Top

Revendicare imobiliara

SENTINŢA CIVILĂ NR.557/19.02.2009

Prin acţiunea înregistrată sub nr.5872/327/2008, ____, a chemat în judecată pe pârâta __, solicitând instanţei ca prin sentinţa de o va pronunţa să dispună rezilierea contractului de închiriere nr.238/22.03.1991 şi evacuarea pârâtei din locuinţa proprietate de stat, situată pe __.

In motivarea acţiunii reclamanta arată că în baza contractului de închiriere nr.238/22.03.1991, pârâta locuieşte şi foloseşte spaţiul locativ din fondurile statului. Arată reclamanta că, deşi pârâta a fost somată în mai multe randuri de Consiliul Local Tulcea, Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu, aceasta a refuzat sa achite debitul restant, constând în contravaloare chirie neachitată începând cu anul 2003 până în prezent.

In drept acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile Legii 114/1996.

In dovedirea acţiunii s-au depus la dosar în copie: contract de închiriere nr.238/1991, procesul-verbal de predare-primire a locuinţei, adresa emisa de Asociaţia de proprietari nr.22, notificările nr.30419/24.03.2008 şi nr.19092/29.05.2008 şi avizul de plata emis de Primăria Municipiului Tulcea în data de 30.11.2008.

Pârâta, deşi legal, citat nu s-a prezentat in instanţa şi nu a formulat întâmpinare pentru a se apăra faţă de pretenţiile reclamantei.

Pentru termenul de judecată din data de 16.01.2009 reclamanta a depus la dosar cerere completatoare, în sensul că a solicitat evacuarea şi a numiţilor ___, __ şi ___, domiciliaţi în Tulcea, _______-, locatari la această adresă.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa reţine faptul că pârâta din cauza foloseşte spaţiul locativ situat in mun.Tulcea la adresa indicata in petitul acţiunii, imobil pe care l-a ocupat in baza contractului de închiriere nr.238/1991, (fila 4 din dosarul cauzei).

De asemenea, in baza înscrisurilor depuse la dosar, instanţa retine că aceasta nu si-a îndeplinit obligaţia de a achita chiria si majorările de întârziere calculate in funcţie de prevederile contractuale art.5 din contractul de închiriere.

In drept acţiunea reclamantei este întemeiata si urmează să fie admisă reţinându-se in esenţă următoarele considerente :

Contractul de închiriere reglementat de art.1411 cod civil, este un contract in temeiul căruia o persoana, locator, se obligă să asigure unei alte persoane, locatar, folosinţa temporara, totala sau parţială a unui bun in schimbul unei sume de bani reprezentând chirie. In materia închirierii de locuinţe, regulile generale aplicabile contractului de închiriere prevăzute de dispoziţiile Codului civil se completează cu dispoziţiile Leg.114/1996, Legea locuinţei, normele de drept incidente in materie, instituind ca obligaţie principala a chiriaşului achitarea chiriei in cuantumul si la termenele stabilite prin contract (art. 1429 cod civil).

Astfel, ţinând cont de cele stipulate in conţinutul contractelor (art.5 din contractul 432/1979) coroborat cu art.969 cod civil prin care se instituie obligaţia părţilor de a-si îndeplini in totalitate si cu bună credinţă sarcinile asumate in contractele pe care le încheie, precum si in baza regulilor generale care reglementează rezilierea contractului de închiriere art.1439 alin.2 cod civil si art.24 lit.b din Legea 114/1996, locatorul are si posibilitatea sa ceara rezilierea contractului de închiriere cu consecinţa fireasca a evacuării chiriaşului din locuinţa ocupată dacă locatarul nu a achitat chiria cel puţin trei luni consecutiv.

Cum in cauza reclamanta a făcut dovada ca pârâta nu si-a îndeplinit obligaţia principală de plata a chiriei acumulând un debit restant de 1441 lei, debit ce constă în contravaloarea chiriei pe o perioada mai lunga de trei luni, instanţa în temeiul textelor de lege mai sus amintite şi a dispoziţiilor contractuale din contractul de închiriere intervenit intre părţi, urmează sa dispună rezilierea contractului de închiriere nr.238/22.03.1991.

Întrucât, ca urmare a rezilierii contractului, pârâta ocupă spaţiul fără a deţine un titlu locativ, încetând raporturile de locaţiune, urmează a se dispune şi evacuarea acestora din spaţiul ocupat.

Etichete: