Top

Pensie întreţinere major

Dosar nr. 548/829/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 490

Şedinţa publică de la 03.06.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE : JUDECĂTOR PANFIL SIMONA-CARMEN

GREFIER : BRADEA ANGELICA

Pe rol judecarea cauzei Minori şi familie privind pe reclamantul M.B. şi pe pârâta M.M., având ca obiect pensie întreţinere major.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică lipsind: reclamantul M.B. şi pârâta M.M..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Instanţa constată că prin cererea de chemare în judecată reclamantul a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare pe cererea de stabilire pensie de întreţinere major formulată de reclamant.

?????

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 548/829/05.05.2010, reclamantul M. B. a chemat în judecată pe pârâta M. M., solicitând instanţei stabilirea unei pensii de întreţinere având în vedere venitul minim pe economie.

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că este fiul pârâtei M. M., născut la data de ___. A mai arătat reclamantul că pârâta este căsătorită cu tatăl său, M. V., dar în prezent, pe rolul Judecătoriei Podu Turcului este promovată acţiune de divorţ de către tatăl său, acţiune ce formează obiectul dosarului nr. 463/829/2010, cu termen de judecată la data de 27.05.2010. Pârâta nu i-a acordat nici un fel de ajutor, deşi a plecat din ţară o perioadă, pretextând că trebuie să-l întreţină. Astfel, arată reclamantul că a fost nevoit să promoveze prezenta acţiune întrucât îi este greu să se descurce doar cu ajutorul tatălui său, având în vedere că urmează cursurile clasei a XII-a la Colegiul Tehnic „Gheorghe Balş” din Adjud, jud. Vrancea, fiind nevoit să-şi asigure transportul zilnic de la Huruieşti la Adjud.

Cererea a fost motivată în drept în temeiul prevederilor art. 86 – 96 Codul familiei.

Cererea este scutită de plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar.

Pârâta, legal citată, nu a depus întâmpinare şi nici nu s-a prezentat în instanţă la primul termen de judecată.

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Reclamantul este fiul major al pârâtei, aşa cum reiese din certificatul de naştere ataşat la dosar la fila 5, şi este elev în clasa a XII, curs de zi la Colegiul Tehnic „Gheorghe Balş” din Adjud, aşa cum atestă adeverinţa 823/04.05.2010, existentă la dosar la fila 3.

Instanţa reţine că potrivit art 86 al 1 “obligaţia de întreţinere există între … părinţi şi copii”,şi că potrivit art.101 alin.1 din Codul familiei „Părinţii sunt datori sa îngrijească de persoana copilului” Din analiza acestor texte rezulta obligaţia ambilor părinţi de a contribui la îngrijirea si întreţinerea copilului

De asemenea, art 94 codul fam prevede că întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti.”.

Obiectul obligaţiei de întreţinere îl formează mijloacele necesare traiului, incluzând alimente, locuinţă, îmbrăcăminte, medicamente, nevoile spirituale şi mijloacele necesare pentru creşterea, educarea, învăţătură şi pregătire profesională. Este de necontestat faptul că pentru aceasta este nevoie de sume de bani, care sunt afectate asigurării necesităţilor enumerate anterior.

În ceea ce priveşte mijloacele materiale ale debitorului, instanţa va avea în vedere venitul minim net pe economia naţională, care este o modalitate stabilită de practica judiciară la stabilirea cuantumului obligaţiei.

În ceea ce priveşte nevoia copilului, instanţa reţine că potrivit disp. art. 86 C.fam., există obligaţia de întreţinere între părinţi şi copii, având drept la întreţinere numai acela care se află în nevoie, neavând posibilitatea unui câştig din muncă, din cauza incapacităţii de a munci. Or, incapacitatea de muncă este considerată că există şi atunci nu numai atunci când se datorează unor cauze fiziologice, ci şi unor cauze de ordin social, aici fiind inclusă şi continuarea studiilor, învăţământ liceal de zi (conform adeverinţei).

Sub acest aspect, instanţa are în vedere şi dispoziţiile art. 66 lit.b din Legea nr. 19/2000 (cu modificările ulterioare), care prevăd dreptul copilului la pensie de urmaş până la vârsta de 16 ani iar dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora fără a depăşi vârsta de 25 de ani; În mod similar, prin art.51 alin.2 din Legea nr.272/2004 privind protecţia copilului în dificultate (intrată în vigoare la 01.01.2005) se reglementează dreptul copilului de a beneficia în continuare de protecţie specială şi după împlinirea vârstei de 18 ani, dacă îşi continuă studiile, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani.

Or, interpretând în mod sistematic şi echitabil aceste dispoziţii legale şi pe cele ale art. 86 alin.1 C.fam., se impune concluzia că nu există nici un motiv pentru care copilul major ai căror părinţi sunt în viaţă ar trebui să se afle într-o situaţie inferioară în raport cu cea a copilului ai căror părinţi au decedat sau faţă de care s-au luat măsuri speciale de ocrotire.

În ceea ce priveşte cota avută în vedere, instanţa apreciază că în interesul copilului este de a stabili pensia de întreţinere raportat la plafonul maxim, copilul trebuind să se bucure de condiţii materiale corespunzătoare, şi faptul că, pârâta nu mai are în întreţinere alţi minor. În aceste condiţii, instanţa apreciază că procentul de 25% din venitul minim net pe economia naţională, este suficient pentru a satisface nevoile copilului şi se încadrează în plafonul maxim de 1/4 din venit stabilit de lege pentru un întreţinător obligat către un descendent.

Pentru motivele arătate mai sus, instanţa apreciază ca întemeiată acţiunea reclamantului, aşa încât urmează să o admită şi să oblige pârâta la plata unei pensii de întreţinere, datorată de la data introducerii acţiunii, de la care se prezumă starea de nevoie şi până la terminarea studiilor, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 de ani.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea civilă formulată de reclamantul M. B., domiciliat în com. H., sat. H., jud. Bacău în contradictoriu cu pârâta M. M., domiciliată com. G., sat. G., jud. Bacău, la fam. _, având ca obiect stabilire pensie întreţinere major.

Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 120 lei lunar cu titlu de obligaţii de întreţinere, de la data introducerii acţiunii, până la terminarea studiilor, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 de ani.

Definitivă.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.06.2010.

Preşedinte, Grefier,

Judecător Panfil Simona-Carmen Bradea Angelica

Red./tehnored. 4 ex.

S.P./B.A.

21.06.2010

Sentinţa rămas definitivă la data de 03.06.2010

şi a devenit irevocabilă la data de 09.08.2010.

Etichete: