Top

Anulare titlu executoriu

Tip: sentinţă civilă

Nr./Data: 636/15.10.2009

Autor: Judecătoria Buhuşi

Domenii asociate: contestaţie la executare

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Buhuşi sub nr. 540/199/09.06.2009, contestatoarea A.i V. a formulat, în contradictoriu cu C. L. B. şi C. J.de Pensii B., contestaţie la poprirea pornită de intimatul C. L. B., solicitând anularea titlului executoriu constând în contractul de închiriere nr.24269/02.10.2007, anularea actelor şi formelor de executare efectuate în baza acestui titlu, obligarea C. L. B.şi la restituirea sumelor încasate până la acest moment, actualizate cu indicele de inflaţie până la data plăţii efective, cu obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, contestatoarea a arătat că este pensionară, neştiutoare de carte şi că din anul 2007 i se operează reţineri lunare asupra pensiei, reprezentând contravaloarea chiriei şi utilităţilor izvorâte din contractul de închiriere nr. 24269/02.10.2007 pe care l-ar fi încheiat cu C. L. B. pentru o garsonieră. În realitate nu a încheiat niciodată contract de închiriere cu C. L. B., ci doar în anul 2006 a formulat o cerere de acordare a unui spaţiu locativ, cerere care nu a fost finalizată prin încheierea unui contract, nu i-a fost niciodată predat vreun spaţiu şi mai mult decât atât în locuinţa socială care se presupune că i-ar fi fost atribuită în chirie a locuit tot timpul altă familie. În cauză nu există un titlu executoriu valabil care să stea la baza unei executări silite prin poprire. Contractul de închiriere nr. 24269/2007 la care a făcut trimitere C.J.de Pensii B. nu poate reprezenta un titlu executoriu atât timp cât nu poartă semnătura sa.

În drept, contestaţia a fost întemeiată pe dispoziţiile art.399 şi urm. Cod procedură civilă.

În dovedire, contestatoarea a depus înscrisuri.

Intimatul consiliul Local B. a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei formulate de contestatoare, arătând că la data de 24.10.2006 s-a încheiat între C. L. B.şi A. V. contractul de închiriere nr. 16643/24.10.2006 privind imobilul din compus dintr-o cameră în suprafaţă de 18,04 m.p. şi dependinţe de 7,75 m.p. Contractul a fost semnat de către contestatoare, care a luat astfel la cunoştinţă de obligaţiile ce îi revin cu privire la imobilul respectiv. În baza contractului de închiriere la data de 27.10.2006, contestatoarea a achitat la casieria instituţiei suma de 16,59 lei reprezentând contravaloarea chiriei pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2006. La data de 23.04.2007 s-a încheiat actul adiţional nr.1 la contractul de închiriere iniţial, stabilindu-se că începând cu luna martie 2007, chiria lunară este de 23,28 lei. Pe toată perioada în care a locuit în acest imobil, chiriaşa nu a plătit utilităţile folosite, astfel că la data de 07.10.2008 s-a emis titlul executoriu nr. 21163/07.10.2008 pentru suma de 910 lei reprezentând plata chiriei pentru lunile ianuarie, februarie şi martie 2007 şi utilităţile pentru lunile octombrie 2006-iunie 2007.

În drept, intimata s-a întemeiat pe dispoziţiile art.115-118 Cod proc.civilă, art. 136-149 din O.G. nr. 92/2003.

În dovedire, intimata a depus înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 24.102006 s-a încheiat între contestatoarea A. V. şi intimatul C. L. B. contractul de închiriere nr. 16643/24.10.2006 privind imobilul compus dintr-o cameră în suprafaţă de 18,04 m.p. şi dependinţe de 7,75 m.p. Termenul de închiriere stabilit a fost de 6 luni, începând cu data de 01.10.2006 şi până la data de 31.03.2007. La data de 23.07.2007 s-a încheiat actul adiţional nr.1 între C. L. B. şi contestatoare având ca obiect modificarea pct. II, alin.1 din contract, stabilindu-se că începând cu luna martie chiria lunară este de 23,28 lei, act adiţional care nu a fost semnat de către chiriaş.

La data de 07.10.2008 s-a emis în temeiul art.141 din O.G. nr. 92/2003 titlul executoriu nr. 21163/07.10.2008 pentru suma de 909,77 lei din care 53,93 lei reprezintă chirie fond locativ, 28,18 lei reprezintă apă, 748 lei – energie electrică, 1,54 lei – gaz, 31,5 lei – fond de rulment 2007, 31,5 lei – revizie centrală, 1,62 lei – deviz canal şi 15 lei – taxă salubritate.

Potrivit art. 372 Cod proc.civilă „executarea silită se va efectua numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ori al unui alt înscris care potrivit legii constituie titlu executoriu.” Prin urmare, pentru ca un înscris să constituie titlu executoriu şi să fie apt de a declanşa procedura execuţională este necesar să existe o lege care să-i confere acest caracter, astfel că ar fi lipsită de eficienţă juridică o eventuală clauză contractuală prin care părţile ar stabili că actul încheiat constituie titlu executoriu.

În cauză, între C. L. B. şi contestatoare s-a încheiat un contract civil, prin care primul, în calitate de proprietar închiriază, iar al doilea în calitate de chiriaş ia cu chirie o locuinţă situată în B., stabilindu-se drepturi şi obligaţii reciproce, cadrul general aplicabil contractului fiind Legea nr. 114/1996. Acest act normativ nu cuprinde nici o dispoziţie referitoare la caracterul executoriu al unui astfel de contract, mai mult decât atât stabileşte în art. 24 că în cazul în care chiriaşul nu îşi achită chiria mai mult de trei luni, proprietarul poate cere rezilierea contractului, reziliere care în lipsa unui pact comisoriu de ultimul grad nu poate fi decât judecătorească, iar potrivit art. 25 evacuarea chiriaşului se poate face numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti irevocabile. Cu alte cuvinte, pentru a putea obţine chiria care i se cuvine în temeiul contractului, proprietarul, indiferent dacă este persoană fizică sau juridică sau o unitate administrativ teritorială trebuie să apeleze la justiţie, numai în cadrul unei astfel de acţiuni se pot valorifica pretenţiile locatorului, instanţa fiind singura în măsură să verifice legalitatea contractului încheiat, a actelor adiţionale ulterioare şi a tuturor celorlalte incidente apărute în legătură cu executarea contractului asumat. Intimatul nu s-a îndreptat împotriva contestatoarei cu o cerere de chemare în judecată relativă la plata chiriei şi a obligaţiilor ce-i revin din cheltuielile comune, accesorii folosinţei, ci a considerat, în mod nelegal, că contractul de închiriere nr. 16643/24.10.2006, a cărui valabilitate a expirat la 31.03.2007 îl îndreptăţeşte la emiterea unui titlu executoriu în baza prevederilor art.141şi urm. din O.G. nr.92/2003 care se referă la executarea silită a creanţelor fiscale, reglementate de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Or, titlul de creanţă fiscală este actul prin care se constată şi se individualizează obligaţia stabilită unilateral de către stat în sarcina contribuabilului, persoană fizică sau juridică, de a plăti o sumă de bani, la termenul stabilit, în contul unuia din bugetele publice. Titlul de creanţă se întocmeşte sau se confirmă de către organele ce compun aparatul fiscal al statului şi cărora le revine competenţa de a calcula impozitele şi taxele (precum şi a contribuţiilor, amenzilor şi altor sume de bani ce constituie venituri publice) datorate bugetului de stat. Prin încheierea unui contract de închiriere, chiriaşul nu intră într-un raport de drept financiar public cu autoritatea locală şi chiar dacă preţul închirierii este stabilit în mod unilateral prin hotărâre de guvern, actul încheiat nu este unul unilateral, ci bilateral, sinalagmatic, de vreme ce sunt stabilite drepturi şi obligaţii reciproce, chiria precum şi obligaţiile privind cheltuielile comune neputând fi considerate impozite sau taxe. Singura sumă din titlul de creanţă nr.21163/2008 care are o astfel de natură juridică şi pentru care este legal emis este cea de 15 lei constituind taxa de salubritate.

Prin urmare, instanţa consideră că intimatul C. L. B. a procedat nelegal prin emiterea titlului executoriu (mai puţin pentru suma de 15 lei –taxa de salubritate) în ceea ce priveşte plata chiriei şi a celorlalte cheltuieli accesorii folosinţei, procedura execuţională pentru recuperarea acestor sume putând fi declanşată doar în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive care stabilească atât cuantumul sumei, cât şi penalităţile datorate sau alte cheltuieli legate de executarea contractului. Instanţa nu poate verifica în cadrul acestei contestaţii apărările, fie ale contestatoarei, fie ale intimatului, care ţin de fondul cauzei, acest lucru fiind posibil doar în cadrul contestaţiei îndreptate împotriva unui titlu executoriu, altul decât hotărârea judecătorească, care este emis în mod valabil şi nu în situaţia în care creditorul a obţinut titlul în mod nelegal. Constatând că intimatul trebuia să se adreseze instanţei de judecată pentru recuperarea sumelor pretinse şi abia după obţinerea unei hotărâri definitive să pornească executarea silită, instanţa va admite contestaţia, mai puţin în ceea ce priveşte suma de 15 lei reprezentând taxă de salubritate, va anula titlu executoriu emis pentru suma de 895 lei şi în temeiul art.4041 Cod proc.civilă va dispune întoarcerea executării.

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată solicitate, instanţa va obliga intimatul numai la plata taxei de timbru achitate, la dosar neexistând chitanţa referitoare la onorariul apărătorului.

Red.DMC 13.11.2009

Etichete: