Top

Plangere contraventionala

Sentinta civila nr.659

Sedinta publica din 02.03.2009

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin adresa nr………… …………. a înaintat, spre competenta solutionare acestei instante, plângerea contraventionala formulata de petentul ……………….împotriva procesului-verbal de contraventie ……………

Pe rolul acestei instante plângerea a fost înregistrata la data de ……….. sub dosar nr……………………..

În motivarea plângerii petentul a învederat, în esenta, ca situatia de fapt retinuta în procesul-verbal nu corespunde realitatii întrucât a depus declaratie pe proprie raspundere înregistrata la intimata sub nr……………………..

În drept, petentul si-a întemeiat plângerea pe dispozitiile art. 36 al.3 si art.27 al.5 din Legea nr.82/1991.

În dovedirea plângerii, petentul a depus la dosar actul aditional la actul constitutiv al ………….

Potrivit art.36 din OG nr.2/2001 si art.15 lit.i din Legea nr.146/1997 plângerea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si în consecinta, si de aplicarea timbrului judiciar, conform art.1 al.2 din OG nr.32/1995.

La data de 08.01.2009 intimata a depus întâmpinare, solicitând respingerea plângerii contraventionale ca nefondata.

În fapt, intimata a aratat, în esenta, ca, urmare a analizei centralizatoare a agentilor economici care nu au depus la ………… Tulcea situatiile financiare anuale la data de 31.12.2007, s-a constatat ca petentul, în calitate de administrator al ………………, nu a depus aceasta raportare, încalcând astfel dispozitiile art.41 al.2 lit.e din Legea nr.82/1991, motiv pentru care a fost sanctionat contraventional cu amenda în cuantum de 400 lei.

În drept, intimata si-a întemeiat întâmpinarea pe dispozitiile art.115-118 Cod procedura civila si dispozitiile Legii nr.82/1991.

În conformitate cu dispozitiile art.242 al.2 din Codul de procedura civila s-a solicitat de catre intimata judecarea cauzei si în lipsa partilor.

La solicitarea instantei a fost depusa la dosar de catre Oficiul Registrului Comertului adresa nr.2110/02.02.2009 (f.22-24).

În cauza instanta a încuviintat, în temeiul art.167 Cod procedura civila, proba cu înscrisuri, apreciind-o ca fiind legala, pertinenta, concludenta si utila solutionarii cauzei.

Analizând materialul probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul-verbal de contraventie seria A/200 nr.0209163/17.11.2008 petentul Mirea Constantin a fost sanctionat cu amenda în cuantum de 400 lei pentru savârsirea faptei contraventionale prevazute si sanctionate de art.41 al.2 lit.e din Legea nr.82/1991.

S-a retinut în procesul-verbal de contraventie ca petentul nu si-a îndeplinit obligatia de a depune, în calitate de administrator al …………………., situatia financiara anuala simplificata la 31.12.2007.

În conformitate cu dispozitiile art.34 din OG nr.2/2001 instanta analizeaza legalitatea si temeinicia procesului-verbal de contraventie si hotaraste asupra sanctiunii aplicate.

Sub aspectul legalitatii, instanta retiene ca procesul-verbal a fost întocmit cu respectarea dispozitiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absoluta ce ar putea fi invocate din oficiu.

Sub aspectul temeiniciei, instanta apreciaza ca situatia de fapt retinuta în procesul-verbal de contraventie nu corespunde realitatii.

Astfel, potrivit art. 41 al.2 lit.e nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Economiei si Finantelor cu privire la depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor a situatiilor financiare anuale constituie contraventie sanctionata cu amenda de la 400 lei la 5000 lei.

Conform art.36 al.3 din Legea nr.82/1991, persoanele care de la constituire nu au desfasurat activitate, cu exceptia societatilor comerciale, precum si cele aflate în lichidare, potrivit legii, vor depune o declaratie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar, la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor.

Exercitiul financiar al unei persoane juridice care se lichideaza începe la data încheierii exercitiului financiar anterior si se încheie în ziua precedenta datei când începe lichidarea. Perioada de lichidare este considerata un exercitiu financiar, indiferent de durata sa.

Potrivit înscrisului depus la fila 8 din dosar, societatea ………….. SRL s-a dizolvat, în baza hotarârii asociatului unic …………….., la data de 15.07.2006.

Instanta retine ca dizolvarea societatilor comerciale reprezinta o etapa în procesul de încetare a personalitatii juridice a acestora, formata dintr-un ansamblu de operatiuni care au ca urmare lichidarea patrimoniului societatii în cauza.

Declararea dizolvarii nu este un scop în sine, ci o etapa care, tinând cont de anumite evenimente ce afecteaza viata societatii, precizeaza momentul de la care activitatea acesteia este orientata pentru repartizarea activului net între asociati.

Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea societatii din registrul comertului. La data îndeplinirii formalitatilor de radiere personalitatea juridica a societatii înceteaza atât în raporturile dintre asociati, cât si fata de tertele persoane.

Potrivit actului aditional la actul constitutiv al …………. dizolvarea societatii a avut loc fara lichidare, prin transmiterea universala a patrimoniului societatii catre asociatul unic …………………..

Având în vedere cele expuse mai sus, instanta constata ca petentului îi incumba obligatia de a solicita radierea societatii …………… din registrul comertului.

Totodata, întrucât societatea fusese dizolvata începând cu data de 15.07.2006, instanta apreciaza ca în mod gresit s-a retinut prin procesul-verbal în sarcina petentului fapta de nedepunere la 31.12.2007 a situatie financiara anuala. Astfel, constatând terminata si etapa lichidarii, în conformitate cu dispozitiile art.36 al.3 din Legea nr.82/1991 petentul avea obligatia de a depune o declaratie de inactivitate (din care sa rezulte ca nu a desfasurat activitate), iar nu pe aceea de a depune situatia financiara anuala.

Astfel, instanta a avut în vedere faptul ca situatia financiara anuala reprezinta un document oficial de prezentare a situatiei economico-financiare a unei societati comerciale, scopul sau fiind acela de a oferi o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata. Or, de la data dizolvarii si pâna în prezent societatea nu a mai desfasurat activitate.

Apreciind plângerea petentului ca fiind întemeiata, instanta o va admite, urmând a dispune anularea procesului-verbal de contraventie …………….. precum si exonerarea petentului de plata amenzii aplicate prin procesul-verbal.

Etichete: