Top

Anulare act emis de autorităţi publice locale

Prin cererea înregistrată sub nr. 1812/110/2009, reclamanta SC C SA în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea în totalitate a H.C.L nr.8/23.01.2009 privind trecerea unei părţi din imobilul Bloc 7/IV-respectiv Tronsonul „C” situat în municipiul Bacău, B-dul Unirii, nr.32, din domeniul privat în domeniul public, completându-se H.C.L nr.111/2007 prin care s-a însuşit inventarul domeniului public al municipiului Bacău-iniţiator Primarul Municipiului Bacău şi suspendarea executării actului administrativ contestat.

S-a achitata taxa de timbru de 4 lei. S-au anulat timbre judiciare de 0,15 lei.

În motivarea acţiunii s-a arătat că prin adoptarea H.C.L nr.8/23.01.2009 i se aduc grave prejudicii, fiindu-i vătămat dreptul de proprietate cât şi interesul său legitim, deoarece s-a ignorat situaţia reală a imobilului –construcţie BL 7 respectiv „Tronsonul C” situat în municipiului Bacău în sensul că nu s-a avut în vedere faptul că societatea a suportata în exclusivitate costurile privind conservarea acestui imobil, respectiv lucrările de executare în vederea finalizării acestei construcţii, începând cu anul 2003.

S-a mai arătat că pentru imobilul – construcţie, deţine următoarele acte care dovedesc calitatea de proprietari (inclusiv extras de carte funciară) astfel:

De asemeni, H.C.L nr. 8/23.01.2009 este lovită de nulitate absolută prin nerespectarea normelor imperative prevăzute de legislaţia în vigoare, neavând în vedere situaţia faptică, juridică, reală şi actuală a imobilului cât şi valoarea lucrărilor executate de către societate până în prezent, iar prin menţinerea ca legală a acestei hotărâri se află în imposibilitatea de a-şi valorifica investiţia suportată în exclusivitate de societate cât şi terenul aferent acestui tronson de bloc, situaţie ce ar încălca dreptul sau de proprietate ocrotit de legislaţia în vigoare şi ar reprezenta un abuz contra intereselor sale legitime conform art. 246 Cod penal.

Reclamanta a mai menţionat că prin hotărârea contestată s-a procedat la o expropriere forţată, în mod abuziv fără acordarea unei juste şi prealabile despăgubiri, fiind încălcată Constituţia României, Legea nr. 213/1998, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, O.G nr.35/30.01.2002, Legea nr. 393/2004, Legea nr.215/2001.

În susţinerea acţiunii au fost depuse înscrisuri.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare, dar a invocat oral la termenul din data de 22.04.2009 excepţia tardivităţii acţiunii, iar la termenul din data de 24.06.2009 excepţia lipsei de interes, solicitând suspendarea judecării cauzei în baza art. 244 (1) pct.1 Cod pr civilă până la soluţionarea de către Judecătoria Bacău a cauzei de ieşire din indiviziune.

Tot la termenul din data de 24.06.2009 instanţa a pus în discuţie cererea de suspendare a executării H.C.L nr.8/23.01.2009, pentru acest capăt de cerere reclamanta achitând o cauţiune în cuantum de 1000 lei conform recipisei de consemnare seria nr. 24.06.2009 la CEC Bank

Prin sentinţa civilă nr.640/01.07./2009 instanţa a respins excepţiile: tardivităţii acţiunii, a lipsei de interes şi cererea de suspendare a judecăţii cauzei în baza art. 244 (1) pct.1 Cod pr civilă, admiţând capătul doi al cererii de chemare în judecată, suspendând executarea H.C.L nr.8/23.01.2009 până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei. .

Pe fondul cauzei, instanţa a reţine următoarele:

Prin H.C.L nr.8/23.01.2009 s-a aprobat trecerea unei părţi din imobilul – Bloc 7 situat în municipiul Bacău din domeniul privat în domeniul public al municipiului Bacău şi înscrierea acestuia în inventarul domeniului public, completându-se H.C.L nr.111/2007, prin care s-a însuşit inventarul domeniului public al Municipiului Bacău, cu motivarea că în conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996-Legea locuinţei, locuinţele de serviciu se pot finanţa din bugetul de stat sau bugetele locale şi pentru ca această finanţare să fie posibilă, locuinţele respective trebuie să fie în domeniul public.

Însă, instanţa reţine faptul că în primul rând această hotărâre a Consiliului Local Bacău s-a data cu încălcarea H.G nr. 1138/2003 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul privat al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul privat al municipiului Bacău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

De asemeni, conform art. 3 din H.G nr.1138/2003, la darea în folosinţă a acestui imobil M.A.I urma să redobândească dreptul de administrare asupra unui număr de apartamente, cu statut de locuinţă de serviciu, având o suprafaţă locuibilă proporţională cu ponderea valorii actualizate a lucrărilor executate prin bugetul propriu din valoarea finală a obiectului, suma plăţilor efectuate de către M.A.I până la data transferului fiind de 4.689.606. 000 ROL, aspecte despre care nu se vorbeşte nimic în H.C.L nr. 8/23.01.2009.

Mai mult decât atât, emitentul acestei hotărâri, a ignorat dreptul de proprietate al reclamantei asupra terenului pe care este amplasat Blocul de locuinţe 7 Bacău, fapt atestat de certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria 03.06.1994 (fila 10-11 dosar), extras de Carte funciară (fila 44 dosar).

Faptul că terenul în discuţie este proprietatea particulară a reclamantei conform certificatului menţionat anterior , este recunoscut de Primăria Municipiului Bacău în Certificatul de Urbanism nr. (fila 12 dosar) şi în Autorizaţia de construire nr. (fila 13 dosar), iar în ceea ce priveşte dreptul de proprietate al reclamantei asupra imobilului-construcţie Bloc 7 situat în Bacăurezultă din extrasul de Carte funciară, Autorizaţiile de Construire nr. 31.08.2001 şi nr. 13.05.2008 emise de Primăria Municipiului Bacău, situaţiile de lucrări, procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 27.01.2009 (fila 67-209 dosar).

Ca urmare, prin emiterea H.C.L nr.8/23.01.2009 s-a încălcat dreptul de proprietatea al reclamantei, drept garantat de Constituţia României cât şi de legislaţia europeană (primul Protocol Adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului – art. 1 „orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de nulitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generate ale dreptului internaţional”, procedându-se practic la o expropriere forţată şi în mod abuziv fără acordarea unei juste şi prealabile despăgubiri.

Ca urmare, faţă de motivele de fapt şi de drept, instanţa urmează a admite acţiunea şi a dispune anularea H.C.L nr.8/23.01.2009.

Etichete: