Top

Încheierile date de judecătorul delegat în materie de înregistrare a menţiunilor în registrul comerţului sunt pronunţate în cadrul unei proceduri necontencioase. Din coroborarea art. 64 din Legea nr. 31/1990 republicată, art. 25 din Legea nr. 26/1996 rep

2. Decizia civilă nr. 352/R/03.05.2006, pronunţată în dosarul nr. 982/44/2006 Prin cererea înregistrată sub nr. 62615/22.11.2005 la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – A.V.A.S. Bucureşti a solicitat înregistrarea majorării capitalului social, de drept, al S.C. Combor S.A. Galaţi, cu suma de 2.516.967.426 lei ROL (251.696,74 lei RON) reprezentând valoarea terenului în suprafaţă de 89.541 m.p. şi înregistrarea modificării corespunzătoare a structurii acţionariatului, în sensul înregistrării Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului Bucureşti ca acţionar cu un număr de 100.678 acţiuni cu valoare nominală de 2,5 RON. În motivarea cererii, a arătat că, pentru societatea S.C. Combor S.A. s-a emis de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria M07 nr. 2072/18.04.2000. Potrivit art. 12 alin. 5 din Legea nr. 137/2002, modificată şi completată, în cazul în care eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate nu a fost urmată, anterior privatizării, de majorarea corespunzătoare a capitalului social, capitalul social se majorează de drept cu valoarea terenurilor, care va fi considerată aport în natură al statului, sau, după caz, al unei unităţi administrativ teritoriale, în schimbul căreia se vor emite acţiuni suplimentare ce vor reveni de drept instituţiei publice implicate. De asemenea, conform art. 145 din H.G. nr. 577/2002, la cererea instituţiei publice implicate, oficiul registrului comerţului va înregistra majorarea capitalului social, fără a solicita hotărârea adunării generale a acţionarilor. Atribuţiile instituţiei publice implicate pentru societăţile comerciale privatizate sunt exercitate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, potrivit art. 3 alin. 2 din O.U.G. nr. 88/1997, modificat prin O.G. nr. 23/2004. Cererea a fost însoţită de certificatul de atestare a dreptului de proprietate, memoriu tehnic privind stabilirea şi evaluarea terenului aparţinând S.C. Combor S.A., foaia de posesiune nr. 3120 din Cartea funciară. Judecătorul delegat, prin încheierea nr. 753/23.01.2006, a admis cererea şi a dispus înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor cu privire la acţiuni, asociaţi persoane juridice, capitalul social, cu datele cuprinse în cererea de înregistrare. Pentru a hotărî astfel, a reţinut incidenţa disp. art. 331 şi următoarele C.pr.civ., ale Legii nr. 31/1990 republicată, ale Legii nr. 26/1990 republicată, precum şi ale Legii nr. 359/2004 cu modificările şi completările ulterioare. Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs S.C. „Combor” S.A. Galaţi, susţinând, în esenţă, că recurenta nu a fost citată la soluţionarea cererii, contrar prevederilor art. 85 – 100, art. 105 alin. 2 C.proc.civ. (art. 304 pct. 5 C.proc.civ.). A mai arătat că, anterior privatizării societăţii, o parte din teren a fost înstrăinat. Curtea de Apel a admis recursul, a casat încheierea recurată şi a dispus trimiterea cauzei, spre rejudecare, judecătorului delegat. Pentru a hotărî astfel, a reţinut că încheierile date de Judecătorul delegat în materie de înregistrare a menţiunilor în registrul comerţului sunt pronunţate în cadrul unei proceduri necontencioase, deoarece, prin aceste cereri, nu se urmăreşte realizarea unui drept potrivnic faţă de altă persoană, în condiţiile art. 331 C.pr.civ. În acest context, din coroborarea disp. art. 64 din Legea nr. 31/1990 republicată, art. 25 din Legea nr. 26/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din prevederile art. 20 alin. 2 din Normele Metodologice nr. 773/1998 privind modul de ţinere a registrelor comerţului şi de efectuare a înregistrărilor, citarea părţilor în faţa Judecătorului delegat, la soluţionarea cererii de înregistrare menţiuni, se face doar atunci când este cazul. În speţă, într-adevăr, disp. art. 12 alin. 4 şi 5 din Legea nr. 137/2002 permit instituţiei publice implicate (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, potrivit prev. O.G. nr. 23/2004) să solicite înregistrarea majorării capitalului social, de drept, cu valoarea terenurilor pentru care s-a eliberat certificat de atestare a dreptului de proprietate, anterior privatizării (în anul 2000), eliberare ce nu a fost urmată de majorarea corespunzătoare a capitalului social. Din coroborarea acestor texte de lege, precum şi din disp. art. 145 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 137/2002, aprobate prin H.G. nr. 577/2002, rezultă că, prin derogare de la prevederile dreptului comun în materie (art. 113 lit. f din Legea nr. 31/1990 republicată), pentru a se putea înregistra menţiunea majorării capitalului social cu aport în natură prin emisiune de acţiuni noi (art. 210 alin.1 din Legea nr. 31/1990 republicată), nu este necesară existenţa unei hotărâri a adunării generale extraordinare a acţionarilor. Din acest punct de vedere, motivul de recurs potrivit căruia petenta Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului nu avea la îndemână decât calea unei acţiuni în obligaţie de a face este nefondat. În speţă însă, aceeaşi petentă A.V.A.S., prin cererea înregistrată sub nr. 16111 din 10.06.2005 la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi, formulase o cerere cu un conţinut identic, la soluţionarea căreia s-a dispus citarea S.C. Combor S.A. Prin încheierea nr. 10307/14.10.2005, Judecătorul delegat a suspendat cererea de înscriere menţiuni, având ca obiect modificarea actului constitutiv al S.C. Combor S.A. privind majorarea capitalului social, potrivit art. 1551 C.pr.civ. A constatat că petenta, din culpă, nu a respectat obligaţia stabilită, de a prezenta înscrisuri din care să rezulte situaţia juridică a terenului. Este adevărat că nu a fost incidentă excepţia de litispendenţă, în sensul disp. art. 163 C.pr.civ., de vreme ce prima cerere formulată de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului nu era în curs de soluţionare la data înregistrării celei de-a doua cereri, cu conţinut identic. Este adevărat, de asemenea, că încheierea Judecătorului delegat de suspendare a soluţionării unei cereri de înscriere menţiuni, nu are putere de lucru judecat. Însă, încheierea nr. 10307/14.10.2005, pronunţată de Judecătorul delegat şi depusă în dosarul comerciantului, constituit în condiţiile art. 99 din Normele Metodologice nr. 773/1998, se bucură de stabilitate atâta timp cât împrejurările care au stat la baza ei au rămas neschimbate (rebus sic standibus). Or, petenta A.V.A.S. a formulat o nouă cerere de înscriere menţiuni, fără a anexa înscrisurile considerate necesare de Judecătorul delegat la soluţionarea primei cereri. Mai mult, obiecţiile ridicate de comerciant (S.C. Combor S.A. Galaţi) la soluţionarea primei cereri, au transformat această cerere într-una contencioasă. Ca atare, şi procedura a devenit una contencioasă, astfel că, în condiţiile dreptului comun (art. 85 C.pr.civ.), se impunea citarea S.C. Combor S.A. la soluţionarea celei de-a doua cereri. Cu alte cuvinte, obiecţiile ridicate de S.C. Combor S.A. la soluţionarea primei cereri (obiecţii care, în condiţiile necitării părţii la soluţionarea celei de-a doua cereri, au fost invocate prin prezentul recurs) au constat în aceea că petenta solicită majorarea capitalului social cu valoarea terenului în suprafaţă de 89.541 m.p., deşi nu toată această suprafaţă se află încă în patrimoniul societăţii comerciale. Astfel, anterior privatizării, societatea a înstrăinat o parte din teren, motiv pentru care, la data întocmirii dosarului de prezentare, în vederea privatizării, nu mai deţinea decât 22.561 m.p. (copie în extras din dosar şi extras Carte funciară). Ca atare, prin obiecţiile ridicate de parte la soluţionarea primei cereri, procedura în soluţionarea celei de-a doua cereri a devenit contencioasă şi, prin urmare, în mod nelegal şi cu încălcarea prevederilor art. 64 din Lege nr. 31/1990 republicată, art. 25 din Legea nr. 26/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare raportat la art. 85 C.pr.civ., s-a procedat la soluţionarea acesteia fără legala citare a autorului obiecţiilor. Prin urmare, a constatat incidenţa disp. art. 312 alin. 5 raportat la art. 304 pct. 5 şi art. 105 alin. 2 C.pro.civ. S-a stabilit că, în rejudecare, urmează a se analiza obiecţiile ridicate de recurentă, pe baza apărărilor şi înscrisurilor produse de părţi.

Etichete: