Top

Dizolvare societate comercială

Prin cererea de chemare în judecată, înregistrată sub nr. /110/2009 la Tribunalul Bacău reclamanta Oficiul NaţIal al Registrului Comerţului cheamă în judecată pârâta G SRLînregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. 127/2006, cod unic de înregistrare 7, pentru a se dispune dizolvarea societăţii.

Reclamanta este scutită de plata taxei de timbru, conform art.172 din Legea nr.146/1997, modificată prin Legea nr.195/2004.

În motivarea acţiunii, se arată următoarele:

Oficiul Registrului Comerţului este instituţia care, în condiţiile Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia de a ţine registrul comerţului, având ca scop principal îndeplinirea unui interes public şi anume acela de a asigura opozabilitatea actelor şi faptelor comercianţilor, prin publicitatea acestora, contribuind în acest fel la stabilirea circuitului comercial.

Astfel, art.28 din Legea nr.82/1991, republicată, instituie, în sarcina societăţilor comerciale, obligaţia de a întocmi situaţiile financiare, iar art.34 prevede obligativitatea publicării acestora.

Totodată, art.2 din OrDl ministerului finanţelor publice nr.917/2005, defineşte termenul de “publicare” prin “depunerea documentelor prevăzute de lege la oficiul registrului comerţului şi afişarea unor indicatori care au caracter public, în modalitatea prevăzută de această instituţie, respectiv, publicarea pe site-ul Oficiului NaţIal al Registrului Comerţului a indicatorilor respectivi sau eliberarea la cerere de copii certificate de pe situaţiile financiare anuale complete, raportul administratorilor şi raportul de audit/comisiei de cenzori”.

Referitor la termenele legale prevăzute pentru depunerea situaţiilor financiare anuale, art.35 din Legea nr. 82/1991 menţIează termene diferite, cel mai lung fiind de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiare (care coincide, de regulă, cu anul calendaristic), pentru persoanele juridice care aplică reglementări contabile conforme cu Standardele InternaţIale de Raportare Financiară. În consecinţă, de la împlinirea acestui termen, începe să curgă termenul de 6 luni prevăzut de art.237 alin.(1) din Legea nr.31/1990, republicată.

În acest context, dat fiind că ultima zi pentru depunerea situaţiilor financiare aferente anului 2007 a fost 31 mai 2008, se poate constata expirarea termenului de 6 luni prevăzut de art.237 alin.(1) din Legea nr.31/1990.

Se solicită admiterea cererii, astfel cum a fost formulată, în sensul dizolvării societăţii pârâte, pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege şi publicarea hotărârii de dizolvare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform dispoziţiilor art.237 alin.4 din Legea nr.31/1990.

Pârâta, deşi legal citată, nu a formulat nici o apărare, motiv pentru care, instanţa reţine situaţia de fapt prezentată de reclamantă.

Văzând dispoziţiile art.237 din Legea nr.31/1990 coroborate cu Legea nr.82/1991 şi Legea nr.26/1990, instanţa urmează a admite acţiunea şi a dispune dizolvarea societăţii pârâte.

În baza art.237 al.4 din Legea nr.31/1990, va dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

Etichete: