Top

Contestaţie la executare

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA O N E Ş T I

JUDEŢUL B A CĂ U

Dosar nr. 2963/270/2009 – contestaţie executare –

Înreg. 29.05.2009

SENTINŢA CIVILĂ NR.2698

Şedinţa din 25 septembrie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE – AGLAIA HOGEA

GREFIER – CARMEN MIHAIL

Pe rol fiind judecarea contestaţiei la executare promovate de contestatoarea S.C. „………….…………” S.R.L. ……….…, cu sediul în str………., nr…,jud……… împotriva intimatei ……………………., STR. …………., nr. …, Judeţ …………………..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns: avocat Dinga Claudiu reprezentând contestatoarea, lipsă fiind reprezentanta intimatei.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care avocat Dinga arată că îşi menţine contestaţia la executare şi că nu are alte cereri de formulat.

Nemaifiind cereri noi de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul părţilor.

Avocat Dinga Claudiu având cuvântul pentru contestatoare arată că, creanţele fiscale se prescriu în termen de 5 ani, iar de la data ultimului control au trecut 5 ani şi 4 luni şi sunt sume prescrise, parte din creanţa fiscală fiind prescrisă, a contestat decizia de impunere există dosar pe rol la Tribunalul Bacău – Contencios Administrativ în curs de soluţionare, după ce a introdus contestaţia la executare. Solicită cenzurarea actelor de executare. Nu mai solicită cenzurarea titlului executoriu, renunţând la capătul de cerere privind cenzurarea titlului executoriu nr.1729/13.05.2009. Renunţă la capătul de cerere privind suspendarea executării silite. Fără cheltuieli de judecată. Solicită admiterea în parte a contestaţiei la executare.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

– deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă;

Constată că la data de 29.05.2009 S.C. „……………….”S.R.L. ……….., a formulat contestaţie la executare şi la titlu în contradictoriu cu intimata ………………….., solicitând anularea formelor de executare silită din dosarul fiscal nr.2023/2009, cenzurarea titlului executoriu nr.1729/2009 şi suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei.

Ulterior, contestatoarea şi-a restrâns cererea în ceea ce priveşte cenzurarea titlului executoriu şi suspendarea executării , urmând a se lua act de aceasta.

Contestaţia a fost legal timbrată cu 194 lei şi timbru judiciar de 1 leu, iar în motivare se arată că executarea este nelegală întrucât debitul din titlul executoriu nu este corect stabilit, deoarece o parte din creanţele bugetare au fost prescrise în termen de 5 ani de la sfârşitul anului fiscal.

În drept, sunt invocate prevederile art.172 şi urm. Cod procedură fiscală.

Intimata a formulat întâmpinare (fila 16 dosar) prin care solicită respingerea contestaţiei la executare ca neîntemeiată.

Din analiza actelor existente în cauză, instanţa reţine în fapt următoarele:

În baza titlului executoriu din 13.05.2009, nr.1729 al ……………….., potrivit căruia contestatoarea figura în evidenţele fiscale cu un debit de 909.560 lei (filele 6,7 dosar), intimata a declanşat procedura executării silite, înaintând debitoarei-contestatoare somaţia nr.4/2009, din dosarul fiscal nr.2023/2009 (fila 5 dosar).

Prin somaţia menţionată mai sus, debitoarea S.C. „…………….”S.R.L………… este înştiinţată că figurează în evidenţele fiscale cu suma de 909.560 lei, în baza titlului executoriu cu nr.1729/13.,05.2009, pentru care s-a început executarea silită, punându-i-se în vedere că, dacă în termen de 15 zile de la primirea somaţiei nu va achita debitul, se va proceda la continuarea măsurilor de executare silită.

În titlul executoriu este menţionată natura obligaţiei de plată ca fiind venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate dispoziţiilor legale, iar prin documentele prin care s-a individualizat suma de plată, este menţionată şi decizia de imputare nr.155 din data de 10.04.2009, pentru suma de 416.963 lei, cu termen de plată 05.05.2009.

Acestei decizie de imputare a fost atacată de către contestatoare la ……………., în prezent existând pe rolul Tribunalului ……….– Secţia ……………… contestaţie în curs de soluţionare, proces care, potrivit art.215 din O.G. nr.92/2003, nu suspendă executarea actului administrativ fiscal.

Conform Codului de procedură fiscală, în cadrul contestaţiei la executare instanţa poate dispune numai asupra actelor de executare efectuate cu încălcarea actului normativ menţionat mai sus, urmărindu-se regularitatea actelor de urmărire silită şi nu temeinicia documentului prin care s-a individualizat suma de plată (în speţă decizia de impunere – pentru care legea prevede o altă cale de atac).

În cauză, analizând actele de executare, respectiv: somaţia şi titlul executoriu , instanţa constată că, acestea au fost întocmire în termenele legale şi cu respectarea prevederilor Codului de procedură fiscală, situaţie în care se va respinge ca neîntemeiată contestaţia, în conformitate cu prevederile art.172 Cod procedură fiscală.

Totodată, se va lua act că, debitoarea-contestatoare şi-a restrâns contestaţia privitor la cenzurarea titlului executoriu şi suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatoarea S.C. „………………..”S.R.L. …………, str…………………, nr……,jud………….., din dosarul fiscal de executare nr.2023/2009, în contradictoriu cu intimata ………………, str………………….i nr…..,jud………………….

Ia act că contestatoarea şi-a restrâns contestaţia referitor la capetele de cerere privind cenzurarea titlului executoriu nr.1729/13.05.2009 şi suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 25.09.2009.

P R E Ş E D I N T E , G R E F I E R ,

Red. A.H. – 30.09.2009

Tehnored. C.M. – 30.09.2009

Exemplare – 4.

Com.părţi – 30.09.2009

Etichete: