Top

ADMISIBILITATEA CERERII DE RECURS, ÎN SITUAŢIA ÎN CARE DECIZIA ATACATĂ ESTE IREVOCABILĂ.

Conform art.2821 (1) Cod procedură civilă hotărârea dată în primă instanţă în cererile introduse pe cale principală, având ca obiect o valoare de până la 1 miliard lei inclusiv, în materie civilă, sunt supuse doar căii de atac a recursului. Potrivit art.377 (2) pct.4 şi 5 C.pr.civilă, sunt hotărâri irevocabile, hotărârile date în recurs precum şi orice alte hotărâri care, potrivit legii nu mai pot fi atacate cu recurs. Drept consecinţă petiţia de recurs împotriva unei decizii irevocabile este inadmisibilă.

Prin sentinţa civilă nr. 5754/2003, pronunţată în dosarul nr. 14878/2000, Judecătoriei Bacău, a admis în parte acţiunea civilă formulată de reclamanta P. E. împotriva pârâţilor – B. N. R. – Sucursala Bacău şi M. F. P. şi în consecinţă a dispus obligarea acesteia la plata sumei de 10.935.000 lei reprezentând contravaloarea bijuteriilor confiscate şi a respins capătul de cerere privind daunele morale ca nefondate.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâtul – M. F. P. – prin D. G. F. P., ce a făcut obiectul dosarului nr. 134/2004 al Curţii de apel Bacău, care prin Decizia civilă nr. 55 din 04.02.2004 a respins apelul ca nefondat.

Ca urmare a recursului declarat împotriva deciziei menţionate a Curţii de Apel Bacău, de către D. G. F. P. Bacău (pentru M.F.P.) Î. C. C. J. prin Decizia nr. 5593 din 24.06.2005 – dosar nr. 10424/2004 ataşat, a admis recursul, a casat Decizia civilă nr. 55 din 04.02.2004 a Curţii de Apel Bacău şi a trimis cauza Tribunalului Bacău pentru soluţionarea recursului.

Drept consecinţă, prin decizia civilă nr. 574/26.05.2006 pronunţată în dosarul nr. 8673/2005 Tribunalul Bacău – Secţia civilă a respins ca nefondat recursul D. G. F. P. Bacău.

Împotriva acestei decizii au promovat recurs B. V. şi C. N., succesori testamentari ai defunctei P. E., reclamantă, invocând nulitatea hotărârii, motivat de faptul că în mod greşit tribunalul a judecat ca instanţă de recurs şi nu ca apel.

Examinând recursul, Curtea a reţinut că acesta este inadmisibil pentru următoarele considerente :

Obiectul litigiului l-a constituit revendicarea unor bunuri mobile în valoare de 10.935.000 lei, astfel că I.C.C.J., prin dec. nr. 5593/2005, a casat decizia pronunţată în apel de Curtea de apel şi a trimis la Tribunalul Bacău, să judece ca instanţă de recurs calea de atac promovată de D.G.F.P. făcând aplicabilitatea dispoziţiilor art. 292 Cod procedură civilă.

Drept consecinţă Tribunalul a respectat decizia I.C.C.J., judecând apelul declarat ca recurs, în raport de dispoziţiile art. 292 şi 315 (19) Cod procedură civilă.

Decizia pronunţată de Tribunalul Bacău, este irevocabilă potrivit art.377 (2) pct.5 Cod procedură civilă, astfel că nu mai este posibil promovarea unui recurs, împotriva acesteia.

Este de observat şi faptul că moştenitorii reclamantei şi respectiv aceasta, nu au exercitat calea de atac asupra hotărârii fondului (recursul fiind promovat doar de D.G.F.P.), astfel că nu mai sunt în drept să formuleze vreun recurs.

În raport de aceste considerente, Curtea a respins recursul ca inadmisibil.

Decizia civilă nr.1399/18 decembrie 2006 a Curţii de Apel Bacău

Etichete: