Top

Reziliere contract

SENTINŢA CIVILĂ NR. 770

Şedinţa publică din 10 martie 2009

J U D E C A T A:

Sub nr. …, s-a înregistrat pe rolul …, la data de 05.11.2008, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta … cu sediul în … în contradictoriu cu pârâtul …, domiciliat în … prin care s-a solicitat instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună rezilierea contractului de închiriere nr. … şi evacuarea pârâtului din locuinţa proprietate de stat, ce a făcut obiectul contractului de închiriere, situat pe str. …

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că prin convenţia mai sus arătată i-a închiriat pârâtului apartamentul situat în …, având destinaţia de locuinţă socială, pentru o perioadă de 4 ani şi 5 luni.

A arătat reclamanta, că potrivit contractului, pârâtul avea obligaţia de a achita lunar o chirie în cuantum de 86 lei, obligaţie pe care nu şi-a mai respectat-o ulterior datei de 31.06.2007, deşi a fost somat de nenumărate ori în acest sens.

A mai arătat reclamanta că pârâtul nu şi-a îndeplinit nici obligaţia de a achita cheltuielile comune de întreţinere şi contravaloarea utilităţilor, acumulând datorii în valoare de 3279,28 lei.

A concluzionat reclamanta, că faţă de situaţia mai sus arătată şi văzând prevederile capitolului IV alin. 2 lit. b şi c din contract, se impune rezilierea acestuia.

S-au depus la dosarul cauzei înscrisuri.

Cererea de chemare în judecată nu este motivată în drept.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare şi nici nu s-a prezentat în instanţă pentru a propune probe în apărare.

Examinând actele dosarului instanţa reţine următoarele:

La data de 04.12.2004 s-a încheiat între … în calitate de locator, şi pârâtul …, în calitate de locatar, contractul de închiriere cu nr. .. (fila 4 din dosar) având ca obiect locuinţa situată în …, compusă din 2 camere şi dependinţe.

Termenul de închiriere a fost stabilit la 5 ani, cu începere de la data de 01.12.2004 până la data de 01.03.2009, iar chiria lunară a fost calculată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la suma de 20,5 lei lunar, cuantum ce putea fi modificat funcţie de temeiul legal de calcul al acesteia.

În capitolul IV alin. 2 lit. b şi c, s-a prevăzut posibilitatea rezilierii contractului de închiriere înainte de termenul stabilit în situaţia în care chiriaşul nu a achitat chiria cel puţin 3 luni consecutive, precum şi în situaţia în care acesta nu şi-a achitat obligaţiile ce îi revin din cheltuielile comune de întreţinere pe o perioadă de 3 luni.

Susţinerile reclamantei cu privire la neachitarea de către pârât a cheltuielilor comune de întreţinere sunt confirmate de sentinţa civilă nr. …, înscrisuri existente la dosarul cauzei (filele 8-9 şi 11).

Faţă de cele mai sus arătate văzând şi dispoziţiile art. 969 C. civil, potrivit cărora convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante, şi nu în ultimul rând, ţinând seama de pasivitatea manifestată de către pârât care, deşi legal citat nu s-a prezentat în instanţă pentru a dovedi că şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin contractul încheiat cu reclamanta, instanţa contată că cererea formulată de către aceasta din urmă este întemeiată, urmând a fi admisă.

Pe cale de consecinţă, va dispune rezilierea contractului de închiriere nr. 231/2004 şi evacuarea pârâtului … din imobilul situat în …

Etichete: