Top

Carte funciară

Prin sentinta civilă nr. 1929/2009 a Judecătoriei Bacău a fost respinsă ca fiind rămasă fără obiect plângerea formulată de catre reclamanta P.L.în contradictoriu cu pârâta A.F.P. Bacău si O.C.P.I.Bacău, împotriva încheririi nr.43984/2.10.2008.

Pentru a pronunta această hotărâre instanta de fond a retinut următoarele:

Prin plângerea formulată, petenta P.L., în contradictoriu cu intimaţii OCPI Bacău şi A.F.P. a Municipiului Bacău, a solicitat anularea încheierii nr.43984/02.10.2008 şi radierea din cărţile funciare nr.37452, 37453, 4207, 8956 a notărilor efectuate.

În motivarea plângerii s-a arătat că în data de 06.10.2008, petenta a primit încheiere aatacată, prin care s-a notat sechestrul asupra imobilelor acesteia, la solicitarea AFP Bacău, cu toate că nu exista un titlu executoriu împotriva petentei.

De asemenea, a mai arătat că bunurile sechestrate sunt dobândite în timpul căsăstoriei, fiind bunuri comune în devălmăşie.

La termenul de judecată din data de 12.12.2008, petenta a precizat acţiunea, în sensul că obiectul acesteia este plângere împotriva încheierii prin care s-a notat sechestrul în cărţile funciare ale imobilelor şi că, separat a formulat şi contestaţie la executare.

La dosarul cauzei s-au depus înscrisuri.

La ultimul termen de judecată, instanţa, din oficiu, a ridicat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a OCPI Bacău, excepţie pe care a admis-o şi a constatat că acesta nu are calitate de intimat.

Petenta a depus la dosar copie după încheierea de Carte Funciară nr.54863/2008 prin care arată că s-a radiat sechestrul şi a solicitat să fie respinsă plângerea ca fiind rămasă fără obiect.

Într-adevăr, prin încheierea nr.54863/19.12.2008 a Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău, s-a radiat sechestrul înscris sub nr.43984/2008 cu privire la imobilul situat în Bacău, care face obiectul prezentei plângeri.

Astfel, plângerea a rămas fără obiect, urmând să fie respinsă.

Cu toate acestea, faţă de faptul că radierea s-a făcut la cererea intimatei după promovarea prezentei acţiuni, faţă de dispoziţiile art.274 şi următoarele din Codul de procedură civilă, instanţa o va obliga pe intimată să plătească petentei suma de 4000 lei cheltuieli de judecată, reprezentând onorar de avocat.

Impotriva acestei hotărâri a declarat apel pârâta A.F.P. Bacău criticând-o în principal sub aspectul obligării sale la plata cheltuielilor de judecată.

La termenul din data de 2 nov.2009 instanta de apel a pus în discutia părtilor prezente excepţia tardivitătii apelului.

Examinând actele si lucrările dosarului prin raportare la excepţia invocată constată următoarele:

Sentinta civilă apelată a fost comunicată apelantei la data de 16.04.2009 potrivit dovezii de comunicare fila 63 dosar fond, iar apelul a fost depus la poştă la data de 6.05.2009 conform plicului aflat la fila 6 dosar nr. 15286/180/2008.

Potrivit art.284 alin.1 cod procedură civilă termenul de apel este de 15 zile de la comunicarea hotărâriii, dacă legea nu dispune altfel.

Constatând faptul că apelul a fost declarat cu încălcarea termenului de decădere prevazut imperativ de lege, în temeiul art.296 cod procedură civilă va admite excepţia si va respinge apelul ca fiind tardiv formulat.

Etichete:

Carte funciară

Prin sentinţa civilă nr.4412/21.05.2008, pronunţată în dosarul nr.702/180/2008 al Judecătoriei Bacău, s-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei şi s-a respins plângerea formulată de reclamanta SC M.C.D.SRL O. în contradictoriu cu OCPI BACĂU, ca nefondată.

S-a respins totodată şi cererea de intervenţie în interes propriu formulată de SC R. SRL Bacău.

Pentru a pronunţa această sentinţa, instanţa de fond a reţinut că, prin încheierea nr.52700/12.12.2007 OCPI s-a dispus notarea în Cartea Funciară a sechestrelor dispuse de ANAF Bacău, asupra imobilelor situate în comuna N.B., imobile proprietatea reclamantei. S-a arătat că imobilele au fost dobândite prin cumpărare de la SC R. SRL Bacău ŞI LA DATA DE 13.12.2007 a avut loc rezoluţiunea contractului, în aceeaşi zi fiind notate şi sechestrele în Cartea Funciară. Instanţa a arătat că au fost respectate dispoziţiile legale privind notarea, că excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului OPCI, nu este incidentă deoarece notarea efectivă şi certificatul de sarcini au fost eliberate de această instituţie. Privitor la cererea de intervenţie, instanţa a arătat că cererea, astfel cum a fost formulată, este inadmisibilă, deoarece se solicită constatarea unui fapt juridic, respectiv acela că imobilul a făcut obiectul contractului de vânzare – cumpărare, rezoluţionat actualmente, nu este grevat de sarcini. A arătat instanţa că respectiva cerere de intervenţie sprijină apărarea reclamantei şi prin aceasta reprezintă o cerere de intervenţie accesorie.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel, în termen legal, intervenienta.

Apelul a fost înregistrat sub nr.702/180/2008 la Secţia Comercială a Tribunalului Bacău şi prin încheierea din 03.02.2009 a fost trimis, spre competentă soluţionare Secţiei Civile, unde a fost înregistrat sub nr. 2252/110/2009.

În motivarea apelului, s-a arătat că instanţa în mod greşit a respins cererea de intervenţie reţinând că este inadmisibilă deoarece intervenienta a solicitat anularea încheierii nr.52700/2007 a OPCI. De altfel, în considerentele sentinţei se arată că intervenţia ar fi inadmisibilă deşi din cuprinsul dispozitivului rezultă că cererea a fost respinsă pe fond.

A arătat apelanta-intervenientă că respectivul contract de vânzare- cumpărare din 07.03.2007 a fost rezoluţionat, de comun acord, pentru neplata integrală a preţului stabilit. Rezoluţiunea a intervenit la 13.12.2007 şi în urma sa, intervenienta şi-a înscris dreptul de proprietate asupra imobilului. Deşi cu ocazia încheierii convenţiei de rezoluţiune s-a eliberat extras de Cartea Funciară, fapt care indisponibiliza efectuarea unor menţiuni pe timp de 5 zile, prin încheierea atacată s-a înscris sechestrul instituit de ANAF pentru datoriile care sunt ale SC M.C.D., societate care nu mai este proprietarul imobilului.

Intimata OCPI a solicitat prin întâmpinare respingerea plângerii formulate împotriva încheierii nr.52700/2007 arătând că prin încheierea atacată s-a admis cererea ANAF făcută în baza proceselor verbale de sechestru nr.15559/13.12.2007, nr.15560/13.12.2007 şi 15561/13.12.2007 şi ulterior, conform încheierii nr.52893/28.12.2007 s-a admis şi cererea apelantei pentru intabularea dreptului de proprietate.

Intimata SC M.C.D. SRL O. nu a formulat întâmpinare.

Analizând motivele de apel invocate şi din oficiu, Tribunalul reţine că, raportat la considerentele sentinţei civile atacate, apelul este fondat pentru următoarele.

Rezultă din considerentele arătate de instanţa de fond că cererea formulată de apelanta în cauză nu a fost analizate pe fondul său, instanţa arătând, pe de o parte, că cererea este inadmisibilă prin obiectul său, urmându-se constatarea unui fapt, iar pe de altă parte, a calificat intervenţia ca fiind o intervenţie accesorie şi nu principală astfel cum a formulat-o intervenienta, fără ca acest lucru să fie pus în discuţia părţilor.

Cum nu s-a pus în discuţia părţilor nici calificarea invocată de instanţa de fond şi cum nu s-a pus în discuţia părţilor nici excepţia inadmisibilităţii şi există contradicţie între considerente – care au arătat că cererea de intervenţie e inadmisibilă, şi dispozitiv, prin care intervenţia a fost respinsă, ca nefondată, Tribunalul, în temeiul art. 296 cod procedură civilă, va admite apelul, va casa sentinţa apelată şi va trimite cauza spre rejudecare, aceleiaşi instanţe, pentru a soluţiona cererea de intervenţie formulată.

Etichete:

Carte funciară

Prin sent.civ.nr.3244/24.11.2008 a Judecătoriei O., pronunţată în dosarul nr.2912/270/2008, s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliara Bacau şi a Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară O. şi s-a respins pe excepţia lipsei calităţii procesuale active plângerea formulata de petenta SC A. SRL O. împotriva încheierii nr.4313/4.04.2008 data de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara O., în contradictoriu cu intimaţii SC „C.C.” –SRL C. jud.Bacău, C.M.I.cu, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Bacău şi Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliara O..

In baza art.274 c.pr.civ., a fost obligată petenta la plata onorariului de avocat in suma de 5oo lei către intimata C.M.I..

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că petenta SC A. SRL O. a formulat plângere împotriva încheierii nr.4313/ 21 03 2008 dată de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara O., pentru că, în mod nelegal, s-a dispus înscrierea in CF nr.225/N/ a com. C. a dreptului de proprietate asupra unui teren in suprafaţă de 281,79 mp împreună cu un spaţiu comercial C1 şi asupra unui teren in suprafaţă de 164o mp împreună cu construcţia C2, un garaj C3, sediu firmă şi centrală termică C4, în favoarea numitei C.I. şi, ca atare, solicită a se respinge cererea de înscriere in Cartea funciară a imobilelor respective.

Intimata C.I. a depus la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara cerere întabulare a dreptului de proprietate supra unor imobile situate in com.C., jud.Bacau cu nr. cadastrale nr.8o4 şi 805 in cartea funciara nr.225/N a localităţii C. deschisa pe numele SC „C.C.” SRL C., fosta proprietara a imobilelor în cauză,drept de proprietate dobândit prin Actul de adjudecare imobil din 28 mart.2008 întocmit de Biroul executorului judecătoresc P.C.S. de pe lângă Judecătoria O. in dos. nr.430/2007(fila 7).

Analizând excepţia lipsei calităţii procesuale active a petentei, instanţa a avut în vedere că imobilul adjudecat nu este in proprietatea acesteia, cartea funciara figurează pe numele intimatei SC”C.C.” SRL C., iar in actul de adjudecarea nu figurează intimata.

Ca atare, a apreciat că excepţia este întemeiată.

De asemenea, a constatat Judecătoria că şi în ce priveşte fondul cauzei, corect s-a admis cererea de întabulare prin încheierea nr.4313/21.03.2008, dar a respins plângerea pe excepţia lipsei calităţii procesuale active a petentei.

A mai reţinut că, potrivit celor statuate prin Decizia nr.LXXII(72)/15 X 2007 a I.C.C.J-Secţiile reunite,Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliara nu are calitate procesuală pasivă şi, în consecinţă, a admis şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatelor OCPI Bacău şi a BCPI O..

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel petenta SC A. SRL O., care a criticat hotărârea susţinând că are interes legal de a formula plângerea ce face obiectul litigiului pendinte şi, drept urmare, şi calitate procesuală.

A motivat interesul arătând că în cartea funciară a imobilului s-au mai făcut anterior notări la cererea sa.

La dosar s-au depus înscrisuri.

Analizând apelul, Tribunalul constată următoarele:

Deşi considerentele sentinţei se referă şi la fondul cauzei, sentinţa a fost pronunţată pe excepţie.

Potrivit art.50 din Legea nr.7/1996, “(1) Încheierea se comunică celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum şi celorlalte persoane interesate potrivit menţiunilor din cartea funciară, cu privire la imobilul în cauză, în termen de 15 zile de la pronunţarea încheierii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

(2) Încheierea de înscriere sau de respingere poate fi atacată cu plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la biroul teritorial. Plângerea împotriva încheierii se depune la biroul teritorial şi se va înscrie din oficiu în cartea funciară. Oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, însoţită de dosarul încheierii şi copia cărţii funciare.”

Deci, conform acestor dispoziţii legale, împotriva încheierii poate formula plângere orice persoană interesată.

În speţă, încheierea nr. 4313/4.04.2008 data de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara O. a fost comunicată apelantei, după cum rezultă din înscrisul aflat în copie la fila nr.29 din dosarul de fond, drept urmare apelanta-petentă este persoană interesată şi are, deci, calitate procesuală activă.

Astfel, instanţa constată că în mod greşit s-a respins plângerea petentei pentru lipsa calităţii procesuale active.

Având în vedere aceste considerente, Tribunalul va admite apelul, va desfiinţa sentinţa civilă apelată şi, în temeiul art.297 din Codul de procedură civilă, va trimite cauza aceleaşi instanţe spre rejudecare.

Etichete:

Carte funciară

Prin sentinţa civilă nr.5024/19.05.2010, pronunţată în dosarul nr.5029/180/2009 al Judecătoriei Bacău, s-a respins cererea de intervenţie principală formulată de SC R. SRL comuna N.B. în cauza ce are ca obiect plângerea formulată de petenta S.C. M.C.D. S.R.L. O. prin administrator judiciar C.I.T. SPRL împotriva încheierii nr.52700/13.12.2007 a O.C.I.P. Bacău.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că prin încheierea sus-menţionată s-a dispus notarea sechestrului instituit de A.N.A.F. asupra imobilului situat în comuna N.B., reţinându-se prin încheierea atacată că imobilul este proprietatea petentei S.C. M.C.D. S.R.L. O.. A arătat instanţa de fond că imobilula fost cumpărat, la 07.03.2007, conform contractului nr.354/2007, vânzător fiind intervenienta în cauză. Ulterior, la 13.12.2007 a avut loc, între părţile contractante, rezoluţia contractului nr.354/2007, rezoluţiune pronunţată la aceeaşi dată la care s-a realizat şi notarea sechestrului în Cartea Funciară. S-a arătat că încheierea atacată a respectat dispoziţiile art.129 alin.8 din OUG nr.92/2003 şi cum măsura sechestrului nu a fost atacată pe calea contestaţiei la executare, nu se poate dispune radierea notării, în sensul solicitat de intervenientă.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel intervenienta.

În susţinerea apelului s-a arătat că într-adevăr, prin contractul de vânzare – cumpărare nr.354/2007, intrevenienta – apelantă a vândut către S.C. M.C.D. S.R.L. O. imobilul înscris în Cartea Funciară sub nr.2157 şi cu număr cadastral 278. Întrucât preţul vânzării, de 180.000 lei, nu a fost achitat integral de cumpărătoare, în urma procedurii prealabile prevăzute de art.720 Cod procedură civilă, prin negociere, s-a încheiat la 13.12.2007 un contract de rezoluţiune a vânzării – cumpărării iniţiale, contract de rezoluţiune nr.2303/13.12.2007.

S-a arătat de apelantă că, la momentul încheierii convenţiei de rezoluţiune s-a solicitat un extras de Carte Funciară din care rezultă că nu există nicio sarcină asupra imobilului şi cu toate acestea, în aceeaşi zi s-a dispus şi notarea sechestrului instituit de A.N.A.F. pentru datoriile S.C. M.C.D. S.R.L. O., deşi la acel moment Cartea Funciară era blocată în condiţiile art.54 din Legea nr.7/1996 şi art.58 din Ordinul nr.633/2006.

În apel nu s-a formulat întâmpinare şi nici nu s-au depus înscrisuri noi.

Analizând motivele de apel invocate şi din oficiu, tribunalul reţine că apelul este întemeiat, pentru următoarele considerente :

Convenţia de rezoluţiune a contractului de vânzare – cumpărare nr.1074/23.03.2007 a fost încheiată în formă autentică la 13.12.2007, sub nr.2303 ( file 13-14 dosar nr.702/180/2008). Se menţionează în cuprinsul contractului că s-a avut în vedere la încheierea rezoluţiunei şi extrasul de carte funciară nr.52502/12.12.2007, extras conform căruia imobilul nu este grevat de sarcini.

În art.54 alin.1 din Legea nr.7/1996 se prevede expres interdicţia efectuării vreunei înscrieri în cartea funciară, pe perioada valabilităţii extrasului de carte funciară, cu excepţia aceleia pentru care s-a solicitat extrasul.

În speţă extrasul de carte funciară a fost eliberat la 12.12.2007, ceea ce înseamnă că pentru o perioadă de 5 zile, în condiţiile art.58 din Ordinul nr.633/2006, nu se putea face o altă înscriere, întrucât cartea funciară era blocată, singura înscriere fiind cea dispusă prin încheierea nr.52893/14.12.2007 prin care s-a făcut menţiune de rezoluţiune.

Ca urmare, raportat la dispoziţiile art.54 din Legea nr.7/1996, tribunalul reţine că notarea sechestrului solicitată de A.N.A.F. s-a făcut în perioada de blocare a cărţii funciare, motiv pentru care se impune radierea notării sechestrului.

De altfel din documentaţia depusă rezultă că cererea A.N.A.F. a fost înregistrată la 13.12.2007 şi termenul de soluţionare a fost stabilit pentru 18.12.2007 ( fila 18 dosar nr.702/180/2008), încheierea pronunţată la 13.12.2007, după eliberarea extrasului la 12.12.2007, fiind nelegală.

În consecinţă, văzând dispoziţiile art.296 Cod procedură civilă, tribunalul va admite apelul, urmând a anula încheierea atacată şi ca urmare şi notarea sechestrului.

Etichete:

Carte funciara

.2010 a Judecătoriei Bacău, pronunţată în dosarul nr.6670/180/2009, s-a respins plângerea formulată de petentul M.F. în contradictoriu cu intimata A.F.P. BACĂU împotriva încheierii nr.12319/22.04.2009 a O.P.C.I. şi a procesului – verbal de sechestru nr.49414/22.04.2009.

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa de fond a arătat că petentul deţine un debit de 1821 lei, care nu a fost acoperit şi pentru care s-a pornit executarea, emiţându-se procesul – verbal de sechestru. A arătat instanţa de fond că debitorul – petent nu a făcut dovada achitării debitului prin înscrisurile depuse, astfel încât măsura sechestrului este întemeiată, raportat la art.129 alin.2 din O.G. nr.92/2003. Susţinerile debitorului de aplicare a măsurii sechestrului pentru un bun indiviz, nu au fost primite de instanţa de fond întrucât, din cuprinsul procesului – verbal de sechestru, rezultă instituirea măsurii provizorii doar pe cota sa parte din bunul devălmaş.

Raportat la plângerea formulată de petent împotriva încheierii nr.12319/2009, instanţa a reţinut că aceasta este neîntemeiată şi nu se poate dispune radierea notării întrucât sunt incidente dispoziţiile srt.129 alin.8 din O.G. nr.92/2003, potrivit cărora notarea procesului-verbal de sechestru se face, conform legii, prin comunicarea unui exemplar către B.C.P.I..

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel, în termen legal, petentul.

În susţinerea apelului, apelantul a arătat că sentinţa instanţei de fond este neîntemeiată deoarece formele de executare sunt abuziv emise, apelantul începând achitarea debitului, în tranşe lunare ca urmare a popririi înfiinţate. Pe de altă parte, apelantul a arătat că nu există nici un pericol de sustragere de la plată, mai ales având în vedere disproporţia existentă între valoarea bunului urmărit şi cuantumul debitului. Prin instituirea sechestrului s-au încălcat şi art.154 pct.3 din OG nr.92/2003, care opresc de la executare spaţiul minim de locuit al debitorului.

În susţinerea apelului s-au depus înscrisuri.

Intimata A.F.P. Bacău a formulat întâmpinare prin care a arătat că suma de 1821 lei datorată de către apelant este neachitată şi ca urmare, în condiţiile art.145 OG nr.92/2003, s-a început executarea instituindu-se sechestru.

În aplicarea dispoziţiilor art.58 alin.2 din Legea nr.7/1996 s-a impus şi notarea în cartea funciară.

Analizând motivele de apel invocate şi din oficiu, tribunalul reţine că apelul este fondat pentru următoarele considerente :

Potrivit procesului – verbal de sechestru nr.49414/21.04.2009 s-a instituit sechestru asupra bunurilor imobile ale debitorului – apelant M.F., în temeiul art.154 alin.5 OG nr.92/2003 şi în considerarea titlurilor executorii: nr.43001000021844/18.04.2007,nr.4301000240346/15.01.2008,nr.43010000888561/11.07.2008,nr.43010001275354/25.09.2008,nr.43010007641563/20.03.2009.

Din sentinţa civilă nr.4479/30.04.2009 a Judecătoriei Bacău, sentinţă rămasă irevocabilă prin decizia civilă nr.301/17.11.2009 a Tribunalului Bacău, rezultă că doar titlul executoriu nr.43010001275353/25.09.2008 îl priveşte pe M.F. celelalte vizându-l pe M.C. şi, în consecinţă cererea de menţinere a popririi a fost respinsă. Titlul executoriu nr.430100012753/2008 nu este însă vizat de respectivul proces-verbal de sechestru, în schimb se regăseşte titlul executoriu nr.43001000021844/2007, titlul cu privire la care s-a stabilit cu autoritate de lucru judecat că nu-l priveşte pe debitorul în cauză.

Pe de altă parte, astfel cum rezultă din însuşi procesul-verbal de sechestru contestat, acesta a fost emis în temeiul art.154 din OG nr.92/2003, dispoziţii potrivit cărora sunt supuse executării silite bunurile imobile proprietatea debitorului şi în situaţia deţinerii unor bunuri în proprietate comună cu alte persoane, executarea silită se întinde numai asupra bunurilor atribuite debitorului în urma partajului judiciar, respectiv a sultei.

Potrivit contractului nr.3329/1991 ( fila 34 dosar fond) rezultă că imobilul supus executării este proprietatea comună a lui M.F. cu M.E., bunul neputând fi executat decât ulterior partajului judiciar şi cu respectarea dispoziţiilor art.142 din OG nr.92/2003.

Ca urmare, instanţa va admite apelul şi va schimba sentinţa apelată în sensul anulării procesului – verbal de sechestru şi pe cale de consecinţă, tribunalul urmează a admite şi plângerea împotriva încheierii de notare a procesului – verbal de sechestru.

Etichete:

Carte funciară

Prin sentinţa civilă nr.2418/19.09.2008, pronunţată în dosarul nr.2514/270/2008 al Judecătoriei Oneşti, s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatei OCPI Oneşti şi s-a respins plângerea formulată de petenta CN P.R. SA Bucureşti – Sucursala Bacău în contradictoriu cu intimata OCPI pentru lipsa calităţii procesuale pasive. S-a admis plângerea formulată de aceiaşi petentă în contradictoriu cu intimata SC O. SA Oneşti şi s-a dispus notificarea înscrierii în CF a dreptului de proprietate asupra imobilelor situate în Oneşti, radiindu-se cele două înscrieri.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de foind a reţinut că petenta este proprietara imobilelor situate în Oneşti al căror drept de proprietate este înscris sub numerele cadastrale 2506 şi 2510, în temeiul deciziei civile nr.89/08.04.2004, decizie irevocabile prin decizia civilă nr.3248/31.05.2005 al I.C.C.J. Prin această decizie s-a constatat nulitatea contactului de vânzare –cumpărare nr.3586/2002, astfel cum încât proprietarul imobilelor e devenit CN Poşta Română, SC O. SA Oneşti pierzându-şi calitatea de proprietar.

Faţă de această împrejurare, la cererea petentei, prin încheierea nr.12626/2006 OCPI s-a procedat la notarea deciziei civile nr. 89/2004 a Curţii de Apel Bacău, fără a se rectifica înscrierea dreptului de proprietate asupra imobilelor, în C.F. proprietar apărând SC O. SA Oneşti, deşi prin decizia civilă nr. 3248/2005 s-a stabilit irevocabil că proprietarul e CN P.R. SA.

A mai arătat instanţa de fond că, în temeiul art.34, al.4 din Legea nr.7/1997, se impune rectificarea înscrierilor din C.F. în acord cu decizia civilă nr. 3248/2005. Cum prin încheierea atacată nu a fost înscris dreptul de proprietate al petentei ci doar s-a notat decizia nr.89/2004 a Curţii de Apel Bacău, instanţa a admis plângerea şi a dispus rectificarea înscrierii.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel, în termen legal, intimata – apelantă SC O. SA Oneşti.

Apelul e scutit de plata taxei judiciare de timbru conform art.77 din Legea nr.85/2006.

În susţinerea apelului, apelanta a arătat că imobilul transferat prin HCJ Bacău nr.5/24.02.1995 a fost trecut în patrimoniul SC O. SA prin divizarea acestei societăţi. Cele două HG nr.45/2006 şi HG nr. 371/1998 sunt ulterioare HCJ nr. 5/1995 şi ca urmare scoaterea bunurilor din proprietatea apelatei prin cele două hotărâri de guvern sus menţionate este nelegală. Ca urmare, se impune admiterea apelului şi modificarea sentinţei apelate, în sensul respingerii acţiunii.

În apel, s-au depus înscrisuri.

Intimata CN P.R. SA a solicitat respingerea apelului întrucât titlul de proprietate în baza căruia s-a făcut înscrierea dreptului de proprietate în favoarea intimatei a fost desfiinţat şi ca urmare nu există temei în care să justifice dreptul de proprietate înscris în CF.

Analizând motivele de apel şi din oficiu, în raport de cererea formulată de petentă, tribunalul reţine că apelul este întemeiat pentru următoarele considerente :

Astfel cum rezultă din documentaţia comunicată de OCPI Bacău, prin cererea formulată la 19.12.2006( fila 21 dosar 772/270/2007) petenta CN P. R. – D.R.P. Bacău a solicitat notarea deciziei civile nr.89/2004, în ceea ce priveşte imobilul identificat în C.F. sub nr.5251 şi care priveşte imobilele cu nr. cadastrale 2506 şi 2510.

În acord cu cererea formulată, prin încheierea nr. 12626/19.12.2006( fila 44), OCPI Bacău a dispus notarea dispoziţiilor deciziei civile nr.89/2004 ( fila 44 dosar nr. 772/270/2007).

Ca urmare, încheierea atacată cu plângere este de acord cu cererea formulată de petentă.

Susţinerile petentei – intimate în sensul că instanţa de fond a dispus, în mod legal, rectificarea înscrierii nu au suport raportat la cererea formulată de petentă, cerere prin care s-a solicitat, nu rectificarea înscrierilor din C.F., ci doar notarea deciziei nr. 89/2004, or această notare s-a făcut în mod corect prin încheierea atacată.

Procedând la rectificarea înscrierilor din C.F., instanţa de fond a încălcat principiul disponibilităţii, acordând altceva decât s-a cerut, respectiv rectificarea înscrierii deci s-a solicitat doar notarea deciziei.

În consecinţă, raportat la art.297, alin.2, teza a II-a şi art. 108 alin.1 cod procedură civilă, tribunalul va admite apelul şi anulând sentinţa atacată va dispune în sensul respingerii plângerii, ca nefondată.

Etichete:

Carte funciară

Pronunţând sentinţa civilă nr.7104/31.07.2009 Judecătoria Bacău a admis excepţia netimbrării capătului de cerere având ca obiect completare dispozitiv- constatare ineficienţă acte de vânzare cumpărare formulat de reclamantul S.M. în contradictoriu cu pârâţii L.A, L.M., N.E. şi D.V., anulând ca netimbrat acest capăt de cerere, a respins capătul de cerere având ca obiect plângere împotriva încheierii de Carte Funciară din 25.05.2005 şi a obligat reclamantul să plătească pârâtului L.A suma de 400 lei cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această sentinţă a reţinut judecătoria că prin decizia civilă nr. 345/A/10 11 2008 a Tribunalului Bacău a fost admis apelul formulat de către petentul S.M. împotriva sentinţei civile 4892/21 06 2007 pronunţată în dosarul nr. 2850/180/2006 a Judecătoriei Bacău in ceea ce priveşte cererea de completare dispozitiv.

S-a reţinut de către instanţa de control judiciar că prin înscrisul depus de către petent la filele 104 şi următoarele dosar fond, petentul a înţeles să îşi completeze acţiunea introductivă cu capătul de cerere referitor la rezoluţiunea contractelor de vânzare cumpărare 910/2005 şi 1849/2006, situaţie reţinută şi prin încheierea de şedinţă de la acel termen insă instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra completării la acţiune. De asemenea sentinţa civilă 6359/2007 de respingere a cererii de completare a dispozitivului sentinţei civile 4892/2007 este nelegală sub aspectul contradictorialităţii dintre considerentele hotărârii (reţinându-se caracterul inform al cererii) şi dispozitiv, prin care s-a respins ca nefondată.

Cauza s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr. 2818/180/02 03 2009.

Legal citaţi, pârâţii L.M. şi L.A au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea acţiunii ca nefondată.

La termenul din 05 mai 2009 (încheierea de la fila 25) instanţa a solicitat reclamantului să precizeze cu cine înţelege să se judece şi să timbreze cererea cu taxă de timbru calculată la valoarea imobilului.

Prin memoriul depus la filele 29-31 dosar reclamantul a arătat că înţelege să formuleze plângere împotriva încheierii de carte funciară din 25 05 2005 privind radierea dispusă de către registratorul de carte funciară. Dezvoltând motivele cererii, petentul arată in concluzie că solicită să se constate contractele de vânzare cumpărare ca ineficiente, dreptul transmis de S.V. fiind sub condiţie rezolutorie.

La termenul din data de 16 06 2009 instanţa a pus in vedere petentului să depună taxă judiciară de timbru in cuantum de 2447 lei şi timbru judiciar de 5 lei pentru capătul de cerere având ca obiect constatare ineficienţă contracte vânzare cumpărare. Împotriva încheierii pronunţate la acest termen petentul a formulat cerere de reexaminare respinsă prin încheierea pronunţată la 18 06 2009.

Deşi instanţa a pus in vedere reclamantului să achite taxa judiciară de timbru datorată, aceasta nu s-a conformat.

Potrivit alineatului 2 al art. 20 din Legea taxelor de timbru nr. 146/1997, dacă taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, în momentul înregistrării acţiunii sau cererii, ori dacă, în cursul procesului, apar elemente care determină o valoare mai mare, instanţa va pune în vedere petentului să achite suma datorată până la primul termen de judecată.

De asemenea, neîndeplinirea obligaţiei de plată până la termenul stabilit se sancţionează cu anularea acţiunii sau a cererii.

Întrucât reclamantul nu a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru datorate, aşa cum i s-a pus in vedere, instanţa a anulat ca netimbrat acest capăt de cerere.

In ceea ce priveşte capătul de cerere având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară din 25 05 2005, petentul nu a indicat numărul acestei încheieri. Instanţa a reţinut potrivit susţinerilor petentului că încheierea priveşte radierea din Cartea funciară a litigiului purtat asupra imobilului din Bacău.

Or, aşa după cum rezultă din copia Cărţii funciare nr. 29960/N a mun. Bacău aflată la fila 2 in dosarul 17994/2006, dreptul de proprietate asupra acestui imobil a fost înscris in Cartea funciară la data de 31 05 2005; prin urmare, nu este posibilă existenţa unei încheieri date de Biroul de Carte funciară cu privire la acest imobil anterior primei înscrieri, data de 31 05 2005. In ceea ce priveşte încheierea OCPI nr. 29435/27 09 2006, aceasta a fost anulată cu autoritate de lucru judecat prin sent civilă nr. 4892/2007 a Judecătoriei Bacău.

Pentru aceste considerente, capătul de cerere având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară a fost respins iar în temeiul art. 274 Cod procedură civilă, obligat petentul la plata către intimatul L.A a sumei de 400 lei reprezentând onorariu avocat D.F., potrivit chitanţei depusă la dosar.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel d-l M.S., la dosarul de apel fiind depuse înscrisuri (de către apelant – f.39-46 şi, la cererea instanţei, de către OCPI Bacău – f.50-82, 101,102).

Hotărârea a fost criticată pentru următoarele motive:

Instanţa nu a comunicat cuantumul taxelor datorate, motiv neîntemeiat

având în vedere faptul că la termenul de judecată din 16.07.2009 la care s-a stabilit obligaţia timbrării şi, deci, şi cuantumul taxelor datorate (f.60), apelantul-reclamant era prezent, în aceste condiţii instanţa neavând obligaţia de a comunica în scris plătitorului cuantumul taxei judiciare de timbru (art.29 din Ordinul nr.760/C/1999). Pe de altă parte, cererea de reexaminare formulată de către reclamant împotriva taxei judiciare de timbru a fost respinsă (f.61,62), dovadă în plus a faptului că reclamantul a fost înştiinţat cu privire la cuantumul taxei judiciare pe care o datorează.

Prima instanţă nu s-a pronunţat asupra excepţiei decăderii dreptului

pârâtului de a formula întâmpinare, aceasta fiind depusă tardiv, motiv neîntemeiat având în vedere, pe de o parte, faptul că în lipsa unei sancţiuni exprese termenul de 5 zile prevăzut de art.114 alin.(2) cpc nu poate fi considerat decât un termen de recomandare iar pe de altă parte, faptul că apelantul-reclamant nu s-a plâns de această neregularitate la următorul termen după depunerea întâmpinării care i-a fost comunicată (f.60,64) ci ulterior, neregularitatea fiind acoperită potrivit art.108 alin.(3) cpc.

În mod greşit prima instanţă nu a constatat ineficacitatea vânzării

realizate în timpul indiviziunii de către un copărtaş, vânzare supusă condiţiei rezolutorii deoarece S.V. nu şi-a consolidat titlul achitând sulta la care fusese obligată. Şi acest din urmă motiv este neîntemeiat având în vedere faptul că prin decizia din 22.04.2005 pronunţată în dosarul nr.192/2005 al Tribunalului Bacău (f.5-9 dosarul nr. 2850/180/2006 al judecătoriei) s-a stabilit în mod irevocabil faptul că apartamentul nu face parte din masa succesorală a defunctului S.I., S.V. fiind obligată să plătească o sumă de bani corespunzătoare contribuţiei defunctului la îmbunătăţirile aduse apartamentului bun propriu al soţiei sale şi nu cu titlu de sultă, astfel cum în mod eronat pretinde apelantul.

Respinge apelul civil declarat de apelantul-reclamant S.M.

Etichete:

Carte funciară

Prin sentinţa civila nr. 2919/09.10.2009 pronunţata in dosarul nr. 3472/270/2009 al Judecătoriei Oneşti s-a respins plângerea formulata de petentul C.Ş. împotriva încheierii nr. 5058/22.05.2009 a Biroului de Carte Funciara Oneşti.

Pentru a pronunţa aceasta sentinţa, instanţa de fond a reţinut ca prin încheierea atacata s-a respins cererea petentului de notare in Cartea Funciara a sentinţei civile nr. 1453/08.05.2009 a Judecătoriei Oneşti. A arătat instanţa de fond ca,in temeiul sentinţei civile nr. 1453/2009,petentul putea începe executarea silita a debitoarei Sodranga Sorina si ulterior emiterii sentinţei acest act de executare putea fi înscris in Cartea Funciara.

Cum, in speţa, nu s-a făcut dovada începerii executării ei emiterii somaţiei, plângerea formulata este neîntemeiata.

Împotriva acestei sentinţe,a declarat apel, in termen legal, petentul.

In susţinerea apelului ,s-a arătat ca sentinţa instanţei de fond este netemeinica si nelegala deoarece petentul,apelant in cauza de fata, este creditorul intimatei prin sentinţa civila nr. 1435/08.05.2009 a Judecătoriei Oneşti fiind obligata intimata la plata sumei de 17656,6 lei debit si la cheltuieli de judecata.

S-a arătat de apelant ca îndeplineşte condiţiile art. 26 al.4 lit.c din Legea 7/1996 si art.91 Ordinul nr. 633/2006 si in mod neîntemeiat s-a respins cererea de notare.

De altfel, instanţa nu a arătat, in concret,care sunt motivele pentru care s-a respins plângerea.

S-a arătat ca instanţa in mod greşit nu s-a pronunţat asupra dreptului sau de notare tocmai pentru a se asigura solvabilitatea debitoarei. Referirile făcute de instanţa de fond la procedura executării sunt străine de natura pricinii si notarea in Cartea Funciara nu poate fi condiţionata de existenta unei executări, astfel ca hotărârea este nelegala.

In susţinerea apelului s/a depus si contractul de donaţie nr. 357/22.05.2009, contrat prin care intimata a si înstrăinat ulterior imobilul

Intimata nu a formulat întâmpinare in apel.

Analizând motivele de apel invocate si din oficiu Tribunalul retine ca apelul este nefondat pentru următoarele considerente:

In ceea ce priveşte nulitatea hotărârii sub aspectul nemotivării, tribunalul retine ca, deşi motivarea instanţei nu e detaliata, din cuprinsul sau rezulta ca respingerea plângerii s-a întemeiat pe faptul ca dreptul de creanţa constând in suma de17656,6 lei,nu reprezintă un drept supus notarii, neîncadrându-se in dispoziţiile art. 26 al.4, lit.c din Legea 7/1996, temei invocat in susţinerea motivării.

In ceea ce priveşte fondul litigiului, tribunalul retine ca, raportat la sentinţa civila nr. 1435/08.05.2009 a Judecătoriei Oneşti, sentinţa definitiva,apelantului urmează a i se plăti suma de 17656,6 lei, suma ce reprezintă, aşa cum apelantul arata, un drept de creanţa asupra întreg patrimoniului intimatei.

Aşa cum este individualizat dreptul apelantului prin sentinţa civila sus menţionata , nu se poate retine condiţia impusa de art.26 al. 4, lit.c Legea 7/1996, ca acest drept este în legătură cu imobilul.

Creanţa apelantului vizează întreg patrimoniu intimatei-debitoare si in lipsa altor elemente – existenta unui sechestru sau începere a unei proceduri de executare silita cu privire la imobil, creanţa in sine nu poate fi notata in Cartea Funciara raportat la dreptul de proprietate asupra imobilului.

In consecinţa, văzând dispoziţiile art. 296 Cod pr.civila, tribunalul va respinge apelul ca nefondat.

Etichete:

Carte funciară.Plângere.Intabularea dreptului proprietăţii aparţinând A.F.P.

Prin sentinţa civilă nr.2319/22.07.2009, pronunţată în dosarul nr.3576/270/2009 al Judecătoria Oneşti , s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a O.C.P.I. Bacău şi s-a respins plângerea formulată de reclamanta A.F.P. Oneşti împotriva încheierii nr.4166/26.05.2009 a B.C.P.I. Oneşti.

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa de fond a reţinut că, prin H.G. nr.523/1995, s-a aprobat transmiterea imobilului situat în Oneşti,din administrarea R.A.G.C.L. Oneşti în administrarea Ministerului Finanţelor, în vederea folosirii acestui imobil drept sediu pentru organele teritoriale din subordinea Ministerului Finanţelor.

S-a arătat de instanţă că, în încheierea contestată s-a reţinut că nu s-a făcut dovada dreptului de proprietate de către reclamantă, acest aspect fiind invocat şi de instanţa de fond în respingerea plângerii. Privitor la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a O.C.P.I., instanţa de fond a reţinut că se impune admiterea acestei excepţii deoarece, raportat la dispoziţiile art.20 alin.2 şi art.51 alin.1 din Legea 7/1996, O.C.P.I. este obligat să dea curs hotărârii judecătoreşti prin care se soluţionează plângerea îndreptată împotriva încheierii emise de O.C.P.I. şi această obligaţie nu e condiţionată de participarea sa în proces.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel, în termen legal, reclamanta.

Apelul este scutit de plata taxei de timbru conform art.229 O.G.92/2003.

In motivarea apelului, apelata a arătat că soluţionarea cauzei s-a făcut, în mod nelegal, atât în ceea ce priveşte excepţia cât şi în ceea ce priveşte fondul cauzei.

Sub aspectul excepţiei, apelanta a arătat că invocarea recursului în interesul legii nu are relevanţă în speţă şi pe de altă parte, decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nu a fost publicată în Monitorul Oficial şi nici motivată şi ca atare nu are relevanţă în cauză.

S-a arătat că instanţa a ignorat dispoziţiile art.72 şi 73 Ordinul nr.633/2006, admiţând excepţia , apelanta fiind pusă în situaţia de a nu avea cu cine se judeca, în condiţiile în care, în speţă, dreptul nu se înscrie împotriva unei alte părţi.

Cât priveşte fondul cauzei, apelanta a arătat că instanţa de fond nu a analizat actele depuse , respectiv schiţa cadastrală şi planul de amplasament , HCL din 09.03.1995 şi mai ales HG nr.523/1995.

Intimata OCPI, prin întâmpinare , a solicitat respingerea apelului întrucât soluţia dată excepţiei corespunde deciziei nr.72/15.10.2007 a I.C.C.J., decizie motivată şi publicată în Monitorul Oficial nr.685/2008.

Privitor la fondul cauzei, intimata a arătat că apelanta nu a prezentat acte de proprietate nici în ceea ce priveşte contestaţia şi nici în ceea ce priveşte terenul, astfel încât se impune respingerea apelului.

Intimata a solicitat judecata cauzei şi în lipsă.

In apel nu s-au depus înscrisuri noi şi nici nu s-au administrat alte probe.

Analizând motivele de apel invocate, tribunalul reţine:

Susţinerile apelantei în sensul că prin admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a O.C.P.I., apelanta ar fi pusă în imposibilitatea de a se judeca, atâta vreme cât dreptul de proprietate nu a fost înregistrat în favoarea cuiva, nu sunt întemeiate deoarece în această situaţie se aplică procedura necontencioasă şi astfel cum a arătat şi instanţa de fond încheierea O.C.P.I. poate fi analizată, în calea plângerii, fără ca O.C.P.I. să figureze în calitate de intimat, soluţia instanţei fiind obligatorie pe O.C.P.I.

Raportat la criticile aduse fondului, tribunalul reţine că acestea sunt întemeiate deoarece potrivit anexei nr.1 pct. 29 din Legea nr.213/1998, terenurile şi clădirile în care-şi desfăşoară activitatea (…) organele de specialitate ale administraţiei publice şi instituţiile publice subordonate acestora (…) serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale aparţin domeniului public al statului, stat reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, în condiţiile art.12 alin.5 Legea 213/1998.

In consecinţă faţă de dispoziţiile legale sus menţionate având în vedere şi H.G. nr.523/1995, tribunalul, în temeiul art.296 Cod procedură civilă, va admite apelul şi va schimba , în parte, sentinţa apelată.

Etichete:

Carte funciară

Prin sentinţa civilă nr. 2261/09.09.2008 Judecătoria Oneşti a respins acţiunea formulată de reclamantul V.E. împotriva pârâţilor C.L.O. şi B.C.F.P.I.O. pe excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, a respins ca rămasă fără obiect excepţia inadmisibilităţii.

Pentru a pronunţa această sentinţă prima instanţă a reţinut următoarele:

B.C.F.P.I.O. are obligaţia de a înscrie în cărţile funciare toate menţiunile dispuse de instanţe prin hotărâri judecătoreşti. Această obligaţie nu este însă condiţionată de participarea în proces.

Analizând dispoziţiile art.34 din Legea nr.247/2005 capitolul XII instanţa constată că acest articol nu prevede obligativitatea participării în proces a B.C. F.P.O.

Faţă de această situaţie instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtului B.C.F.P.I.O..

La termenul de judecată de astăzi instanţa a invocat, don oficiu, excepţia lipsei calităţii procesuale a pârâtului C.L.O..

Cu privire la această excepţie instanţa reţine următoarele:

Conform art.20 al.1 din Legea nr.215/2001 comunele, oraşele, municipiile şi judeţele sunt unităţi administrativ-teritoriale în care se exercită autonomia locală şi în care se organizează şi funcţionează autorităţi ale administraţiei locale, iar conform art.21 al.2 din acelaşi act normativ în justiţie, unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, după caz, de primar sau de preşedintele consiliului judeţean.

Faţă de dispoziţiile art.20 şi 21 din Legea nr.215/2001 instanţa constată că nu poate avea calitate procesuală pasivă C.L.O., motiv pentru care va respinge acţiunea pe excepţia lipsei calităţii procesuale pasive.

Împotriva sentinţei a declarat apel reclamantul V.E.. Apelul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Bacau Secţia Comercială şi Contencios Administrativ care prin încheierea din 06.01.2009 a dispus scoaterea cauzei de pe rol şi înaintarea spre soluţionare secţiei civile.

Cauza a fost înregistrată în apel pe rolul Tribunalului Bacau secţia civilă sub nr. 604/110/2009.

Apelantul-reclamant nu a motivat cererea de apel iar prin concluziile scrise înaintate la dosar a arătat că excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a C. L.O. a fost soluţionată nelegal cu încălcarea dreptului la apărare şi a principiului contradictorialităţii, excepţia nefiindu-i comunicată, aşa încât nu a putut să-şi formuleze apărări.

Analizând actele şi lucrările dosarului reţine următoarele:

Reclamantul nu a motivat cererea de apel dar în considerarea efectului devolutiv a apelului procesul este adus în întregul său în faţa instanţei de apel.

Prin cererea de chemare în judecată reclamantul V.E. a solicitat în baza art. 34 din Legea 7/1996 rectificarea Cărţii funciare nr. 5321/N a municipiului Oneşti în sensul diminuării domeniului public al localităţii.

În mod corect a reţinut prima instanţă că pârâtul B.C.P.I.O. nu are calitate procesuală pasivă deoarece procedura rectificării cărţii funciare astfel cum este reglementată prin Legea 7/1996 nu cuprinde dispoziţii care să se confere legitimare procesuală pasivă O.C.P.I.

Litigiul dedus judecăţii de către reclamant priveşte înscrierea în Cartea Funciară a unui teren care este obiect al dreptului de proprietate publică, titularul acestui drept fiind Municipiul Oneşti. Prin urmare în mod corect s-a reţinut lipsa calităţii procesuale pasive a C.L.O., reclamantul putând să-şi valorifice drepturile pretinse în prezenta cauză doar în contradictoriu cu titularul dreptului de proprietate astfel cum este înscris în Cartea funciară pentru care s-a cerut rectificarea cu reactualizarea documentaţiei.

În privinţa modului de soluţionare a excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului C.L.O. nu există temeiuri pentru aplicarea prevederilor art. 297 al. 1 C.p.c. astfel cum a solicitat prin concluzii apelantul-reclamant întrucât deşi în primă instanţă nu a fost citat cu menţiuni referitoare la această excepţie declarând apel, putea să-şi formuleze toate apărările pe care le considera necesare , apelul fiind o cale de atac devolutivă.

Faţă de cele reţinute , văzând şi prevederile art. 296 C.p.c., va respinge apelul ca nefondat.

Etichete: