Top

Plangere contraventionala

I N S T A N T A

Sub nr. X a fost inregistrata la instanta plangerea formulata de petentul T S, impotriva procesului-verbal de constatarea contraventiei nr. 0026155 din 9 nov. 2010, incheiat de Administratia Finantelor Publice B.

In motivarea plangerii, petentul a aratat ca articolul 52 din O.G. nr. 82/2003 nu prevede atributia agentilor fiscali de a-l fi convocat pe petent la sediul Administratiei Finantelor Publice B. Cu toate acestea, la data de 9 nov.2010 el s-a prezentat la sediul Administratiei Finantelor Publice B insa, din cauza unor neintelegeri cu privire la obiectul si la temeiul de drept al adresei nr. 3154/25.10.2010, in special cu privire la sumele imputate, a fost nevoit sa redacteze o cerere catre directorul institutiei, prin care solicita lamuriri cu privire la aspectele invocate. Urmare a acelei cereri, Administratia Finantelor Publice B a corectat informatia transmisa catre petent la data de 25.10.2010 si a intocmit adresa nr. 3348/9.11.2010. In aceste conditii, a fost intocmit procesul-verbal de contraventie, cu privire la care petentul sustine ca este netemeinic, deoarece situatia de fapt retinuta prin procesul-verbal nu este reala. Astfel, petentul s-a prezentat la sediul Administratiei Finantelor Publice B cu documentele solicitate. In plus, amenda aplicata petentului este excesiv de mare.

In dovedirea plangerii, petentul a depus la dosar procesul-verbal de constatarea contraventiei nr. 0026155 din 9 nov. 2010, incheiat de Administratia Finantelor Publice B.

La primul termen de judecata din 10.02.2011, petentul a completat motivele invocate in plangere, sustinand ca procesul-verbal de contraventie nu a fost intocmit de referentul Ilie Ion – incheierea de sedinta din 10.02.2011, fila 34 dosar.

Administratia Finantelor Publice B a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea plangerii, deoarece petentul nu a indeplinit obligatiile prevazute de art. 149 alin.2 lit.a din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Privitor la sustinerea petentului ca nu ar fi existat temei de drept pentru a i se solicita acestuia sa se prezinte la sediul Administratiei Finantelor Publice B, aceasta sustinere nu poate fi primita deoarece, prin adresa nr. 3154/25.10.2010, s-a mentionat temeiul de fapt si de drept pentru care petentul a fost invitat sa se prezinte la sediul acestei institutii. Astfel, pentru recuperarea obligatiilor de plata restante datorate bugetului general consolidat, organul de executare din cadrul Administratiei Finantelor Publice B a inceput procedura de executare silita prin intocmirea si comunicarea somatiilor insotite de titlurile executorii aferente. Totodata, au fost intocmite adresele de infiintare a popririlor asupra disponibilitatilor banesti din conturile debitorului. In aceste conditii, T S cunostea toate obligatiile de plata datorate bugetului consolidat, obligatii neachitate si pentru a caror recuperare s-a procedat la emiterea si comunicarea adresei nr. 3154/25.10.2010, primita de catre petent la data de 3.11.2010, adresa prin care petentul a fost invitat la data de 9.11.2010, ora 9, cu documentele de proprietate ale autoturismelor Dacia 1300 si Opel Astra, in vederea sechestrarii, masura prevazuta de art. 151 din O.G. nr. 92/2003. Din cauza neprezentarii petentului la data si ora indicate in adresa nr. X/25.10.2010, in aceeasi zi a fost incheiat procesul-verbal de contraventie. Sustinerea petentului ca la data si ora indicate in adresa nr. X/25.10.2010 el s-ar fi prezentat la sediul Administratiei Finantelor Publice B, insa nu s-a putut intelege cu personalul din cadrul biroului este nereala. In realitate, la aceeasi data, petentul a depus o adresa prin care, desi cunostea cuantumul obligatiilor de plata fata de bugetul consolidat al statului, dorea sa se asigure ca Administratia Finantelor Publice nu savarsea un abuz prin solicitarea formulata prin adresa mentionata. Insa, din momentul in care a cunoscut obligatiile fiscale de plata pe care le avea si pana in prezent, petentul nu a efectuat nicio plata.

Administratia Finantelor Publice B a comunicat instantei documentatia in baza careia s-a intocmit procesul-verbal de contraventie.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

Prin adresa nr. X/25.10.2010, Administratia Finantelor Publice B a solicitat petentului T S sa se prezinte la sediul acestei institutii la data de 9.11.2010, ora 9, la camera 35, cu acele de provenienta ale autoturismelor Dacia 1300 si Opel Astra, documente necesare aducerii la indeplinire a prevederilor O.G. nr.X/2003 privind Codul de procedura fiscala.

In adresa sus aratata s-a mentionat ca invitatia este emisa in conformitate cu prevederile art. 52 din O.G. nr. 82/2003 privind Codul de procedura fiscala, si ca, in caz de neprezentare, se va proceda la sanctionarea contraventionala cu amenda de la 6.000 lei, la 8.000 lei.

Prin cererea inregistrata la Administratia Finantelor Publice B cu nr. X/9 nov.2010, T S a solicitat lamuriri privitoare la adresa nr. X/25.10.2010, respectiv a solicitat sa fie lamurit despre care acte normative este vorba in adresa mentionata: fie despre O.G. nr. 82/2003, fie despre O.G. nr. 92/2003.

Ulterior prin adresa nr. 3348/9 nov.2010, Administratia Finantelor Publice B a solicitat lui T S ca, in baza prevederilor art. 52 din O.G. nr. 92/2003, republicata, sa prezinte la sediul Administratiei Finantelor Publice B, la data de 19 nov.2010, ora 9, actele de provenienta a autoturismelor Dacia 1300 si Opel Astra, cartea de identitate, documente care sunt necesare in vederea aducerii la indeplinire a prevederilor O.G. nr. 92/2003, urmand ca, in caz de neprezentare, sa se procedeze la sanctionarea contraventionala.

Adresa nr. 3348/9 nov.2010 a fost comunicata petentului cu confirmare de primire la data de 18 nov.2010.

Prin referatul nr. 526/9.02.2011, intocmit de GM, consilier in cadrul Administratiei Finantelor Publice B, s-a aratat ca:

-T S figureaza cu obligatii de plata datorate bugetului general consolidat in cuantum de 151.848 lei, reprezentand: TVA (125.690 lei); regularizari impozit venit (19.358 lei); venituri din amenzi (6.800 lei);

-obligatiile de plata in suma de 49.524 lei reprezentand obligatii de plata principale, au fost stabilite in sarcina PF T S conform procesului-verbal de control nr. 15015/2.07.2004 inmanat contribuabilului sub semnatura la data de 6.07.2004.

Suma de 800 lei reprezinta venituri din amenzi stabilite conform proceselor-verbale de contraventie nr. 0094166, nr. 0094165, nr. 0094164 din 2.07.2004;

-suma de 6.000 lei reprezinta amenda stabilita prin procesul-verbal de contraventie nr. 0026155 din 9 nov. 2010;

-obligatiile de plata accesorii, in suma de 95.524 lei, reprezinta majorari si penalitati de intarziere calculate pana la data de 31.13.2010 pentru neplata obligatiilor fiscale principale;

-conform art. 20 alin.1 din O.U.G. nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, PFA raspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit si, in completare, cu intreg patrimoniul sau, iar in caz de insolventa, va fi suspusa procedurii simplificate, prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei;

-in vederea recuperarii obligatiilor de plata restante datorate bugetului general consolidat, organul de executare din cadrul Administratiei Finantelor Publice B a inceput procedura de executare silita prin intocmirea si comunicarea somatiilor insotite de titlurile executorii aferente. Astfel, au fost emise: somatia nr. 20230/14.09.2004 insotita de titlul executoriu nr. 20229/14.09.2004; somatia nr. 958/23.03.2007, insotita de titlul executoriu nr. 957/23.03.2007; somatia nr. 1288/27.04.2007, insotita de titlul executoriu nr. 1287/27.04.2007; somatia nr. 6821/14.10.2009, insotita de titlul executoriu nr. 9844/14.10.2009; somatia nr. 4037/23.12.2010, insotita de titlul executoriu nr. 4034/23.12.2010. Totodata, au fost emise adrese de infiintare a popririi asupra conturilor deschise la BRD- GSG, Bancpost SA, Volksbank Romania SA, BCR SA, Bancpost SA, Banca Transilvania Sa, Unicredit Tiriac Bank, masuri despre care a fost instiintat si debitorul prin adresele nr. 1020/29.03.2007, nr. 290719/14.10.2010, nr. 4038/23.12.2010, si care au fost confirmate de primire de catre debitor. Insa, urmare a masurilor de executare silita intreprinse, nu au fost realizate incasari in contul obligatiilor de plata restante datorate bugetului general consolidat;

-din datele sus expuse, rezulta ca T S a luat la cunostinta de toate obligatiile de plata datorate bugetului general consolidat, obligatii de plata neachitate si pentru a caror recuperare s-a procedat la intocmirea si comunicarea adresei nr. 3154/25.10.2010. Din cauza ca T S nu s-a prezentat la data si ora mentionate in adresa nr. 3154/25.10.2010, a fost incheiat procesul-verbal de constatarea contraventiei nr. 0026155 din 9 nov. 2010. Desi in adresa nr. 3154/25.10.2010 a fost strecurata o eroare de tehnoredactare (in loc de O.G. nr. 92/2003, s-a scris O.G. nr. 82/2003) indicatiile urmatoare specificau exact ca era vorba de Codul de procedura fiscala.

In acelasi referat s-a mentionat ca nu este reala sustinerea lui T S conform careia el s-ar fi prezentat la sediul Administratiei Finantelor Publice B la data si ora mentionate in adresa nr. 3154/25.10.2010 si ca nu s-ar fi putut intelege cu personalul din cadrul biroului. In biroul de la camera 35 se afla 8 functionari si niciunul dintre ei nu poate confirma sustinerile lui T S.

Prin procesul-verbal de constatarea contraventiei nr. 0026155 din 9 nov. 2010, incheiat de Administratia Finantelor Publice B, petentul T S a fost sanctionat cu amenda de 6.000 lei, pentru contraventia prev. de art. 219 alin.1 lit. c din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

In fapt, prin procesul-verbal de contraventie s-a retinut ca: „La data de 25.10.2010 a fost transmisa adresa nr. 3154/25.10.2010 d-lui T S de a se prezenta la A.F.P. B in data de 9.11.2010, ora 9, cu documentele specificate in adresa, care a fost comunicata prin posta cu confirmare de primire la data de 3.11.2010. D-l T S nu s-a prezentat la data si ora stabilita la A.F.P. B cu documentele solicitate”.

Procesul-verbal de contraventie a fost intocmit de Ilie Ion, referent in cadrul Administratia Finantelor Publice B.

Procesul-verbal de contraventie nu a fost semnat de catre petent, fiind intocmit in absenta acestuia.

Procesul-verbal de contraventie a fost comunicat petentului cu confirmare de primire la data de 18 nov.2010, astfel ca plangerea a fost formulata in cadrul termenului legal de 15 zile.

Prin adresa nr. 16990/12 nov.2010, Primaria B a comunicat Administratiei Finantelor Publice B ca T S este proprietarul autoturismelor Dacia 1300 serie motor 713536, Dacia 1300 serie motor 441633 si Opel Astra serie motor 0385530.

Printr-un inscris intitulat „Intampinare”, depus la dosarul instantei la filele 37-38, Ilie Ion a sustinut ca nu este adevarata sustinerea petentului conform careia el, petentul, s-ar fi prezentat la sediul Administratiei Finantelor Publice B la data si ora mentionate in adresa nr. 3154/25.10.2010 si ca nu s-ar fi putut intelege cu personalul din cadrul biroului (camera 35). S-a mai aratat ca procesul-verbal de contraventie a fost scris de un coleg de birou de-al lui Ilie Ion, in prezenta acestuia, dupa care a fost semnat de catre Ilie Ion. S-a procedat astfel din cauza ca, in luna septembrie 2010 si in luna octombrie 2010, Ilie Ion fusese operat la ambii ochi si nu putea vedea de aproape. Ilie Ion si-a asumat raspunderea cu privire la cele constatate prin procesul-verbal de contraventie pe care el l-a semnat.

Ilie Ion a anexat, in copie, inscrisuri medicale emise de Clinica oftalmologica „Oftaprof” Iasi, din care rezulta ca Ilie Ion a suferit interventii chirurgicale la ambii ochi in perioada septembrie-octombrie 2010.

Prezent in instanta la termenul de judecata din 24.02.2011, Ilie Ion a declarat ca el indeplineste functia de referent superior in cadrul Serviciului executare silita persoane fizice si juridice din cadrul Administratiei Finantelor Publice B. Din cauza ca fusese operat la ambii ochi si nu putea citi, procesul-verbal de contraventie a fost scris de catre un alt functionar din cadrul aceluiasi birou, la solicitarea lui Ilie Ion, dupa care procesul-verbal de contraventie a fost semnat de catre II.

La acelasi termen de judecata, in temeiul art. 177-179 Cod. proc. civ. s-a procedat la verificarea semnaturii de la rubrica „Agentul constatator” din procesul-verbal de contraventie. In acest sens, au fost luate de la Ilie Ion probe de scris (semnatura), fiind intocmit procesul-verbal din data de 24.02.2011, fila 46 dosar.

Comparand semnatura executata la rubrica „agentul constatator” din procesul-verbal de contraventie, cu semnaturile executate in instanta de catre Ilie Ion, instanta apreciaza ca semnatura executata la rubrica „agentul constatator” apartine referentului Ilie Ion.

Cu privire la procesul-verbal de contraventie, sunt aplicabile prevederile art. 16 alin.1 din O.G. nr. 2/2001, conform carora:

„(1) Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu: data si locul unde este incheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de munca ale contravenientului; descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; indicarea societatii de asigurari, in situatia in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie; posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, daca acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plangerea”.

Articolul 17 din acelasi act normativ prevede ca „Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu”.

Raportat textelor de lege sus invocate, se apreciaza ca procesul-verbal de contraventie a fost intocmit in conditii de legalitate, fiind semnat de catre agentul constatator II.

Potrivit art. 56 din O.G. nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

„(1) In vederea stabilirii starii de fapt fiscale, contribuabilul are obligatia sa puna la dispozitie organului fiscal registre, evidente, documente de afaceri si orice alte inscrisuri. In acelasi scop, organul fiscal are dreptul sa solicite inscrisuri si altor persoane cu care contribuabilul are sau a avut raporturi economice sau juridice.

(2) Organul fiscal poate solicita punerea la dispozitie a inscrisurilor la sediul sau ori la domiciliul fiscal al persoanei obligate sa le prezinte.

(3) Organul fiscal are dreptul sa retina, in scopul protejarii impotriva instrainarii sau distrugerii, documente, acte, inscrisuri, registre si documente financiar-contabile sau orice element material care face dovada stabilirii, inregistrarii si achitarii obligatiilor fiscale de catre contribuabili, pe o perioada de maximum 30 de zile. In cazuri exceptionale, cu aprobarea conducatorului organului fiscal, perioada de retinere poate fi prelungita cu maximum 90 de zile”.

Potrivit art. 219 alin.1 lit. c si alin.2 lit.a din O.G. nr. 92/2003, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 56 din acelasi act normativ.

In cauza de fata petentul nu a raspuns nici adresei 3154/25.10.2010, nici adresei nr. 3348/9 nov.2010, emise de Administratia Finantelor Publice B, respectiv nu s-a prezentat la sediul acestei institutii cu documentele solicitate. Obligatia de a prezenta documentele solicitate nu a fost indeplinita de catre petent nici in cursul judecatii acestei cauze.

Atitudinea refractara pe care a avut-o petentul fata de solicitarea Administratiei Finantelor Publice B, determina instanta sa aprecieze ca plangerea dedusa judecatii este neintemeiata.

Pentru aceste considerente si potrivit art. 34 alin.1 din O.G. nr. 2/2001, plangerea formulata de petent va fi respinsa.

In consecinta, se vor mentine procesul-verbal de contraventie si amenda de 6.000 lei, aplicata petentului.

Plangerea este scutita de taxa judiciara de timbru.

comunicari 3/

Tags: