Top

Pensie întreţinere

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

Dosar nr. 1375/829/2010

SENTINŢA CIVILĂ NR.1348

Şedinţa publică de la 15.12.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE – STOICA DANIELA MARILENA

Cu participare :

GREFIER –BUŢUCAN DANIELA

Pe rol judecarea cauzei Minori şi familie având ca obiect „pensie întreţinere ” formulată de reclamanta V.C.E. în contradictoriu cu pârâtul V.C..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns prezent pârâtul V.C. ă lipsă fiind reclamanta V. C. E..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care:

Instanţa constată că s-a depus la dosar prin serviciul registratură copia certificatului de naştere al reclamantei.?????

Pârâtul prezent în instanţă depune la dosar o copie a cărţii de muncă din care rezultă că a fost disponibilizat din cadrul societăţii „Solaris” , cu data de 01.12.2010 şi că în prezent nu realizează nici un venit.

Pârâtul, având cuvântul, arată că nu a avut cunoştinţă de faptul că reclamanta se înscrie la facultate şi este de acord cu acţiunea formulată de aceasta.

La întrebarea instanţei pârâtul arată că nu mai are alte cereri de formulat în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Pârâtul V. C., având cuvântul pe fond, solicită admiterea acţiunii şi stabilirea unei pensii de întreţinere către reclamantă stabilită la venitul minim pe economie.

S-au declarat dezbaterile închise trecându-se la deliberare.

INSTANŢA

– deliberând –

Asupra actiunii civile de fata instanta constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata sub nr 1375 din data de 11.10.2010 pe rolul judecatoriei Podu Turcului reclamanta V. C. E. a chemat in judecata pe paratul V.C. pentru ca prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta sa se dispuna plata in continuare a pensiei de intretinere.

Actiunea este scutita de plata taxei de timbru si a timbrului judiciar.

In motivarea actiunii, reclamanta arata ca se afla in continuarea studiilor fiind studenta in anul I la facultate.

In dovedirea actiunii, reclamanta depune la dosar copie a sentinţei civile nr.25 /13.01. 1998 a Judecătoriei Adjud şi adeverinta de studenta ambele atasate la filele 3-8 din dosar .

Legal citat, paratul s-a prezentat in instanţă si a fost de accord cu plata in continuare a pensiei de intretinere.

Din actele si lucrarile dosarului instanta a retinut urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 25/1998 a Judecătoriei Adjud , paratul a fost obligat sa plateasca reclamantei, o pensie lunara de intretinere in cuantum de 80 lei.

La stabilirea cuantumului s-a avut in vedere veniturile nete ale paratului de la acea dată.

In prezent, pâratul este disponibilizat neavand un venit stabil obtinut pe baza unui contract individual de munca .

Acest fapt a fost dovedit cu copia carnetului de munca atasat la fila 16 din dosar .

Interpelat fiind paratul a precizat ca nu mai are alti minori in intretinere.

Reclamanta se afla in continuarea studiilor fiind studenta in anul I la Facultatea Departamentul de Pregatire a Personalului Didactic.

Potrivit art 94 Codul Familiei intretinerea este datorata potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui ce urmeaza a o plati, instanta de judecata putand mari sau micsora cuantumul ei in functie de aceste criterii .

Avand in vedere ca in prezent paratul are nu are un venit lunar si nu mai are alti minori in intretinere instanta va obliga paratul la plata in favoarea reclamantei a unui procent de 33% din veniturile acestuia provent calculate la venitul minim net pe economie la data prezentei .

Faţă de cele mai sus arătate, instanţa va admite acţiunea si dispune plata in continuare a pensiei de intretinere in cuantum de 110 lei lunar de la data promovarii actiunii si pana la continuarea studiilor dar nu mai tarziu de implinirea varstei de 25 de ani .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de reclamanta V.C..E., domiciliată în comuna Podu Turcului, sat Sîrbi, judeţul Bacău, în contradictoriu cu pârâtul V. C. domiciliat în Adjud, str. Siret, bl.61, sc.4, et.4, judeţul Vrancea.

Obligă pârâtul la plata pensiei de întreţinere în cuantum de 110 lei lunar către reclamanta V.C.E.- născută la data de ___ în municipiul Adjud, judeţul Vrancea, de la data introducerii acţiunii şi până la continuarea studiilor dar nu mai mult de împlinirea vârstei de 25 de ani.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 15.12.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

STOICA DANIELA MARILENA BUŢUCAN DANIELA

Red.S.M.D/tehnoredact.B.D

Ex.4

13.01.2011

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 15.12.2010 şi a devenit irevocabilă e la data de 02.02.2011.

Etichete: