Top

Pretentii

R O M Â N I A

JUDECATORIA O N E S T I

JUDETUL B A CA U

Dosar nr. 5914/270/2009 – pretentii –

Înreg. 16.09.2009

SENTINTA CIVILA NR.1585

Sedinta publica din 14.05.2010

Completul de judecata compus din:

Presedinte – Aglaia Hogea

Grefier – Gabriela Valeanu

Pe rol fiind judecarea actiunii civile promovate de reclamantii ……… si ….. împotriva pârâtului ……, având ca obiect pretentii.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns: reclamantii asistati de avocat Topor Mitica si pârâtul asistat de avocat ……..

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, avocat ….îsi majoreaza petitul actiunii la diferenta gasita de expert si taxa judiciara de timbru aferenta.

Avocat …, din probele administrate în cauza, rezulta ca, numitul …….. a fost vazut pe terenul reclamantilor cu cai si oi, situatie fata de care, solicita audierea acestuia în calitate de martor.

Avocat ….. se opune la suplimentarea probei cu martori. Precizeaza ca, probele se propun la anumite termene prevazute de lege. Dupa efectuarea expertizei s-a epuizat materialul probator în cauza. Precizeaza ca, nu rezulta din nici o declaratie numele acestei persoane. Alte cereri nu are de formulat.

Instanta respinge cererea formulata de aparatorul reclamantului prin care solicita audierea unei alte persoane în calitate de martor.

Vazând ca nu se formuleaza alte cereri, instanta declara dezbaterile închise si acorda cuvântul în fond.

Avocat ….., pentru reclamanti, precizeaza ca, în anul 2009 nu s-a putut recolta nimic de pe teren pentru ca pârâtul a pascut oile pe acest teren. Actiunea a fost dovedita cu robele administrate în cauza, mai precis cu depozitia martorului ……. De asemenea, sa se aiba în vedere valoarea stabilita la recolta de fân pentru anul 2009, în suma de 3855, 6 lei si faptul ca, s-a renuntat la contravaloarea gardului demolat. Cu cheltuieli de judecata, respectiv taxa judiciara de timbru, timbru judiciar, onorar avocat si onorar expert.

Avocat ………, pentru pârât, solicita a se avea în vedere ca din probele administrate în cauza nu rezulta ca oile pârâtului au pascut pe terenul reclamantilor sau sa distruga gardul. Învedereaza instantei ca, procesul verbal se refera la numitul ……. care nu a fost depistat cu act de identitate. Acest act este un act proform întocmit de Politie. Considera ca nu se poate da o hotarâre pe presupuneri. În lipsa acestei persoane si faptul ca nu i s-a comunicat procesul verbal, nu se poate presupune ca pârâtul a produs pagubele reclamantilor. Pe terenul respectiv s-au gasit inclusiv excremente de cabaline. În concluzie, considera ca actiunea nu este dovedita, expertiza arata contravaloarea recoltei de fân care trebuia obtinuta pe teren pentru anul 2009, aceasta neindicând vinovatul. De asemenea, martorii audiati nu au putut preciza a cui au fost oile care au intrat pe acel teren. , iar despre ….. nu stiau daca a lucrat la pârât. Considera ca trebuia audiat numitul …… Solicita respingerea actiunii, cu cheltuieli de judecata.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca reclamantii: …..si ….., domiciliati în ….., jud. Bacau, au chemat în judecata pârâtul …., domiciliat în ……, jud. Bacau, solicitând obligarea acestuia la plata contravalorii recoltei de fân distrusa si a gardului împrejmuitor, de pe terenul în suprafata de 10, 26 ha, situat în ……., punctul „Muncei”, jud. Bacau, în valoare de 3.000 lei, precum si cheltuieli de judecata.

Ulterior, reclamantii si-au majorat petitul actiunii în sensul ca solicita contravaloarea recoltei de fân în suma de 3855, 6 lei, renuntând la plata contravalorii gardului.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru în suma de 323 lei si 1 leu timbru judiciar.

În fapt, se motiveaza cererea în sensul ca, în anul 2009, reclamantii nu au beneficiat de recolta de fân de pe terenul lor, întrucât iarba a fost pascuta de cele 600 de oi de la stâna pârâtului.

În drept, sunt invocate prevederile art. 998, 999, 1000 al. 3 si 1001 cod civil si art. 274 cod procedura civila.

La dosar s-au depus acte, s-a luat interogator pârâtului, au fost audiatii martorii: ……, ………, ….., ….. si s-a efectuat expertiza tehnica, probatorii din analiza carora instanta retine în fapt urmatoarele:

Conform raportului de expertiza tehnica efectuat în cauza si a actului de la fila 25 dosar emis de Primaria …., jud. Bacau, reclamantii detin la punctul „Muncei” din ……. jud. Bacau, suprafata de 10, 2 ha teren fânat.

În apropierea terenului, asa cum recunoaste la interogator, în vara anului 2009, pârâtul a avut stâna cu 300 de oi. La interogator, pârâtul mentioneaza ca, terenul a fost îngradit, o parte din gard fiind cazut.

Nu recunoaste ca oile de la stâna sa au pascut iarba de pe teren, nefiind de acord cu pretentiile reclamantilor.

De asemenea, nu recunoaste ca numitul …… ar fi fost angajat ca cioban la stâna organizata de el.

În urma sesizarilor facute de catre reclamanti, Primaria ….., a constatat conform referatului din 12.08.2009 (fila 27 dosar) ca, terenul era pasunat de ovine si cabaline.

Din cuprinsul procesului verbal de la fila 6 dosar, întocmit de Postul de Politie ….. rezulta ca, în data de 16.07.2009, numitul ……, a fost surprins de mai multe ori, lasând nesupravegheate oile de la stâna pârâtului unde lucra ca cioban, distrugând terenul reclamantilor din punctul „ Muncei”animalele pascând iarba.

Martorul ….., stie ca pârâtul este organizator de stâna, în 2009 a avut peste 800 de oi, fiind asociat cu înca un cioban al carui nume nu-l cunoaste, iar în 2009, a vazut de mai multe ori toate oile pe terenul reclamantilor. Martorul l-a anuntat pe …….., acesta a fost la teren, aflând ca toata iarba fusese pascuta. La oi, martorul a vazut doi ciobani, aflând de la unul din ei ca, oile sunt ale pârâtului.

……, relateaza ca în 2009, reclamantii nu au luat iarba de pe terenul de la punctul „ Muncei”, întrucât a fost pasunata de oile pârâtului, care are stâna cu aproximativ 300-400 de oi si are ciobani angajati. Prin mai-iunie, martorul a vazut oile pârâtului pascând pe terenul reclamantilor, stâna acestuia fiind în apropiere, pe lânga teren nu era alta stâna. Dupa ce martorul a observat oile, gardul de la teren era la pamânt, nestiind din ce motive.

Martorul ….. – propus de pârât, relateaza ca, în 2009 pârâtul a avut stâna cu aproximativ 250 de oi, în hotar cu terenul reclamantilor, care în 2009, avea gardul la pamânt.

Declara martorul ca în 2009 reclamantii nu au cosit nimic de pe teren, a vazut cai trecând pe acolo, nu a vazut oile pârâtului pe teren.

……, propus de pârât, a vazut terenul pascut, a fost o singura data la teren când a vazut 6-7 cai, nu cunoaste daca numitul …… a fost sau nu angajat la stâna pârâtului.

Expertiza efectuata în cauza, stabileste contravaloarea recoltei de fân ce s-ar fi putut obtine de pe terenul reclamantilor, ca fiind în suma de 3.855, 6 lei.

Coroborate probele administrate în cauza, instanta apreciaza ca nesincera depozitia martorului …., asa încât va fi înlaturata. În ceea ce priveste declaratia lui ….., care a vazut o singura data 6-7 cai, instanta nu poate retine ca acestia au pascut iarba de pe suprafata de 10, 2 ha teren, din relatarile martorilor propusi de catre reclamanti, cât si din constatarile Politiei .. si a Primariei ….., rezultând ca oile de la stâna pârâtului au intrat pe terenul reclamantilor, cauzându-le astfel un prejudiciu material.

Fata de cele expuse, urmeaza ca în temeiul art. 998, 999, 1000 al. 3 si 1001 cod civil sa se admita în parte actiunea si în consecinta va fi obligat pârâtul la plata contravalorii recoltei de fân de pe teren, asa cum a fost stabilita de expert, luând act ca reclamantii si-au restrâns petitul actiunii în ceea ce priveste contravaloarea gardului.

În conformitate cu prevederile art. 274 cod procedura civila va fi obligat pârâtul la plata cheltuielilor de judecata.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

Admite în parte actiunea formulata de reclamantii …… si ….., domiciliati în ……., jud. Bacau, împotriva pârâtului …., domiciliat în …….., jud. Bacau.

Obliga pârâtul sa plateasca reclamantilor despagubiri civile în suma de 3.855, 6 lei, reprezentând contravaloarea fânului de pe terenul reclamantilor, în anul 2009.

Ia act ca reclamantii si-au restrâns actiunea cu privire la contravaloarea gardului.

Obliga pârâtul sa plateasca reclamantilor cheltuieli de judecata în suma de 1.224 lei, reprezentând: taxa judiciara de timbru, timbru judiciar, onorar expert si onorar avocat.

Dispune plata onorariului definitiv în suma de 600 lei, catre expert agricol Berian Ion, achitat de catre reclamanti la CEC Bank, cu chitanta nr. 2774342/1 din 26.02.2010.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi 14.05.2010.

Etichete: