Top

PROCEDURA INSOLVENŢEI. EXCEPŢIA LIPSEI CALITĂŢII PROCESUALE PASIVE. CALITATEA PROCESUALĂ PASIVĂ

Art. 1şi 8 din Legea nr. 85/2006;

Art. 312 din Cod Procedură Civilă

Calitate procesuală pasivă în procedura insolvenţei are doar societatea debitoare nu şi administratorii acesteia. Introducerea în cauză a acestora, pentru a comunica instanţei relaţii în legătură cu societatea-debitoare, s-a realizat cu încălcarea principiul disponibilităţii,instanţa nefiind îndreptăţită ca din oficiu, să dispună citarea în cauză şi a altor persoane, decât cele indicate de creditoare prin cererea de chemare în judecată.

Curtea de Apel Bacău, Secţia comercială, contencios administrativ şi fiscal, Decizia 61/30.01.2007

Prin sentinţa civilă nr. 3152/F/18 octombrie 2006, pronunţată de Tribunalul Neamţ, în dosarul nr. 3006/F/2006, a fost respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, invocată de foştii administratori M.T.M. şi T.S.

Cererea creditoarei A.F.P., a fost admisă, în temeiul art. 107 din Legea nr. 85/2006, dispunându-se intrarea în faliment a societăţii – debitoare „U” S.A., fiind desemnat lichidatorul judiciar, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25.

Pentru a hotărî astfel, judecătorul sindic a reţinut că societatea – debitoare este dizolvată conform art. 30 al. 2 din Legea nr. 359/2004 şi că are o datorie certă, lichidă şi exigibilă, în sumă de 14.374 RON, faţă de creditoarea A.F.P.

Foştii administratori ai societăţii, au fost introduşi în cauză, pentru a comunica instanţei relaţii în legătură cu societatea, reţinându-se că aceştia au calitate procesuală pasivă, atâta timp cât nu au operat modificările care au intervenit, la Oficiul Registrului Comerţului.

Împotriva sentinţei a declarat recurs pârâtul T.S., care a susţinut că este nelegală, în ce priveşte respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive.

Calitatea de parte în prezentul litigiu, o are doar societatea debitoare şi nu administratorii acesteia.

Întrucât societatea a fost acţionată în judecată, nu şi administratorii, ei

neavând calitate procesuală pasivă pentru a sta în proces, s-a solicitat admiterea recursului, modificarea sentinţei şi admiterea excepţiei invocată la instanţa de fond.

Criticile formulate au fost apreciate ca fiind întemeiate.

Potrivit art. 107 din Legea nr. 85/2004, coroborat cu art. 31(4) din Legea nr. 359/2004, cât şi cu art. 233 din Legea nr. 31/1990, modificată, judecătorul sindic decide intrarea în faliment, în mai multe situaţii, printre care şi aceea prevăzută la litera „c”, respectiv atunci când nici unul dintre subiectele de drept îndreptăţite, nu au propus un plan de reorganizare, în condiţiile prevăzute de art. 94.

În speţă, este de observat că într-adevăr, calitatea de parte o are creditoarea, care a solicitat deschiderea procedurii falimentului şi societatea – debitoare, care nu a propus un plan de reorganizare şi nu administratorii acesteia, care nu au fost chemaţi în judecată.

Reţinerea judecătorului – sindic că foştii administratori au fost introduşi în cauză, pentru a comunica instanţei relaţii în legătură cu societatea – debitoare, nu este întemeiată, fiind astfel încălcat principiul disponibilităţii, iar instanţa nu era îndreptăţită ca din oficiu, să dispună citarea în cauză şi a altor persoane, decât cele indicate de creditoare prin cererea de chemare în judecată.

Întrucât administratorii societăţii nu au fost chemaţi în judecată, este de reţinut că doar societatea – debitoare îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi parte în proces, potrivit art. 41 din Codul de Procedură Civilă.

Foştii administratori ai unei societăţi, pot avea calitate procesuală, însă numai în situaţia în care se exercită împotriva lor o acţiune, ce decurge din mandatul încredinţat, ceea ce nu este cazul în speţa de faţă.

Pentru considerentele expuse, curtea de apel, în baza art. 312 cu referire la art. 304 pct. 9 Cod Procedură Civilă şi art. 8 din Legea nr. 85/2006, a admis recursul şi a modificat în parte sentinţa, în sensul că a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a recurentului – pârât.

Etichete: