Top

Recurs inadmisibil. Calificarea căii de atac în cazul hotărârilor pronunţate în litigii având ca obiect pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare. Acţiuni evaluabile în bani.

Acţiunea având ca obiect pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare este o acţiune patrimonială, evaluabilă în bani astfel încât dacă valoarea obiectului litigiului nu depăşeşte suma de 100.000 lei, hotărârea judecătorească dată în primă instanţă este supusă doar recursului nu şi apelului, conform art. 282 indice 1 Cod procedură civilă.

Decizia civilă nr. 728 din 09.12.2008 a Curţii de Apel Galaţi

Reclamantul C.A. a chemat în judecată pe pârâtul P.V. solicitând să se constate perfectă vânzarea-cumpărarea intervenită între părţi având ca obiect imobilul situat în Brăila Bulevardul Independenţei, nr. 260, compus din teren în suprafaţă de 320 mp şi casă de locuit cu două camere construită din paiantă şi acoperită cu tablă.

În motivarea cererii reclamantul a arătat că a încheiat cu pârâtul o promisiune de vânzare-cumpărare a imobilului pentru preţul de 55.000 lei care urma să fie achitat la notar în momentul perfectării vânzării dar acest lucru nu s-a mai materializat.

Prin sentinţa civilă nr. 2629 din 26.11.2007 a Judecătoriei Brăila acţiunea reclamantului a fost respinsă ca nefondată iar cererea reconvenţională formulată de pârât a fost anulată ca insuficient timbrată.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel reclamantul Cioacă Aurel invocând nelegalitatea şi netemeinicia acesteia.

La termenul din data de 07.05.2008 Tribunalul Brăila, având în vedere obiectul acţiunii deduse judecăţii, a recalificat calea de atac promovată de pârât ca fiind recurs şi nu apel cum greşit a fost intitulată de acesta.

Prin decizia civilă nr. 139 din 21.05.2008 recursul a fost respins ca nefondat, recurentul fiind obligat la plata sumei de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată către intimat.

Împotriva acestei hotărâri precum şi a încheierii de şedinţă din data de 07.05.2008 a declarat recurs reclamantul criticând-o pe motive de nelegalitate.

În esenţă recurentul a susţinut că încheierea de şedinţă prin care calea de atac a fost recalificată din apel în recurs şi implicit decizia atacată au fost date cu aplicarea greşită a legii (art. 304 punctul 9 Cod procedură civilă) fiind încălcate dispoziţiile art. 2821 Cod procedură civilă întrucât acţiunea dedusă judecăţii nu este o acţiune evaluabilă în bani în sensul textului legal mai sus invocat ci este o acţiune în constatare astfel încât hotărârea pronunţată în fond este supusă atât apelului cât şi recursului.

Recursul este inadmisibil declarat de recurs a fost respins ca inadmisibil, Curtea reţinând în acest sens următoarele:

Reclamantul a solicitat instanţei de judecată să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare pentru imobilul în litigiu, finalitatea urmărită fiind aceea a dobândirii dreptului de proprietate asupra acestuia.

Este evident că acţiunea formulată de reclamant este o acţiune patrimonială întrucât dreptul subiectiv material care constituie fundamentul acţiunii şi este totodată factorul configurator al acesteia, el impunând toate consecinţele ce decurg de aici, respectiv calificarea acţiunii, determinarea competenţei, alcătuirea completului, determinarea căii de atac, etc., este el însuşi un drept patrimonial.

În consecinţă, cum dreptul subiectiv ce se cere a fi recunoscut sau protejat în justiţie „transferă” caracterul său patrimonial litigiului însuşi, este cert că acţiunea dedusă judecăţii, având ca obiect pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare, acţiune care, aşa cum s-a arătat mai sus tinde la recunoaşterea în persoana reclamantului a unui drept de proprietate asupra unui imobil, este o acţiune patrimonială. Prin urmare evaluarea obiectului acesteia este deopotrivă posibilă şi necesară.

În aceste condiţii, Curtea a constatat că, faţă de obiectul acţiunii deduse judecăţii, litigiul dintre cele două părţi se încadrează în categoria celor la care face referire art. 2821 Cod procedură civilă şi, cum valoarea acestuia este sub un miliard de lei, hotărârea pronunţată în primă instanţă nu este supusă apelului ci doar recursului.

Astfel, în mod corect Tribunalul a procedat la recalificarea căii de atac promovate de reclamant din apel în recurs şi a judecat cauza în complet de trei judecători, decizia pronunţată fiind irevocabilă.

Faţă de aceste împrejurări, recursul formulat de reclamant împotriva acestei decizii apare ca fiind inadmisibil, art. 299 Cod procedură civilă stabilind categoriile de hotărâri care pot fi atacate pe calea de atac a recursului.

Etichete: ,