Top

Dovada dreptului de proprietate făcută de notificările în baza Legii 10/2001

Dovada dreptului de proprietate asupra imobilelor solicitate a fi restituite în baza Legii nr.10/2001 se face prin declaraţia olografă a notificărilor din care rezultă că nu mai deţine alte înscrisuri privind imobilele revendicate coroborate cu adresele emise de Birourile Notariale.

Sentinţa civilă nr.989/D/30.05.2007

Prin cererea înregistrată la nr.303/22.01.2007 reclamantul – contestator C.M., prin procurator T.Gh., în contradictoriu cu pârâtul Primarul Oraşului Tg. Ocna, judeţul Bacău, a formulat contestaţie împotriva dispoziţiilor nr. 860/12.12.2006 , 861/21.12.2006 şi 862/21.12.2006 , emise de acesta.

În motivarea contestaţiei s-a susţinut , în principal , că în mod greşit i-au fost respinse notificările formulate în temeiul Legii nr. 10/2001, prin care a solicitat măsuri reparatorii pentru imobilele situate în oraşul Tg. Ocna, respectiv trei imobile, care au fost preluate în mod abuziv prin Decretul nr. 92/1950 , de la autorul său – C. L.

S-a susţinut că cele trei imobile sunt situate (fac parte ) din suprafaţa totală de 7800 m.p., ce a aparţinut autorului său , conform copiei – extras de pe registrul agricol al fostei comune Tg.Ocna din anii 1948 – 1950, eliberată sub nr. 2514/02.02.1998 de Filiala Bacău a Arhivelor Naţionale, teren din care, conform Legii nr. 18/1991 i-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 3039 m.p. prin titlul de proprietate nr. 113746/2002.

Astfel, pentru imobilul – casă formată din 3 camere şi teren aferent în suprafaţă de 218 m.p., situat în str. Daniela Caurea nr. 1 ( fost Dragoş Vodă şi 13 Februarie ), a formulat notificarea nr. 18/2001, prin Biroul Executor Judecătoresc „Bejenariu Dorin „ , imobil ce în prezent este deţinut de numitul R. C. şi care l-a dobândit în baza Legii nr. 4/1973, iar pârâtul i-a respins cererea de acordare de măsuri reparatorii prin Decizia nr. 862/2006 .

Pentru imobilul situat în str. Daniela Caurea nr. 5 ( fostă Dragoş Vodă şi 13 Februarie ) a formulat notificarea nr. 13/N/2001 , prin acelaşi executor judecătoresc, imobil ce se compune dintr-o casă cu 3 camere şi teren aferent în suprafaţă de 337 m.p., în prezent deţinut tot în baza Legii nr. 4/1973 de către familia N. V., iar pârâtul i-a respins notificarea privind acordarea de măsuri reparatorii prin Decizia nr. 860/2006.

Pentru imobilul situat în str. Daniela Caurea ( fostă Dragoş Vodă şi 13 Februarie ) nr. 7 , teren în suprafaţă de 357 m.p. a formulat notificarea nr. 15/N/2001 , prin acelaşi executor judecătoresc , terenul în prezent este deţinut de M. M., teren care a fost atribuit în folosinţă pentru construcţia unei case prin Decizia nr. 30/1957 a fostului Sfat Popular al Raionului Tg.Ocna , iar pârâtul i-a respins cererea de acordare de măsuri reparatorii prin Decizia nr. 861/2006.

S-a mai arătat că motivarea cuprinsă în cele trei dispoziţii, aceea că nu a putut face dovada proprietăţii este greşită , deoarece , în completarea actelor iniţiale depuse la Primăria Oraşului Tg.Ocna au mai fost depuse acte care dovedesc cu prisosinţă că imobilele au aparţinut unchiului său , L. Gh. C., acte enumerate în cuprinsul contestaţiei.

Pârâtul, cu adresa nr. 975/12.04.2007 a formulat întâmpinare solicitând respingerea contestaţiei , motivat de faptul că reclamantul – contestator s-a folosit în dovedirea preluării abuzive a imobilelor naţionalizate numai de situaţia centralizatoare cu imobilele naţionalizate, fără a depune şi acte de proprietate, încălcând Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001 , aprobate prin H.G. nr. 250 /07.03.2007 , confirmând în acelaşi timp că cele trei imobile au fost înstrăinate altor persoane conform Legii nr. 4/1973.

În cauză au fost depuse, în copie, cele trei dispoziţii contestate precum şi actele care au stat la baza acestora, din analiza cărora, instanţa reţine următoarele :

Contestaţia este formulată în termenul prevăzut de art. 26 alin. 3 din Legea nr. 10/2001 republicată deoarece, cele trei dispoziţii au fost comunicate reclamantului – contestator cu adresele cu acelaşi nr. 10150/22.12.2006 , aflate la filele 7 , 14 şi 21 dosar.

Iniţial, prin Dispoziţiile nr. 722/17.10.2006 (fila 76 dosar ) , 723/17.10.2006 ( fila 104 dosar ) şi 725/17.10.2006 ( fila 126 dosar ) notificările formulate de reclamantul – contestator, privind cele trei imobile în litigiu , prin care acesta a solicitat restituirea în natură, au fost respinse, cu motivarea că acele imobile nu pot fi restituite în natură deoarece, în prezent sunt deţinute de alte persoane, care le-au dobândit în temeiul Legii nr. 4/1973, respectiv una dintre acestea a primit terenul în folosinţă şi şi-a construit o casă pe acel teren , situaţie faţă de care s-a propus ca pentru acele imobile reclamantul – contestator să primească despăgubiri în condiţiile legii speciale respectiv Titlul VII al Legii nr. 247/2005.

Este de reţinut că prin cele trei dispoziţii s-a reţinut calitatea de persoană îndreptăţită la restituire a reclamantului – contestator, precum şi faptul că acele imobile au aparţinut autorului acestuia ( unchi ) L. Gh. C. şi că acele imobile au trecut în proprietatea statului ca efect al naţionalizării prin Decretul nr. 92/1950.

Cele trei dispoziţii ( 722,723 şi 725 ) au fost înaintate Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor Bucureşti care le-a restituit Primăriei Oraşului Tg.Ocna, în vederea completării documentaţiilor cu acte de proprietate privind cele trei imobile ce au aparţinut autorului reclamantului – contestator ( a se vedea filele 53-54 dosar ), iar , ca urmare , prin Dispoziţiile nr. 860, 861 şi 862/ 21.12.2006 , contestate în cauză , notificările reclamantului – contestator au fost respinse , cu motivarea generică în toate cele trei dispoziţii , aceea că se constată lipsa actului de proprietate pentru imobilul solicitat, iar dispoziţiile iniţiale au fost abrogate.

Mai mult, pârâta – în cuprinsul întâmpinării ( a se vedea fila 47 dosar ) invocă şi Normele metodologice din 07.03.2007 de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 ( H.G. 250/07.03.2007 ) care nici nu existau la data emiterii celor trei dispoziţii contestate .

În cauză reclamantul – contestator a făcut dovada , în condiţiile art. 24 din Legea nr. 10/2001 a dreptului de proprietate asupra imobilelor preluate în mod abuziv de la autorul său , respectiv că cele trei imobile au fost naţionalizate prin Decretul nr. 92/1950, situaţie recunoscută şi de către pârât , iar în cursul procesului a făcut dovada şi a îndeplinirii prevederilor art. 24.2 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 250/07.03.2007 de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 , respectiv a depus o declaraţie olografă ( fila 52 dosar ) din care rezultă că nu mai deţine alte înscrisuri privind imobilele revendicate , declaraţie care se coroborează cu adresele primite de acesta , respectiv mandatarul său , de la filele 56-67 dosar , de la Arhivele Naţionale.

În consecinţă , faţă de cele reţinute , instanţa văzând şi dispoziţiile art. 26 alin. 3 din Legea nr. 10/2001 , urmează a admite contestaţia şi a anula cele trei dispoziţii contestate , urmând ca , pe cale de consecinţă , dispoziţiile iniţiale nr. 722 , 723 şi 725 /2006 şi abrogate , să aibă deplină valabilitate.

Etichete: