Top

Contestatia la executare impotriva titlului executoriu emis de Administratia Finantelor Publice

R O M A N I A

INSTANTA

Sub nr. 189 din 16.09.2009 a fost inregistrata la instanta contestatia la executare impotriva titlului executoriu nr. 2009 emis de Administratia Finantelor Publice B, contestatie formulata de contestatoarea IM, in contradictoriu cu Administratia Finantelor Publice B.

In motivarea contestatiei, contestatoarea a aratat ca masura de infiintare a popririi asupra sumelor de bani pe care ea le datoreaza unui debitor este nelegala, deoarece nu s-a precizat cine este debitorul si nici tertul poprit. In titlul executoriu nu a fost precizat actul juridic care a stat la baza intocmirii titlului executoriu, fiind incalcate prev. art. 43 lit.e din O.G. nr. 92/2003; de asemenea, nu s-amentionat numarul dosarului de executare, fiind incalcate prevederile art. 387 alin.1 teza 2 si art. 145 alin.2 din O.G. nr. 92/2003.

Contestatoarea a solicitat:

– desfiintarea popririi;

– in subsidiar, a solicitat sa fie obligata intimata sa emita adresa de ridicare a popririi infiintate;

– suspendarea executarii;

– obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata.

In dovedirea contestatiei, contestatoarea a depus la dosar, in copie, somatia nr. 2009 si titlul executoriu nr..2009, emise de Administratia Finantelor Publice B.

Administratia Finantelor Publice B a comunicat instantei copia dosarului de executare.

Prin note scrise, depuse la dosar, Administratia Finantelor Publice B a precizat ca, in temeiul art. 145 din O.G. nr. 92/2003 ea a emis somatia nr..2009, precum si titlul executoriu nr..2009, inscrisuri care au fost comunicate si contestatoarei IM. Singurele acte de executare care au fost intocmite pana in prezent sunt somatia nr. 2009 si titlul executoriu nr..2009, fara ca Administratia Finantelor Publice B sa fi emis vreo adresa de infiintare a popririi. In aceste conditii, cererea prin care contestatoarea a solicitat desfiintarea popririi este lipsita de obiect. In titlul executoriu nr..2009 au fost mentionate natura obligatiei de plata, precum si documentul prin care s-a individualizat suma de plata, adica Dispozitia de imputare nr..2009.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

Prin Dispozitia de imputare nr. 13188 din 13.07.2007, emisa de Ministerul Administratiei si Internelor, s-a imputat numitei IM suma de 13.833 lei, reprezentand cuantumul cheltuielilor de intretinere suportate de Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” pe timpul scolarizarii.

Din Dovada emisa la data de 12.06.2009 de catre Ministerul Administratiei si Internelor, rezulta ca Dispozitia de imputare nr. 13188 din 13.07.2007 a fost comunicata catre IM la data de 12.06.2009.

Prin adresa nr. 2009, Ministerul Administratiei si Internelor a comunicat Administratiei Finantelor Publice B Dispozitia de imputare nr. 13188 din 13.07.2007, in scopul incasarii creantei.

In continuare, in temeiul Dispozitiei de imputare nr.13188 din 13.07.2007, Administratia Finantelor Publice B a emis titlul executoriu nr..2009, prin care s-a stabilit in sarcina debitoarei IM obligatia de plata a sumei de 13.833 lei, reprezentand cheltuieli de intretinere pe timpul scolarizarii.

Prin somatia nr..2009, emisa de catre Administratia Finantelor Publice B, debitoarea IM a fost somata la plata sumei de 13.833 lei.

Din actele dosarului, nu rezulta ca s-ar fi emis vreo adresa de infiintarea popririi pana la concurenta sumei de 13.833 lei.

Conform art. 43 alin.1-2 din O.G. nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicata,

„(1) Actul administrativ fiscal se emite numai in forma scrisa.

(2) Actul administrativ fiscal cuprinde urmatoarele elemente:

a) denumirea organului fiscal emitent;

b) data la care a fost emis si data de la care isi produce efectele;

c) datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei imputernicite de contribuabil, dupa caz;

d) obiectul actului administrativ fiscal;

e) motivele de fapt;

f) temeiul de drept;

g) numele si semnatura persoanelor imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii;

h) stampila organului fiscal emitent;

i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestatiei si organul fiscal la care se depune contestatia;

j) mentiuni privind audierea contribuabilului.

(3) Actul administrativ fiscal emis in conditiile alin. (2) prin intermediul mijloacelor informatice este valabil si in cazul in care nu poarta semnatura persoanelor imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii, si stampila organului emitent, daca indeplineste cerintele legale aplicabile in materie”.

Conform art. 46 din acelasi act normativ, lipsa unuia dintre elementele actului administrativ fiscal, referitoare la numele, prenumele si calitatea persoanei imputernicite a organului fiscal, numele si prenumele ori denumirea contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a semnaturii persoanei imputernicite a organului fiscal, cu exceptia prevazuta la artr.43 alin. 3 atrage nulitatea acestuia. Nulitatea se poate constata la cerere sau din oficiu.

Or, titlu executoriu nr. 2009 cuprinde toate elementele obligatorii prevazute de art. 46 din O.G. nr. 92/2003.

Fata de cele retinute, cererea prin care contestatoarea a solicitat desfiintarea popririi (obligarea Administratiei Finantelor Publice B sa emita o adresa pentru desfiintarea popririi) este lipsita de obiect, motiv pentru care aceasta cerere urmeaza sa fie respinsa.

Privitor la cererea prin care contestatoarea a solicitat suspendarea executarii, potrivit art. 403 alin.1 din Codul de procedura civila, „Pana la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silita, instanta competenta poate suspenda executarea, daca se depune o cautiune in cuantumul fixat de instanta, in afara de cazul in care legea dispune altfel”.

In temeiul prev. art. 7231 alin.1-2 din Codul de procedura civila, instanta a stabilit in sarcina contestatoarei IM obligatia de plata a sumei de 2.766,6 lei, cu titlu de cautiune – incheierea de sedinta din 1.10.2009, fila 27 dosar.

Contestatoarea nu a indeplinit insa obligatia de plata a cautiunii stabilite, desi i s-a pus in vedere aceasta obligatie prin mentiune inscrisa pe citatie; in aceste conditii, se va dispune respingerea cererii prin care contestatoarea a solicitat suspendarea executarii.

In consecinta, se vor mentine actele de excutare intocmite de catre Administratia Finantelor Publice B, respectiv titlul executoriu nr. 3450/26.08.2009 si somatia nr. 3451/26.08.2009.

Contestatia a fost legal timbrata cu 194 lei, taxa judiciara de timbru si cu 5 lei timbru judiciar.

Consecinta a respingerii contestatiei, in temeiul art. 274 alin.1 Cod. proc. civ. cheltuielile de judecata efectuate de catre contestatoare vor ramane in sarcina acesteia.

Etichete: