Top

Infracţiuni la Legea circulaţiei

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lîng? Judec?toria Bac?u nr.8260 /P/ 2008 înregistrat pe rolul Judec?toriei Bac?u sub nr .12660/180/2008 s-a dispus punerea în mi?care a ac?iunii penale ?i trimiterea în judecat? a inculpatului CP pentru s?vâr?irea infrac?iunilor prev?zute de art 87 alin 5 din OUG 195/2002 republicat? ?i art 29 alin 1CPen rap la art 260 alin 1 Cpen.

În fapt , prin actul de sesizare s-a re?inut c? la data de 25.10.2008 dup? ce a condus autoturismul marca Audi A4 cu nr. de înmatriculare BC pe raza satului ….. jud.Bac?u, producând un accident de circula?ie a refuzat s? I se recolteze probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei ?i a determinat pe numitul VM s? declare mincinos c? el ar fi condus autovehiculul în locul s?u, dar acesta nu a pus în executare actele de instigare .

Analizînd întregul material probator administrat în cursul urm?ririi penale ?i cercet?rii judec?tore?ti instan?a re?ine urm?toarea situa?ie de fapt :

La data de 25.10.2008 în jurul orelor 08,00, inculpatul CP ?i martorii CL., ?.L.,M.A….. s-au deplasat cu autoturismul marca Audi A4 cu nr. de înmatriculare BC-79-EDY în com… , jud.Bac?u la locuin?a numitei ML. În aceast? loca?ie susnumi?ii au petrecut consumând ?i b?uturi alcoolice .

În jurul orei 18,00 inculpatul CP s-a urcat la volanul autoturismului marca Audi A4 cu nr. de înmatriculare BC ?i împreun? cu martorii enumera?i mai sus s-a deplasat spre mun.Bac?u, conducând ma?ina pe DJ 207 D unde , într-o curb?, a pierdut controlul volanului, a p?truns în ?an?ul de pe marginea drumului, autovehiculul r?sturnându-se pe capot? .

Accidentul a fost v?zut de mai multe persoane printre care ?i martorii BD ?i VC care au identificat dup? fotografie pe inculpat ca fiind persoana care la data de 25.10.2008 se afla pe locul ?oferului din autoturismul Audi A4, cu nr. de înmatriculare BC, ce se r?sturnase pe raza satului …, jud.Bac?u .

Cu ocazia cercet?rii la fa?a locului, efectuat? imediat dup? producerea evenimentului, organele de poli?ie au constatat c? anterior în autoturism se aflau 6 persoane , respectiv inculpatul ?i cei 5 martori : EV , CL, AL , SL , MA .

Cele 6 persoane au declarat ini?ial c? autoturismul a fost condus de un anume I. care dup? accident a fugit în p?dure .

Cele 6 persoane au fost conduse la Spitalul Jude?ean în vederea recolt?rii probelor biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei, în fa?a medicului inculpatul cât ?i martorii ?L, MA ?i EV, f?r? motiv au refuzat recoltarea de probe de sânge în acest sens fiind întocmite actele prev?zute de lege .

La data de 27.10.2008 inculpatul CP înso?it de martorii VM, CL, ?L ?i MA s-au deplasat la Poli?ie Municipiului unde au indicat pe VM ca fiind persoana ce conducea autoturismul marca Audi A4 în ziua de 25.10.2008 pe raza satului din jud.Bac?u .

Audiat fiind martorul VM arat? c? în ziua de 25.10.2008 nu a condus autoturismul marca Audi A4 declarând c? a fost instigat de inculpatul CP pentru a s?vâr?i infrac?iunea de m?rturie mincinoas? , ini?ial a fost de acord, dar ulterior nu a mai exeuctat-o .

Declara?ia sa este sus?inut? de martorii ?M, GD, AD, BA, precum ?i de numi?ii CL , ?L .

Dup? aducerea la cuno?tin?? a învinuirii inculpatul CP, în prezen?a ap?r?torului ales , a recunoscut c? el a condus autoturismul implicat în accident ?i c? a refuzat recoltarea de probe biologice de sânge întrucât îi este team? de “ace” afirma?ie contrazis? de adresa nr.243049 din 12.02.2009 a IPJ Bac?u – Serviciul Criminalistic din care rezult? c? este înregistrat în baza de date cu un tatuaj de culoare albastr? situat pe bra?ul stâng partea superioar? .

Martorii MM ?i MD confirm? faptul c? inculpatul CP a refuzat s? I se recolteze probe biologice de sânge pe motivul c? nu vrea, iar martorul CS– medic primar urgen?e medicale care era de serviciu la data de 25.10.2008 la Spitalul Jude?ean Bac?u a declarat c? în acea zi a fost solicitat de organele de poli?ie pentru a recoltaprobe biologice inculpatului CP ?i martorilor EV, SL, MA, fiind trecu?i în registrul de consulta?ii la nr.8893, 8892, 8894, dar ace?tia au refuzat . În consecin??, a procedat la desigilarea truselor de recoltare, a consemnat refuzul în procesele verbale înseriate ?i le-a sigilat . Martorul mai precizeaz? c? nu-?i aduce aminte dac? persoanele men?ionate au motivat în vreun fel refuzul recolt?rii probelor de sânge .

Proprietara autoturismului marca Audi A4 cu nr. de înmatriculare declar? c? nu se constituie parte civil? în cauz? pentru distrugerea autovehiculului ?i nici nu formuleaz? plângere împotriva persoanei care a provocat accidentul .

Faptele comise de inculpatul CP se probeaz? cu : proces verbal de sesizare, proces verbal de constatare, plan?e foto, adresa iPJ Bac?u – Serviciul Poli?iei Rutiere, acte autoturism ,acte medicale refuz recoltare probe biologice inculpat, acte medicale refuz recoltare probe biologice de sânge martori, declara?ie parte v?t?mat?, proces verbal refuz declara?ie , declara?iile martorilor CL, ?L, MA, EV, VM, ?M, GD, AD, BA , VCl, BD, FV, ND, CS, MM, MD ; proces verbal de prezentare pentru recunoa?tere plan?e foto, acte de c?utare inculpat, adresa nr.243049/12.02.2009 a IPJ – Serviciul Criminalistic cu poster cu semne particulare inculpat, toate coroborate cu declara?iile inculpatului .

Fapta comis? de inculpat întrune?te elementele constitutive ale infrac?iunilor de refuz al conduc?torului unui autovehicul de a se supune recolt?rii probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ?i instigare la s?vâr?irea infrac?iunii de m?rturie mincinoas? neurmat? de executare, fapte prev?zute ?i pedepsite de art.87 al.5 din OUG 192/2002 republicat? ?i art.29 al.2 Cod penal raportat la art 260 al.1 Cod enal cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal ?i art.37 lit.a Cod penal .

Audiat în instan?? inculpatul nu a recunoscut s?vâr?irea faptelor .

La individualizarea pedepselor instan?a va avea în vedere criteriile de individualizare prev?zute de art. 72 Cod Penal ?i anume : gradul de pericol social al faptei , împrejur?rile concrete în care a fost comis? ,urm?rile produse atitudinea sincer? de recunoa?tere ?i regret urmând s? aplice inculpatului o pedeaps? privativ? de libertate orientat? spre minimul special prev?zut de lege pentru fiecare infrac?iune .

Fiind s?vâr?ite în concurs real de infrac?iuni instan?a va dispune contopirea celor dou? pedepse , în pedeapsa cea mai grea .

Instan?a fa?? de pozi?ia procesual? nesincer? a inculpatului va dispune executarea pedepsei în regim de deten?ie .

Ap?r?rile inculpatului potrivit c?ruia nu i s-a solicitat recoltarea probelor , ap?rare infirmat? de probe , din care rezult? c? li s-a solicitat recoltarea de probe biologice tuturor celor care se aflau în ma?in? , motivate de faptul c? au refuzat s? declare cine conducea autoturismul .

Din declara?iile martorilor rezult? clar c? inculpatul a refuzat recoltarea de probe biologice în momentul în care i s-a solicitat acest fapt iar în leg?tur? cu cealalt? infrac?iune este evident c? ini?ial acesta a vrut s? arate c? cel care a condos autoturismul a fost VM .

Etichete: