Top

Perfectare act vânzare-cumpărare

Dosar nr.162/829/2008

R O M A N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 575/04.11.2009

Şedinţa publică din 04.11.2009

COMPLET FORMAT DIN:

PREŞEDINTE : CRĂCIUN ANCA

Cu participare:

GREFIER : POPA ADRIANA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect „perfectare act vânzare – cumpărare”, formulată de reclamanţii G. C. şi G. G. în contradictoriu cu pârâţii Ş. Gh., M. V. şi M. I..

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din data de 28.10.2009, dezbateri consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

I N S T A N Ţ A

– deliberând-

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 162/03.03.2008, reclamanţii G. C. şi G. G. au chemat în judecată pe pârâţii Ş. Gh., M. V., M. I., solicitând instanţei să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de contract autentic de vânzare-cumpărare a unui imobil situat în comuna -, satul -, judeţul Bacău, compus din teren agricol şi vie în suprafaţă de 2397 mp şi una casă de locuit compusă din două camere şi hol cu vecinii : N – drum, S – Neghină Ion, E – Neghină Gheorghe şi Cartas Ştefana, V – drum, cu uzură de 90%.

În motivarea cererii reclamanţii au arătat că la data de 31.07.2004 între ei şi pârâtul Ş. G. a intervenit un antecontract de vânzare-cumpărare ce are ca obiect suprafaţa de 2397 mp intravilan situată în comuna -, satul -, judeţul Bacău şi imobilul casă situat în aceeaşi localitate, ulterior urmând a întocmi actele de vânzare – cumpărare autentificate la notar, însă pârâţii au refuzat să se prezinte la notar în vederea încheierii actelor în formă autentică.

Cererea a fost motivată în drept pe dispoziţiile art. 1073 – 1974 Cod Civil.

Cererea a fost legal timbrată la valoare cu taxă de timbru de 80 de lei şi timbru judiciar de 3 lei.

Reclamantul G.C. a fost reprezentat de procuratorul O. I., în baza procurii speciale autentificate sub nr. 1161/31.03.2008 (fila 35 dosar).

Cererea a fost depusă însoţită de înscrisuri în fotocopie: contract de vânzare – cumpărare – zdelcă –, certificat de căsătorie I. N. – I. M., certificat de deces Ş. N., procură specială autentificată sub nr. – /12.09.2005, BNP Burbulea Dumitru, declaraţii de renunţare la succesiune autentificate sub nr. -/11.08.2004, 3061/10.098.2004, 3062/10.08.2004, procura de vânzare autentificată sub nr. 1489/27.04.2005 declaraţia numitei L. V., documentaţia cadastrală, memoriu tehnic justificativ, fişa corpului de proprietate, plan de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate, schiţa vizelor, descrierea punctelor de staţie şi a detaliilor stabile, plan de încadrare în zonă, titlu de proprietate nr. 123356/10.12.1999,

În dovedire reclamanţii au solicitat şi instanţa a încuviinţat administrarea probei cu înscrisuri, cu martori şi expertize topo-cadastrală şi construcţii.

Pârâţii, legal citaţi, nu au depus întâmpinare şi nu s-au prezentat în instanţă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin contractul de vânzare – cumpărare încheiat sub semnătură privată la data de 31.07.2004, numită de părţi „zdelcă” (fila 3 dosar), pârâtul Ş. G. a vândut reclamanţilor G. C. şi G.,G. suprafaţa de 2397 mp teren intravilan şi imobilul casă, situate în sat -, comuna -i, judeţul Bacău, primind la încheierea contractului suma de 25.000.000 de lei ROL.

Ş. N., autorul pârâţilor, a decedat la data de 15.10.1974 (certificat de deces fila 5). În urma decesului acestuia au rămas ca moştenitori legali pârâţii M. I., Ş. Gh., M. V. şi I. M., D. C., C. V. şi L.V., în calitate de descendenţi de gradul I.

I. M., D. C., C. V. şi L. V. au renunţat expres la moştenirea lăsată de defunctul Ştiubei Neculai, declaraţiile lor de renunţare fiind ataşate la dosar la filele 7, 8, 9, 11.

La data de 10.12.1999 a fost eliberat titlul de proprietate nr. 123358 (fila 19) pe numele tuturor moştenitorilor defunctului Ş. N., titlu în care este înscrisă şi suprafaţa de 2397 mp intravilan, distribuită în trei parcele distincte.

Calitate de vânzător în contractul de vânzare cumpărare sub semnătură privată are pârâtul Ş. Gh., în calitate de moştenitor al defunctului Ş. N.. În ceea ce priveşte pe ceilalţi moştenitori acceptanţi ai moştenirii, toţi pârâţii fiind proprietari în indiviziune asupra suprafeţei înstrăinate de 2397 mp, ar fi trebuit ca toţi să fie vânzători ai acestei suprafeţe de teren şi asupra imobilului casă (în temeiul principiului unanimităţii în ceea ce priveşte actele de dispoziţie ale coproprietarilor). Pârâta M. I. a depus la dosar o cerere scrisă (fila 44) prin care solicită admiterea acţiunii, mărturisind că este şi a fost de acord cu încheierea contractului dar nu a putut participa fiindcă era internată în spital, aceasta suplinind consimţământul său la încheierea contractului, iar pârâta M. V. l-a împuternicit pe Ş. Gh. să vândă cota sa parte din teren şi casă (procura de vânzare de la fila 10 dosar). Astfel am demonstrat că acest contract încheiat de către părţi este valabil sub aspectul îndeplinirii condiţiei ca vânzătorul să fie proprietarul bunului înstrăinat.

Condiţia ca plata preţului să fi fost efectuată este şi ea îndeplinită, acest aspect fiind dovedit cu declaraţiile martorilor C. St. şi M. V. (filele 50,51 dosar), aceştia fiind martori şi la încheierea contractului de vânzare cumpărare între părţi.

În ceea ce priveşte natura actului juridic încheiat între părţi, instanţa reţine că necesitatea formei autentice pentru înstrăinarea terenurilor, prevăzută la data de 31.07.2004 de Legea nr. 54/1998 sub sancţiunea nulităţii vânzării a împiedicat transmiterea dreptului de proprietate în mod valabil de la vânzător la cumpărători, astfel încât actul încheiat de părţi este apreciat de instanţă în virtutea principiului conversiunii actelor juridice ca fiind în fapt un antecontract de vânzare-cumpărare, act juridic prin care părţile şi-au asumat o obligaţie de a face, adică de a încheia în viitor un contract de vânzare-cumpărare în forma cerută de lege, obligaţie pe care vânzătorul nu a respectat-o.

Având în vedere cele reţinute, în temeiul art. 1073 Cod Civil, respectiv art. 1077 Cod Civil şi art. 5 alin. 2 titlul X din Legea nr. 247/2005, instanţa va pronunţa o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare pentru bunul imobil – teren în suprafaţă de 2397 mp intravilan situată în satul -, comuna -i, judeţul Bacău, identificată în perimetrul 1,2,21,4,5,6,7,8,9,1 în anexa la raportul de expertiză efectuat de d-nul expert Trânc Vasile.

În ceea ce priveşte imobilul casă, instanţa reţine că pentru înstrăinarea unui asemenea imobil nu este necesară încheierea contractului în formă autentică, acesta fiind supus principiului consensualismului inserat în art. 1295 Cod civil. Aşadar, instanţa va constata ca fiind perfect contractul de vânzare – cumpărare încheiat la data de 31.07.2004 între părţi cu privire la imobilul casă situat în satul -, comuna -i, judeţul Bacău, astfel cum este identificată în schiţa ce însoţeşte raportul de expertiză tehnică construcţii efectuat de d-na expert Huidici Chiriachiţa.

Instanţa va lua act că reclamanţii nu solicită cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite cererea formulată de reclamanţii G. C. şi G. G., domiciliaţi în comuna -, satul – , judeţul Bacău, în contradictoriu cu pârâţii Ş. Gh., Reşiţa, Aleea Dacia, nr. 1, sc. 3, et. 4, ap. 18, judeţul Caraş Severin, M. V., Cîmpina, B-dul Carol I, nr. 22, bl. 2D, sc. A, et. 4, ap. 13, judeţul Prahova şi M. I., comuna Motoşeni, judeţul Bacău.

Dispune perfectarea contractului de vânzare-cumpărare încheiat la data de 31.07.2004 între pârâtul Ş. Gh., în calitate de vânzător, şi reclamanţii G. C. şi G. G. în calitate de cumpărători, pentru suprafaţa de 2397 mp intravilan situată în satul -, comuna -, judeţul Bacău, identificată în perimetrul 1,2,21,4,5,6,7,8,9,1 în anexa la raportul de expertiză efectuat de d-nul expert Trânc Vasile, raport care face parte integrantă din prezenta.

Constată ca fiind valabil încheiat contractul de vânzare-cumpărare încheiat la data de 31.07.2004 între pârâtul Ş. Gh., în calitate de vânzător, şi reclamanţii G. C. şi G. G., în calitate de cumpărători, cu privire la imobilul casă situat în satul -, comuna -, judeţul Bacău, astfel cum este identificată în schiţa ce însoţeşte raportul de expertiză tehnică construcţii efectuat de d-na expert Huidici Chiriachiţa, care face parte integrantă din prezenta.

Ia act că reclamanţii nu solicită cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 4.11.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER ,

CRĂCIUN ANCA POPA ADRIANA

CA/PA

Ex. 7

25.11.2009

Sentinţa civilă a rămas definitivă prin nerecurare la data de 16.02.2010.

Etichete: