Top

RENUNŢAREA LA JUDECATĂ. ADMISIBILITATEA CERERII ÎN CĂILE DE ATAC. EFECTE.

Potrivit art.246 (1) Cod procedură civilă, reclamantul poate renunţa oricând la judecată fie verbal în şedinţă, fie prin cerere scrisă. Drept consecinţă şi în apelul pârâtului, instanţa poate lua act de renunţare la judecata cererii de chemare în judecată de către reclamant.

Prin sentinţa civilă nr.1182 din 11 mai 2004 pronunţată de Judecătoria Oneşti în dosarul nr.1271/2004 s-a admis cererea de revizuire a sentinţei civile nr.5430/31 octombrie 2001 a Judecătoriei Oneşti formulată de reclamanţii C. E., C. R., C. Ghe., B. E., O. F. împotriva pârâţilor Primăria Tg.Ocna, M. P., M. M., P. M.

A schimbat în parte sentinţa civilă nr.5430/2001 numai cu privire la terenul aferent imobilului din Tg.Ocna, str.Republicii nr.24, în sensul că reclamanţii sunt proprietarii suprafeţei de 1775 m.p.

Apelul declarat de apelanta Primăria oraşului Tg.Ocna a fost respins ca nefondat de Tribunalul Bacău, prin decizia civilă nr.295/19.06.2006, dosar 2474/2006.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs apelanta pârâta Primăria oraşului Tg.Ocna invocând ca motiv de recurs excepţia puterii lucrului judecat faţă de sentinţa civilă nr.2099/2002 a Judecătoriei Oneşti şi lipsa calităţii procesuale active a procuratorului A. I. la a cărui mandat reclamanţii au renunţat.

Totodată ca motiv de nelegalitate invocă faptul că în apel reclamanţii au dat declaraţii autentice că renunţă la dreptul pretins şi respectiv la judecată întrucât dreptul le-a fost acordat pe cale administrativă prin soluţionarea notificării depusă în baza Legii 10/2001, prin dispoziţia nr.301/3.04.2006 emisă de Primarul oraşului Tg.Ocna, acte neobservate de instanţă, deşi au fost invocate.

A solicitat admiterea recursului şi casarea deciziei şi rejudecarea cauzei în raport de excepţiile invocate.

În drept ca temei a invocat art.304 pct.4, 5, 7, 8 şi 9 Cod procedură civilă.

Examinând criticile formulate în raport de probele existente în dosar, Curtea a reţinut următoarele :

În cursul soluţionării apelului declarat de pârâta Primăria oraşului Tg.Ocna reclamanţii, respectiv moştenitorii C. J. R. şi C. Ghe. au depus la dosar actele de succesiune, precum şi declaraţii autentificate în faţa notarului public prin care declară că renunţă la acţiunea de revizuire ce a format obiectul dosarului 1271/2004 al Judecătoriei Oneşti deoarece dreptul le-a fost realizat prin dispoziţia nr.301/2006 emisă de Primarul oraşului Tg.Ocna.

Totodată au renunţat şi la împuternicirea dată mandatarului A. I. Aceste acte se regăsesc în dosar la filele 8-13 şi deşi au fost depuse în instanţă de reprezentantul apelantei şi invocate în susţinerea apelului, instanţa de apel, prin neobservarea atentă a conţinutului acestora, a pronunţat o decizie nelegală, judecând mai departe pe fond cererea de revizuire, deşi în mod legal trebuia să se facă aplicabilitatea dispoziţiilor art.298 coroborate cu art.246 (4) Cod procedură civilă, şi să ia act de renunţare la judecata cererii de revizuire.

Întrucât primează renunţarea la judecata cererii, Curtea a apreciat că nu se mai impune analizarea celorlalte motive de recurs.

Pentru aceste considerente, Curtea, în baza art.304 pct.4, 6 şi 9 şi 312 al.1 Cod procedură civilă, a admis recursul, a modificat în tot decizia recurată şi a admis apelul primăriei, schimbând în tot sentinţa judecătoriei, luând act de renunţare la judecata cererii de revizuire de către reclamanţi.

Decizia civilă nr.1383/13 decembrie 2006 a Curţii de Apel Bacău

Etichete: