Top

Partaj

Constată că prin acţiunea înregistrată sub nr. 1074/260/2009 pe rolul Judecătoriei Moineşti, jud. Bacău reclamantul Ţ D a chemat în judecată pe pârâţii Ţ D M şi Ţ —B solicitând a se dispune ieşirea din indiviziune, după defuncta Ţ I, decedată la data de 24 august 1995.

Acţiunea a fost timbrată cu 19 lei conform chitanţei nr. 9781303 din 27 mai 2008 depusă şi anulată la dosar, 0,30 lei timbru judiciar şi în motivarea acţiunii se arată că reclamanta şi pârâta sunt moştenitorii defunctei Ţăranu Ileana şi se află în indiviziune cu privire la averea rămasă de pe urma acesteia, respectiv : o casă, anexe, garaj , magazie ,

beci,teren în suprafaţă de 465 mp, situate în……………., judeţul Bacău ,

autoturisme Dacia 1300, Oltcit Club.

în fapt:

La data de 24 august 1995 a decedat Ţăranu Ileana cu ultimul domiciliu în Comăneşti,str. Republicii,nr.l3,judeţul Bacău .

De pe urma acesteia au rămas în calitate de moştenitori legali reclamantul în calitate de soţ supravieţuitor şi pârâtele în calitate de fiice,conform sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale nr. 3715 din 20.05.2008 eliberată de Primăria oraş Comăneşti .

S-au depus la dosar înscrisuri din care rezultă că defuncta a figurat în evidenţele agricole ale comunei cu bunurile cerute la masa de împărţit, respectiv : contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2206 din 2.11.1977 la Notariatul de Stat Oneşti pentru construcţii, adresa nr. 6306 din 20.12.1991 prin care se atestă că prin decizia nr. 547 din 22.11.1991 a Prefecturii Bacău i s-a atribuit în proprietate suprafaţa de 456 mp teren aferent construcţiei, schiţe , factură cumpărare maşină.

La termenul de astăzi s-au prezentat părţile cu o tranzacţie solicitând a se da o hotărâre de expedient ,deoarece au partajat masa succesorală prin bună învoială.

Instanţa faţă de poziţia părţilor urmează ca în baza art.271-273 Cod procedură civilă să ia act de tranzacţia părţilor ,pe care o va consfinţi în conţinutul prezentat.

Faţă de situaţia că pârâta Ţ D -E a avut apărător din oficiu va dispune plata onorariului din fondurile Ministerului Justiţiei,

Onorariul din fondurile Ministerului Justiţiei va fi suportat după cum urmează : 1/3 de către reclamant, 1/3 de către pârâta Ţ E- B iar

pentru Ţ D-M cota ei de 1/3 se va suporta din fondurile statului, aceasta întrucât partajul este de interes comun şi fiecare parte suportă cheltuielile conform cotei lui succesorale iar pentru Ţ D-E s-a admis cererea de ajutor public judiciar pentru lipsa disponibilităţilor băneşti în dosarul 1655/260/2009.

Rezultă că urmează să se recupereze de la reclamant şi pârâta ŢE- B câte 133 lei , restul de 133 lei rămânând cheltuială în sarcina statului , raportat la prevederile art.274 Cod procedură civilă.

Se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete: