Top

Amendă contravenţională

Dosar nr. 5157/333/2008
TRIBUNALUL VASLUI
SECŢIA CIVILĂ
DECIZIE Nr. 1510
Şedinţa publică de la 16 Noiembrie 2009
Instanţa constituită din:
PREŞEDINTE CORINA-SUZANA ARTENE
Judecător LAURA-MONICA BALAN
Judecător RADU OANĂ
Grefier FLORENTINA POPA

S-a luat în examinare recursul civil declarat de recurentul SC.T SRL. Vaslui cu sediul în în contradictoriu cu intimatul Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor – Inspectoratul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Galaţi – O.J.P.C.Vaslui cu sediul în Galaţi, str.A.I.Cuza, nr. 45 bis, bl.Cristal ,sc.2, et.3, jud.Galaţi împotriva sentinţei civile nr.955 din 17.03.2009 dată de Judecătoria Vaslui în dosarul nr.5157/333/2008, având ca obiect plângere contravenţională.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică la pronunţare au lipsit părţile.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-au citit şi verificat actele şi lucrările dosarului, de către grefierul de şedinţă care învederează faptul că dezbaterile din prezenta cauză au avut loc în şedinţa publică din data de 09.11.2009, consemnându-se în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta decizie şi când din lipsă de timp pentru deliberare, s-a amânat pronunţarea pentru astăzi, 16.11.2009.

S-a trecut la deliberare conform art. 256, Cod proc.civilă, dându-se decizia de faţă;

TRIBUNALUL

Asupra recursului civil de faţă,

Prin sentinta civila nr. 955/17-03-2009, pronunţată în cauza înregistrată sub nr. 5157/333/2008, Judecatoria Vaslui a respins plângerea formulată de către petenta S.C.’’T’’S.R.L. Vaslui împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 0179565 întocmit la data de 13.10.2008 de agentul constatator al intimatului Inspectoratul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Galaţi – OJPC Vaslui.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut faptul că prin procesul – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 0179565 întocmit la data de 13.10.2008 de agentul constatator al intimatului Inspectoratul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Galaţi – OJPC Vaslui, petenta SC T SRL Vaslui a fost sancţionată cu amendă contravenţională în cuantum de 2000 lei şi s-a dispus oprirea temporară de la comercializare, până la eliminarea deficienţelor, pentru produsele Fetească Regală, Zghihara de Huşi şi băutură de fermentaţie liniştită Morăriţa, pentru săvârşirea contravenţiei incriminate la art. 7 lit. b prima liniuţă din OG 21/1992 rep.

Pentru aplicarea acestor sancţiuni, s-a reţinut în sarcina petentei că la data de 10.10.2008 comercializa în sistem en-gros produsele Fetească Regală, Zghihara de Huşi şi băutură de fermentaţie liniştită Morăriţa, deşi pe eticheta acestor produse nu erau înscrise informaţiile obligatorii corecte şi complete prevăzute în Legea 244/2002 rep., HG nr. 1134/2002, Ordin 52/2003 şi HG 106/2002.

Astfel, la produsul Fetească Regală demisec DOC (producător Jidvei SRL) menţiunea privind denumirea de origine Târnave Jidvei este inscripţionată pe contraeticheta produsului, contrar dispoziţiilor art. 25 şi 27 din Ordinul 52/2003; pe eticheta principală există inscripţionată doar denumirea de marca JidveiR. La produsele Zghihara de Huşi şi Busuioacă de Bohotin (producător SC SPEED SRL Huşi) din denumirea produsului lipseşte menţiunea privind categoria de calitate a vinului; pe eticheta principală există numai denumirea soiului, iar pe eticheta secundară (contraetichetă) există menţiunea vin cu indicaţie geografică. Operatorul economic comercializează produsul băutură fermentată liniştită Morăriţa (producător SC Casa de vinuri Dealul Morii SRL Bacău) la care informaţiile şi ilustraţiile de pe eticheta produsului sunt de natură să inducă in eroare consumatorii: pe etichetă există menţiunea Casa de vinuri Dealul Morii şi ilustraţia unui teren cu vie şi butoaie iar din lista ingredientelor (sirop de glucoză/fructoză, zahăr, îndulcitori, apă demineralizată, acid citric, cultură de drojdie selecţionată, colorant, zahăr caramelizat) şi din denumirea produsului scrisă cu caractere mici (băutură fermentată liniştită) reiese că produsul nu este de natură vitivinicolă. La acest produs nu se menţionează numele specific sau codul CE pentru îndulcitorul utilizat şi nici categoria ingredientului pentru acidul citric utilizat la fabricarea produsului.

Sub aspectul legalităţii, instanţa de fond a reţinut că procesul – verbal de contravenţie a fost întocmit în mod legal, agentul constatator consemnând toate elementele indicate de dispoziţiile art. 17 alin. 1 din O.G. 2/2001 care atrag nulitatea absolută expresă a actului.

Cu privire la temeinicia procesului verbal, instanţa de fond a reţinut că apărările petentei vizează cu precădere interpretarea dispoziţiilor textului de incriminare a contravenţiei reţinute. Astfel, petenta a susţinut că nerespectarea de către producător a unor dispoziţii legale (în cazul de faţă privind etichetarea produselor), nu poate atrage sancţionarea distribuitorului. Instanţa de fond a reţinut că aceste susţineri sunt neîntemeiate.

În primul rând, sancţiunea aplicată a vizat comercializarea unor produse necorespunzătoare, iar nu nerespectarea dispoziţiilor legale privind etichetarea. În al doilea rând, a interpreta textul de lege menţionat în sensul arătat de petentă ar însemna, în fapt, lipsirea acestuia de efecte juridice concrete deoarece în mod obiectiv, distribuitorii nu pot avea un control asupra calităţii produsului.

A apreciat instanţa de fond că scopul urmărit de legiuitor prin instituirea acestei obligaţii în sarcina distribuitorilor a fost tocmai acela de a împiedica comercializarea unor produse ce nu corespund rigorilor legii şi, pe cale de consecinţă, asigurarea unei protecţii eficiente a consumatorilor. În mod concret, distribuitorii pot şi trebuie să acţioneze ca un filtru între producători şi consumatori prin refuzul de a comercializa produse ce nu corespund condiţiilor prescrise de lege sau declarate.

Cu privire la împrejurările de fapt reţinute de agentul constatator, instanţa de fond a reţinut că potrivit art. 27 din Ordinul 52/2003 indicaţiile obligatorii (denumirea de origine este, conform art. 25 lit. b din acelaşi act normativ o indicaţie obligatorie) se înscriu în acelaşi câmp vizual, pe eticheta principală. Ori, la produsul Fetească Regală demisec DOC (producător Jidvei SRL) menţiunea privind denumirea de origine Târnave Jidvei este inscripţionată pe contraeticheta produsului. La produsele Zghihara de Huşi şi Busuioacă de Bohotin (producător SC SPEED SRL Huşi) din denumirea produsului lipseşte menţiunea privind categoria de calitate a vinului; pe eticheta principală există numai denumirea soiului, iar pe eticheta secundară (contraetichetă) există menţiunea vin cu indicaţie geografică deşi, potrivit art. 25 lit. a şi 27 din Ordinul 52/2003 categoria de calitate a vinului reprezintă o menţiune obligatorie ce trebuie consemnată în eticheta produsului. În ceea ce priveşte băutura fermentată liniştită Morăriţa (producător SC Casa de vinuri Dealul Morii SRL Bacău), instanţa reţine că, deşi eticheta (aflată în copie la fila 15) este de natură să conducă la concluzia că este vorba de un produs de natură vitivinicolă, din lista de ingrediente reiese în mod evident contrariul.

Totodată, instanţa de fond a reţinut că, potrivit art. 4 alin. 1 lit. a din HG 106/2002 – Normele metodologice privind etichetarea produselor, informaţiile înscrise pe etichetă nu trebuie să inducă în eroare consumatorii, la achiziţionarea produselor, în privinţa: a) caracteristicilor alimentului şi în special a naturii, identităţii, proprietăţilor, compoziţiei, cantităţii, durabilităţii, originii sau provenienţei sale, precum şi a metodelor de fabricaţie sau de producţie.

Pentru aceste motive, instanţa de fond a respins plângerea ca neîntemeiată şi va menţine procesul verbal contestat.

Împotriva sentinţei civile nr. 955/17-03-2009 a Judecătoriei, petenta S.C.’’T’’S.R.L. Vaslui a declarat recurs .

Astfel, recurenta S.C.’’T’’S.R.L. Vaslui a învederat faptul că sentinţa civilă nr. 955/17-03-2009 este nelegala si netemeinica, solicitând reanalizarea întregului material probatoriu. Precizează recurenta S.C.’’T’’S.R.L. Vaslui că a formulat plângere împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 0179565 întocmit la data de 13.10.2008 de agentul constatator al intimatului Inspectoratul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Galaţi – OJPC Vaslui, întrucât dispoziţiile art. 7 lit. b prima linie din OG nr. 21/1992 au fost interpretate in mod tendentios. Apreciaza recurenta ca in cazul neindeplinirii conditiilor de etichetare, sanctiunea si persoana sunt cu totul altele decat cele stabilite in actul sanctionator contestat. Doar neindeplinirea conditiilor cu privire la calitatea vinului datorate depozitarii necorespunzatoare, vanzarii peste termenul de garantie si altele asemenea, prevazute de art. 4 si art. 5 din OG nr. 21/1992, sunt cele care atrag răspunderea distribuitorului în baza art. 7.

Recurenta şi-a motivat în drept cererea pe dispozitiile art. 299 si urm, art. 3041 Cpc, OUG nr. 2/2001, OG nr. 21/1992.

Intimatul Inspectoratul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Galaţi – OJPC Vaslui a depus intampinare, solicitand, in esenta, respingerea recursului intrucat instanta de fond a retinut corect ca recurenta a savarsit fapta contraventionala constata. Operatorul economic a neglijat, la receptia calitativa a produselor, ca elementele de pe eticheta sa cuprinda toate informatiile obligatorii, complete si corecte.

În recurs, nu s-au depus înscrisuri noi.

Analizînd actele si lucrările dosarului prin prisma motivelor invocate de către recurentă, dar si din oficiu, prin prisma prevederilor de art. 304 ind.1 Cpc, instanta constată că recursul declarat în cauză este neintemeiat, pentru urmatoarele motive:

Prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 0179565 întocmit la data de 13.10.2008, recurenta S.C.’’T’’S.R.L. Vaslui a fost sancţionată cu amendă contravenţională în cuantum de 2000 lei şi s-a dispus oprirea temporară de la comercializare, până la eliminarea deficienţelor pentru produsele Fetească Regală, Zghihara de Huşi şi băutură de fermentaţie liniştită Morăriţa, pentru săvârşirea contravenţiei incriminate la art. 7 lit. b prima liniuţă din OG 21/1992, întrucât pe eticheta respectivelor produse nu erau înscrise informaţiile obligatorii corecte şi complete prevăzute în Legea 244/2002 rep., HG nr. 1134/2002, Ordin 52/2003 şi HG 106/2002.

Instanta de fond a facut o corecta analiza a faptelor contraventionale constatate si a temeiurilor de drept retinute in cuprinsul procesului – verbal contestat. Intimata a constatat deficiente in ceea ce priveste etichetele la produsele Fetească Regală, Zghihara de Huşi şi băutură de fermentaţie liniştită Morăriţa, recurenta depunând la dosarul instantei de fond doar o singura eticheta. Analizand eticheta produsului bautura de fermentatie linistita Morarita (fila 15) se constata ca acesta nu este de natura vitivinicola, in contradictie cu ilustratiile si provenienta – Casa de Vinuri Dealu Morii. In mod corect a retinut agentul constatator ca informaţiile şi ilustraţiile sunt de natura să induca în eroare consumatorii.

Distribuitorii au obligaţia, conform art. 7 lit. b prima liniuţă din OG 21/1992, să se asigure că produsele oferite spre comercializare sunt sigure şi respectă condiţiile prescrise sau declarate, obligaţie ce implica inclusiv verificarea conformitaţii produselor achizitionate cu eticheta aplicata si cu informatiile mentionate in cuprinsul acesteia.

Raportat la cele expuse, instanţa de recurs reţine ca recursul declarat este neintemeiat, astfel incat, potrivit prevederilor art. 312 al.1 Cpc, va fi respins, iar sentinţa recurată mentinuta.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge recursul formulat de recurenta SC.”T” SRL.Vaslui împotriva sentinţei civile nr. 955/17.03.2009 pronunţată de Judecătoria Vaslui, pe care o menţine.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 16 Noiembrie 2009

Etichete: , , ,