Top

Anulare act

R O M A N I A

INSTANTA

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. X din 17.08.2009, reclamantii unitatea administrativ-teritoriala comuna AV, jud. V, prin primar, si Consiliul Local com. AV, jud. V, au chemat in judecata paratii FL si Asociatia Crescatorilor de Animale „P” din satul/com. AV, jud. V, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta:

-sa se constate nulitatea absoluta a contractului de arenda nr. 238/16.12.2008.

In motivarea actiunii, reclamantii au aratat ca, contractul de arenda nr. 238/16.12.2008 a fost completat de numitul PG, care la acea data, era angajat in cadrul Primariei com. AV. Susnumitul a prezentat acest contract, impreuna cu un „set voluminos de inscrisuri” noului primar in functie, pentru a fi semnat, fara ca primarul sa aiba cunostinta de existenta contractului. Rezulta ca, contractul de arenda a fost incheiat cu lipsa consimtamantului reprezentantului autoritatii locale, situatie care atrage nulitatea absoluta a contractului. S-a mai aratat ca, ulterior, din cauza relei-credinte pe care a manifestat-o, PG a fost disponibilizat din functia pe care o indeplinise. Prin precizari ulterioare, reclamantii au aratat ca suprafata de pasune mentionata in contractul de arenda nr. 238/16.12.2008 face parte din domeniul public al comunei AV, astfel ca pasunea putea fi inchiriata, in urma organizarii unei licitatii, nicidecum nu putea fi arendata.

In drept, reclamantii au invocat prevederile art. 942, art. 948, art. 953-960-961 din Codul civil; art. 36 din Legea nr. 215/2001.

In dovedirea actiunii, reclamantii au folosit proba cu inscrisuri, depunand, in copie, contractul de arenda nr. 238/16.12.2008, Hotararile nr. 17/11.06.2007, nr. 17/9.05.2008, nr. 24/31.10.2008, nr.16/26.03.2009 ale Consiliului Local com. AV, jud. V, Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei AV, jud. V, publicat in „Monitorul Oficial al Romaniei”, Partea I nr. 633 bis / 27.08.2002; proba cu martori.

Parata Asociatia Crescatorilor de Animale „P”, reprezentata prin FL, a formulat intampinare (filele 24-26), prin care a aratat ca, anterior incheierii contractului de arenda nr. 238/16.12.2008, partile incheiaresa un alt contract de arenda nr. 181/7.09.2007, pentru aceeasi suprafata de 272,27 ha teren. Contractul de arenda nr. 238/16.12.2008 a fost incheiat in baza Hotararii Consiliului Local nr. 24/31.10.2008, astfel ca motivele invocate de reclamanti in cererea de chemare in judecata sunt nereale. Parata a mai sustinut ca in cauza ar putea fi vorba doar de o nulitate relativa a contractului, conform art. 961 din Cod civil, astfel ca reclamantii trebuie sa dovedeasca faptul ca le-a fost cauzata o vatamare care nu ar putea fi inlaturata decat prin anularea actului.

Parata a folosit in proces proba cu inscrisuri.

Din analiza probelor administrate, se retin urmatoarele:

Conform Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei AV, jud. V, publicat in „Monitorul Oficial al Romaniei”, Partea I nr. 633 bis / 27.08.2002, pozitiile 437, 438, 441, 442, 443 din inventar, fac parte din domeniul public al comunei AV suprafetele de:

– 56 ha pasune din pct. „M”;

– 42 ha pasune din pct. „G”;

– 40 ha pasune din pct. „P.”;

– 99 ha pasune din pct. „M”;

– 92 ha pasune din pct. AV;

– 65 ha pasune din pct. F;

– 63 ha pasune din pct. B,

in total 457 ha pasune.

Prin Hotararea nr. 17/11.06.2007 a Consiliului Local com. AV, jud. V, s-a aprobat inchirierea suprafetei de 272,27 ha pasune catre Asociatia Crescatorilor de animale constituita la nivelul comunei AV, avand ca reprezentant legal pe FL.

Prin Hotararea nr. 17/9.05.2008 a Consiliului Local com. AV, jud. V, s-a aprobat inchirierea suprafetei de 272,27 ha pasune catre Asociatia Crescatorilor de animale constituita la nivelul comunei AV, avand ca reprezentant legal pe FL.

Prin Hotararea nr. 24/31.10.2008 a Consiliului Local com. AV, jud. V, s-a aprobat ca taxa de inchiriere de catre Asociatia Crescatorilor de animale constituita la nivelul comunei AV, avand ca reprezentant legal pe FL, a suprafetei de 272,27 ha pasune sa fie de 15 lei /ha., contravaloarea inchirierii urmand sa fie achitata Consiliului Local de catre Asociatia Crescatorilor de Animale „P”. Pentru aducerea la indeplinire a acestei hotarari a fost desemnat primarul comunei AV.

Prin Hotararea nr.16/26.03.2009 a Consiliului Local com. AV, jud. V, s-a aprobat inchirierea suprafetei de 272,27 ha pasune comunala de pe raza comunei AV, jud. V.

In art. 4 din aceasta hotarare s-a prevazut ca se abroga Hotararile nr. 17/11.06.2007 si nr.17/9.05.2008 privind inchirierea suprafetei de 272,27 ha pasune catre Asociatia Crescatorilor de Animale.

Prin contractul de arenda inregistrat cu nr. 181/7.06.2007 la Primaria com. AV, jud. V, Primaria com. AV, in calitate de arendator, a arendat lui FL (reprezentantul Asociatiei Crescatorilor de Animale „P”), in calitate de arendas, suprafata de 271,54 ha teren, situata in com. AV, jud. V, in tarlaua „Pasune primarie”. Durata arendarii a fost stabilita pentru 5 ani, incepand de la data de 7.08.2007, pana la data de 7.06.2012. In contract nu s-a prevazut care este pretul arendei.

Referitor la contractul de arenda inregistrat cu nr. 181/7.06.2007, reclamantii au sustinut ca acest contract face obiectul unei alte judecati aflate pe rolul Judecatoriei Barlad, cu termen de judecata la 9.02.21010.

Prin contractul de arenda inregistrat cu nr. 238/16.12.2008 la Consiliul Local al comunei AV, jud. V, Primaria com. AV, in calitate de arendator, a arendat lui FL (reprezentantul Asociatiei Crescatorilor de Animale „P”), in calitate de arendas, suprafata de 272,27 ha teren, situata in com. AV, jud. V, in tarlaua „Pasune primarie”.

Potrivit art. 5 din contract, durata arendarii a fost de 5 ani, incepand cu data de 16.12.2008, pana la data de 16.12.2013.

In art. 7 din contract s-a prevazut ca pretul arendei este de 15 lei/h.

Potrivit declaratiilor martorilor G M si N L, propusi de reclamanti, primarul com. AV nu a negociat cu FL incheierea vreunui contract de arenda pentru suprafata de 272,27 ha pasune. Numitul PG, in calitate de functionar al Primariei com. AV, cu atributii in materia incheierii de contracte, a pus alaturi de alte contracte, ce urmau sa fie semnate de catre primar, si contractul de arenda nr. 238/16.12.2008; in aceste imprejurari contractul de arenda a fost semnat de catre primar. La semnarea contractului de arenda, primarul a fost in eroare, considerand ca semneaza un contract de inchiriere, iar nu un contract de arenda.

Din „Fisa postului”, depusa la fila 68 dosar, rezulta ca referentul de specialitatre avea, intre alte obligatii de serviciu, si obligatia incheierii contractelor.

Prin Dispozitia nr. 253/16.04.2009, emisa de primarul com. AV, s-a dispus incetarea activitatii lui PG, care indeplinise functia de referent de specialitate in cadrul Primariei com. AV.

Audiat in instanta ca martor, PG a declarat ca, in perioada martie 2002-aprilie 2009, el a indeplinit functia de inspector cadastru in cadrul Primariei comunei AV, jud. V. In aceasta calitate, el a intocmit contractul de arenda nr. 238/2008, dupa care martorul, impreuna cu FL, au mers cu contractul de arenda in biroul primarului comunei AV, unde contractul de arenda a fost semnat de catre primar si de catre FL. Martorul a declarat ca primarul com. AV a semnat contractul de arenda in deplina cunoastere a continutului acestuia. Martorul a mai declarat ca a auzit de la sateni ca, pentru aceeasi suprafata de 272 ha pasune, Primaria com. AV ar fi incheiat un alt contract de arenda cu o alta asociatie de crescatori de animale. Afland despre aceasta situatie, Agentia de Plati si Interventii in Agricultura nu a mai acordat subventii niciuneia dintre cele doua asociatii ale crescatorilor de animale.

Prin Decizia nr. 2734066/29.06.2008, emisa de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, s-a stabilit ca Asociatiei Crescatorilor de Animale „P”sa i se acorde sprijin in suma de 37526,32 lei.

Prin art. 5 alin.2 din Ordinul nr. 118/ 6.03.2009, s-a prevazut ca: „Consiliile locale pot atribui spre folosinta pasunile comunale prin contract de arendare, contract de concesionare, contract de administrare, contract de inchiriere crescatorilor de animale persoane fizice sau juridice, precum si formelor asociative ale crescatorilor de animale, legal constituite, a caror activitate este inregistrata in Registrul national al exploatatiilor (RNE). Arendatorul, concedentul si/sau locatorul nu beneficiaza de plati directe pentru terenul arendat, concesionat si/sau inchiriat”.

Conform art.21 din Legea nr. 215/2001, (1) „Unitatile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de inregistrare fiscala si ale conturilor deschise la unitatile teritoriale de trezorerie, precum si la unitatile bancare. Unitatile administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat in care acestea sunt parte, precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, in conditiile legii”.

Conform art.36 din aceeasi lege, intre atributiile consiliului local se numara si aceea de administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului si hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii, vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in conditiile legii;

Art. 115 alin.7 din Legea nr. 215/2001, republicata, prevede ca „Dispozitiile primarului, hotararile consiliului local si hotararile consiliului judetean sunt supuse controlului de legalitate al prefectului in conditiile legii care ii reglementeaza activitatea”.

In cauza, niciuna dintre parti nu a invocat faptul ca Hotararea nr. 24/31.10.2008 a Consiliului Local al com. AV, prin care s-a stabilit taxa de inchiriere a suprafetei de 15 lei /ha pasune ar fi fost atacata si desfiintata la instanta de contencios administrativ.

Insa din continutul hotararii nr.24/31.10.2008, rezulta ca Consiliul Local al com. AV a hotarat cu privire la taxa de inchiriere, iar nu la taxa de arendare.

Potrivit art. 11 alin.1 lit.a si alin.2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

„(1) Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile, dupa cum urmeaza:

a) nu pot fi instrainate; ele pot fi date numai in administrare, concesionate sau inchiriate, in conditiile legii.

(2) Actele juridice incheiate cu incalcarea prevederilor alin. (1) privind regimul juridic al bunurilor din domeniul public sunt lovite de nulitate absoluta”.

Totodata, art. 15 din aceeasi lege prevede: „Concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica se face prin licitatie publica, in conditiile legii”.

In cauza de fata, urma sa se incheie un contract de inchiriere a suprafatei de 272,27 ha pasune, iar nu un contract de arenda, asa cum s-a incheiat in cauza.

Potrivit art. 969 din Codul civil, „Conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante”.

Retinand ca prin hotarari ale Consiliului Local al comunei A V s-a hotarat inchirierea pasunilor, iar nu arendarea lor, contractul de arenda incheiat de parti nu poate constitui o conventie legal facuta.

Pentru aceste considerente, se apreciaza ca actiunea formulata de reclamanti este intemeiata, urmand sa fie admisa.

In consecinta, se va constata nulitatea absoluta a contractului de arenda nr. 238/16.12.2008.

Privitor la cererea prin care reclamantii au solicitat plata cheltuielilor de judecata, se apreciaza ca nu se poate retine culpa paratilor, motiv pentru care aceasta cerere va fi respinsa.

Potrivit art. 17 din Legea nr. 146/1997, actiunea este scutita de taxa judiciara de timbru.

Etichete: