Top

Dizolvare societate

Prin cererea adresata Tribunalului Suceava – Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal la data de 17.06.2008, reclamantul ONRC – prin ORC.- S., a solicitat în contradictoriu cu pârâta SC”E.”SRL. – prin administrator P.N. – V., pronuntarea unei hotarâri prin care sa se dispuna dizolvarea pârâtei. În fapt, din evidentele registrului comertului tinut de Oficiul Registrului, pârâta SC”E.”SRL., nu a depus situatiile financiare anuale aferente anului 2006. Pârâta, legal citata nu a depus la dosar întâmpinare. Analizând cererea de fata, instanta constata urmatoarele: Potrivit dispozitiilor art. 237 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, republicata, modificata prin Legea nr. 161/2003, „la cererea oricarei persoane interesate, precum si a ONRC, tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii în cazurile în care: ……. b) societatea nu a depus, în cel mult 6 luni la de expirarea termenelor legale, situatiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la Oficiul Registrului Comertului”. Potrivit art. 35 din Legea nr. 82/1991 republicata, situatiile financiare anuale se depun cel târziu în termen de 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar pentru persoanele juridice care aplica reglementari contabile, conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara. Art. 28 din Legea nr. 82/1991 republicata, instituie, în sarcina societatilor comerciale, obligatia de a întocmi situatiile financiare anuale, iar art. 34 prevede obligativitatea publicarii acesteia. Coroborând normele legale citate mai sus, instanta constata ca ultima zi pentru depunerea situatiilor financiare aferente anului 2006, a fost 15 iunie 2007, astfel încât termenul de 6 luni prevazut de art. 237 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 republicata, modificata prin Legea nr. 161/2003, în prezent este depasit de catre pârâta. Desi reclamantul a mediatizat obligatia de depunere a situatiilor financiare anuale si, desi pârâta a fost înstiintata de catre instanta prin adresa pentru a face dovada depunerii situatiilor financiare anuale, aceasta nu s-a conformat solicitarilor reclamantului si instantei de judecata si nu a facut dovada respectarii dispozitiilor legale citate anterior. În aceste conditii, cererea reclamantului întemeiata pe dispozitiile art. 237 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 republicata, modificata prin Legea nr. 161/2003 este întemeiata, instanta urmând a o admite si a dispune dizolvarea societatii pârâte. Potrivit dispozitiilor art. 237 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 republicata, modificata prin Legea nr. 161/2003, hotarârea urmeaza a fi înregistrata în Registrul Comertului si va fi comunicata DGFP. – S. În baza aceluiasi temei juridic instanta va dispune publicarea sentintei în Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a. Potrivit art. 237 alin. 5 din Legea nr. 31/1990 republicata, modificata prin Legea nr. 161/2003, orice persoana interesata poate face recurs împotriva hotarârii de dizolvare în termen de 30 de zile de la data publicarii sentintei în Monitorul Oficial al României.

Etichete: