Top

Cadastru. Intabulare. Radiere menţiuni încheiere carte funciară.

Tip: Sentinţă civilă

Nr./Dată: 119 (23.01.2008)

Autor: JUDECĂTORIA MANGALIA

Domenii asociate: cadastru, intabulare

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mangalia la data de 04.12.2007 reclamanta S.C. x S.A. a chemat în judecată pe pârâta S.C. y S.A. –solicitând radierea din cartea funciară a localităţii Costineşti a litigiului ce face obiectul dosarului nr. ….aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a II-a Penală, notare dispusă prin încheierea nr….. /2007 a Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mangalia.

În motivarea plângerii, reclamanta a arătat că situaţia înscrisă în cartea funciară nu corespunde cu situaţia juridică reală care grevează asupra imobilului şi nici cu situaţia de fapt.

S-a arătat de către reclamantă faptul că dreptul de proprietate asupra imobilului a fost intabulat prin încheierea nr. …./2003 dată de judecătorul de carte funciară în baza următoarelor înscrisuri: contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. …/2002 de către BNP M. G.O., contractul de novaţie cu schimbare de debitor autentificat sub nr. …./2002 de BNP M. G. O., şi contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr…../2001 de BNP D. D.

Reclamanta a arătat că prin încheierea nr. …./2007 Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mangalia a admis cererea formulată de pârâtă cu privire la imobilul cu nr. cadastral …. în suprafaţă de …. mp, construcţie Vila , înscris în cartea funciară nr. …. a Localităţii Costineşti şi a dispus notarea în cartea funciară a litigiului ce face obiectul dosarului nr. …./2005 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a II-a Penală, având ca obiect apel.

S-a arătat că sentinţa penală nr. 2076 din 09.10.2006 pronunţată de Judecătoria Sector 1 Bucureşti, dispune, în ceea ce priveşte pe reclamantă prin autoarea sa SC z SRL, anularea actului adiţional nr. …/2000 la contractul de asociere … din 1995, aspect care nu impune notarea litigiului în cartea funciară a imobilului aparţinând reclamantei întrucât acest litigiu este străin de modul în care reclamanta a dobândit respectivul imobil.

Reclamanta a arătat că nu a dobândit imobilul în baza contractului de asociere în participaţiune nr. … din 1995 întrucât acest contract a încetat prin acordul părţilor, potrivit actului adiţional încheiat la data de 06.07.2001, cu o zi înainte de încheierea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr…../2001 de BNP D. D.

S-a mai arătat faptul că SC z SRL, autoarea în drepturi a reclamantei, a dobândit imobilul litigios ulterior încetării contractului de asociere în participaţiune nr. … din 1995, prin contractul de vânzare-cumpărare încheiat cu pârâta şi autentificat sub nr…../2001 de BNP D.D. , iar reclamanta a dobândit imobilul prin contractul de vânzare cumpărare încheiat cu SC z SRL şi autentificat sub nr. …/2002 de către BNP M.G.O. iar prin contractul de novaţie cu schimbare de debitor autentificat sub nr. …./2002 de BNP M. G. O., pârâta şi-a dat acordul ca reclamanta să preia obligaţiile din contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr…../2001 de BNP D. D.

Reclamanta a mai arătat că litigiul notat în cartea funciară nu are nicio legătură cu contractul de asociere în participaţiune anulat prin sentinţa penală nr. 2076/2006 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti întrucât contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr…./2001 de BNP D. D. nu a fost încheiat în baza contractului de asociere nr. … din 1995 şi a actelor adiţionale la acesta.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 50 alin.2 din Legea nr. 7/1996.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar.

Cererii i-au fost anexate copii de pe următoarele înscrisuri: actul adiţional nr. … din 2000 şi actul adiţional fără număr din 2001 la contractul de asociere în participaţiune nr. … din 1995.

Cererea a fost înregistrată la Biroul de Carte Funciară Mangalia şi înaintată instanţei, împreună cu dosarul nr. …/2007, la data de 04.12.2007.

Pârâta, legal citată, nu a formulat întâmpinare dar s-a prezentat în faţa instanţei, prin avocat ales, şi solicitat respingerea ca nefondată a cererii formulate de reclamantă.

În dovedirea cererii, reclamanta a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

În combaterea cererii, pârâta a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

Deliberând asupra probelor solicitate de părţi, instanţa a apreciat că sunt pertinente, concludente şi utile soluţionării cauzei şi le-a încuviinţat.

Au fost depuse la dosarul cauzei copii înscrisuri.

Din analiza înscrisurilor depuse la dosar, în vederea soluţionării cauzei, instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt.

Prin contractul de asociere în participaţiune nr. …./1995 încheiat de pârâta S.C. y S.A. cu SC x SRL s-a convenit de către părţi exploatarea în comun pentru o perioadă de 10 ani a unităţilor de cazare „Vile”.

Prin actul adiţional nr. … din 2000 la contractul de asociere în participaţiune nr. …/1995, încheiat de pârâta cu SC z SRL s-a convenit de către părţi asocierea în vederea realizării unui program de investiţii pentru modernizarea şi exploatarea în comun pentru o perioadă de 10 ani a Vilelor.

Prin actul adiţional fără număr din 2001 la contractul de asociere în participaţiune nr…./1995 încheiat de SC Y SA cu SC Z SRL s-a convenit încetarea prin acordul părţilor a contractului de asociere în participaţiune nr. …./1995 cu toate modificările sale.

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr…./2001 de BNP D.D. încheiat de SC Y SA cu SC Z SRL, aceasta din urmă a cumpărat, cu plata preţului în rate, mai multe Vile.

Din analiza acestui contract de vânzare-cumpărare instanţa reţine împrejurarea că a fost încheiat în executarea sentinţei civile nr. 7166/08.11.2000 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, sentinţă prin care SC K SA a fost obligată să vândă către SC Z SRL, cu plata în rate, activele obţinute în baza contractului de asociere în participaţiune nr. …./ 1995 şi a actelor adiţionale la acesta, la suma de ……lei.

Prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. …./2002 de către BNP M.G.O. , reclamanta S.C. x S.A. a cumpărat de la SC z SRL mai multe Vile printre care şi Vila…. situată în localitatea Costineşti iar prin contractul de novaţie cu schimbare de debitor autentificat sub nr. …/2002 de BNP M. G. O., SC Y SA s-a declarat de acord cu preluarea de către reclamantă a obligaţiilor asumate de SC Z SRL prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. …/2002.

Prin sentinţa penală nr. 2076 din 09.10.2006 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti s-a dispus anularea mai multor contracte de asociere încheiate de SC Y SA printre care şi actul adiţional nr. … din 2000 la contractul de asociere în participaţiune încheiat de pârâta S.C. y S.A. cu SC Z SRL.

Pentru pronunţarea acestei soluţii, instanţa a reţinut că actul adiţional anulat constituie rezultatul direct al falsificării de către inculpatul V. V., în calitate de fost director general şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC Y SA, a celor consemnate în procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului de Administraţie şi ale Adunării Generale a Acţionarilor, cu scopul de a facilita cumpărarea preferenţială ulterioară de către asociaţi a activelor.

S-a reţinut că acest act a fost încheiat fără aprobarea Consiliului de Administraţie şi a Adunării Generale a Acţionarilor.

Din analiza sentinţei anterior menţionate instanţa a reţinut împrejurarea că SC z SRL are calitatea de parte vătămată în procesul penal pornit împotriva inculpatului V.V. şi că nu s-a constituit parte civilă.

Pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a II-a Penală, se află spre soluţionare apelul declarat de către inculpatul V. V. împotriva sentinţei penale nr. 2076 din 09.10.2006 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, apel ce face obiectul dosarului nr. …./2005.

Prin încheierea nr. …../11.10.2007 Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mangalia a admis cererea formulată de pârâtă cu privire la imobilul cu nr. cadastral …., în suprafaţă de …..mp, construcţie Vila, înscris în cartea funciară a Localităţii Costineşti şi a dispus notarea în cartea funciară a litigiului ce face obiectul dosarului nr. …./299/2005 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a II-a Penală având ca obiect apelul declarat de către inculpatul V. V. împotriva sentinţei penale nr. 2076 din 09.10.2006 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Având în vedere situaţia de fapt reţinută, instanţa a apreciat că nu sunt întrunite cerinţele legale pentru admiterea cererii formulate de reclamantă.

În drept, potrivit art. 26 alin. 4 din Legea nr. 7 /1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, înscrierile sunt de trei feluri: intabularea, având ca obiect înscrierea definitivă a drepturilor reale; înscrierea provizorie a drepturilor reale sub condiţia justificării ulterioare şi notarea, având ca obiect înscrierea drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice referitoare la starea şi capacitatea persoanelor, acţiunilor şi căilor de atac în justiţie, precum şi a măsurilor de indisponibilizare, în legătură cu imobilele din cartea funciară.

Faţă de dispoziţiile legale anterior menţionate şi având în vedere împrejurarea că din înscrisurile depuse la dosarul cauzei a rezultat că imobilul Vila… face obiectul unui act juridic anulat prin hotărârea penală supusă controlului judiciar în cadrul dosarului nr. …./299/2005 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, instanţa a apreciat că există legătură între acest imobil şi litigiul aflat pe rolul instanţei iar încheierea nr. …./11.10.2007 dată de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mangalia, prin care s-a dispus notarea în cartea funciară a Localităţii Costineşti a litigiului ce face obiectul dosarului nr. …../299/2005 este legală şi temeinică.

Astfel, din probele administrate în cauză a rezultat că pe rolul Tribunalului Bucureşti se află spre soluţionare dosarul penal nr. …/299/2005 având ca obiect apelul declarat de către inculpatul V. V., fost director general şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC Y SA, împotriva sentinţei penale nr. 2076 din 09.10.2006 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, prin sentinţa penală anterior menţionată s-a dispus anularea actului adiţional nr. … din 2000 la contractul de asociere în participaţiune nr. …./1995, contract încheiat de pârâta S.C. Y S.A. cu SC Z SRL şi având ca obiect modernizarea şi exploatarea în comun a mai multor active printre care şi imobilul în cărui carte funciară a fost notat litigiul iar reclamanta a cumpărat acest imobil de la SC Z SRL.

Susţinerile reclamantei în sensul că nu există nicio legătură între actul adiţional anulat prin sentinţa penală nr. 2076/2006 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti şi imobilul în a cărui carte funciară a fost notat litigiul nu au putut fi reţinute.

Astfel, din analiza actului adiţional la contractul de asociere în participaţiune rezultă că are ca obiect modernizarea şi exploatarea în comun a mai multor active printre care şi Vila…. aparţinând reclamantei şi în a cărei carte funciară a fost notat litigiul.

Reclamanta a dobândit imobilul în a cărui carte funciară s-a notat litigiul de la SC Z SRL iar contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr…./2001 de BNP D.D. a fost încheiat de SC Y SA cu SC Z SRL în executarea sentinţei civile nr. 7166/08.11.2000 pronunţată de Tribunalul Bucureşti.

Or, prin sentinţa civilă anterior menţionată, SC K SA a fost obligată să vândă către SC Z SRL, cu plata în rate şi la un preţ determinat, activele obţinute în baza contractului de asociere în participaţiune nr…../1995 şi a actelor adiţionale la acest contract.

Susţinerile reclamantei în sensul că prin sentinţa penală nr. 2076/2006 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti nu a fost anulat contractul de vânzare-cumpărare încheiat de autoarea sa în drepturi cu SC Y SA nu prezintă relevanţă în cauză deoarece prin sentinţa anterior menţionată s-a dispus anularea actului adiţional la contractul de asociere în participaţiune nr. …./1995 încheiat de pârâta cu SC Z SRL şi care a stat la baza perfectării contractului de vânzare-cumpărare a activului în a cărui carte funciară a fost notat litigiul.

Nici susţinerile reclamantei în sensul că se impune radierea litigiului din cartea funciară întrucât actul adiţional anulat prin sentinţa penală atacată cu apel îşi încetase efectele anterior pronunţării sentinţei, în baza acordului părţilor, nu au putut fi reţinute întrucât din probele administrate în cauză a rezultat că autoarea în drepturi a reclamantei, SC Z SRL, are calitatea de parte vătămată în procesul penal dar nu a valorificat aceste susţineri în cursul procesului iar cenzurarea sentinţei penale atacate cu apel excede atât competenţei cât şi limitelor judecăţii cu care prezenta instanţă a fost învestită.

Astfel, verificarea legalităţii şi temeiniciei sentinţei penale prin care s-a dispus anularea actului adiţional având ca obiect imobilul aparţinând reclamantei urmează a se realiza tocmai în cadrul căii de atac ce face obiectul dosarului penal nr. …./299/2005 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, litigiu notat în cartea funciară.

Potrivit art. 33 alin.1 din Legea nr. 7/1996, în cazul în care cuprinsul cărţii funciare nu corespunde, în privinţa înscrierii, cu situaţia juridică reală, se poate cere rectificarea sau, după caz, modificarea acesteia iar potrivit alin. 2, prin rectificare se înţelege radierea, îndreptarea sau menţionarea înscrierii oricărei operaţiuni, susceptibilă a face obiectul unei înscrieri în cartea funciară.

Faţă de aceste dispoziţii legale şi având în vedere împrejurarea că din probele administrate în cauză a rezultat că imobilul Vila în a cărui carte funciară a fost notat litigiul face obiectul unui act juridic anulat prin sentinţa penală supusă controlului judiciar în cadrul dosarului nr. …./299/2005 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, instanţa a apreciat că notarea acestui litigiu în cartea funciară corespunde situaţiei juridice a imobilului iar cererea de radiere formulată de reclamantă nu este întemeiată.

Pe cale de consecinţă, instanţa a respins ca nefondată plângerea formulată de reclamanta împotriva încheierii nr. …./11.10.2007 a Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mangalia.

Faţă de dispoziţiile art. 274 Cod procedură civilă coroborate cu dispoziţiile art. 1169 Cod civil şi având în vedere împrejurarea că pârâta nu a făcut dovada efectuării vreunei cheltuieli de judecată în prezenta cauză, instanţa a respins ca nefondată şi cererea pârâtei, de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

Etichete: , ,