Top

Plângere contravenţională

TIP SPEŢĂ: sentinţă civilă

TITLU: plângere contravenţională

DATA:01.09.2009

Domeniu asociat: circulaţie rutieră

La data de 27.05.2009 a fost înregistrată sub nr. 490/199/2009 pe rolul Judecătoriei Buhuşi, plângerea contravenţională formulată de petentul C. C. împotriva procesului-verbal de contravenţie nr. 3200871/10.02.2009 întocmit de D. R. D. P. I. în calitate de organ constatator, solicitând anularea procesului-verbal ca fiind nelegal şi netemeinic şi exonerarea de plata amenzii în cuantum de 2.500 lei. .

Plângerea a fost legal formulată în termenul prevăzut de art.31 din O.G.2/2001 şi este scutită de plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar, în temeiul art.36 din O 2/2001.

În motivarea plângerii, petentul a arătat că în data de 10.02.2009, ora 12,44, agentul constatator l-a oprit pe DN 12, în localitatea C., jud.N., cerându-i rovinieta. Motivând că nu are dovada plăţii la el, agentul constatator i-a luat datele din C.I., fără a semna nimic şi fără a-l înştiinţa de aplicarea unei amenzi. În data de 25.05.2009, a fost înştiinţat de către primăria B. că are de plată o amendă în valoare de 2.500 lei, fără a avea dreptul la plata jumătăţii din minimul amenzii.

Din actele primăriei rezultă că procesul verbal a fost primit prin poştă de o altă persoană cu acelaşi nume şi din acelaşi sat.

În drept, petentul nu a motivat cererea.

Petentul a depus la dosar copii după procesul-verbal de contravenţie, cartea de identitate şi după înştiinţarea de plată de la Primăria comunei B..

Legal citat, petentul nu s-a prezentat în faţa instanţei decât la termenul din 16.06.2009 .

Organul constatator legal citat, nu a fost reprezentat în faţa instanţei dar a depus la dosar întâmpinare, în motivarea de fapt arătând că, pe cale de excepţie, competentă în soluţionarea cauzei este Judecătoria P. N., invocând de asemenea şi excepţia tardivităţii. Pe fond, actul constatator a fost întocmit legal,fiind comunicat în termen. Petentul a fost depistat în trafic fără a face dovada achitării taxei pentru circulaţia pe drumurile publice.

Precizează intimata că faţă de prevederile legale imperative aplicabile şi de susţinerile petentului se impune respingerea plângerii şi menţinerea procesului verbal ca fiind temeinic şi legal întocmit, acesta a fost întocmit cu respectarea Condiţiilor de fond şi de formă prevăzute în materie contravenţională.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe prevederile O.G. 15/2002 modificată la zi şi ale O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi ale Codului de procedură civilă iar în temeiul art. 242 alin. 2 Cod proc. civilă, a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Intimata a depus la dosar dovada comunicării prin poştă a procesului verbal.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de contravenţie nr. 3200871/10.02.2009 încheiat de D.R.D.P.I. petentul C.C. a fost sancţionat cu amenda contravenţională în suma 2500 lei, reţinându-se în sarcina sa că la data de 10.02.2009 ora1244, pe DN 15,în localitatea C., judeţul N. a circulat cu autoturismul fără a avea rovinietă valabilă, fapta fiind prevăzută de art.8 alin 1 din OG15/2002. Potrivit art.8 alin.5 din OG15/2002 contravenientul avea obligaţia să achite pe lângă amendă şi taxa de utilizare a reţelei de drumuri naţionale.

Art. 137 Cod proc.civilă prevede ca instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor, care fac de prisos, în totul sau în parte cercetarea în fond a pricinii.

În temeiul acestei dispoziţii legale, instanţa a analizat cu prioritate excepţia de necompetenţă teritorială invocată de intimată.

Din cuprinsul procesului verbal rezultă că fapta pentru care s-a aplicat sancţiunea contravenţională a fost săvârşită pe DN 15, în localitatea C.,judeţul N. .

Potrivit art.32 alin.2 din OG 2/2001, plângerea formulată împotriva procesului verbal de contravenţie este de competenţa judecătoriei în a cărei circumscripţie a fost săvârşită fapta respectivă , iar potrivit HG337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii, com.C. se află în circumscripţia Judecătoriei P. N..

Or, din interpretarea per a contrario a dispoziţiilor art.19 Cod.pr.civilă ( care prevede posibilitatea părţilor de a alege instanţa competentă în litigiile privitoare la bunuri ) combinată cu dispoziţiilor art. 159 pct. 3 Cod.pr.civilă (potrivit căruia necompetenţa teritorială este de ordine publică , dacă părţile nu o pot înlătura) se desprinde concluzia că în litigiile ce nu sunt referitoare la bunuri (cum este şi cazul plângerilor contravenţionale), competenţa teritorială este exclusivă.

Pe cale de consecinţă , instanţa urmează ca în temeiul art.158 alin 1 şi 3 Cod pr.civilă să admită excepţia analizată şi să decline în favoarea Judecătoriei P. N., competenţa de soluţionare a plângerii contravenţionale.

Etichete: