Top

Antecontracte – Perfectare vânzare-cumpărare

Judecătoria Bacău

Sentinţa civilă 6036

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău, sub nr., reclamantul T.V, a chemat în judecată pe pârâta P. M., solicitând perfectarea vânzării-cumpărării suprafeţei de 16 grăjini teren, situat în B, str. L.

In motivarea cererii, reclamantul a arătat că în anul 1960,respectiv 1966 a cumpărat cu zdelcă de la pârâtă suprafaţa de 16 prăjini teren, iar de la data respectivă şi până în prezent a construit o casă pentru care a obţinut hotărâre în constatare ca dovadă a construcţiei în anul 1990, iar pârâta nu a ridicat niciodată nici un fel de pretenţii cu privire la teren.

în drept, au fost invocate dispoziţiile art. 111 Cod procedură civilă, însă ulterior reprezentantul reclamantului a arătat că va preciza temeiul de drept, neîntemeindu-se pe textul indicat în acţiune, dar nu a mai făcut precizări cu privire la acest aspect, astfel încât instanţa nu este ţinută de temeiul de drept câtă vreme clarificarea acţiunii corespunde motivării în fapt, neexistând dubii cu privire la caracterul cererii.

Cererea a fost legal timbrată cu 9.530.000 lei taxă judiciară de timbru şi 55.000 lei timbru judiciar.

Pârâta , reprezentată de procurator, a precizat că este de acord cu acţiunea şi nu a solicitat probe in combaterea acţiunii, au fost depuse la dosar următoarele înscrisuri : act de identitate al reclamantului ( f.4), copia sentinţei civile nr. 1606/06.04.1990 a Judecătoriei Bacău (f.5 ) contract de vânzare – cumpărare nr. ( f.6), contract de vânzare autentificat sub nr. ( f.7)zdelcă din ( f. 8), zdelcă din ( f.9), schiţă teren ( f.10), procură specială autentificată (f.12), declaraţie autentică (f.13 ), acte de stare civilă ale pârâtei,( f. 17-18).

Reclamantul a solicitat încuviinţarea probelor cu martori şi expertiză topo-cadastrală. Au fost audiaţi martorii.

La termenul din 26 aprilie 2006 instanţa a respins ca inadmisibilă cererea de intervenţie in interes propriu formulată de cătreL.G.., L. A, L. N. V., şi U-G prin care s-a solicitat respingerea acţiunii formulate întrucât terenul se află in proprietatea şi posesia intervenienţilor.

Prin sentinţa civilă nr. a Judecătoriei Bacău, a fost admisă acţiunea aşa cum a fost precizată şi s-a dispus perfectarea vânzărilor cumpărărilor având ca obiect suprafaţa de 2647,31 m.p. teren situat in strada L.

Prin decizia civilă nr. a Tribunalului Bacău pronunţată in dosarul nr. s-a admis recursul declarat de recurenţi intervenienţi L.Gh. V. L. A, L. N. V., B. A şi U. C s-a casat sentinţa civilă nr. şi s-a trimis cauza spre rejudecare. După casare cauza s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr..

După casare, in cauză s-a efectuat un nou raport de expertiză tehnică topocadastru, ulterior reclamantul restrângându-şi acţiunea pentru suprafaţa de 2104 m.p.

Sub un prim aspect, instanţa constată faptul că instanţa de control judiciar a reţinut că intervenienţii au solicitat recunoaşterea dreptului de proprietate pentru terenul in litigiu potrivit titlului emis in baza Legii 18/1991, că atât dreptul cât şi interesul sunt proprii ale intervenienţilor; aşadar aceştia justifică calitate procesuală.

Prin urmare, având in vedere dispoziţiile art. 315 alineatul 1 Cod Procedură Civilă instanţa constată că in cauză intervenienţii au calitate procesuală, astfel incit excepţia lipsei calităţii procesuale a intervenienţilor invocată de către reclamant urmează a fi respinsă.

Pe fondul cauzei, instanţa reţine următoarele:

Conform actului sub semnătură privată, intitulat „zdelcă” din data de 12,06.1960, între reclamant în calitate de beneficiar cumpărător şi pârâtă, în calitate de promitent-vânzător, a intervenit convenţia de vânzare-cumpărare a suprafeţei de 6 prăjini teren arabil, identificată, conform vecinătăţilor menţionate în act,în schimbul preţului de 6000 achitat la data semnării înscrisului între părţi, având aceleaşi calităţi, a intervenit convenţie sub semnătură privată,intitulată „ zdelcă „ din data de 04.03.1966,prin care reclamantul a cumpărat suprafaţa de 10 prăjini teren arabil în schimbul preţului de 15.000 lei achitat la data respectivă pârâtei.

Suprafeţele de teren înscrise în cele 2 înscrisuri sub semnătură privată se identifică în anexa nr. 1 a raportului de expertiză topo – cadastrală, având următoarele vecinătăţi: N-BN, E- B I, S- str. L, N- T, P I şi O M, suprafaţa fiind de 2864 m.p.

Din depoziţiile martorilor audiaţi, care au participat în calitate de martori la încheierea înscrisului din 1966, rezultă că reclamantul a intrat îh stăpânirea suprafeţelor de teren imediat după semnarea actelor şi de atunci a stăpânit terenul în mod continuu, nefiind deranjat de nimeni.

Având în vedere obiectul cererii de chemare în judecată, instanţa va avea în vedere că pentru pronunţarea unei astfel de hotărâri se cer întrunite cumulativ următoarele condiţii: existenţa unui antecontract valabil încheiat, care să îndeplinească cerinţele prevăzute de art. 948 Cod civil şi care să fie dovedit în condiţiile dreptului comun, promitentul vânzător să fie proprietar al bunului vândut, deci să aibă calitatea de a transmite în mod valabil dreptul de proprietate; refuzul uneia dintre părţi de a autentifica actul de înstrăinare, partea care acţionează să-şi fi îndeplinit obligaţiile asumate prin antecontract.

Potrivit art. 1295 Cod civil, vinderea este perfectă între părţi şi proprietatea este de drept strămutată la cumpărător, îndată ce părţile s-au învoit asupra lucrului şi preţului, chiar dacă lucrul încă nu se va fi predat şi preţul încă nu se va fi numărat. In cauză, bunul s-a predat, iar preţul s-a plătit,întrucât de la data încheierii convenţiilor reclamantul a stăpânit efectiv imobilul, chiar şi-a construit îh acel loc o locuinţă» conform sentinţei civile a Judecătoriei Bacău, iar preţul a fost încasat de la data întocmirii înscrisurilor, după cum reiese din cuprinsul acestora.

Instanţa reţine că părţile contractante nu au încheiat actul autentic de vânzare -cumpărare, forma autentică fiind prevăzută ad validitatem pentru această operaţiune juridică. Pârâta a achiesat la solicitările reclamantului.

Potrivit contractului de vânzare cumpărare nr. , autorul pârâtei a dobândit dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 1 ha. teren in care este inclusa şi suprafaţa de teren ce face obiectul acţiunii.

Aşa cum rezultă din raportul de expertiză tehnică Trânc Vasile, necontestat, din suprafaţa de 2864 m.p. teren ce a făcut obiectul celor două înscrisuri sub semnătură privată, 793 m.p. teren se suprapun cu terenul înscris in titlul de proprietate

Prin urmare, instanţa constată că in patrimoniul vânzătoarei se regăseşte doar suprafaţa de 2071 m.p. teren identificat pe conturul 1^2,3*4,5,6,7,110,11,12,13,14,15,1, astfel incat pentru această suprafaţă sunt îndeplinite condiţiile de validitate enumerate mai sus.

Pentru aceste considerente, acţiunea formulată aşa cum a fost precizată urmează a fi admisă in parte şi in baza art 1073, 1077 Cod Gvil se va dispune perfectarea vânzărilor cumpărărilor pentru suprafaţa de 2071 m.p. teren situat in Bacău strada L. identificat potrivit Raportului de expertiză.

In ceea ce priveşte cererea de intervenţie, aceasta urmează a fi respinsă având in vedere că nu s-a dispus perfectarea celor două înscrisuri sub semnătură privată pentru suprafaţa de 793 m.p. teren înscris in titlul de proprietate .

Constatându-se culpa procesuală a reclamanţilor care au solicitat pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic pentru întreaga suprafaţă de 2864 m.p. teren – din care 793 m.p. proprietatea intervenienţilor, instanţa îi va obliga pe reclamanţi să plătească intervenienţilor suma de 500 lei reprezentând cheltuieli de judecată (onorariu apărător ales).

Tags: