Top

Solicitarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 3.07.2009 sub numărul

unic de dosar ….., reclamanţii P.I şi P. E. a solicitat

instanţei în contradictoriu cu pârâtul H.P. să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-

cumpărare pentru imobilul teren arabil situat în com…..,

sat ………, jud., în suprafaţă totală de 2 prăjini şi

jumătate, parte din suprafaţa de teren de 3 000 mp având vecinătăţile: N – Ghinea Vasile, E-râul Tazlău, S Tisescu Vasile şi Hanu I.Gheorghe, V – Podoleanu Ion pentru preţul total de 10.000 ROL (1 Ron).

Cererea a fost timbrata cu 115 lei taxa de timbru si 1,5 lei timbru judiciar.

în motivarea cererii de chemare în judecată, reclamantul a arătat, în esenţă, că prin antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat la data de 6 mai 1992 s-a

convenit ca promitenţii vânzători …. şi ….. să vândă

suprafaţă de 2 prăjini şi jumătate (4.5 ari) situat în com….., sat …… jud….. pentru suma de 10000 de lei.

Cererea fost întemeiată în drept pe disp art 1294 c.Civ şi 111 C. pr. civ.

Odată cu cererea de chemare în judecată s-au depus de către reclamant următoarele înscrisuri: antecontract de vânzare-cumpărare (fi.5), T.P. nr.138885/1995 (fi.6,7), certificat de căsătorie P E ,H V (fi.8,19), act de identitate H .P. (fi.20), adeverinţă de rol nr.1761/2009 eliberată de Primăria comunei …. (fi.23), certificat de deces H M, H. G. (fi.24,25), anexele nr.24 după defuncţii H M şi H G.

S-a solicitat de către reclamant proba cu interogatoriul pârâtului şi proba cu înscrisuri.

Analizând materialul probatoriu administrat în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 6 mai 1992, între reclamanţi, în calitate de promitenţi – cumpărători, şi autorii pârâtului, în calitate de promitenţi-vânzători, s-a încheiat un antecontract de vânzare – cumpărare prin care părţile contractante îşi exprimau acordul de voinţă cu privire la vânzarea, respectiv cumpărarea (în viitor) a suprafaţă de imobilul teren arabil situat în com., sat.,

jud., în suprafaţă totală de 2 prăjini şi jumătate, parte din suprafaţa de teren de 3000 mp având vecinătăţile: N-Ghinea Vasile, E-râul Tazlău, S-Tisescu Vasile şi Hanu I.Gheorghe, V-Podoleanu Ion pentru preţul total de 10.000 ROL (1 Ron).

Actul juridic în discuţie au generat în sarcina părţilor o obligaţie de a face, respectiv de a perfecta în viitor contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică. O dată cu încheierea convenţiei, promitentul-vânzător a primit integral suma de lO.OOOlei .

în ceea ce ii priveşte pe autorii pârâtului, din cuprinsul titlului de proprietate nr.138885 din 27 sept 1995 rezultă faptul că aceştia erau suprafaţa de teren de 3000 mp având vecinătăţile: N-Ghinea Vasile, E-râul Tazlău, S-Tisescu Vasile şi Hanu I.Gheorghe, V-Podoleanu Ion din care s-a dorit înstrăinarea suprafeţei de 2 prăjini jumătate .

La data de 9.03.2 004 a decedat numitul Hanu Gheorghe, iar la data de 21 martie 1997 a decedat numita Hanu Măria, de pe urma acestora rămânând ca moştenitor fiul acestora -pârâtul din prezenta cauză H. P, preluând obligaţiile autorilor săi inclusiv pe aceea ce rezultă din menţionatul antecontract de vânzare cumpărare.

în aceste condiţii, instanţa constată că în speţă sunt aplicabile dispoziţiile art. 1073 şi ale art. 1077 din codul civil, care consacră principiul executării în natură a obligaţiilor ( inclusiv a celor de a face ) şi în temeiul cărora este admisibilă pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare. în acest sens, instanţa apreciază îndeplinite cele două condiţii necesare pronunţării unei astfel de hotărâri şi anume, încheierea unui antecontract de vânzare-cumpărare cu respectarea cerinţelor generale de valabilitate ale actelor juridice prevăzute de art. 948 C. civ. şi existenţa în patrimoniul promitentului-vânzător a bunului a cărui vânzare a fost promisă.

De asemenea, potrivit art. 5 alin. 2 din Legea. nr. 247/ 2005, în situaţia în care, după încheierea unui antecontract cu privire la un teren, una dintre părţi refuză ulterior să încheie contractul, partea care şi-a îndeplinit obligaţiile poate sesiza instanţa competentă care poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract. Potrivit art 2 alin 2 din titlul X al Legii 247/2005 în cazul în care prin acte juridice între vii se constituie un drept real asupra unui teren cu sau fără construcţie, indiferent de destinaţia sau întinderea

acestora, dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

Faţă de considerentele expuse, instanţa va admite cererea formulată de către reclamanţii P I şi P E în contradictoriu cu H. P. şi va pronunţa o hotărâre care sa ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

Etichete: