Top

Contract de muncă

Prin cererea adresat? acestei instan?e ?i înregistrat? sub nr. 6912 din 12.12.2007 U.S.T.B., în numele ?i pentru membrul de sindicat dl. F.I., a chemat în judecat? SC I. SRL solicitând ca prin hot?rârea ce se va pronun?a s? se constate nulitatea absolut? a deciziei nr. 2787/23.11.2007, s? se dispun? reintegrarea contestatorului în func?ia de?inut? anterior concedierii, cu obligarea societ??ii intimate la plata desp?gubirilor legale indexate, majorate ?i reactualizate precum ?i a celorlalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul, începând cu data încet?rii efective a contractului individual de munc? ?i pân? la reintegrarea efectiv? în munc?.

În motivarea cererii, s-a ar?tat c? dl. F.I. a fost angajat al SC I. SRL începând cu 17.10. 2003. În data de 07.11.2007 din cauza unor probleme de s?n?tate ?i întrucât nu mai avea de lucru, în jurul orelor 14,50 salariatul ?i-a îmbr?cat vesta peste care a pus halatul, în acest timp fiind surprins de superiorul s?u, care a crezut c? se preg?te?te de plecare, întocmindu-se referat de c?tre responsabilul s?lii de croit nr. 1687/07.11.2007, în aceea?i zi salariatul dând ?i o not? explicativ? înregistrat? sub nr. 1693/07.11.2007.

A doua zi s-a înregistrat un nou referat, cu nr. 2669/08.11.2007 în care se men?iona c? dl. F.I. a avut un comportament necorespunz?tor fa?? de ?eful s?u ierarhic superior.

Prin decizia nr. 2766/21.11.2007 societatea angajatoare a suspendat contractul de munc? al d-lui F.I. pentru ca prin decizia nr. 2787 din 23.11.23007 s? dispun? concedierea salariatului începând cu 26.11.2007 f?r? a lua în considerare faptul c? salariatul se afla internat în spital, înc?lcându-se astfel dispozi?iile art. 60 alin.1 lit. a din Codul muncii. Despre decizia de concediere dl. F.I. a luat cuno?tin?? în data de 30.11.2007 când s-a prezentat la sediul societ??ii pentru a solicita o adeverin?? de salariat, prilej cu care a constatat c? pe confirmarea de primire la calitatea primitorului era trecut „tat?l” ?i a intrat în posesia plicului cu decizia de concediere în aceea?i zi, trecând pe la socrul s?u.

Motivând în drept ac?iunea, contestatorul a invocat dispozi?iile art.268 alin. 1, art. 78 alin.1 ?i art.222 din Codul muncii, art. 28 alin. 2 din L 54/2003 ?i art.51 din Constitu?ia României, iar în dovedirea sus?inerilor sale a depus la dosar înscrisuri (f. 5-21, 87- 101, 111, 112).

Ac?iunea este legal scutit? de plata taxei judiciare de timbru ?i a timbrului judiciar potrivit art. 285 C. Muncii.

Formulând întâmpinare prin reprezentan?ii s?i SC I. SRL a solicitat respingerea ac?iunii ca fiind lipsit? de interes, având în vedere c? prin decizia nr.2885/07.12.2007 au fost suspendate efectele deciziei nr. 2787/23.11.2007 tocmai pentru faptul c? salariatul se afla în concediu medical ?i c? i-au fost achitate acestuia toate drepturile salariale la care avea dreptul. Imediat dup? încetarea incapacit??ii de munc? a contestatorului, angajatorul a dispus desfacerea contractului de munc? începând cu 01.03.2008, dat? de la care contestatorul a încetat a mai fi angajatul societ??ii ?i de la care nu s-au mai efectuat pl??i c?tre acesta.

În ceea ce prive?te fondul contesta?iei, s-a ar?tat în întâmpinare c? procedura impus? de codul muncii în ceea ce prive?te cercetarea disciplinar? cât ?i emiterea ?i comunicarea deciziei a fost respectat? pân? la cele mai mici detalii ?i c? atitudinea contestatorului în cadrul societ??ii a fost una constant? de nesupunere fa?? de directivele primite ?i de ignorare a regulilor impuse atât de R.O.I., de fi?a postului cât ?i de contractul colectiv la nivel de întreprindere referitoare la programul de lucru ?i la obliga?iile de serviciu, dând dovad? de un comportament agresiv atât fa?? de colegi cât ?i fa?? de superiori. De altfel, se mai arat? în întâmpinare, în cadrul cercet?rii disciplinare efectuate, asistat fiind de un reprezentant al sindicatului, contestatorul a recunoscut c? a gre?it ?i a ar?tat c? î?i va cere scuze.

În urma procedurilor administrative s-a concluzionat c? abaterile contestatorului au fost grave, repetate ?i au produs un climat nes?n?tos procesului de produc?ie din unitate, fapt pentru care s-a dispus desfacerea contractului individual de munc?.

În dovedirea sus?inerilor sale, intimata a depus la dosar înscrisuri (fl. 33-84).

Contestatorul a r?spuns în scris la întâmpinarea formulat? de SC I.SRL ar?tând c? nu s-a f?cut dovada unei abateri grave care s? duc? la desfacerea disciplinar? a contractului individual de munc? ?i c? cercetarea prealabil? este viciat? întrucât salariatului i-au fost înl?turate sus?inerile nemotivat (fl. 109,110).

Completându-?i ac?iunea, contestatorul a solicitat s? se constate ?i nulitatea deciziilor nr. 2885/05.212.2007 ?i 67/29.02.2008( fl. 116, 117).

Prin încheierea din 21.10.2008 instan?a a respins excep?ia lipsei de interes ?i admi?ând excep?ia prescrip?iei a constatat prescris dreptul contestatorului la ac?iune privind deciziile nr. 2885/05.12.2007 ?i nr. 67/29.02.2008 (fl. 124).

Analizând înscrisurile aflate la dosar instan?a re?ine urm?toarele:

Prin decizia nr. 2787/23.11.2007 SC I. SRL a decis desfacerea contractului individual de munc? încheiat cu dl. F.I. încadrat pe postul de confec?ioner (banzechist) conform art. 61 lit. a coroborat cu art. 264 alin.1 lit. f). din L 53/2003, dispunându-se totodat? suspendarea acestui contract, în perioada 21- 23.11.2007, conform art. 52 alin.1 lit. a). din L53/2003 (fl. 15,16).

Asupra dispozi?iei de desfacere a contractului de munc? societatea angajatoare a revenit, dispunând prin decizia nr. 2885/07.12.2007executarea deciziei din 23.11.2007 pentru perioada în care salariatul se afl? în incapacitate de munc? stabilit? prin certificat medical eliberat conform legii (fl. 33). Prin urmare, contesta?ia formulat? împotriva deciziei nr. 2885/07.12.2007 va fi analizat? pe fond.

Instan?a constat? astfel c? în sarcina contestatorului s-au re?inut ca abateri disciplinare înc?lcarea normelor de conduit? la locul de munc? ?i de disciplin? a muncii, fapta s?vâr?it? – comportament amenin??tor, abuziv, agresiv – verbal constituind abatere deosebit de grav?. S-a re?inut, totodat?, c? în perioada anterioar? salariatul F.I. a mai înregistrat abateri disciplinare de genul celor men?ionate, prin faptele sale perturbând activitatea din cadrul societ??ii.

Cu privire la acest aspect, instan?a constat? c? salariatul F.I. a fost sanc?ionat cu avertisment scris în anul 2004 (fl. 82) îns?, chiar dac? actualul cod al muncii nu mai reglementeaz? reabilitarea salaria?ilor sanc?iona?i disciplinar, având în vedere perioada de 3 ani dintre cele dou? sanc?iuni, la emiterea celei de-a doua decizii de sanc?ionare (2787/23.11.2007) nu poate fi invocat? decizia din 2004 pentru a demonstra abaterile repetate de la normele de comportare. Adresele depuse la dosar (fl. 80-81) nu pot fi luate în considerare întrucât nu rezult? c? s-a aplicat contestatorului sanc?iunea „mustrare verbal?”, ci eventual c? s-a propus o astfel de sanc?iune.

În consecin??, instan?a urmeaz? s? analizeze dac? abaterea disciplinar? din 06.11.2007 este suficient de grav? pentru a determina desfacerea disciplinar? a contractului individual de munc?.

Astfel, abaterea disciplinar? re?inut? a constat în faptul c? în data de 06. 11.2007, în jurul orelor 14,55, contestatorul a fost surprins de ?eful ierarhic dezechipându-se de halatul de lucru ?i îmbr?când vesta personal? dar ?i pentru comportamentul necorespunz?tor fa?? de ?eful ierarhic.

În cuprinsul procesului-verbal de cercetare disciplinar?, contestatorul recunoa?te c? a ?ipat la ?eful ierarhic, c? din cauza frigului s-a îmbr?cat, c? momentan nu mai avea de lucru ?i mai erau doar 10 minute pân? la terminarea programului. De asemenea, în aceea?i not? explicativ? contestatorul a ar?tat c? regret? cele întâmplate.

Evident c? pentru cele întâmplate contestatorul se face vinovat, îns? gravitatea acestor fapte nu justific? desfacerea contractului individual de munc? întrucât nu au tulburat profund activitatea angajatorului astfel încât continuarea acesteia s? devin? imposibil?. De aceea, instan?a apreciaz? c? sanc?iunea este prea aspr? ?i în consecin?? o va înlocui cu sanc?iunea reducerii salariului de baz? cu 10% pentru trei luni, sanc?iune prev?zut? de art. 264 alin.1 lit. e Codul Muncii.

Întrucât decizia contestat? a produs efecte din 01.03.2008, dat? la care a încetat starea de incapacitate de munc? a contestatorului, drepturile salariale prev?zute de art. 78 C. muncii se cuvin începând cu aceast? dat?.

Având în vedere c? m?sura concedierii a fost înlocuit? cu o sanc?iune mai blând?, în temeiul art. 78 Codul muncii instan?a va dispune reintegrarea contestatorului pe postul avut anterior cu obligarea angajatorului la plata diferen?elor b?ne?ti datorate salariatului ca urmare a aplic?rii sanc?iunii pecuniare.

Etichete: