Top

Pensie întreţinere/Majorare pensie

Dosar nr. 172/829/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULU

SENTINŢA CIVILĂ NR. 317/05-05-2010

Şedinţa publică de la 05.05.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE – CRĂCIUN ANCA

Cu participare :

GREFIER – SAULEA LILIANA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile Minori şi familie privind pe reclamantul D.V. M. şi pe pârâta S.R., având ca obiect „pensie întreţinere majorare pensie”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamantul D. V. M. şi pârâta S.R..

?????Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează următoarele :

– cauza este la al doilea termen de judecată ;

– procedura de citare este legal îndeplinită, după care :

Instanţa constată că reclamantul a depus prin serviciul arhivă – registratură la fl. 12 dosar o copie după certificatul de naştere al minorului D. I. – A..

Reclamantul având cuvântul arată că nu mai are alte cereri de formulat în cauză.

Pârâta prezentă în instanţă arată de asemenea că nu mai are cereri de formulat în contradictoriu cu reclamantul.

Nemaifiind alte cereri de formulat instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul.

Reclamantul având cuvântul solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată.

Pârâta având cuvântul arată că nu este de acord cu cererea reclamantului întrucât nu lucrează nicăieri şi nu realizează venituri.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

?????

I N S T A N Ţ A

– deliberând –

Asupra acţiunii civile de faţă instanţa constata următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr.172/829/2010 din data de 09.03.2010 pe rolul Judecătoriei Podu Turcului reclamantul D.V. M. a chemat-o in judecata pe parata S.R. pentru ca prin hotărârea judecătoreasca ce se va pronunţa sa se dispună majorarea pensiei de întreţinere raportată la venitul minim pe economie în favoarea minorului D.I. – A. şi în sarcina pârâtei S. R., stabilită prin sentinţa civilă nr. 643/03-12-2008 a Judecătoriei Podu Turcului.

In motivarea cererii reclamantul arata ca prin sentinţa civila nr. 95 din 22-03-2007 a Judecătoriei Podu Turcului i-a fost încredinţat spre creştere şi educare minorul I. – A. şi pârâta a fost obligată să-i plătească o pensie de întreţinere în cuantum de 80 lei lunar, iar prin sentinţa civilă nr. 643/03-12-2008 a Judecătoriei Podu Turcului cuantumul pensiei de întreţinere lunară a fost majorată la 100 lei. A mai motivat reclamantul că nevoile minorului I. – A., născut la data de ____au crescut, in prezent minorul este elev în clasa a 3-a, astfel încât au crescut şi cheltuielile de întreţinere, iar banii pe care pârâta îi datorează sunt insuficienţi.

Cererea a fost motivată în drept pe dispozitiile art. 94 Codul familiei.

In dovedirea acţiunii, reclamantul a depus la dosar copie xerox certificat de naştere seria NX, nr.026962 (fila 4) şi copie după sentinţa civilă nr. 643/03-12-2008 a Judecătoriei Podu Turcului(fila 5-6 dosar).

Cererea este scutita de plata taxei de timbru si a timbrului judiciar.

Legal citata, parata s-a prezentat in instanţă la termenul din data de 07-04-2010 şi a arătat că nu este de acord cu acţiunea formulată întrucât nu realizează venituri şi nu mai are alţi copii în întreţinere.

Analizând actele si lucrările dosarului instanţa retine următoarele:

Prin sentinţa civila nr. 643/03-12-2008 a Judecătoriei Podu Turcului, parata a fost obligată sa plătească reclamantului, o pensie lunara de întreţinere in cuantum 100 lei, pana la majoratul minorului.

In considerentele sentintei se arata ca venitul in functie de care instanta a calculat cuatumul pensiei de intretinere este venitul minim net pe economie la acea data, de 420 de lei, care si in prezent este in acelasi cuantum. Chiar daca nevoile minorului au crescut, instanta, conform art. 94 Codul familiei, trebuie sa tina seama si de mijloacele persoanei care urmeaza sa plateasca aceasta pensie de intretinere, iar in cauza parata nu realizeaza venituri, baza de calcul fiind, asa cum am aratat, acelasi venit de 420 de lei.

Prin urmare, instanta va respinge cererea reclamantului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge cererea formulată de reclamantul D.V. M. domiciliat în comuna ___, sat ___, judeţul Bacău în contradictoriu cu pârâta S.R., domiciliată în comuna ___, sat. ___, judeţul Bacău.

Definitivă.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 05.05.2010.

.

Preşedinte, Grefier ,

Judecător – Crăciun Anca Saulea Liliana

Red./Tehnored.

CA/SL

24-05-2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 05.05.2010

şi a devenit irevocabilă la data de 15.06.2010.

Etichete: