Top

Hotărâre care sa ţină loc de act autentic

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1031

Şedinţa publică de la 28.10.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE : JUDECĂTOR PANFIL SIMONA – CARMEN

GREFIER : BRADEA ANGELICA

Pe rol judecarea cauzei civile având ca obiect „hotărâre care sa tina loc de act autentic” formulată de reclamantul Genes Neculai în contradictoriu cu pârâţii Tîrziman Petru, Tîrziman Dănuţ, Tîrziman Gheorghiţă, Tîrziman Vasile, Genes Iorgu şi Genes Ion.

Dezbaterile au avut loc la termenul din 21.10.2010 fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 245 din data de 25.03.2009, reclamantul GENES NECULAI i-a chemat în judecată pe pârâţii TÎRZIMAN PETRU, TÎRZIMAN DĂNUŢ, TÎRZIMAN GHEORGHIŢĂ şi TĂRZIMAN VASILE, solicitând instanţei să dispună perfectarea antecontractului de vânzare cumpărare încheiat între părţi la data de 15.03.1996 cu privire la suprafaţa de 7700 mp.

În motivarea cererii sale reclamantul a arătat că în anul 1996 a cumpărat de la Târziman Petrache şi Târziman Artemiza, în prezent decedată, o suprafaţă de 77 de ari, situată în satul Negoaia, punctul Frâncu, cu vecinii la N moştenitorii lui Gh. Genes, la S Genescu Arghire,la E salcâmi OIF şi la V drumul zării.

Cererea nu a fost motivată în drept.

Cererea este însoţită de înscrisuri depuse în fotocopie: act de vânzare cumpărare (înscris sub semnătură privată încheiat la 15.03.1996)

În dovedire reclamantul a solicitat şi instanţa a încuviinţat administrarea probei cu înscrisuri, martori şi expertiză tehnică (filele 62-66 şi 81 – 83).

Pe parcursul procesului reclamantul a precizat că doreşte să se judece şi cu pârâţii Genes Iorgu, şi Geneş Ion, care sunt trecuţi pe titlul de proprietate pe care se află terenul.

Cu excepţia pârâtului Genes Ion, toşi ceilalţi pârâţi au fost prezenţi în instanţă şi au arătat că sunt de acord cu acţiunea, că reclamantul a stăpânit terenul de la data încheierii convenţiei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin contractul de vânzare – cumpărare încheiat sub semnătură privată la data de 15.03.1996, intitulat act de vânzare cumpărare, ataşat la fila 5, pârâtul Târziman Petru şi soţia sa Târziman Artemiza a vândut reclamantului o suprafaţă de 43 de prăjini sau 77 de ari, prăjini, situate în satul Neguleşti, punctul Frâncu, cu vecinii la N moştenitorii lui Gh. Genes, la S Genescu Arghire,la E salcâmi OIF şi la V drumul zării, pentru suma de 2 150 000 lei vechi. Vânzarea a fost confirmată de martorul Genes Marian, care a fost de faţă la încheierea convenţiei, pe care de altfel a şi semnat-o.

Pârâţii TÎRZIMAN PETRU, TÎRZIMAN DĂNUŢ, TÎRZIMAN GHEORGHIŢĂ şi TĂRZIMAN VASILE sunt moştenitorii lui Târziman Artemiza, aşa cum reiese din actele de stare civilă ataşate la dosar.

Terenul care a făcut obiectul convenţiei este cuprins în titlul de proprietate nr. 122756/31.03.1997, ataşat în copie la fila 48 dosar, emis pe numele moştenitorilor defunctei Genes Gh. Maria, adică Târziman Artemiza şi pârâţii Genes Iorgu, şi Geneş Ion.

Ternul a fost identificat în raportul de expertiză efectuat în cauză de expert Trânc Vasile, schiţa fiind ataşată la dosar la fila 83. În raportul iniţial de expertiză se arată că reclamantul a cumpărat de la cei trei moştenitori ai lui Genes Maria o suprafaţă mult mai mare de teren, prin acte sub semnătură privată, pe care o stăpânesc fapt recunoscut de pârâţi.

Întrucât terenul stăpânit de reclamant şi care este cuprins în 122756/31.03.1997 este situat în trup compact, instanţa va constata că terenul cumpărat prin actul a cărui perfectare se solicită, este situat în partea de est a tarlalei 59, parcela 2823/8, în punctul Frâncu, satul Gura Crăieşti, comuna Motoşeni, judeţul Bacău, tarlaua 59, parcela 2823/8.

Terenul este figurat cu contur albastru întrerupt pe schiţa raportului

de expertiză şi este cuprins în perimetrul 3,4,5,6,7,8,3 (varianta 2).

În ceea ce priveşte natura actului juridic încheiat între părţi, instanţa

reţine că necesitatea formei autentice pentru înstrăinarea terenurilor, prevăzută la data încheierii actului de Legea nr. 18/1991 art. 46 – „Terenurile situate în intravilan şi extravilan pot fi înstrăinate, indiferent de întinderea suprafeţei, prin acte juridice între vii, încheiate în formă autentică”, sub sancţiunea nulităţii vânzării a împiedicat transmiterea dreptului de proprietate în mod valabil de la vânzător la cumpărător, astfel încât actul încheiat de părţi este apreciat de instanţă în virtutea principiului conversiunii actelor juridice ca fiind în fapt un antecontract de vânzare-cumpărare, act juridic prin care părţile şi-au asumat o obligaţie de a face, adică de a încheia în viitor un contract de vânzare-cumpărare în forma cerută de lege, obligaţie pe care vânzătorul nu a respectat-o.

Însă, pentru ca acest contract de vânzare cumpărare să fie încheiat în

mod valabil, trebuie îndeplinite şi anumite condiţii de fond, printre care şi aceea ca vânzătorul să fie proprietarul bunului pe care îl vinde. Analizând actele dosarului, instanţa reţine că pârâţii fac dovada dreptului de proprietatea asupra întregii suprafeţe de teren înstrăinate reclamantului, prin titlul de proprietate amintit anterior şi depus la dosar.

Având în vedere cele reţinute, în temeiul art. 1073 Cod Civil, respectiv art. 1077 Cod Civil şi art. 5 alin. 2 titlul X din Legea nr. 247/2005, instanţa va pronunţa o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare pentru bunul imobil – suprafaţa de 7700 mp teren situat în partea de est a tarlalei 59, parcela 2823/8, în punctul Frâncu, satul Gura Crăieşti, comuna Motoşeni, judeţul Bacău, identificată pe punctele de contur 3,4,5,6,7,8,3 (varianta 2) la suplimentul de expertiză efectuat de d-nul expert Trânc Vasile, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Instanţa va lua act că reclamantul nu solicită cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea formulată de reclamantul Genes Neculai, domiciliat în satul Negoaia, comuna Motoşeni, judeţul Bacău, prin procurator Chişcari Litiţiea, domiciliată în mun. Bucureşti, sector 6, str. Drumul Gării, nr. 9, în contradictoriu cu pârâţii Tîrziman Petru, domiciliat în satul Crăieşti, comuna Motoşeni, judeţul Bacău, Tîrziman Dănuţ, domiciliat în satul Gura Crăieşti, comuna Motoşeni, judeţul Bacău, Tîrziman Gheorghiţă, domiciliat în satul Gura Crăieşti, comuna Motoşeni, judeţul Bacău, Tîrziman Vasile, domiciliat în satul Pojorâta, comuna Stănişeşti, judeţul Bacău, Genes Iorgu, domiciliat în comuna Pantelimon, satul Vulturu, judeţul Constanţa şi Genes Ion, domiciliat în municipiul Buzău, str. Unirii bl. 38C, et. 4, ap. 20, jud. Buzău, prin procurator Tîrziman Dănuţ, domiciliat în satul Gura Crăieşti, comuna Motoşeni, judeţul Bacău.

Perfectează convenţia de vânzare cumpărarea încheiată de reclamant, în calitate de cumpărător şi de defuncta Tîrziman Artimiza, în calitate de vânzătoare, privind suprafaţa de 7700 mp teren situat în partea de est a tarlalei 59, parcela 2823/8, în punctul Frâncu, satul Gura Crăieşti, comuna Motoşeni, judeţul Bacău.

Ia act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28.10.2010.

Preşedinte, Grefier,

Judecător Simona-Carmen Panfil Angelica Bradea

Red./Tehnored. 9 ex.

S.P./A.B.

10 Noiembrie 2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 28.10.2010 şi a devenit irevocabilă la data de 07.12.2010.

Etichete: