Top

Contestatie la p.v.

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 3439/270/2010

Înreg. 21.05.2010 cont. la pr. verbal

Sentinta civila nr. 1943

Sedinta publica din data de 17.06.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – Ion Anghel

Grefier – Daniela Ghita

Pe rol fiind judecarea cauzei civile formulata de contestatoarea ……. prin Sucursala ……. în contradictoriu cu intimatii ….., …, …. si BEJ …, având ca obiect contestatie la procesul verbal de distribuire a pretului.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns avocat ….. care substituie avocat … pentru contestatoare, avocat …… pentru intimatul BEJ ….., lipsa celelalte parti.

Procedura completa.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care; aparatorul contestatoarei depune delegatie de substituire si arata ca este pentru fond.

Aparatorul intimatului BEJ …. precizeaza ca este pentru cuvântul în fond.

Nemaifiind cereri noi de formulat,instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul în fond.

Aparatorul contestatoarei solicita admiterea contestatiei, precizând ca este o situatie de drept ce urmeaza a fi solutionata si una de principiu. Garantia conferita de contractul de împrumut vizeaza creanta si efectele acesteia nu ale altei creante. Per a contrario s-ar putea ajunge la existenta unor cumulari ce nu vor putea fi achitate. Solicita admiterea contestatiei cu cheltuieli de judecata.

Aparatorul intimatului BEJ …, arata ca împotriva intimatilor ….s-a început executarea silita, la executor …. exista un alt dosar de executare 390/2009. Sustinerile contestatoarei cum ca, creditoarea BEJ …. nu ar fi facut cheltuieli cu executarea sunt nesustinute. Contestatoarea prezinta în mod trunchiat dispozitiile art. 563 Cod procedura civila. Din tratatul de executare silita rezulta ca executorul judecatoresc …. a procedat corect, cheltuielile din dosarul de executare nr. 16/2010 al BEJ ……. au fost facute în baza procesului verbal. Depune la dosar chitanta nr.38/16.06.2010 în suma de 1500 lei reprezentând onorariu aparator. Solicita respingerea contestatiei ca fiind neîntemeiata cu cheltuieli de judecata.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând

Asupra cauzei civile de fata;

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti la data de 21.05.2010 sub nr. 3439/270/2010 contestatoarea …… prin Sucursala …… cu sediul în ………. a solicitat în contradictoriu cu ….., …. ambii domiciliati în …….., ……. domiciliat în ….. si BEJ …… cu sediul în ………anularea procesului verbal de distribuire a pretului încheiat de BEJ ….. în dosarul de executare nr. 390/2009 la data de 17.05.2010, cu cheltuieli de judecata.

Cererea a fost timbrata cu 120 lei taxa judiciara de timbru si 0,30 lei timbru judiciar, iar în motivarea acesteia se arata ca executorul judecatoresc nu a respectat dispozitiile art. 563 si 564 Cod procedura civila în sensul ca …….. în calitatea sa de creditoare ipotecara trebuia sa primeasca sumele rezultate din executare imediat dupa satisfacerea cheltuielilor de judecata si a celor executionale pe care creditorul urmaritor …. le-a avansat în vederea vânzarii imobilului în cauza.

În drept cererea este întemeiata pe prevederile art. 399, 563 si 564 din Codul de procedura civila.

În dovedirea cererii contestatorul propune proba cu acte, anexând procesul verbal de distribuire a pretului si contractul de ipoteca autentificat sub nr. 1181/30.06.2008.

Intimatul BEJ …….. formuleaza întâmpinare solicitând respingerea contestatie. Intimatul arata ca, executorul judecatoresc Popa Valentin a procedat corect în aplicarea dispozitiilor art. 563 din Codul de procedura civila. Cheltuielile de executare în dosarul nr. 16/2010 al intimatului împotriva debitorilor …… si ….. au fost stabilite prin procesul verbal constatator nr. 16/2010 din 21.01.2010, proces verbal care nu a fost contestat si nici desfiintat, motiv pentru care acesta produce toate efectele unui titlu executoriu.

În drept sunt invocate prevederile art. 115 din Codul de procedura civila.

Intimata solicita în aparare proba cu înscrisuri.

Instanta a încuviintat proba cu acte si a solicitat dosarele de executare ale executorilor judecatoresti …. si ……

Din analiza probatoriului administrat în cauza, instanta retine în fapt urmatoarele:

În cadrul dosarului de executare nr. 390/2009 executorul judecatoresc … a solutionat cererea de executare silita formulata de creditorul ….. împotriva debitorilor …… si …… în baza titlului executoriu contract de împrumut autentificat sub nr. 2544/10.11.2009 de BNP Olaru Aurelian Romeo.

Împotriva acelorasi debitori a solicitat executarea silita si numita ……., solicitare înregistrata sub nr. 16/2010 la BEJ …….. Executarea silita avea la baza titlul executoriu contract de împrumut autentificat sub nr. 3529/02.12.2008 de BNP Lex Voluntatis Onesti.

La data de 21.01.2010, executorul judecatoresc ……… a întocmit procesul verbal constatator din care rezulta ca onorariul executorului judecatoresc este în suma de 7940,6 lei achitat cu chitanta nr. 45/10.12.2009 (filele 45 si 48 dosar).

Executarea finala a fost efectuata de catre executorul ….. În urma executarii silite a imobilului – apartamentul compus din 3 camere si dependinte situat în ……, ipotecat în favoarea ………. a fost adjudecat în favoarea creditorului urmaritor cu pretul de 140000 lei.

La data de 17.05.2010 executorul judecatoresc ….. a întocmit procesul verbal nr. 390/2009 de distribuire a sumelor rezultate din executarea silita prin intermediul caruia a procedat la repartizare sumei totale rezultata din vânzarea la licitatie publica a imobilului mentionat anterior.

În tabloul creditorilor a fost înscris si BEJ …… cu suma de 7940,60 lei, conform procesului verbal constatator din 21.01.2010.

Contestatoarea considera ca executorul judecatoresc ….. nu a respectat dispozitiile art. 563 si 564 din Codul de procedura civila, în sensul ca, a plasat creanta sa garantata cu ipoteca dupa onorariul si cheltuielile de judecata ale BEJ …….

Potrivit art. 563 alin. 1 din Codul de procedura civila:

„În cazul în care executarea silita a fost pornita de mai multi creditori sau când, pâna la eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare, au depus si alti creditori titlurile lor, executorul judecatoresc procedeaza la distribuirea sumei potrivit urmatoarei ordini de preferinta, daca legea nu prevede altfel:

a) creantele reprezentând cheltuieli de judecata, pentru masuri asiguratorii sau de executare silita, pentru conservarea bunurilor al caror pret se distribuie, precum si orice alte cheltuieli facute în interesul comun al creditorilor;

b) creantele reprezentând salarii si alte datorii asimilate acestora, pensiile, sumele cuvenite somerilor, potrivit legii, ajutoarele pentru întretinerea si îngrijirea copiilor, pentru maternitate, pentru incapacitate temporara de munca, prevenirea îmbolnavirilor, refacerea sau întarirea sanatatii, ajutoarele de deces, acordate în cadrul asigurarilor sociale, precum si creantele reprezentând obligatia de reparare a pagubelor cauzate prin moarte, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii…”

Iar art. 564 din Codul de procedura civila, stipuleaza ca:

„Daca exista creditori care, asupra bunului vândut, au drepturi de gaj, ipoteca sau alte drepturi de preferinta conservate, în conditiile prevazute de lege, la distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunului, creantele lor vor fi platite înaintea creantelor prevazute la art. 563 alin. 1 lit. b).”

Instanta apreciaza ca executorul judecatoresc …….. a respectat textele de lege sus mentionate. Contestatoarea nu a solicitat executarea silita si nu a avansat nicio cheltuiala în acest sens. Creditorii urmaritori au fost ….. si …….. Acestia au suportat cheltuielile de executare.

În cazul de fata executarea silita a fost pornita de mai multi creditori si orice cheltuiala facuta în interesul comun al creditorilor se încadreaza în ordinea de preferinta stabilita de art. 563 alin. 1 la litera a.

Conform alin.1 al art. 3734 din Codul de procedura civila „ Când privitor la aceleasi bunuri se efectueaza mai multe executari silite, instanta de executare în circumscriptia careia a început prima executare, la cererea persoanei interesate, va putea sa le reuneasca, dispunând sa se faca o singura executare de catre executorul judecatoresc care a îndeplinit actul de executare cel mai înaintat, iar daca executarile sunt în acelasi stadiu, de catre executorul judecatoresc care a început cel dintâi executarea, chiar daca ele au fost pornite de organe de executare diferite, în afara de cazul în care legea prevede altfel.” În cauza de fata nu s-a solicitat conexarea executarilor, caci în aceasta situatie instanta trebuia sa se pronunte prin încheiere si asupra cheltuielilor de executare.

Se deduce din textul de lege de mai sus ca cheltuielile de executare facute de creditori ramân în sarcina executarii.

Facând aplicarea dispozitiilor art. 564 C.p.c, executorul judecatoresc a plasat creanta ipotecara a contestatoarei imediat dupa creantele reprezentând cheltuieli de judecata, pentru masuri asiguratorii sau de executare silita, precum si orice alte cheltuieli facute în interesul comun al creditorilor.

Considerând ca executorul judecatoresc …… a dispus corect distribuirea sumelor realizate prin executarea silita, instanta, în temeiul art. 399 Cod procedura civila va respinge contestatia la executare.

Fiind în culpa procesuala, conform art. 274 Cod procedura civila va fi obligata contestatoarea sa achite intimatului BEJ ………. cheltuieli de judecata în suma de 1500 lei reprezentând onorariu de avocat.

Pentru aceste motive

În numele Legii,

H O T A R A S T E:

Respinge contestatia la executare formulata de contestatoarea ………. prin Sucursala …… cu sediul în …… în contradictoriu cu ……, ……. ambii domiciliati în ……, …….. domiciliat în …… si BEJ ….. cu sediul în ……..

Conform art. 274 Cod procedura civila obliga contestatoarea sa achite intimatului BEJ …… cheltuieli de judecata în suma de 1500 lei reprezentând onorariu de avocat.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 17.06.2010.

Presedinte, Grefier,

Etichete: