Top

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a transmiterii dreptului de proprietate asupra acţiunilor, în contextul dispoziţiilor art. 98 din Legea 26/1990 republicată şi a prevederilor legii speciale (art. 41 alin. 2 din Legea 137/20

Prin cererea înregistrată sub nr. 35405/17.07.2007 la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi, petenta A.V.A.S. a solicitat înregistrarea menţiunii având ca obiect reînscrierea instituţiei publice implicate în privatizare ca acţionar la S.C. „C” S.A. Galaţi cu un număr de 315.281 acţiuni, reprezentând 97,69% din capitalul social.

În dovedirea cererii, a depus copia contractului de vânzare-cumpărare acţiuni nr. T.M. 21/18.07.2003, încheiat de fosta A.P.A.P.S., actuala A.V.A.S., în calitate de vânzător şi H.A., în calitate de cumpărător, având ca obiect un număr de 315.281 acţiuni, cu o valoare nominală de 25.000 lei fiecare, în sumă totală de 7.882.025 mii lei, reprezentând 97,6994% din capitalul social al S.C. „C” S.A.

A depus, de asemenea, copia notificării VP 4/258/26.01.2007, prin care cumpărătorul a fost înştiinţat asupra desfiinţării contractului, ca efect al funcţionării pactului comisoriu, urmare neîndeplinirii obligaţiilor investiţionale asumate prin contract, precum şi adresa societăţii de registru independentă care ţine registrul acţionarilor S.C. „C” S.A., respectiv adresa S.C. „D.A.” S.A. Bucureşti.

Prin cererea înregistrată sub nr. 38310/25.09.2007 la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi, aceeaşi petentă, A.V.A.S., a solicitat înregistrarea menţiunii având ca obiect reînscrierea A.V.A.S. ca acţionar al S.C. „C” S.A. Galaţi, cu un număr de 315.281 acţiuni, precum şi înregistrarea menţiunii desemnării administratorului provizoriu la S.C. „C” S.A., în persoana numitului D. M. V.

În dovedirea celei de-a doua cereri, petenta a depus contractul de vânzare cumpărare acţiuni nr. 21/18.07.2003, notificarea nr. VP4/258/26.01.2007, adresa S.C. „D.A.” S.A., precum şi avizul VP 4/1440/18.07.2007, referitoare la numirea lui D.M.V. ca administrator provizoriu la S.C. „C” S.A. Galaţi, până la data ţinerii adunării generale a acţionarilor, în baza art. 41 alin. 3 din Legea nr. 137/2002.

A mai depus copia mandatului nr. VP4/1439/18.07.2007 acordat lui D.M.V., un curriculum vitae al acestuia şi, ulterior, declaraţia pe propria răspundere a administratorului provizoriu, cazierul fiscal şi copia cărţii de identitate.

Judecătorul delegat, prin încheierea nr. 2572/12.03.2009, în temeiul art. 6 din Legea nr. 26/1990 republicată şi art. 1551 alin. 1 C.pr.civ., a suspendat soluţionarea cererii de înregistrare menţiuni nr. 35405/17.07.2007, formulată de A.V.A.S.

De asemenea, prin încheierea nr. 2573/12.03.2009, judecătorul delegat, în baza art. 6 din Legea nr. 26/1990 republicată, şi art. 1551 alin. 1 C.pr.civ., a suspendat soluţionarea cererii de înregistrare menţiuni nr. 38310/25.09.2007, formulată de petenta A.V.A.S.

Pentru a pronunţa cele două încheieri, judecătorul delegat a reţinut, în esenţă, următoarele:

Actul constitutiv al S.C. „C” S.A. a fost modificat în două rânduri, urmare a două majorări de capital social, prin aporturi în natură efectuate de acţionarul H.A. şi, ulterior, de A.V.A.S.

Acţiunile nou emise în schimbul celor două aporturi în natură nu au fost înscrise în registrul acţionarilor, ţinut de o societate de registru independent autorizat (Depozitarul Central S.A.)

Ca atare, a apreciat judecătorul delegat că, pentru soluţionarea celor două cereri de înregistrare menţiuni, formulate de petenta A.V.A.S., se impune înscrierea acţiunilor nou emise în registrul acţionarilor şi actualizarea capitalului social şi a structurii acţionariatului S.C. „C” S.A.

Cum petenta nu a depus documentele solicitate, referitoare la aspectele susmenţionate, deşi s-au acordat mai multe termene în acest sens, judecătorul delegat a apreciat că se impune suspendarea soluţionării celor două cereri de înregistrare menţiuni.

Împotriva încheierii nr. 2572/12.03.2009, pronunţată de judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi, în termen legal a declarat recurs petenta A.V.A.S., înregistrat sub nr. 1415/44/2009 pe rolul Curţii de Apel Galaţi – secţia comercială, maritimă şi fluvială.

De asemenea, împotriva încheierii nr. 2573/12.03.2009, pronunţată de judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi, a declarat recurs aceeaşi petentă, înregistrat sub nr. 1416/44/2009 pe rolul Curţii de Apel Galaţi.

Prin încheierea din 27 noiembrie 2009, pronunţată în dosarul nr. 1415/44/2009 al Curţii de Apel Galaţi, în temeiul art. 164 alin. 1 şi 2 C.pr.civ., s-a dispus conexarea dosarului nr. 1416/44/2009 la dosarul nr. 1415/44/2009.

Cele două încheieri recurate au fost criticate sub aspectul nelegalităţii, pentru următoarele motive:

Judecătorul delegat a interpretat greşit actul juridic dedus judecăţii, schimbând natura ori înţelesul lămurit şi vădit al acestuia (art. 304 pct. 8 C.pr.civ.).

Încheierea atacată este lipsită de temei legal, fiind dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii, motiv de modificare prev. de art. 304 pct. 9 C.pr.civ.

Astfel, cererea A.V.A.S. este legală, în condiţiile în care acţiunile deţinute sunt înscrise în registrul independent al acţionarilor.

Mai mult, cererea A.V.A.S. este în concordanţă cu prevederile art. 41 alin. 2 pct. 1 din Legea nr. 137/2002, astfel cum au fost modificate prin O.G. nr. 36/2004, potrivit cărora notificarea prin care instituţia publică implicată înştiinţează cumpărătorul asupra desfiinţării contractului, ca efect al funcţionării pactului comisoriu, constituie înscrisul în baza căruia se efectuează reînregistrarea ca acţionar de către societatea de registru independentă care ţine registrul acţionarilor respectivei societăţi comerciale (în cazul societăţilor comerciale deţinute public) şi de către Oficiul registrului comerţului, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi.

De asemenea, notificarea prin care instituţia publică implicată înştiinţează cumpărătorul despre executarea gajului asupra acţiunilor, în favoarea sa, ca efect al neîndeplinirii obligaţiilor investiţionale asumate prin contract, constituie înscrisul în baza căruia se efectuează reînregistrarea ca acţionar de către societatea de registru independentă care ţine registrul acţionarilor respectivei societăţi comerciale şi de către Oficiul registrului comerţului, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi.

Or, în mod greşit judecătorul delegat a suspendat cauza, solicitând înscrisuri pe care legea nu le solicită şi pe care petenta nu are posibilitatea de a le depune.

În acest mod, recurentei i-a fost îngrădit dreptul constituţional, respectiv dreptul de proprietate asupra acţiunilor, astfel cum rezultă din înscrierile efectuate în registrul acţionarilor, potrivit art. 123 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 republicată.

Ca atare, a solicitat, în principal, admiterea recursurilor şi modificarea încheierilor recurate, în sensul admiterii cererii de înregistrare menţiuni, potrivit art. 312 (5) teza I raportat la art. 304 pct. 8 şi 9 C.pr.civ.

În subsidiar, potrivit art. 312 alin. 3 şi 5 raportat la art. 3041 C.pr.civ., a solicitat casarea încheierilor recurate şi trimiterea cauzei, spre rejudecare.

A invocat disp. art. 299 şi următoarele C.pr.civ., Legea nr. 26/1990 republicată, Legea nr. 137/2002, modificată şi completată, Legea nr. 31/1990 republicată.

Curtea de Apel Galaţi a admis recursul declarat de petenta A.V.A.S., a casat încheierea recurată şi a dispus trimiterea cauzei, spre rejudecare, la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Galaţi.

Pentru a hotărî astfel, a reţinut, în esenţă, următoarele:

Judecătorul delegat a dispus suspendarea soluţionării celor două cereri de înregistrare menţiuni, reţinând incidenţa disp. art. 1551 alin. 1 C.pr.civ. Potrivit acestui text de lege, instanţa poate suspenda judecata, când constată că desfăşurarea normală a procesului este împiedicată din vina părţii reclamante, prin neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege ori stabilite în cursul judecăţii, arătând în încheiere care anume obligaţii nu au fost respectate.

În acest context, a analizat dacă obligaţiile stabilite de judecătorul delegat în sarcina petentei A.V.A.S. sunt, în adevăr, prevăzute de lege, iar neîndeplinirea acestora împiedică soluţionarea cererii de înregistrare menţiuni.

Astfel, potrivit art. 41 alin. 2 din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, notificarea prin care instituţia publică implicată înştiinţează cumpărătorul despre executarea gajului asupra acţiunilor, în favoarea sa, ca efect al neîndeplinirii obligaţiilor investiţionale asumate prin contract, constituie înscrisul în baza căruia se efectuează reînregistrarea ca acţionar a instituţiei publice implicate de către societatea de registru independentă care ţine registrul acţionarilor respectivei societăţi comerciale (în cazul societăţilor comerciale deţinute public) sau de către societatea comercială de tip închis care îşi ţine propriul registru al acţionarilor şi de către oficiul registrului comerţului, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi.

Concret, A.V.A.S. a notificat pe cumpărătorul H.A., prin notificarea nr. VP4/258 din 26.01.2007, asupra executării garanţiei reale mobiliare asupra pachetului de 315.281 acţiuni deţinute la S.C. „C” S.A. Galaţi, urmare nerealizării obligaţiei investiţionale garantate, în baza contractului de garanţie reală mobiliară nr. V/2275/18.07.2003.

Pentru S.C. „C” S.A., ţinerea registrului acţionarilor se realizează de o societate de registru independent autorizat, în condiţiile art. 180 alin. 1, 3 şi 4 din Legea nr. 31/1990 republicată – S.C. „D.C.” S.A. Bucureşti.

Susmenţionata societate de registru independentă a efectuat înregistrarea acţiunilor dobândite de A.V.A.S., ca efect al executării gajului, în registrul acţionarilor, în baza notificării prev. de art. 41 alin. 2 din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, încă de la data de 30.05.2007.

A mai reţinut că dreptul de proprietate asupra acţiunilor se transmite prin simpla declaraţie făcută în registrul acţionarilor, potrivit art. 98 din Legea nr. 31/1990 republicată.

În acest context, faţă de împrejurarea că petenta A.V.A.S. a anexat cererilor formulate toate înscrisurile referitoare la transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor (notificare, contract de vânzare-cumpărare de acţiuni, contract de garanţie reală mobiliară, adresa societăţii de registru independentă – S.C. „D.C.” S.A., cu structura sintetică a registrului acţionarilor), a apreciat că nu mai erau necesare alte înscrisuri pentru soluţionarea cererilor de înscriere menţiuni. Necesitatea depunerii şi a altor înscrisuri nu rezultă nici din Legea specială (Legea nr. 137/2002 – art. 41 alin. 2) şi nici din Legea generală (Legea nr. 31/1990 republicată – art. 98).

Mai mult decât atât, aşa cum rezultă din Normele Metodologice nr. 773/21 aprilie 1998 privind modul de ţinere a registrelor comerţului şi de efectuare a înregistrărilor, emise de Ministerul Justiţiei, transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nu se înregistrează în registrul comerţului. Dacă totuşi se solicită înscrierea unor astfel de menţiuni, acestea se fac în baza confirmării efectuării transmiterii în registrul acţionarilor (art. 65 din Norme). Cu alte cuvinte, pentru înregistrarea menţiunii transmiterii dreptului de proprietate asupra acţiunilor în registrul comerţului, nu este necesară decât dovada menţionării în registrul acţionarilor, dovadă care, în speţă, s-a făcut.

Prin urmare, judecătorul delegat nu avea nici un temei legal să solicite petentei înscrisuri referitoare la valoarea capitalului social şi structura acţionariatului, urmare a două majorări a capitalului social, cu aport în natură, succesive.

Este posibil să existe neconcordanţe între menţiunile din registrul acţionarilor şi cele efectuate la registrul comerţului. Însă, în vreme ce majorarea capitalului social reprezintă o modificare a actului constitutiv al societăţii comerciale, transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor, de la un acţionar la altul (respectiv, de la H.A., la instituţia publică implicată în privatizare), nu reprezintă o atare modificare a actului constitutiv.

În acest context, cu prilejul înregistrării menţiunilor referitoare la majorarea capitalului social, judecătorul delegat avea dreptul să solicite titularului cererii de înregistrare, în contextul obligaţiilor ce decurg din disp. art. 204 alin. 4 din Legea nr. 31/1990 republicată, depunerea la registrul comerţului, în vederea publicării în Monitorul Oficial, a textului complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările. Dacă o asemenea solicitare nu s-a făcut, nu se poate impune petentei să depună înscrisuri străine unei cereri de menţionare a transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor.

Inutil să mai precizăm faptul că, în condiţiile în care cererile de faţă au fost formulate încă de la 17.07.2007 şi respectiv 25.09.2007, nu se poate aprecia că desfăşurarea normală a procesului este împiedicată din vina petentei, care nu a depus înscrisuri referitoare la o majorare de capital social mult ulterioară (menţionată în registrul comerţului) în baza încheierii nr. 5161/22.04.2008).

În fine, petenta a solicitat, prin cererea înregistrată sub nr. 38310/25.09.2007, şi înscrierea menţiunii referitoare la numirea unui administrator provizoriu, în condiţiile art. 41 alin. 3 din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Deşi a dispus şi suspendarea soluţionării cererii de înregistrare a acestei menţiuni, din încheierea recurată (nr. 2573/12.03.2009) nu rezultă ce anume obligaţii nu au fost respectate de petenta A.V.A.S. Sub acest aspect, această cerere s-a omis a fi analizată, contrar prevederilor art. 129 alin. ultim C.pr.civ.

Faţă de cele susarătate, a constatat că judecătorul delegat a suspendat în mod greşit soluţionarea cererilor, reţinând incidenţa disp. art. 1551 alin. 1 C.pr.civ., atâta vreme cât obligaţiile stabilite în sarcina petentei nu erau prevăzute de lege.

Procedând astfel, în mod greşit, s-au soluţionat cererile, fără a se intra în cercetarea fondului. Ca atare, potrivit art. 312 alin. 5 teza I, raportat la art. 3041 C.pr.civ., a admis recursurile şi a casat încheierile recurate, cu consecinţa trimiterii spre rejudecare.

Etichete: