Top

Acţiune în constatare

R O M A N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

Dosar Nr. 425/829/2008

SENTINŢA CIVILĂ NR. 273

Şedinţa publică din 28.04.2010

Complet format din:

PREŞEDINTE: CRĂCIUN ANCA

Cu participare:

GREFIER : POPA ADRIANA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect” acţiune în constatare, pretenţii”, formulată de reclamantul H. I. în contradictoriu cu pârâţii V. M. şi T.I..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns reclamantul H. I., pârâta V.M., asistată de avocat Aur Elena şi pârâta .T I..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, învederând instanţei următoarele:

– la acest termen procedura de citare este legal îndeplinită, după care:

S-a procedat la identificarea reclamantului H. I. – fiul lui _ şi _, născut la data de ___ în localitatea Slobozia, domiciliat în mun. _, strada___, nr. __ sc. __ ap.__, judeţul Bacău, CNP ___, CI seria XC nr. ___ şi a pârâtelor T. I., fiica lui – şi -, născută la data de — în localitatea Slobozia, judeţul Bacău, domiciliată în comuna —, satul —, judeţul Bacău, CNP ______, Ci seria __ nr. ____ şi V. M., fiica lui _ şi ___, născută la data de ___ în localitatea Slobozia, judeţul Bacău, domiciliată în comuna ___, judeţul Bacău, CNP ____ CI seria __ nr. ___.

Apărătorul pârâtei V. M. având cuvântul arată că părţile au ajuns la o înţelegere în urma căreia au încheiat o tranzacţie redactată şi dactilografiată în 4(patru) exemplare pe care o depune la dosarul cauzei. Totodată arată că nu mai are alte cereri de formulat în prezenta cauza, solicitând a se lua act de tranzacţia încheiată între părţi şi depune procesul – verbal încheiat la data de 28.04.2010 prin care se constată că pârâta V.M. plăteşte sultă reclamantului şi pârâtei T.I..

Nemaifiind alte cereri de formulat instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul.

Reclamantul având cuvântul pe fond solicită admiterea acţiunii, respectiv să se constate calitatea de moştenitori şi a se lua act de tranzacţia încheiată.

Pârâta V. M., prin apărător, având cuvântul pe fond arată că este de acord cu acţiunea şi solicită a se lua act de tranzacţia încheiată.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 425 din 26.05.2008, reclamantul H. I. a chemat-o în judecată pe pârâta V. M. solicitând instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să dispună anularea certificatului de moştenitor prin care pârâta s-a declarat unic moştenitor al defunctei H. V. şi obligarea pârâtei să plătească reclamantului şi celeilalte surori T. I. cota parte ce li se cuvine din suma de 3300 de lei pe care a încasat-o în urma cesionării unor acţiuni.

În fapt a arătat reclamantul că pârâta a obţinut un certificat de moştenitor fals care constată că ea este unic moştenitor al defunctei H. V., calitate în care a ridicat suma de 3300 de lei. A mai arătat reclamantul că de fapt sunt trei moştenitori ai defunctei, motiv pentru care doreşte şi el suma ce i se cuvine din suma încasată.

Cererea nu a fost motivată în drept.

Prin cererea de la fila 35, în urma angajării unui avocat, reclamantul şi-a modificat cererea introductivă şi a solicitat ieşirea din indiviziune a celor trei moştenitori ai defunctei, renunţând la capătul de cerere privind anularea certificatului de moştenitor. A chemat în judecată şi pârâta T. I..

Pârâta V. M. a depus întâmpinare (fila 47) prin care a solicitat respingerea acţiunii, a solicitat partajarea averii succesorale rămase de pe urma defunctei H.V. şi a formulat şi cerere reconvenţională prin care a solicitat să se constate că suma de 3300 de lei încasată de pârâtă pe acţiuni reprezintă de fapt pasiv succesoral.

Au fost administrate pentru părţi, la solicitarea acestora, proba cu interogatoriul reclamantului (fila 80), interogatoriul pârâtei V.M.fila 78), înscrisuri, şi martorii M.G.(fila 81), G. A. (fila 82) şi G. N. (fila 83).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

La termenul din 10.06.2009 instanţa a dat o încheiere în temeiul art. 673/6 Cod procedură civilă prin care a admis în parte în principiu cererea principală şi cererea reconvenţională, a constatat că la data de26.02.2007 a decedat numita H. V., având ultimul domiciliu în comuna ___, judeţul Bacău, iar în urma decesului acesteia au rămas ca moştenitori legali reclamantul H. I.şi pârâtele V. M. şi T. I., în calitate de descendenţi de gradul I, fiecare dintre moştenitori având dreptul la o cotă de 1/3 din masa succesorală.

Masa de partaj se compune din activul format din suprafaţa de 1 ha 9650 mp teren înscris în titlul de proprietate nr. 109594/13.02.1995, situat în intravilanul şi extravilanul comunei ___; o casă cu o suprafaţă de 40 mp situată în satul S., comuna S., judeţul Bacău, înscrisă în evidenţele agricole, ce a aparţinut defunctei H.V.; suma de 3301,64 lei reprezentând contravaloarea celor 1005 acţiuni la SIF Moldova Bacău; un număr de 6 acţiuni la SIF Banat Crişana Arad, 8 acţiuni la SIF Transilvania Braşov, 38 de acţiuni la SIF Muntenia Bucureşti şi 10 acţiuni la SIF Oltenia Craiova; şi pasivul succesoral care este în cuantum de 1.131,978 lei, reprezentând cheltuieli de înmormântare.

În cauză au fost efectuate o expertiză topocadastrală şi o expertiză construcţii.

La termenul din 28.04.2010 părţile au depus la dosar şi semnat în faţa instanţei un contract de tranzacţie prin care s-au învoit cu privire la împărţirea masei succesorale.

Faţă de cele mai sus arătate şi având în vedere dispoziţiile art. 728 Cod civil potrivit cărora nimeni nu poate fi silit să rămână în indiviziune şi art. 271 Cod procedură civilă instanţa va admite acţiunea, va dispune ieşirea părţilor din starea de indiviziune şi va lua act de tranzacţia părţilor.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte şi în fond acţiunea principală formulată de reclamantul H. I. domiciliat în mun. __, strada ___, nr. 4, sc. B, ap. 7, judeţul ___ în contradictoriu cu pârâtele V. M., domiciliată în comuna ___, judeţul Bacău şi T. I., domiciliată în comuna ___, satul ___, judeţul Bacău şi cererea reconvenţională formulată de pârâta V. M. astfel cum au fost precizate.

Constată că la data de 26.02.2007 a decedat numita H.V., având ultimul domiciliu în comuna –, judeţul Bacău.

Constată că la data decesului acesteia au rămas ca moştenitori legali: reclamantul H. I. şi pârâtele V. M. şi T. I., în calitate de descendenţi de gradul I, fiecare dintre moştenitori având dreptul la o cotă de 1/3 din masa succesorală.

Constată că masa de partaj se compune din :

– suprafaţa de 1 ha 9650 mp teren înscris în titlul de proprietate nr. 109594/13.02.1995, situat în intravilanul şi extravilanul comunei ___ ;

– o casă cu o suprafaţă de 40 mp situată în satul ___, comuna Stănişeşti, judeţul Bacău, înscrisă în evidenţele agricole, ce a aparţinut defunctei H.V. ;

– suma de 3301, 64 lei reprezentând contravaloarea celor 1005 acţiuni la SIF Moldova Bacău ;

– un număr de 6 acţiuni la SIF Banat Crişana Arad, 8 acţiuni la SIF Transilvania Braşov, 38 de acţiuni la SIF Muntenia Bucureşti şi 10 acţiuni la SIF Oltenia Craiova.

Constată că pasivul succesoral este în cuantum de 1.131, 978 lei, reprezentând cheltuieli de înmormântare.

Dispune ieşirea părţilor din indiviziune.

Ia act şi consfinţeşte învoiala părţilor cuprinsă în tranzacţia părţilor care are următorul cuprins:

„JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

DOSAR NR. 425/829/2008

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnaţii H.I., V. M. şi T. I. , în calitate de părţi în dosarul nr. 425/829/2008 al Judecătoriei Podu Turcului, având ca obiect partaj succesoral, prezentăm instanţei înţelegerea la care am ajuns în vederea încheierii acestui proces.

1. Lotul nr. 1 – V.M.

– suprafaţa de 242 mp teren arabil, T32, P1531/46, vecinii : Drum, Gavrilă Toader, Hărătău Alistar, Harat Ghe;

– suprafaţa de 371 mp teren arabil, T32, P1709/37, vecinii : Hărătău Alistar, Nistor Ion, Drum, Ailincăi Maria;

– suprafaţa de 560 mp teren arabil, T32, P1531/22, vecinii : Rezerva Primăriei, Botezatu I., Hărătău Alistar, Ailincăi Maria;

– suprafaţa de 1100 mp teren arabil, T32, P1531/48, vecinii : Gavrilă Toader, Hărătău Alistar, Harat Ghe., Rezerva;

– suprafaţa de 1127 mp teren arabil, T32, P1531/47, vecinii : Gavrilă Toader, Hărătău Alistar, Harat Ghe., Hărătău Alistar;

– suprafaţa de 3200 mp teren, T35, P1722/3, vecinii : PDPP, Botezatu I., PDPP, Ailincăi Maria;

– suprafaţa de 699 mp teren intravilan, T90/16, P2, vecinii : Rusu Ion, Rusu Gelu, Drum, Hărătău Alistar, Drum, Lupu C. Gheorghe, Răileanu Ion;

– suprafaţa de 859 mp teren curţi construcţii intravilan, T90/16, P3, împreună cu imobilul casă ce este situat pe acest teren, având ca vecini : Hărătău Alistar, Rusu Gelu, Drum, Hărătău Alistar;

– acţiunile de la SIF Moldova şi acţiunile de la SIF Crişana Arad.

2. Lotul nr. 2 – H.I.

– suprafaţa de 7432 mp teren, T35, P1769/9, vecinii : PDPP, Drum, PDPP, Hărătău;

– suprafaţa de 1432 mp teren intravilan, T90/22, P11, vecinii : Buhăianu Catinca, Drum, Lupu C. Gheorghe, Răileanu Ion;

– suma de 2000 lei cu titlu de sultă;

3. Lotul nr. 3 – T. I.

– suprafaţa de 2628 mp teren, T35, P1704/2, vecini : PDPP, Botezatu I., PDPP, Ailincăi Maria.

– suma de 2000 lei cu titlu de sultă.

Încheiată, redactată şi dactilografiată la sediul Judecătoriei Podu Turcului, în 4(patru) exemplare.

Reclamantul H. I.s.s. indescifrabil, pârâta V. M. s.s. indescifrabil, pârâta T.I. s.s. indescifrabil.”

Definitivă.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 28.04.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER ,

Judecător CRĂCIUN ANCA POPA ADRIANA

Red/tehnored 5 ex

C.A/P.A.

05.05.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 28.04.2010

şi a devenit irevocabilă la data de 27.05.2010.

Etichete: