Top

Litigiu comercial

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 5537/270/2008 – litigiu comercial –

SENTINŢA CIVILĂ NR. 3483

Şedinţa publică din data de 10.11.2009

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

PREŞEDINTE – ANGHEL LUMINIŢA

GREFIER – BEJENARU SABINA MARIA

Astăzi a fost pe rol judecarea cauzei civile având ca obiect litigiu comercial – pretenţii, formulată de reclamanta ………………… împotriva pârâtei …………………… ş.a.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă avocat ………………… şi avocat ………………… reprezentând reclamanta, şi pârâtul ………………….., personal şi asistat de avocat ………………… care o reprezintă şi pe pârâta ………………….

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care:

Avocat ……………….. face dovada achitării suplimentului de onorariu expert în cuantum de …… lei.

Instanţa acordă cuvântul pe lucrările de expertiză depuse la dosarul cauzei:

Avocat ………………., pentru reclamantă, precizează că obiectivele expertizei construcţii au fost stabilite de instanţă şi se regăsesc la fila ……. dosar, expertul trebuind să stabilească contravaloarea degradărilor exterioare şi interioare, raportat la starea spaţiului. Experta însă a reevaluat construcţiile şi a ajuns la valoarea de …… lei, ceea ce este anormal faţă de valoarea stabilită prin expertiza din anul …….. Expertei nu i s-a cerut însă să evalueze construcţiile, ci să stabilească valoarea degradărilor aduse spaţiului. Solicită revenirea cu adresă către expert pentru a i se repeta obiectivele ce trebuia a fi respectate.

Avocat ……………….., având cuvântul pe expertiza construcţii, precizează că reclamanta a refuzat să ia în primire spaţiul comercial, cerând chirie pe spaţiul pe care de doi ani refuză să-l ia. Reclamanta a vrut să se stabilească o valoare mare a degradărilor pentru a se ajunge la o compensare cu ceea ce datorează pârâţilor. Se opune revenirii cu adresă către expert.

Avocat …………………., având cuvântul asupra expertizei contabile, precizează că reclamanta nu a solicitat chirie, chiria s-a plătit conform contractului încheiat pe doi ani, în anii 1993, 1994. Ceea ce a solicitat reclamanta a fost lipsa de folosinţă, nu chiria. Expertul desemnat când stabileşte dreptul de folosinţă, nu actualizează suma în raport de rata inflaţiei până la zi.

Avocat ……………… precizează că potrivit obiectivului 1, expertul trebuia să calculeze contravaloarea lipsei de folosinţă în raport de suprafaţa spaţiului în metri pătraţi, dar expertul nu s-a raportat la acest lucru.

Avocat ………………….., pentru pârâţi, precizează că expertul a trebuit să stabilească lipsa de folosinţă şi fructele civile culese de pârâţi. În favoarea lui ………………………, s-a stabilit un drept de retenţie, potrivit art. 1608 Cod civil, ceea ce a produs bunul dat în retenţie se restituie, în cauză fiind vorba despre fructul civil – adaosul comercial pentru afacerea avută de pârâţi până în 2007.

Instanţa respinge obiecţiunile formulate la lucrările de expertiză.

Avocat ………………… invocă excepţia prematurităţii acţiunii, în baza art. 7201 Cod de procedură civilă. Acţiunea a fost înregistrată la data de ……………………., iar data convocării pentru conciliere este ………………

Avocat ………………….., având cuvântul pe excepţia prematurităţii acţiunii, precizează că procedura concilierii s-a stabilit în două moduri, fie prin somaţie de plată, fie în timpul procesului, înainte de primul termen. Depune în acest sens înscrisuri la dosarul cauzei.

Instanţa uneşte excepţia cu fondul cauzei.

Avocat ………………………. solicită ataşarea dosarului nr…………………. al Judecătoriei ……………… în care se află înscrisuri în legătură cu prezenta cauză. Depune cererea în scris la dosarul cauzei.

Avocat…………………… lasă cererea de ataşare a dosarului la aprecierea instanţei.

Instanţa respinge cererea de ataşare a dosarului nr. …………………., acesta urmând a fi consultat de instanţă.

Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe excepţia prematurităţii acţiunii şi pe fondul cauzei:

Avocat…………………. solicită respingerea excepţiei pe motivele invocate mai sus. Pe fondul cauzei, solicită admiterea în parte a acţiunii, conform expertizelor, deşi acestea sunt greşite. Cu privire la dreptul de retenţie despre care s-a făcut vorbire, face precizarea că acest drept nu conferă titularului o posesie, ci o garanţie reală improprie, imperfectă. Detentorul nu are dreptul să culeagă fructele şi nici să folosească bunul. Pârâţii au folosit acest spaţiu, au cules fructele, neavând acest drept. Solicită cheltuieli de judecată reprezentând onorariu apărător, taxă de timbru şi onorarii experţi.

Avocat ……………………, pentru pârâţi, precizează că reclamanta nu a dorit să pună în executare hotărârea judecătorească, nu a vrut să dea banii şi să ia spaţiul comercial, mergând pe ideea compensării. Pârâţilor li s-a instituit un drept de retenţie până la plata sumei datorate de reclamantă, dar reclamanta refuză să ia bunul, pârâţii au obligaţia conservării bunului, iar prin procesul de faţă reclamanta doreşte să se stabilească degradările aduse spaţiului pentru a ajunge cumva la compensare. Ceea ce trebuie însă să restituie pârâţii sunt fructele civile culese, profitul încasat de 10 milioane lei. Solicită aşadar admiterea în parte a acţiunii, cu cheltuieli de judecată.

Avocat…………………… precizează că prin acţiune a chemat în judecată asociaţia familială, prin reprezentanţii săi. Dreptul de retenţie am fost instituit în favoarea persoanelor fizice, nu în favoarea asociaţiei.

Avocat ……………….. precizează, în replică, că nu persoanele fizice au produs ceva, ci asociaţia.

Avocat……………………. precizează că pentru degradări au fost chemate persoanele fizice în judecată.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă, constată că:

Prin cererea adresată acestei instanţe la data de …………….. sub nr. ……………………., reclamanta ………………………, cu sediul în com. ………………………, jud. ………………., a chemat în judecată pe pârâţii ………………………., cu sediul în com. ………………….., jud…………………., şi pe membrii săi, ……………….. şi ………………….., domiciliaţi în com. ………………….., jud.…………………….., solicitând a fi obligaţi pârâţii – a plăti reclamantei sub forma lipsei de folosinţă a spaţiului proprietatea acesteia denumit „……………….” pe perioada ………………- ………………….. stabilită conform ultimei expertize la………………… pe lună (……………………………);

– la plata degradărilor şi stricăciunilor aduse spaţiului pe perioada cât a fost instituit în favoarea sa dreptul de retenţie, ca urmare a folosirii lui necorespunzătoare, precum şi ridicării îmbunătăţirilor pretinse că le-a făcut spaţiului şi la care reclamanta a fost obligată să i le plătească în cuantum de………………………… lei;

– la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare se arată că pârâţii au continuat să funcţioneze în spaţiu şi după data de ……………….. prevalându-se de faptul că i s-a instituit un drept de retenţie.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 992, 998-999 Cod civil, art. 274 Cod de procedură civilă.

Acţiunea a fost timbrată cu ……….. lei taxă judiciară de timbru şi 3 lei timbru judiciar.

Pârâţii au depus întâmpinare prin care învederează că reclamanta intenţionat nu a executat hotărârea şi nu a cerut spaţiul în ideea ca timpul scurs să reprezinte pentru ea lipsa de folosinţă pe care să o ceară separat şi ca în final suma obţinută să o compenseze cu suma datorată de aceştia.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 1312, 1619, 711, 1444 Cod civil.

Reclamanta a depus la dosar: notificare, comunicarea notificării, procesul verbal de constatare a concilierii directe, sentinţa civilă nr. ……………… a Judecătoriei ………………., raportul de expertiză tehnică ing. …………………………, raportul de expertiză tehnică …………………… A solicitat şi probele cu interogatorii, martori şi expertiză tehnică.

Pârâţii au depus: contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. …………………………., adeverinţă, contract de cooperare nr. ………………….. A solicitat şi probele cu interogatorii, martori şi expertiză tehnică.

În baza art. 167 Cod de procedură civilă, instanţa a încuviinţat probele cu interogatorii, înscrisuri, martori şi expertiză tehnică.

Conform art. 137 Cod procedură civilă instanţa va da următoarea rezolvare excepţiei prematurităţii formulate de pârâţi:

În conformitate cu dispoziţiile art. 720/1 Cod procedură civilă reclamanta a declanşat procedura concilierii directe. Pârâţii nu au arătat vătămarea produsă prin nerespectarea termenelor prevăzute de legiuitor. Fiind o nulitate relativă şi în lipsa unei vătămări sau prejudiciu concret, instanţa urmează a respinge excepţia.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Între fosta ……………………….., care în urma reorganizării a fuzionat cu fosta ………………………., rezultând persoana juridică ………………………., cu sediul în com…………………., jud…………….., şi……………………….a intervenit contractul de cooperare nr. ………………. valabil doi ani, până la data de …………………, în baza căruia reclamanta a pus la dispoziţia pârâtului activele imobiliare proprietatea sa constând în: baracă metalică compusă din două module, tip CPL, terasă metalică, beci, fântână, magazie şi grup sanitar, în schimbul plăţii a unei sume de bani pentru acea folosinţă.

Pârâtul s-a achitat de obligaţia asumată prin contract până la data de …………………….., când au încetat raporturile contractuale, fără să elibereze bunurile imobile proprietatea reclamantei, folosindu-le în continuare, unde a funcţionat cu societatea sa, respectiv alimentaţie publică tip bufet sătesc, realizând venituri şi încasându-le în interes propriu. A fost acţionat în judecată de către reclamantă pentru evacuare şi plata lipsei de folosinţă a spaţiului comercial, pronunţându-se Decizia civilă nr. a Tribunalului Bacău, devenită irevocabilă ca urmare a recursului declanşat de pârât, prin Decizia com. din 23 iunie 2005 a Î.C.C.J. Bucureşti – Secţia Comercială.

Prin această decizie s-a dispus evacuarea pârâtului din spaţiul comercial proprietatea reclamantei, fiind obligat în final la plata sumei de …………….. lei, până la data de ……………

Pentru perioada începând cu data de ………………. şi până la data de ……………………, cât a folosit abuziv, fără drept, spaţiul comercial, a fost acţionat în judecată din nou şi în final s-a pronunţat decizia comercială nr. ……………………… a Tribunalului ……………, irevocabilă, prin care modifică sentinţa Judecătoriei ………………..nr. …………………, pronunţată în dosarul comercial nr. ………………… în sensul că obligă pe pârât să achite reclamantei pe perioada ………………. – ……………… suma de …………… lei reprezentând lipsa de folosinţă a spaţiului folosit fără drept de către pârât.

Ceea ce este important este că pârâtul a continuat şi după data de ……………… să funcţioneze cu societatea în acel spaţiu, să-l folosească fără drept, prevalându-se de faptul că i s-a instituit un drept de retenţie şi la adăpostul acestei situaţii a încercat să invoce faptul că folosirea spaţiului s-a făcut în mod legal, situaţie înlăturată de toate instanţele, în sensul că dreptul de retenţie nu conferă retentorului, care este un detentor precar, nici un drept de folosire a bunului, să-i culeagă fructele, să invoce dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, acest drept fiind o garanţie reală imperfectă pentru realizarea creanţei.

La data de ………………, în urma unei solicitări scrise din partea pârâtului prin care invita conducerea societăţii să se prezinte pentru a prelua spaţiul, organele de conducere ale societăţii, respectiv preşedintele şi contabilul şef, s-au prezentat la activul din satul ……………., comuna……………….., care a refuzat să deschidă spaţiul, degradările din exterior fiind imortalizate în prezenţa martorilor asistenţi care au semnat procesul verbal încheiat cu acea ocazie.

Deşi nu mai avea dreptul de la lege să folosească spaţiul comercial – constând în activele enumerate mai sus – acesta le-a degradat în aşa fel încât le-a adus în stare de neîntrebuinţare, astfel încât reclamanta este pusă în situaţia să-i achite şi îmbunătăţirile pretinse ca fiind făcute de el şi stabilite prin hotărâre judecătorească, iar pe de altă parte după obţinerea hotărârii judecătoreşti, acesta a distrus tot ceea ce a făcut prin ridicarea acestor îmbunătăţiri, precum şi construcţiile proprietatea reclamantei, aducându-le cel puţin aşa cum se vede la exterior în stare de neîntrebuinţare.

Nu se cunoaşte starea spaţiului în interior întrucât aşa cum s-a precizat în procesul verbal, a refuzat deschiderea magazinului şi intrarea în interior.

Degradările exterioare sunt:

1. Distrus gardurile împrejmuitoare.

2. Tribuna de beton.

3. Pista de beton.

4. Porţile metalice.

5. Copertina.

6. Acoperişul copertinei.

7. Scările de la intrare.

8. WC-ul.

9. Fântâna.

10. Zidul din spatele construcţiei de protecţie.

Se menţionează că odată cu promovarea acţiunii s-a declanşat şi procedura concilierii prevăzută de art. 7201 Cod de procedură civilă, stabilind termen la data de ………….., la sediul Cabinetului Individual de Av……………….. din ……………, str………………. , jud. …………..

S-au efectuat două expertize tehnice care au concluzionat că valoarea degradărilor este de ………………. lei, iar contravaloarea lipsei de folosinţă este de ……… lei.

Văzând şi dispoziţiile art. 992, 998-999 Cod civil, instanţa va admite în parte acţiunea şi va obliga pe pârâţi să plătească reclamantei sumele de mai sus, inserate în expertizele tehnice.

Pârâţii fiind căzuţi în pretenţiuni, vor fi obligaţi, conform art. 274 Cod de procedură civilă, la cheltuieli de judecată.

Pentru aceste motive

În numele legii

H O T Ă R Ă Ş T E :

Respinge excepţia prematurităţii formulată de pârâţi.

Admite în parte acţiunea formulată de reclamanta …………………….., cu sediul în com. ……………………., jud. ……………… împotriva pârâţilor ……………………., …………………, ……………………., domiciliaţi în com. …………………, jud. …………………

Obligă pârâţii să plătească reclamantei suma de …………………….. lei contravaloare degradări şi suma de …………. lei contravaloarea lipsei de folosinţă.

Conform art. 274 Cod de procedură civilă obligă pârâţii să plătească reclamantei suma de …………… lei cheltuieli de judecată.

Dispune efectuarea plăţii onorariilor către experţii …………………şi ……………………………..

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 10.11.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red. A.L. – 27.11.2009

Dact. B.S. – 3.12.2009

Exemplare: 7 (şapte)

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 5537/270/2008

din 03.12.2009

CĂTRE

TRIBUNALUL BACĂU

BIROUL LOCAL PENTRU EXPERTIZE JUDICIARE

TEHNICE ŞI CONTABILE

Vă înaintăm alăturat sentinţa civilă nr. 3483/10.11.2009, prin care s-a dispus să achitaţi expertului ZVEGHINŢEV EMILIA, onorariul de expert în sumă de 500 lei, achitat de Checheriţă Maria cu recipisa CEC nr. 2065585/1 din 23.03.2009, emisă de CEC Bank S.A. Oneşti, şi expertului ROMAN VASILE, onorariul de expert în sumă de 500 lei, achitat de Checheriţă Maria cu recipisa CEC nr. 2065582/1 din 23.03.2009, emisă de CEC Bank S.A. Oneşti şi suplimentul de onorariu în sumă de 700 lei, achitat de Societatea Cooperativă de consum Berzunţi cu recipisa CEC nr. 2551594/1 din 9.11.2009, emisă de CEC Bank S.A. Oneşti întrucât aceştia au depus la dosar lucrările de expertiză de expertiză.

PREŞEDINTE DE COMPLET, GREFIER,

ANGHEL LUMINIŢA BEJENARU SABINA MARIA

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 5537/270/2008

din 03.12.2009

CĂTRE

TRIBUNALUL BACĂU

BIROUL LOCAL PENTRU EXPERTIZE JUDICIARE

TEHNICE ŞI CONTABILE

Vă înaintăm alăturat sentinţa civilă nr. 3483/10.11.2009, prin care s-a dispus să achitaţi expertului ZVEGHINŢEV EMILIA, onorariul de expert în sumă de 500 lei, achitat de Checheriţă Maria cu recipisa CEC nr. 2065585/1 din 23.03.2009, emisă de CEC Bank S.A. Oneşti, şi expertului ROMAN VASILE, onorariul de expert în sumă de 500 lei, achitat de Checheriţă Maria cu recipisa CEC nr. 2065582/1 din 23.03.2009, emisă de CEC Bank S.A. Oneşti şi suplimentul de onorariu în sumă de 700 lei, achitat de Societatea Cooperativă de consum Berzunţi cu recipisa CEC nr. 2551594/1 din 9.11.2009, emisă de CEC Bank S.A. Oneşti întrucât aceştia au depus la dosar lucrările de expertiză de expertiză.

PREŞEDINTE DE COMPLET, GREFIER,

ANGHEL LUMINIŢA BEJENARU SABINA MARIA

Etichete: