Top

Chemare in judecata

SENTINŢA CIVILĂ NR. 359

Constată că reclamantul B.Ş i-a chemat în judecată pe pârâţii B. F. şi B. C, solicitând a se dispune perfectarea vânzării cumpărării pentru suprafaţa de 1231,82 m.p. teren arabil situat în extravilanul corn. Balcani şi suprafaţa de 400,60m.p. teren arabil situată în intravilanul corn. Balcani .

Cererea s-a timbrat cu 246 lei conf. chitanţei nr. 6989860 /12.05.2009 depusă şi anulată la dosar şi t.j. de 1 leu iar în motivarea acesteia se arată că reclamantul a cumpărat de la pârâţi în baza unui înscris sub semnătură privată, suprafaţa menţionată mai sus iar pârâţii nu s-au prezentat la notar pentru incneierea acteior autentice.

în cauză s-au depus acte, s-a luat interogatoriu pârâţilor, instanţa reţinând,

ÎN FAPT:

La data de 28.05.2003 între pârâţi în calitate de vânzători şi reclamant în calitate de cumpărător, s-a încheiat un înscris sub semnătură privată intitulat „ contract de vânzare-

cumpărare” ,prin care pârâţii au înstrăinat reclamantului, suprafaţa de 9 prăjini teren , situată în extravilanul comunei Balcani, sat Frumoasa în pct. Pârâul Babei,la preţul de 3000 lei.

Deşi s-a achitat preţul , vânzătorii nu s-au prezentat la notar pentru încheierea actului autentic.

Prezenţi în instanţă,pârâţii au precizat în răspunsurile la interogatoriu că au înstrăinat reclamantului terenul pentru care s-a solicitat perfectarea vânzării , au primit suma stabilită ca preţ şi sunt de acord să se pronunţe o hotărâre judecătorească ce va ţine loc de act de proprietate.

La dosar s-a depus planul de amplasament pentru suprafaţa înstrăinată (filele 13 şi 18 dosar).

Din documentaţiile cadastrale efectuate în cauză se reţine că nu toată suprafaţa înstrăinată se află în extravilan ci doar suprafaţa de 1231,82 m.p. teren arabil situată în extravilanul corn. Balcani la pct. Pârâul Babei, cu vecinii: N – Filip Dumitru, E – Bârnat Ştefan, S – Ungureanu Ion, V – Baciu Francescu iar suprafaţa de 400,6 m.p. teren arabil,este situată în intravilanul corn. Balcani, sat Frumoasa ,acelaşi punct,cu vecinii: N Filip Dumitru, E – Baciu Francescu,S -Ungureanu Ion, V – DJ 156 A.

Cu martorul Diac Petre reclamantul a făcut dovada că pârâţii stăpânesc suprafaţa de teren înstrăinată de peste 38 de ani iar reclamantul o stăpâneşte de la data încheierii înscrisului sub semnătură privată..

Din certificatul de atestare fiscală nr.379/18.01.2010 eliberat de primăria corn. Balcani, se reţine că pârâţii figurează în evidenţele fiscale cu suprafaţa de 0,18 ha teren arabil în pct.Pr. babei.

Instanţa apreciază ca dovedită situaţia de fapt iar acţiunea reclamantului, întemeiată.

Reclamantul şi-a îndeplinit obligaţia de predare a preţului şi deşi a intrat în posesia terenului, dreptul de proprietate nu s-a transmis către acesta deoarece înstrăinarea terenurilor se poate face doar cu acte autentice.

ÎN DREPT:

în baza art. 1073 şi 1077 C.civil , art.5 alin.2 din Legea nr.247/2005,se va admite acţiunea şi se va perfecta vânzarea-cumpărarea.

Se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete: