Top

Cauze de nulitate absolută expres prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001

ROMANIA

JUDECĂTORIA TG.BUJOR

JUDEŢUL GALAŢI

HOTĂRÂRE

Sentinţa civilă nr. 791

din data de 05.11.2008

Materia contravenţională

Cauze de nulitate absolută expres prevăzute de art. 17

din O.G. nr. 2/2001

Lipsa descrierii faptei contravenţionale

Prin cererea înregistrată sub nr. 1102/316/2008 din 08.10.2008 petentul Consiliul

Local Bereşti prin reprezentantul legal primarul oraşului Bereşti a solicitat

nulitatea absolută a procesului verbal nr. 003246/16.09.2008 emis de agentul

constatator Tiron Florin din cadrul Comisariatului Judeţului Galaţi al Gărzii

Naţionale de Mediu.

În motivare, petentul arată că prin anexa nr. 5 la HG nr. 349/2005 a

fost stabilit calendarul măsurilor pentru sistarea /încetarea şi monotorizarea post

închidere a depozitelor de deşeuri periculoase existente prin punctul „Bâzanu”,

oraşul Bereşti, termenul limită stabilit fiind 16.07.2009.

În anexa Avizului de mediu nr. 58/24.08.2006 au fost stabilite o serie

de măsuri cu termene de realizare 2006, 2008 şi 2009, unele fără vreo înscriere

logică în desfăşurare, ca cele stabilite pentru anul 2008. De exemplu, măsurile de

împrejmuirea spaţiului delimitat şi executarea unui sistem de rigole pentru apele

pluviale trebuiau să fie prevăzute pentru anul 2009, deoarece s-ar face imposibilă

pătrunderea în incinta depozitului a utilajelor pentru realizarea nivelării şi

compactării deşeurilor.

Petentul mai arată că prin nota de constatare nr. 889/11.09.2008 de

comun acord, a fost prorogat termenul de implementare a măsurilor pentru anul

2008, la 31.12.2008.

Petenta arată că, procesul verbal este nul deoarece nu conţine

descrierea corespunzătoare a faptei, menţionându-se că „nu a respectat măsurile

stabilite în avizul de mediu nr. 58/2008, fapta fiind consemnată în nota de

constatare nr. 889/11.09.2008”.

Petentul arată că alte motive de anulare constituie lipsa obiecţiunilor

contravenientului, lipsa unui martor şi neindicarea corectă a organului la care se

depune plângerea.

În susţinerea plângerii, petentul a depus înscrisuri.

Intimatul Comisariatul Judeţean Galaţi al Gărzii Naţionale de Mediu a

depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii deoarece realitatea

este cea probată de procesul verbal de constatare a contravenţiei.

Analizând probele administrate în cauză, instanţa constată că intimatul

Comisariatul Judeţean Galaţi al Gărzii Naţionale de Mediu nu a făcut dovada

existenţei contravenţiei consemnată în procesul verbal nr. 003246/16.09.2008, aşa

cum Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit în Hotărârea Anghel contra

României din 04.12.2007.

În materie contravenţională, agentul constatator are obligaţia de a

dovedi existenţa contravenţiei şi a vinovăţiei, ori, în speţă, agentul constatator nu a

făcut nici o dovadă în acest sens.

Dimpotrivă, petentul a făcut dovada lipsei de temeinicie a procesului

verbal prin probele administrate ( filele 7-20).

Pe fond, instanţa constată că, agentul constatator nu a făcut dovada

existenţei contravenţiei aşa cum au arătat în considerentele expuse mai sus.

Instanţa constată existenţa unei cauze de nulitate expres prevăzută de

OG nr. 2/2001 în art. 17 şi anume lipsa faptei săvârşite. Descrierea faptei

contravenţionale cu indicarea datei, locului şi orei la care a fost săvârşită, precum

şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la

evaluarea eventualelor pagube pricinuite lipsesc din procesul verbal atacat.

Menţiunea agentului constatator că fapta a fost consemnată în nota de

constatare nr. 889/11.09.2008 nu acoperă această lipsă care se sancţionează cu

nulitatea procesului verbal. Nota de constatare nu face parte integrală din procesul

verbal, aşa cum se stabileşte în art. 16 din OG nr. 2/2001.

Pentru toate aceste considerente, în baza art. 16, 17 şi art. 34 din OG

nr. 2/2001, instanţa va admite plângerea şi va anula procesul verbal atacat,

exonerând petentul de plata amenzii aplicate.

Etichete: