizare erau în sarcina UAT ……..

Instanţa înlătură această apărare, pentru că gropile din asfalt nu numai că trebuie semnalizate, ci şi imediat acoperite.

Răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie este instituită prin art. 998 şi 999 Cod civil care constituie temeiul pentru stabilirea condiţiilor generale ale răspunderii.

Din prevederile legale menţionate rezultă că, pentru angajarea răspunderii civile delictuale se cer a fi întrunite cumulativ câteva condiţii şi anume: existenţa unui prejudiciu, existenţa unei fapte ilicite, existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu şi existenţa vinovăţiei celui ce a cauzat prejudiciul, constând în intenţia, neglijenţa sau imprudenţa cu care a acţionat.

Nu poate exista răspundere civilă delictuală dacă nu s-a produs un prejudiciu. În cauza de faţă prejudiciul constă în avariile produse la autoturismul asigurat de către reclamantă.

Prejudiciul s-a produs ca urmare a faptului că groapa din covorul asfaltic nu a fost reparată la timp de către administratorul drumului. Mărturie sunt planşele foto realizate de către firma de asigurare (filele 101-102 dosar).

Instanţa apreciază că între fapta ilicită şi prejudiciul produs există un raport de cauzalitate în sensul că, această faptă a provocat acel prejudiciu.

Vinovăţia exprimă atitudinea subiectivă a celui ce a săvârşit fapta ilicită, faţă de această faptă, exprimă, cu alte cuvinte, imputabilitatea acelei fapte. Fapta este imputabilă administratorului drumului, respectiv pârâta Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – Secţia Drumuri Naţionale ……..

Pârâta a contestat o parte din avariile produse la autoturism. O parte din avarii s-au putu constata imediat după impactul cu groapa din covorul asfaltic. Celelalte avarii au fost constatate într-un service autorizat. Acestea nu puteau fi observate cu ochiul liber, aflându-se în partea ascunsă a autoturismului.

Din depoziţiile martorilor audiaţi în cauză: .. şi ….., rezultă că pârâta se face vinovată de producerea evenimentului rutier.

Deoarece asiguratorul se subrogă în drepturile persoanei păgubite, pentru recuperarea sumei de la persoana vinovată de producerea avariilor, reclamanta s-a adresat pârâtei în vederea concilierii directe, încercare rămasă fără rezultat.

Instanţa apreciază că regresul asigurătorului întruneşte toate condiţiile răspunderii civile delictuale a pârâtei şi este îndreptăţit să solicite aceasta în baza subrogării sale în toate drepturile asiguratului CASCO contra celor răspunzători de producerea pagubei. Pentru aceste motive, în temeiul art. 998 şi următoarele din Codul civil instanţa va admite în parte acţiunea şi va obliga pârâta să achite reclamantei suma de 5560 lei reprezentând despăgubiri civile la care se adaugă dobânda legală calculată de la data de 31.01.2009 până la plata efectivă a debitului.

Se va lua act că reclamanta a renunţat la judecată cu pârâta Unitatea Administrativ Teritorială …….. prin Primar.

Fiind în culpă procesuală, conform art. 274 din Codul de procedură civilă va fi obligat pârâta să achite reclamantei cheltuieli de judecată în sumă de lei 416,91 lei reprezentând taxa de timbru şi timbru judiciar.

Pentru aceste motive

În numele Legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite în parte acţiunea formulată de reclamanta SC ….. prin sucursala ……. …. cu sediul în ….., str. ….. jud. …. împotriva pârâtei Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România prin Secţia Drumuri Naţionale …… cu sediul în ……., judeţul …..

Ia act că reclamanta a renunţat la judecată cu pârâta Unitatea Administrativ Teritorială …. prin Primar.

Obligă pârâta să achite reclamantei suma de 5560 lei reprezentând despăgubiri civile la care se adaugă dobânda legală calculată de la data de 31.01.2009 până la plata efectivă a debitului.

Conform art. 274 cod procedură civilă obligă pârâta să achite reclamantei cheltuieli de judecată în sumă de 416,91 lei reprezentând taxa de timbru şi timbru judiciar.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 08.04.2010.

Preşedinte, Grefier,

Etichete: