Top

Carte funciară

Prin sentinţa civilă nr.4412/21.05.2008, pronunţată în dosarul nr.702/180/2008 al Judecătoriei Bacău, s-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei şi s-a respins plângerea formulată de reclamanta SC M.C.D.SRL O. în contradictoriu cu OCPI BACĂU, ca nefondată.

S-a respins totodată şi cererea de intervenţie în interes propriu formulată de SC R. SRL Bacău.

Pentru a pronunţa această sentinţa, instanţa de fond a reţinut că, prin încheierea nr.52700/12.12.2007 OCPI s-a dispus notarea în Cartea Funciară a sechestrelor dispuse de ANAF Bacău, asupra imobilelor situate în comuna N.B., imobile proprietatea reclamantei. S-a arătat că imobilele au fost dobândite prin cumpărare de la SC R. SRL Bacău ŞI LA DATA DE 13.12.2007 a avut loc rezoluţiunea contractului, în aceeaşi zi fiind notate şi sechestrele în Cartea Funciară. Instanţa a arătat că au fost respectate dispoziţiile legale privind notarea, că excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului OPCI, nu este incidentă deoarece notarea efectivă şi certificatul de sarcini au fost eliberate de această instituţie. Privitor la cererea de intervenţie, instanţa a arătat că cererea, astfel cum a fost formulată, este inadmisibilă, deoarece se solicită constatarea unui fapt juridic, respectiv acela că imobilul a făcut obiectul contractului de vânzare – cumpărare, rezoluţionat actualmente, nu este grevat de sarcini. A arătat instanţa că respectiva cerere de intervenţie sprijină apărarea reclamantei şi prin aceasta reprezintă o cerere de intervenţie accesorie.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel, în termen legal, intervenienta.

Apelul a fost înregistrat sub nr.702/180/2008 la Secţia Comercială a Tribunalului Bacău şi prin încheierea din 03.02.2009 a fost trimis, spre competentă soluţionare Secţiei Civile, unde a fost înregistrat sub nr. 2252/110/2009.

În motivarea apelului, s-a arătat că instanţa în mod greşit a respins cererea de intervenţie reţinând că este inadmisibilă deoarece intervenienta a solicitat anularea încheierii nr.52700/2007 a OPCI. De altfel, în considerentele sentinţei se arată că intervenţia ar fi inadmisibilă deşi din cuprinsul dispozitivului rezultă că cererea a fost respinsă pe fond.

A arătat apelanta-intervenientă că respectivul contract de vânzare- cumpărare din 07.03.2007 a fost rezoluţionat, de comun acord, pentru neplata integrală a preţului stabilit. Rezoluţiunea a intervenit la 13.12.2007 şi în urma sa, intervenienta şi-a înscris dreptul de proprietate asupra imobilului. Deşi cu ocazia încheierii convenţiei de rezoluţiune s-a eliberat extras de Cartea Funciară, fapt care indisponibiliza efectuarea unor menţiuni pe timp de 5 zile, prin încheierea atacată s-a înscris sechestrul instituit de ANAF pentru datoriile care sunt ale SC M.C.D., societate care nu mai este proprietarul imobilului.

Intimata OCPI a solicitat prin întâmpinare respingerea plângerii formulate împotriva încheierii nr.52700/2007 arătând că prin încheierea atacată s-a admis cererea ANAF făcută în baza proceselor verbale de sechestru nr.15559/13.12.2007, nr.15560/13.12.2007 şi 15561/13.12.2007 şi ulterior, conform încheierii nr.52893/28.12.2007 s-a admis şi cererea apelantei pentru intabularea dreptului de proprietate.

Intimata SC M.C.D. SRL O. nu a formulat întâmpinare.

Analizând motivele de apel invocate şi din oficiu, Tribunalul reţine că, raportat la considerentele sentinţei civile atacate, apelul este fondat pentru următoarele.

Rezultă din considerentele arătate de instanţa de fond că cererea formulată de apelanta în cauză nu a fost analizate pe fondul său, instanţa arătând, pe de o parte, că cererea este inadmisibilă prin obiectul său, urmându-se constatarea unui fapt, iar pe de altă parte, a calificat intervenţia ca fiind o intervenţie accesorie şi nu principală astfel cum a formulat-o intervenienta, fără ca acest lucru să fie pus în discuţia părţilor.

Cum nu s-a pus în discuţia părţilor nici calificarea invocată de instanţa de fond şi cum nu s-a pus în discuţia părţilor nici excepţia inadmisibilităţii şi există contradicţie între considerente – care au arătat că cererea de intervenţie e inadmisibilă, şi dispozitiv, prin care intervenţia a fost respinsă, ca nefondată, Tribunalul, în temeiul art. 296 cod procedură civilă, va admite apelul, va casa sentinţa apelată şi va trimite cauza spre rejudecare, aceleiaşi instanţe, pentru a soluţiona cererea de intervenţie formulată.

Etichete: