Top

Anulare tranzactie

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 4669/270/2010

Înreg. 08.07.2010 – anulare tranzactie –

SENTINTA CIVILA NR. 3574

Sedinta publica din data de 10.12.2010

INSTANTA CONSTITUITA DIN:

PPESEDINTE – ……

GREFIER – …..

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect anulare tranzactie formulata de reclamantii …….. si ……. împotriva pârâtilor ….., ……. si ….

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns reclamantii personal si asistati de avocat ……., pârâtul …… personal si asistat de avocat ….., avocat ……, reprezentând pârâtul …., lipsind pârâta …….

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta care învedereaza instantei ca s-a depus la dosar, prin compartimentul registratura de catre reclamanti, raspuns la întâmpinarea pârâtilor.

Se înmâneaza pârâtilor, prin reprezentanti, câte un exemplar al acestui raspuns.

Avocat ….. precizeaza ca acest raspuns ar fi un fel de note scrise la exceptiile invocate.

Avocat ……. solicita acordarea unui termen pentru a lua cunostinta de continutul raspunsului la întâmpinare.

Avocat ….. arata ca nu solicita termen pentru studiul acestui înscris însa considera ca solicitarea avocatului …. este legala.

Avocat …… lasa acest aspect la aprecierea instantei.

Instanta respinge cererea de acordare a unui termen pentru consultarea raspunsului la întâmpinare formulata de pârâtul …, prin aparator si pune în discutie exceptiile invocate de pârâti prin întâmpinari.

Fata de exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor, avocat …. arata ca reclamantii nu au dreptul a formula cerere împotriva unei hotarâri definitive, se putea eventual formula cerere doar împotriva hotarârii de partaj. Reclamantii nu au dreptul a formula cerere în anulare.

Avocat ….. solicita admiterea exceptiei, argumentele fiind înserate în întâmpinare.

Avocat …., fata de aceasta exceptie, arata ca reclamantii sunt îndreptatiti sa formuleze o astfel de actiune, exista decizii de îndrumare care dau posibilitatea autorilor unui copartas a formula astfel de cereri. Tranzactia s-a facut în dispretul legii, este limpede ca pârâtii au facut o „smecherie”, exista pe rolul instantei actiune de perfectare vânzare-cumparare, a fost un partaj partial. Indiferent de apararile pârâtilor, … este dator si chiar daca suprafata de teren ar intra în posesia lui …., reclamantii se legitimeaza activ, au dreptul a formula prezenta cerere. Solicita respingerea exceptiei lipsei calitatii procesuale a active a reclamantilor.

Instanta respinge exceptia lipsei calitatii procesuale active si acorda cuvântul pe exceptia inadmisibilitatii actiunii invocata de pârâtul ……. prin întâmpinare.

Avocat …. arata ca îsi mentine exceptia, cu argumentele din întâmpinare.

Avocat ….., de asemenea arata ca este de acord cu exceptia inadmisibilitatii actiunii reclamantilor.

Avocat …… invoca decizii ale Curtii Supreme, s-a cunoscut continutul acesteia, tranzactia este un act juridic, poate fi desfiintata. Conform unei decizii a Înaltei Curti de Casatie si Justitie din anul 1992 potrivit art. 271-272 Cod procedura civila rezulta ca hotarârea care consfinteste învoiala partilor este o transpunere a vointei acestora si este susceptibila a fi atacata ca orice act în justitie. Solicita respingerea exceptiei inadmisibilitatii actiunii reclamantilor.

Instanta respinge si exceptia inadmisibilitatii actiunii reclamantilor si acorda cuvântul pentru formularea probatoriilor.

Avocat …. solicita proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei.

Avocat ……… arata ca nu are probe de formulat.

Avocat …… solicita încuviintarea probei cu înscrisuri, s-a depus la dosar si anexa 23.

Instanta în temeiul art. 167, alin. 1 Cod procedura civila încuviinteaza proba cu înscrisurile aflate la dosar, ca fiind pertinenta, concludenta si utila solutionarii cauzei.

Nemaifiind cereri de formulat si exceptii de invocat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Avocat …… arata ca exista dosare atasate la dosarul cauzei, se pot verifica sustinerile reclamantilor. Acestia, în calitate de creditori ai obligatiei de a face, au înregistrat pe rolul instantei actiune în contradictoriu cu pârâtii, obiectul acelui proces îl reprezinta partajul pe calea oblica în legatura cu o suprafata de 40 prajini teren. …… si-a asumat notarial obligatia ca vinde suprafata de 15 prajini teren în contul sumei de 8000 de lei. Desi pârâtii au formulat o reconventionala în sensul de a-si rezolva legal problema, ceea ce sustineau reclamantii era ca … sa primeasca în lot acele 15 prajini. Pentru ca dumnealor au încercat sa tergiverseze judecata, au contestat semnaturile lui ….., motiv pentru care s-a facut expertiza grafologica. În martie, pe ascuns, au formulat o alta cerere – succesiune, terminata prin tranzactie. În tranzactia încheiata, pârâtului …… nu i-a fost atribuit nimic, …….. preluând integral suprafata de 6000 m.p. Au gândit probabil ca împiedica posibilitatea reclamantilor de a-si acoperi debitul. Din studiul expertizei, în tranzactie au cuprins un teren, proprietatea aceleiasi parti, fiind si terti în actiunea privind anularea conventiei. Solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, anularea sentintei civile nr. 1087/29.03.2010, cu cheltuieli de judecata. Depune chitanta de plata a onorarului de avocat.

Avocat ……. solicita respingerea actiunii, îsi mentine exceptia formulata, fara cheltuieli de judecata.

Avocat …. arata ca a remarcat ca mostenitorii, la data când s-a facut promisiunea la notar, nu au fost anuntati. Nu s-a stiut ca bunurile sa fie promise contra unei sume de bani. Nu cu rea credinta s-a invocat neplata, acest lucru nu rezulta de nicaieri. Clientul pe care îl reprezinta este mostenitorul mamei sale. Prin manopera de rea credinta a lui ….. s-a încercat sa i se ia posesia terenului. Apreciaza ca în cauza nu exista motive de anulare a tranzactiei. Solicita respingerea cererii, a fost vointa partilor, exista la dosar anexa 23 din care reiese ca la rolul agricol bunurile erau la rolul lui ……, este o simpla promisiune de vânzare. Arata ca în situatia în care instanta ar anula tranzactia, ar trebui sa paseasca la judecata cauzei. Nu solicita cheltuieli de judecata.

În replica, avocat …….. arata ca în conditiile în care se anuleaza o conventie constata prin hotarâre judecatoreasca, instanta nu ramâne investita cu judecarea cauzei, deoarece face obiectul unui alt dosar.

Dezbaterile fiind terminate, instanta retine cauza spre solutionare.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 08.07.2010 sub nr. 4669/270/2010, reclamantii …….., domiciliat în …….. judetul Bacau si ………, domiciliata în ….., judetul Bacau, au chemat în judecata pe pârâtii …., domiciliata în ……., judetul Bacau, ……., domiciliat în …….., judetul Bacau si ….., domiciliat în …., judetul Bacau, solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa anuleze sentinta civila nr. 1087/29.03.2010 cu consecinta desfiintarii (revocarii) tranzactiei încheiate între parti, în calitate de mostenitori ai defunctei ….. decedata la 05.12.1999 cu ultimul domiciliu în ……., judetul Bacau.

În motivarea cererii, reclamantii au aratat ca au înregistrat pe rolul Judecatoriei Onesti cauza civila cu nr. 4080/270/2009 împotriva acelorasi pârâti din prezenta cauza, dosar care a avut ca obiect partaj succesoral partial (actiune oblica) dupa defuncta …….. Interesul juridic al formularii actiunii a fost acela de a se constata si perfecta vânzarea suprafetei de 15 prajini teren situat la punctul ……… la care s-a obligat pârâtul …… În acelasi dosar, pârâtii au formulat cerere reconventionala aratând ca intentioneaza sa împarta întreaga avere a defunctei …….. Fara a aduce la cunostinta reclamantilor, pe perioada suspendarii dosarului nr. 4080/270/2009 (pentru efectuarea unei expertize grafologice), pârâtii au formulat o cerere de partaj succesoral care a facut obiectul dosarului nr. 2199/270/2010 al Judecatoriei Onesti, în care acestia au încheiat o tranzactie prin care …….., debitorul reclamantilor, nu a primit în lot suprafata de teren din promisiunea de vânzare. Considera ca tranzactia a fost încheiata cu fraudarea legii si a intereselor lor legitime, fara a tine cont de promovarea dosarului nr. 4080/270/2009 si ca s-a efectuat în mod ascuns în scopul fraudarii reclamantilor.

În drept, au fost invocate prevederile art. 975 si art. 785 Cod civil si art. 274 Cod procedura civila.

În dovedirea cererii, reclamantii au depus, în copie, sentinta civila nr.1087/29.03.2010 (filele 6-7), declaratia lui ……. autentificata sub nr. 2202 din 12.11.2008 (fila 8), copie de pe cererea ce a avut ca obiect partaj succesoral partial pe calea actiunii oblice, înregistrata sub nr. 4080/270/2009 (filele 9-10), contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 623 din 14 mai 2009 (filele 11-12) si au solicitat proba cu acte, interogatorii si martori si, de asemenea, atasarea dosarelor nr. 2199/270/2010 si nr. 4080/270/2009.

Initial, cererea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru de 20 lei si cu timbru judiciar de 0,30 lei, iar la termenul de judecata din data de 12.11.2010, în completare, a fost achitata taxa judiciara de timbru în cuantum de 451 lei si timbru judiciar de 1 leu.

În aparare, pârâtul ……. a depus întâmpinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor.

În drept, întâmpinarea nu a fost motivata.

Pârâtul ……… a formulat întâmpinare prin care a invocat exceptia lipsa calitatii procesuale active a reclamantilor, motivat de faptul ca acestia nu pot cere anularea tranzactiei, fiind terti fata de contractul judiciar si exceptia inadmisibilitatii actiunii reclamantilor, motivat de faptul ca mijloacele procedurale prin care se poate solicita anularea unei hotarâri sunt caile de atac care sunt în mod limitativ prevazute de dispozitiile de drept procedural. Pe fond, a aratat ca o eventuala perfectare a unui act de vânzare-cumparare depindea de „soarta partajului”, respectiv daca terenul ar fi revenit în lotul promitentului-vânzator.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 115 si urmatoarele Cod procedura civila.

În dovedire a depus, în copie, anexa nr. 24 eliberata de Primaria comunei ….

În prezenta cauza, au fost atasate dosarele nr. 2199/270/2010 si nr. 4080/270/2009.

La termenul de judecata din data de 10.12.2010, instanta, conform art. 167, alin. 1 Cod procedura civila, a încuviintat pentru parti, proba cu înscrisuri ca fiind pertinenta, concludenta si utila solutionarii cauzei.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

În data de 01.07.2009 pe rolul Judecatoriei Onesti a fost înregistrat dosarul nr. 4080/270/2009 prin care reclamantii …….. si …… au solicitat în contradictoriu cu pârâtii ….., ……. si …… partajul succesoral partial dupa defuncta …., pe calea actiunii oblice si constatarea si perfectarea vânzarii intervenite între reclamanti si pârâtul …. cu privire la 15 prajini teren situat în …….., la punctul ….

În acelasi dosar, pârâtul …….. a formulat întâmpinare si cerere reconventionala (filele 22-23 dosar 4080/270/2009) prin care la punctul 2, sub aspect reconventional, a chemat în judecata pe pârâtii …… si ……. solicitând ca instanta sa dispuna iesirea din indiviziune asupra întregii averi de pe urma defunctei ………

Prin încheierea din data de 24.02.2010, pronuntata în dosarul nr. 4080/270/2009, instanta a suspendat judecata cauzei motivat de înaintarea dosarului la Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti, în vederea efectuarii de cercetari cu privire la semnatura pârâtului …….. facuta în înscrisurile cu privire la vânzarea-cumpararea suprafetei de 15 prajini situata în punctul …… din ……, judetul Bacau. Ulterior, dosarul a fost repus pe rol, în prezent, fiind suspendat prin încheierea din data de 08.09.2010.

La data de 26.03.2010, deci în perioada efectuarii cercetarilor de catre Parchet, pe rolul Judecatoriei Onesti este înregistrata sub nr. 2199/270/2010 cererea reclamantei …… prin care, în contradictoriu cu pârâtii ……si …, a solicitat partajul averii succesorale privind bunurile ramase de pe urma defunctei …… În cadrul acestui dosar, este pronuntata sentinta civila nr. 1087 din data de 29.03.2010 prin care instanta admite actiunea si consfinteste învoiala partilor potrivit tranzactiei acestora.

Din comparatia celor doua dosare, rezulta ca o data pe cale reconventionala si o data printr-o cerere de chemare în judecata, aceleasi parti au solicitat instantei sa dispuna partajul averii ramase de pe urma defunctei …, actionându-se, astfel, în detrimentul si frauda intereselor reclamantilor …… si ….. pentru motivele expuse în continuare.

Astfel, conform art. 785 din codul civil „creditorii unui din compartitori, ca nu cumva împarteala sa se faca cu viclenie în vatamarea drepturilor lor, pot pretinde sa fie prezenti la împarteala, pot dar sa intervina cu spezele lor; nu pot însa sa atace o împarteala savârsita, afara numai de s-a facut în lipsa-le si fara sa se tina seama de opozitia lor”. Dupa cum rezulta din aceasta prevedere legala, legiuitorul a consacrat o modalitate juridica speciala de prevenire a fraudelor pe care copartasii le-ar putea savârsi în dauna creditorilor lor (ca în speta de fata), respectiv „opozitia” la împarteala. Conform tezei a doua din textul legal reprodus mai sus, creditorii nu pot ataca o împarteala definitiva, cu exceptia cazului în care aceasta s-a efectuat în lipsa lor si fara a se tine seama de opozitia lor. Referitor la dreptul de opozitie al creditorilor, acesta se poate exercita ca o declaratie formala, dar si prin orice alt act al creditorilor adus la cunostinta copartasilor din care reiese vointa acestora de a participa la partaj, de exemplu o cerere de împarteala facuta pe calea actiunii oblice, ca în speta de fata.

În cauza, creditorii si-au manifestat dreptul la opozitie prin promovarea actiunii privind partajul succesoral partial dupa defuncta ……., pe calea actiunii oblice, actiune care face obiectul dosarului nr. 4080/270/2010 al Judecatoriei Onesti. Desi creditorii, respectiv reclamantii din prezenta cauza, si-au manifestat în contradictoriu cu pârâtii ……., …… si ….. opozitia la împarteala prin promovarea cererii de partaj ce face obiectul dosarului nr. 4080/270/2010, pârâta …… a formulat, fara stirea reclamantilor, o alta cerere de partaj a averii succesorale privind bunurile ramase de pe urma defunctei ….. (care a facut obiectul dosarului nr. 2199/270/2010), desi în dosarul nr. 4080/270/2010 în contradictoriu cu reclamantii …… si …. pârâtul ….. a solicitat pe cale reconventionala iesirea din indiviziune asupra întregii averi de pe urma aceleiasi defuncte, respectiv ……. În aceasta situatie, este evidenta intentia celor trei pârâti de a actiona pentru fraudarea reclamantilor, primii actionând într-un timp foarte scurt încercând sa evite interventia creditorilor în cadrul împartelii.

Pentru motivele mai sus expuse si fata de prevederile art. 785 din codul civil, instanta a respins exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor …. si ……, invocata de pârâtul ….. si de pârâtul ……, precum si exceptia inadmisibilitatii actiunii.

Având în vedere argumentele de fapt si de drept expuse anterior, instanta constata întemeiata actiunea, motiv pentru care o va admite, va dispune anularea sentintei civile nr. 1087 din data de 29.03.2010, pronuntata de Judecatoria Onesti în dosarul nr. 2199/270/2010 si va anula tranzactia încheiata între pârâti la data de 29.03.2010.

Referitor la plata cheltuielilor de judecata solicitate de catre contestatoare, instanta, în baza art. 274, alin. 1 C. proc. civ. urmeaza sa admita acest capat de cerere, având în vedere ca aceasta a depus la dosarul cauzei înscrisuri din care sa rezulte cuantumul cheltuielilor de judecata ocazionate de introducerea cererii de chemare în judecata, respectiv plata taxei judiciare de timbru, a timbrului judiciar si a onorariului de avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor ….. si …, invocata de pârâtul ……..

Respinge exceptia inadmisibilitatii actiunii formulata de reclamantii …… si ….. si exceptia lipsei calitatii procesuale active a acestora, exceptii invocate de pârâtul ……..

Admite actiunea formulata de reclamantii ….., domiciliat în ……., judetul Bacau, si ….., domiciliata în …… judetul Bacau, în contradictoriu cu pârâtii ….., domiciliata în …….., judetul Bacau, ……, domiciliat în …….., judetul Bacau si …….., domiciliat în ……, judetul Bacau.

Dispune anularea sentintei civile nr. 1087 din data de 29.03.2010, pronuntata de Judecatoria Onesti în dosarul nr. 2199/270/2010.

Anuleaza tranzactia încheiata între pârâti la data de 29.03.2010.

Obliga pârâtii sa achite reclamantilor suma de 1.272 lei, reprezentând cheltuieli de judecata.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 10.12.2010.

Etichete: