Top

SANCŢIUNE APLICATĂ DISTRIBUITORULUI PENTRU NERESPECTAREA UNEI OBLIGAŢII LEGALE STABILITĂ ÎN SARCINA PRODUCĂTORULUI

În fapt, la data de 02.08.2007, prin procesul verbal seria 0037214 nr. 17/751 petenta SC X SRL a fost sancţionată cu amendă contravenţională în cuantum de 1000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută la art. 18 din OG 21/1992 rep.

Pentru aplicarea acestei sancţiuni în urma controlului efectuat la data de 01.02.2008, s-a reţinut în sarcina petentei că a comercializat sortimentele de îngheţată :tort de îngheţată Armony, îngheţată Bel Canto, Toledo şi Destiny cu deficienţe privind informarea consumatorilor, respectiv pe ambalaje nu este inscripţionată menţiunea a nu se recongela după decongelare, încălcându-se astfel dispoziţiile art. 18 din OG 21/1992 rep; îngheţata Bel Canto cu veritabile fructe de pădure – 2 buc, a fost recongelată după decongelare; în unitate nu s-a prezentat registrul unic de control conform prevederilor Legii 252/2003.

În drept, potrivit art. 2 pct. 4 lit. a şi 5 din OG 21/1992 rep În sensul prezentei ordonanţe, se înţelege prin: 4. producător: a) operatorul economic care fabrică un produs finit sau o componentă a unui produs;

5. distribuitor – operatorul economic din lanţul de distribuţie;

Conform art. 20 din acelaşi act normativ (1) Producătorul trebuie să informeze despre denumirea produsului, denumirea şi/sau marca producătorului, cantitatea şi, după caz, termenul de garanţie, de valabilitate sau data durabilităţii minimale, durata medie de utilizare, principalele caracteristici tehnice şi calitative, compoziţia, aditivii folosiţi, despre eventualele riscuri previzibile, modul de utilizare, manipulare, depozitare, conservare sau păstrare, despre contraindicaţii.

(4) Vânzătorul trebuie să informeze consumatorii despre preţul final al produsului sau despre tariful serviciului prestat, pe care îl suportă consumatorul, incluzând taxa pe valoarea adăugată şi toate taxele suplimentare, şi să ofere acestora toate informaţiile şi documentele tehnice care trebuie să însoţească produsul.

Potrivit art. 5 din anexa 1 la HG 106/2002 şi pct. 22 din anexa 1 a la acelaşi act normativ, pe eticheta alimentelor congelate trebuie făcută menţiunea „produs congelat” şi „a nu se recongela după decongelare”.

Art. 18 prevede Consumatorii au dreptul de a fi informaţi, în mod complet, corect şi precis, asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor oferite de către operatorii economici, astfel încât să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională, în conformitate cu interesele lor, între produsele şi serviciile oferite şi să fie în măsură să le utilizeze, potrivit destinaţiei acestora, în deplină securitate.

Analizând din oficiu procesul verbal contestat, sub aspectul îndeplinirii cerinţelor de formă, instanţa constată că a fost încheiat cu respectarea dispoziţiilor art. 16 din OG 2/2001, acesta cuprinzând menţiunile obligatorii prevăzute la art. 17 a căror lipsă atrag sancţiunea nulităţii absolute. Totodată, instanţa reţine că petenta nu a invocat nici un motiv de nulitate a procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor contestat.

Sub aspectul temeiniciei procesului verbal, instanţa reţine că procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor face dovada deplină cu privire la situaţia de fapt reţinută în cuprinsul său până la proba contrară.

Analizând dispoziţiile legale citate anterior, instanţa reţine că obligaţia de inscripţiona pe etichetă principalele caracteristici calitative ale produsului revine producătorului.

În cauza de faţă sancţiunea a fost aplicată distribuitorului (astfel cum este definit în pct. 5 al art. 2 din OG 21/1992).

Chiar dacă legiuitorul nu a stabilit în mod clar cui îi sunt aplicabile sancţiunile contravenţionale prevăzute la art. 50 din OG 21/1992, instanţa apreciază că, atâta vreme cât în acelaşi act normativ, la cap IV – Informarea şi educarea consumatorilor s-au stabilit obligaţii în acest sens atât în sarcina producătorilor cât şi în sarcina distribuitorilor, răspunderea pentru nerespectarea uneia din aceste obligaţii revine subiectului de drept căruia îi incumba obligaţia. De altfel, atâta vreme cât informaţiile respective ar fi trebuit inscripţionate pe ambalaj, distribuitorul nu putea completa aceste informaţii. A interpreta altfel textul de lege s-ar ajunge în situaţia ca toţi agenţii economici care comercializează un produs să fie sancţionaţi, nu însă şi producătorul – singurul în măsură a remedia această deficienţă.

Pentru aceste motive, instanţa apreciază că agentul constatator a procedat în mod greşit sancţionând distribuitorul şi nu producătorul. De altfel, în cuprinsul procesului verbal agentul constatator a consemnat că deficienţa privind informarea consumatorului privea lipsa unei informaţii de pe ambalajul produselor.

Instanţa reţine din declaraţiile martorului audiat în cauză că la momentul efectuării controlului marfa abia fusese livrată, magazinul încă nu fusese deschis, iar marfa nu fusese expusă la vânzare. În aceste împrejurări, atâta vreme cât produsul nu fusese încă pus în vânzare, nu se poate vorbi de săvârşirea contravenţiei, abia la punerea în vânzare a produsului putându-se vorbi de încălcarea dreptului la informare al consumatorului.

Având în vedere considerentele de fapt şi de drept expuse, instanţa va admite plângerea, va anula procesul verbal seria XXX nr. XXX încheiat la data de 02.08.2007 de agenţii constatatori ai intimatei Autoritatea pentru Naţională Protecţia Consumatorilor – OJPC Y , şi va exonera petenta de la plata amenzii aplicate.

Etichete: