Top

Rezoluţiune contract

R O M Â N I A

JUDECATORIA O N E S T I

JUDETUL B A C A U

Dosar nr.2944/270/2009 rezolutiune contract

Înreg. 28.05.2009

SENTINTA CIVIla NR. 1986

sedinta publica din data de 24 iunie 2009

COMPLETUL DE JUDECata FORMAT DIN:

Presedinte – Gheorghe Andronache

Grefier – Nicoleta- Dalia Vrînceanu

La ordine a venit spre solutionare actiunea civila promovata de reclamantii P.I. si P.E. împotriva pârâtilor B.C. si B.I. , având ca obiect rezolutiune contract.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns: reclamantii asistati de avocat L.S. care substituie pe avocat E. N. – conform delegatiei de substituire pe care o depune la dosar, pârâtul B.C. , lipsa fiind pârâta B.I. .

Procedura completa.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care :

Avocat L.S. pentru reclamanti, depune la dosar diferenta de taxa de timbru în suma de 27 lei conform chitantei seria PMO, nr. 46156/24.06.2009, prezinta instantei originalul declaratiei data de pârâti în fata notarului si aflata la fila 7 dosar. Nu are alte cereri de formulat.

Instanta verifica originalul declaratiei cu înscrisul de la fila 7 dosar, constata ca sunt identice si dispune restituirea originalului.

Întrebat fiind, pârâtul recunoaste ca a dat o declaratie la notar, este de acord cu actiunea. Arata ca sotia sa este în Italia, aceasta stie de proces dar nu poate lua legatura telefonic cu ea. Nu are alte cereri de formulat.

Nemaifiind formulate cereri noi, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Avocat L.S. pentru reclamanti, arata ca acestia au chemat în judecata pârâtii pentru a se dispune rezolutiunea contractului de vânzare – cumparare autentificat sub nr. 1534/03.12.2008 de B.N.P. B.I., temeiul actiunii fiind art. 1020 Cod civil dar motivul: cumparatorii nu au putut sa achite acel pret. Contractul este legea pârâtilor, motiv pentru care solicita admiterea actiunii, fara cheltuieli de judecata.

Pârâtul este de acord cu actiunea, recunoaste ca nu a achitat banii. sotia lui este plecata din ianuarie, ultima data a vorbit cu ea la telefon dupa ce a primit citatia.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca prin actiunea formulata reclamantii P.I. si P.E. au chemat în judecata pe pârâtii B.C. si B. I. pentru a se dispune rezolutiunea contractului de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 1354/03.12.2008.

actiunea a fost legal timbrata, iar în motivare se arata ca pârâtii nu au respectat clauzele contractuale privitoare la plata pretului.

Pârâtii nu au formulat întâmpinare.

În cauza s-au administrat probe cu înscrisuri, din analiza carora instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

În data de 03.12.2008 s-a încheiat între reclamantii P.I. siP.E. , în calitate de vânzatori, si pârâtii B.C. si B. I., în calitate de cumparatori, contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 1534/2008 la B.N.P. B. I., cu sediul în mun. Onesti, B-dul Oituz nr.18, jud. Bacau.

Conform acestui contract, reclamantii au vândut pârâtilor apartamentul situat în Onesti, , jud. Bacau, având numar cadastral 135/A; 16.

Pretul vânzarii a fost stabilit de pârâti la suma de 39.000 lei, suma din care vânzatorii au primit 15.722 lei, anterior autentificarii si încheierii contractului, urmând ca diferenta de 23.278 lei sa fie achitata de cumparatori pâna la data de 15.04.2009.

pârâtile au inserat în contract un pact comisoriu expres, conform caruia, în cazul în care diferenta de pret, nu va fi achitat pâna la data stabilita mai sus, contractul va fi de drept rezolutionat, f?r? interventia instantei de judecata, vânzatorii fiind de drept puti în situa?ia anterioar? vânzarii, fara a fi obligati sa restituie 15.722 lei, fara punere în întârziere sau vreo alta formalitate.

Prezent în instanta, pârâtul B.C. a aratat ca este de acord cu actiunea reclamantilor.

Fata de cele de mai sus si de dispozitiile art. 1020 si urm. din Cod civil, urmeaza a se admite actiunea si a se constata intervenita rezolutiunea de drept a contractului încheiat între pârâti.

Se va lua act ca reclamantii nu au solicitat cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

Admite actiunea formulata de reclamantii P.I. si P.E. , domiciliati în Onesti, , jud. Bacau împotriva pârâtilor B.C. si B.I. , domiciliati în com. , jud. Bacau.

Constata intervenita rezolutiunea de drept a contractului de vânzare-cumparare, autentificat sub nr.1534/03.dec.2008 la B.N.P. B. I., cu sediul în Onesti, B-dul Oituz nr.18, jud. Bacau.

Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronun?ata în sedinta publica, azi 24.06.2009.

Tags: