Top

Pensie întreţinere – stabilire pensie

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

Dosar nr. 130/829/2010

SENTINŢA CIVILĂ NR. 176/2010

Şedinţa publică de la 24.03.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE – CRĂCIUN ANCA

Cu participare :

GREFIER – POPA ADRIANA

Pe rol judecarea cauzei Minori şi familie privind pe reclamantul D.P.A. şi pârâtul D. P., având ca obiect „pensie întreţinere – stabilire pensie”

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit reclamantul D. P.A. şi pârâtul D. P..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează următoarele:

– cauza este la primul termen de judecată;

????? – procedura de citare este legal îndeplinită, după care :

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele :

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 22.02.2010 sub nr. 130/829/2010, reclamantul D. P. A. a chemat în judecată pe pârâtul D. P., pentru ca prin hotărârea judecătoreasca ce se va pronunţa sa se dispună obligarea pârâtului să îi plătească în continuare pensie de întreţinere.

În motivarea cererii reclamantul a arătat ca deşi a împlinit vârsta de 18 ani este în continuarea studiilor, fiind este elev în clasa a XI-a la Liceul „Anghel Saligny” din mun. Bacău.

Cererea nu a fost motivata in drept.

În susţinerea cererii, s-au depus de către reclamant la dosar, în fotocopie, adeverinţa nr. 270/08.02.2010 a Colegiului Tehnic „Anghel Saligny”Bacău, cupon mandat poştal nr. 152542 (fila 3), sentinţa civilă nr. 444/20.10.2004 pronunţată de Judecătoria Podu Turcului în dosarul nr. 1402/2004 (fila 4), certificat de naştere (fila 5), carte identitate (fila 6).

Paratul, deşi legal citat, nu s-a prezentat în instanţă si nici nu a formulat întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 444/20.10.2004 pârâtul a fost obligat să plateasca reclamantului, o pensie lunara de intretinere in cuantum de 12% din venitul lunar realizat.

La stabilirea cuantumului s-au avut in vedere veniturile realizate de pârât.

In prezent paratul este încadrat în muncă fiind salariat al U.M. 02544 Bucureşti.

Dispoziţiile art. 86 alin. 1 din Codul familiei prevad ca părintii datoreaza intretinere copiilor lor in cazul copiilor majori aflati in continuarea studiilor, fiind in mod unanim acceptat in doctrina si practica judiciara ca situatia lor este asimilata celei prev. de alin. 2 al textului citat, respectiv că au drept la întretinere deoarece se afla in nevoie neavand putinta unui castig din munca in conditiile in care desfăşoara in continuare studii pentru pregatirea profesională.

Având în vedere faptul că prin sentinţa civilă nr. 444/2004 pârâtul a fost obligat la plata pensiei de întreţinere până la majoratul reclamantului, care a împlinit vârsta de 18 ani la data de 25.02.2010, precum şi faptul că reclamantul este în continuarea studiilor, văzând şi dispoziţiile art. 94 din Codul familiei, instanta urmeaza a admite actiunea, dispunand obligarea pârâtului să plătească reclamantului pensie de întreţinere în procent de 12 % din venitul net lunar realizat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite cererea formulată de reclamantul D. P.A., domiciliat în comuna Stănişeşti, satul Slobozia Nouă, judeţul Bacău, în contradictoriu cu pârâtul D. P., domiciliat în mun. Galaţi, loc. Cârlomăneşti, comuna Certeşti, judeţul Galaţi.

Obligă pârâtul D. P. să plătească reclamantului D. P.A. pensie de întreţinere în procent de 12% din venitul net lunar al pârâtului, de la data de 25.02.2010 şi până la terminarea studiilor de către reclamant, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 de ani.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 24.03.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER ,

Judecător CRĂCIUN ANCA POPA ADRIANA

Red/tehnored 4 ex.

C.A/P.A

15.04.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă prin nerecurare la data de 18.05.2010.

Etichete: