Top

Partaj succesoral

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA O N E Ş T I

JUDEŢUL B A CĂ U

Dosar nr.266/270/2009 – partaj succesoral –

Înreg. 13.01.2009

SENTINŢA CIVILĂ NR.3321

Şedinţa din 30 octombrie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE – Aglaia Hogea

GREFIER – Gabriela Văleanu

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile promovate de reclamanta ……………………….. împotriva pârâţilor ………………………….. şi ……………………….

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns: reclamanta asistată de avocaţii……………………..……. şi ………………………., pârâta ……………………… personal şi avocat ………………………… pentru pârâta………………….

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care, instanţa constată că toate onorariile de expert au fost achitate în prezenta cauză.

Apărătorii reclamantei precizează că, nu au alte cereri de formulat, iar avocat ……………….. depune chitanţă onorariu avocat.

Avocat ………………….. menţionează că nu are alte cereri de formulat.

Pârâta ……………………., de asemenea, nu are cereri de formulat.

Văzând că nu sunt cereri noi de formulat, instanţa declară dezbaterile închise şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat ……………………., pentru reclamantă, solicită să se pronunţe o hotărâre conform încheierii prin care s-a constat masa şi s-au stabilit cotele şi expertizei efectuată de ing. …………………., în varianta …., întrucât, împărţeala în natură nu este posibilă faţă de amplasarea terenului, şi obligarea pârâţilor la cheltuieli de judecată.

Avocat ………………….., pentru reclamantă, pune acelaşi concluzii.

Avocat …………………, pentru pârâta …………………., solicită a se dispune ieşirea din indiviziune conform încheierii prin care s-a constat masa şi s-au stabilit cotele şi raportul de expertiză, cu menţiunea ca pentru pârâta ……………………. să se atribuie varianta ….., fiind o variantă echitabilă. Să se aibă în vedere încheierea de la fila ….. dosar unde s-a acordat ajutorul public. Solicită să i se acorde onorariul de avocat din oficiu.

Pârâta …………………… solicită să i se atribuie varianta ……

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă;

Constată că reclamanta ………………., a chemat în judecată pârâtele …………………. şi

……………………………., solicitând partajarea averii defunctului……………………… şi cheltuieli de judecată.

Acţiunea a fost legal timbrată cu 19, 3 lei, iar în motivare se arată că părţile din proces sunt moştenitorii legali ai defunctului, a cărui avere nu s-a partajat.

Prin încheierea din …………………., s-a stabilit în conformitate cu prevederile art. 6735 c.pr.civ., că la data de ……………………. a decedat …………………… care la acea dată era căsătorit cu pârâta …………………………… împreună cu care a avut doi copii: reclamanta şi ………………….. care a decedat la …………………….. Acest defunct nu este predecedat faţă de tatăl său însă prin sentinţa civilă nr……………….. pronunţată de Judecătoria…………………. în dosarul nr…………………. a fost desfăcută căsătoria acestuia. Din această căsătorie a rezultat pârâta…………………………

Deci, moştenitorii cu vocaţie succesorală ai defunctului ……………………….. sunt : pârâta ……………………… în calitate de soţie supravieţuitoare, reclamanta în calitate de descendentă şi pârâta ……………………… în calitate de nepoată de fiu.

Cu privire la legalitatea masei succesorale instanţa reţine că reclamanta a depus la dosarul cauzei: adeverinţă de rol nr. ………………… emisă de Primăria …………………….. cu privire la construcţii şi titlurile de proprietate: ……………………… emise pe numele defunctului ……………………..

Părţile au arătat la acel termen de judecată că jumătate din construcţii sunt proprietatea pârâtei ……………………….

Deci, masa succesorală rămasă după defunctul …………………….. se compune din: terenurile înscrise în titlurile de proprietate: ………………………… şi jumătate dintr-o casă şi dintr-un grajd situate în com. ……………………………, sat ………………….., judeţul………………………….

Cotele succesorale sunt de ? pentru soţia supravieţuitoare şi de câte ? din ? pentru reclamantă şi pârâta ……………………….

Au fost desemnaţi experţi tehnici în specialitatea: construcţii, silvicultură şi topocadastru, pentru identificarea bunurilor, evaluarea acestora, formarea loturilor şi a propunerilor de atribuire, expertul topo făcând şi lotizarea finală.

Dintre cele două variante de atribuire a loturilor, reclamanta şi pârâta ………………….., solicită partajarea în varianta nr. …, iar pârâta ………………………., în varianta nr. …..

Având în vedere că pârâta ………………………, în calitate de soţie supravieţuitoare este proprietara a jumătate din toate construcţiile incluse în masa partajabilă, ţinând seama şi de prevederile art. 6731 C.pr.civ., instanţa apreciază că propunerea expertului de atribuire a loturilor în varianta nr. …..( în care toate construcţiile au fost incluse în lotul soţiei supravieţuitoare) este judicios efectuată, aşa încât se va dispune partajarea în această variantă.

Cum prin încheierea din ………………….., s-a admis cererea pârâtei ……………………, pentru acordarea ajutorului public judiciar, sub forma asistenţei prin avocat, stabilindu-se onorariu provizoriu de ………. lei, în conformitate cu prevederile art. 22 al. 3 din O.U.G. nr. 51/2008, se va dispune plata acestei sume către B.A.-…………………. – avocat ………………….. din fondurile Ministerului Justiţiei, cheltuieli ce vor rămâne în sarcina statului în temeiul art. 19 al. 1 din acelaşi act normativ.

Se va dispune de asemeni, plata onorariilor pentru efectuarea expertizelor, consemnate la CEC-Bank, de reclamantă, către experţii desemnaţi în cauză.

În temeiul art. 274 C.pr.civ., vor fi obligate pârâtele să plătească reclamantei cheltuieli de judecată, proporţional cu dreptul succesoral al acestora.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite acţiunea reclamantei ……………………, domiciliată în……………………., str……………………, nr. …., jud…………………, împotriva pârâtelor: ………………………, domiciliată în com. …………………., sat…………………………. jud……………………. şi ………………….., domiciliată în …………………., str. ……………….., bl. …………….., sc. …., ap………………, jud. ……………………

Dispune ieşirea din indiviziune asupra averii defunctului ………………………, conform raportului de expertiză tehnică( cu schiţa anexă) întocmit de expert ……………………, în varianta nr. ….., prin atribuire de loturi, după cum urmează:

Lotul nr. 1 , se atribuie pârâtei ……………………… şi se compune din: suprafaţa de ……… m.p. teren intravilan curţi-construcţii, situat în satul …………………, com. …………………………, jud. ………………….. – val. …………………. lei, ? din casă, anexă, beci – val. ……………………….. lei, ? din grajd – val. ………. lei(construcţii edificate pe terenul menţionat mai sus), suprafaţa de ……………… m.p. teren – val. ……….. lei, învecinat cu: …………………….., …………., ………………… şi lotul nr…. .

Total valoare lot ………………………. lei, are dreptul la bunuri în valoare de ………………………… lei, cedează sultă …………………….. lei, după cum urmează: ……………………….. lei, reclamantei…………………. şi ………………………. lei pârâtei ………………………………………….

Lotul nr. 2 , se atribuie reclamantei…………………….., şi este format din: suprafaţa de …………… m.p. teren intravilan, în sat ……………….., com. ……………………., jud. ……………………., t. ………, p. …… şi ……, valoare …………. lei, suprafaţa de ………………. m.p. teren arabil, t. ….., p. …………….., val. ……. lei, ……………………..m.p. teren arabil, situat în t. ……, p. ………………., val. ……. lei, …….. m.p. teren fânaţ, situat în t. ……, p. ………….., valoare ………………. lei, suprafaţa de ………………. m.p. teren cu vegetaţie forestieră, t. ……, p. ……………, val. ………………. lei.

Total valoare lot …………………….. lei, are dreptul la bunuri în valoare de ………………….. lei, primeşte sultă de la pârâta ………………….., în sumă de ……………………….. lei.

Lotul nr. 3 , se atribuie pârâtei ………………………….., şi este format din: suprafaţa de ……………………. m.p. teren intravilan în satul ………………………, com. ……………………….., jud…………………, t. ……………………, p. ……… şi ……, val. ………………… m.p. teren arabil situat în t. …., p. ………………, val. ……….. lei, suprafaţa de ……………………. lei m.p. teren arabil situat în t. ….., p. ……………., val. …….. lei, suprafaţa de ……….. m.p. teren fânaţ, situat în t. ….., p. ………….., val. …… lei, suprafaţa de ………………. m.p. teren cu vegetaţie forestieră, t. ….., p. ………….., val. …………………….. lei.

Total valoare lot ……………………… lei, are dreptul la bunuri în valoare de ……………………. lei, primeşte sultă de la pârâta……………, în sumă de …………………… lei.

În baza art. 274 c.pr.civ., obligă pârâta ………………………… să plătească reclamantei cheltuieli de judecată în sumă de …….. lei, reprezentând ? din taxă judiciară de timbru, timbru judiciar, onorar experţi şi onorar avocat, iar pârâta …………………………….plăteşte reclamantei cheltuieli în sumă de ……. lei.

În baza art. 22 al. 3 din OUG. Nr. 51/2008, dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei a onorarului de avocat în sumă de …….. lei, către B.A. – ……………… – avocat ………………………, acordat sub forma ajutorului public judiciar – pârâtei …………………….., cheltuieli ce vor rămâne în sarcina statului conform art. 19 al. 1 din actul normativ menţionat mai sus.

Dispune plata onorariilor definitive, achitate de către reclamanta ………………………, la CEC- Bank, cu chitanţele: nr……………….., ………………, ……………………… din ………………… şi ………………….. din ………………….., către experţi, după cum urmează:

– expert constructor ……………………. – ………. lei;

– expert silvic ……………………….– ………. lei;

– expert topocadastru ……………………. – ……… lei.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 30.10.2009.

Preşedinte, Grefier,

Red.- A.H.- 3.11.2009

Dact.- G.V.- 4.11.2009.

Ex.- 7.

G.V. 04 Noiembrie 2009

Etichete: