Top

Suplimentarea masei partajabile potrivit dispoziţiilor art.673/7 cod procedură civilă

Prin acţiunea înregistrată sub nr. 1504/2004 pe rolul Judecătoriei Tecuci, reclamanţii Carp Veronica şi Carp Maricel au chemat în judecată pe pârâţii Carp Dumitru şi Carp Niţă pentru partajarea averii succesorale rămasă în urma decesului lui Carp Antonică susţinând următoarele :

Reclamanta Carp Veronica este soţia supravieţuitoare, iar reclamantul Carp Maricel este fiul defunctului Carp Antonică, decedat la data de 7.08.1996 iar pârâţii sunt fiii defunctului din altă căsătorie.

Împreună cu Carp Antonică, soţia supravieţuitoare a acestuia a realizat în timpul convieţuirii o casă pentru care nu deţine acte de proprietate.

Casa a fost construită pe terenul proprietatea defunctului aflat în intravilanul comunei Cudalbi, tarlaua 77, parcela 6/1 conform titlului de proprietate nr. 14745-21/20.08.1993.

Masa succesorală se compune din bunurile dobândite de defunct cu prima soţie, decedată dar şi bunurile comune dobândite în timpul căsătoriei de către reclamantă împreună cu pârâtul.

Cu prima soţie defunctul a realizat următoarele: un imobil casă de locuit format din 4 încăperi, cu anexe şi terenul aferent în suprafaţă de 1613 m.p.

Cu reclamanta, defunctul a realizat: suprafaţa de teren înscrisă în titlul de proprietate nr. 4745-22/20.08.1993 precum şi imobilul descris mai sus.

Prin încheierea de admitere în principiu din 11.06.2005 s-a admis în principiu acţiunea, s-a constatat deschisă succesiunea defunctului Carp Antonică, la data de 7.08.1996, fost cu ultimul domiciliu în comuna Cudalbi, jud. Galaţi.

S-a constatat că în urma decesului au rămas moştenitorii: Carp Veronica soţia supravieţuitoare din a doua căsătorie şi Carp Maricel, fiu din căsătoria a doua, Carp Dumitru şi Carp Niţă, fii din prima căsătorie, având câte o cotă de ¼ fiecare asupra masei succesorale formată din:

-imobil casă de locuit format din 4 camere cu anexe pe suprafaţa de teren de 0,839 m.p. în tarlaua 77 parcela 6 şi terenul aferent cu suprafaţa de 1613 m.p. conform titlului de proprietate nr. 14745-21 din 20.08.1993.

S-a mai constatat că reclamanta Carp Veronica are o cotă de 5/8 iar pârâţii Carp Dumitru,Carp Niţă şi reclamantul Carp Maricel au câte o cotă de 1/8 fiecare asupra masei succesorale formată din:

-suprafaţa de 7500 m.p. teren arabil, tarlaua 104 parcela 31, conform titlului de proprietate nr. 4745-22 din 20.08.1993.

-suprafaţa de 4511 m.p. arabil situată în tarlaua 104 parcela 50 şi tarlaua 77 parcela 6.

-suprafaţa de 1604 m.p. vie situată în tarlaua 295/3 parcela 7 şi tarlaua 77, parcela 6.

-imobilul casă de locuit format din 4 încăperi cu anexe în suprafaţă de 0,839 m.p. aflată în tarlaua 77, parcela 6 şi terenul aferent în suprafaţă de 1613 m.p. conform titlului de proprietate nr. 14745-21/20.08.1993.

Prin sentinţa civilă nr. 1328/7.09.2005 a Judecătoriei Tecuci a fost admisă acţiunea civilă pentru partaj succesoral.

S-a dispus ieşirea din indiviziune şi s-a atribuit reclamanţilor lotul conţinând imobilul nr. 2 şi pârâţilor lotul conţinând imobilul nr. 1, conform variantei a 2-a de lotizare descrisă în raportul de expertiză întocmit de expert Mircea Stegărescu.

Au fost obligaţi pârâţii Carp Niţă şi Carp Dumitru să plătească reclamanţilor cu titlu de sultă câte 6304,3708 lei RON fiecare.

Au fost atribuite loturile de pământ din extravilan în natură, reclamanţilor şi pârâţilor, conform raportului de expertiză întocmit de expert Albu Florin.

Conform art. 274 C.pr.civilă au fost obligaţi pârâţii să plătească reclamanţilor cu titlu de cheltuieli de judecată 718,4 lei RON.

Împotriva acestei sentinţei au declarat apel pârâţii Carp Dumitru şi Carp Niţă, criticând-o pentru motive de nelegalitate şi netemeinicie.

Au arătat că deşi la dosar a fost depus certificatul de moştenitor nr. 332/1997, masa succesorală nu a fost stabilită în mod corect.

Astfel după defunctul Carp Antonică a rămas o singură casă de locuit şi nu două, cea de-a doua casă aparţinând apelantului-pârât Carp Dumitru.

De asemenea, terenul aferent casei de locuit este dobândit prin reconstituirea dreptului de proprietate acesta fiind dobândit înainte de colectivizare de defunctul Carp Antonică împreună cu fosta soţie, Carp Tiţa.

În aceste condiţii şi cotele cuvenite părţilor sunt altele decât cele reţinute în sentinţa apelată.

Pârâţii Carp Veronica şi Carp Maricel au depus întâmpinare arătând că partajul averii succesorale rămasă după defunctul Carp Antonică a fost corect.

Faptul că imobilul nou nu este prevăzut în certificatul de moştenitor este irelevant pentru împărţeala succesorală.

Casa nouă nu a fost inclusă în certificatul de moştenitor din 1997 întrucât nu era finalizată la acel moment.

În ceea ce priveşte terenul aferent casei de locuit, deşi se afirmă că este dobândit, înainte de colectivizare de defunct cu prima soţie, certificatul de moştenitor infirmă acest lucru.

Prin decizia civilă nr.399/2006 a Tribunalului Galaţi s-a admis apelul, s-a schimbat în parte încheierea de admitere în principiu şi în consecinţă s-a constatat că masa succesorală se compune din 5/8 din imobilul casă de locuit astfel cum este descris în certificatul de moştenitor nr.332/1997 eliberat de BNP Alexandru Manoliu cu terenul aferent de 3698 mp. situat în intravilanul comunei Cudalbi. S-au menţinut celelalte dispoziţii referitoare la terenul arabil.

S-a constatat că părţile au următoarele cote cu privire la imobilul casă de locuit:

-reclamanta Carp Veronica are o cotă de 5/32,

-reclamantul Carp Maricel are o cotă de 5/32,

-pârâţii Carp Dumitru şi Carp Niţă au fiecare câte o cotă de 11/32 fiecare.

S-a constată că asupra terenului din intravilan şi asupra terenului arabil, fiecare parte are o cotă de ¼.

S-a înlăturat din încheierea din 11.05.2005 pronunţată de Judecătoria Tecuci menţiunile contrare prezentei decizii şi menţine celelalte dispoziţii.

S-a schimbat în parte sentinţa civilă nr. 1328/7.09.2005 pronunţată de Judecătoria Tecuci şi în consecinţă:

S-a constatat că imobilul casă de locuit (imobilul nr. 2) nu face parte din masa succesorală rămasă de pe urma defunctului Carp Antonică.

Ca efect al partajului, s-a atribuit pârâtului Carp Niţă imobilul casă de locuit şi anexe (imobil nr. 1) şi terenul aferent în suprafaţă de 2067 m.p. (identificat conform raportului de expertiză efectuat de expert Florescu Elena a face parte integrantă din prezenta decizie), imobil evaluat la 32095,8491 lei RON.

S-a atribuit pârâtului Carp Dumitru suprafaţa de 1613 m.p. teren intravilan (identificat conform raportului de expertiză efectuat de expert Florescu Elena, ce face parte integrantă din prezenta decizie) evaluat la suma de 4271,3853 lei RON.

S-a menţinut modul de partajare dispus la instanţa de fond pentru terenul arabil.

S-a dispuns egalizarea valorică a loturilor potrivit cotelor atribuite părţilor.

A fost obligat pârâtul Carp Niţă să achite reclamantei Carp Veronica suma de 3684,57125 RON cu titlu de echivalent valoric aferent casei de locuit şi suma de 2659,04925 RON cu titlu de echivalent valoric aferent terenului intravilan.

A fost obligat pârâtul Carp Niţă să achite reclamantului Carp Maricel suma de 3684,57125 RON cu titlu de echivalent valoric aferent casei de locuit şi suma de 2659,04925 RON cu titlu de echivalent valoric aferent terenului intravilan.

A fost obligat pârâtul Carp Dumitru să achite fiecărui reclamant (Carp Veronica, Carp Maricel) câte 537,44535 RON cu titlu de echivalent valoric aferent terenului intravilan.

Pentru a pronunţa această decizie s-au reţinut următoarele :

Conform certificatului de moştenitor nr. 332/1997 (fila 4 dosar fond) masa succesorală de pe urma defunctului Carp Antonică se compune din cota de 5/8 din imobilul casă de locuit (casa veche), restul de 3/8 revenindu-le fiilor din prima căsătorie a defunctului, Carp Dumitru şi Carp Niţă, precum şi teren intravilan în suprafaţă totală de 3698 m.p. (2067 m.p. + 1613 m.p.), conform titlului de proprietate nr. 14745-21/1993 (fila 2 dosar fond).

Se are în vedere că suprafaţa de teren extravilan de 12387 m.p. (7500 m.p. conform titlului de proprietate nr. 14745-22/1993 şi 4887 m.p. conform titlului de proprietate nr. 14745-21/1993) a format obiectul raportului de expertiză întocmit la instanţa de fond de expert Albu Florin şi nu a fost contestat de nici una dintre părţi.

Raportat la situaţia distinctă a reclamanţilor şi a pârâţilor, se constată că părţile au următoarele cote cu privire la construcţia ce face parte din masa succesorală (casa veche): reclamanta Carp Veronica are o cotă de 5/32, reclamantul Carp Maricel are o cotă de 5/32, pârâţii Carp Dumitru şi Carp Niţă au fiecare câte o cotă de 11/32, iar cu privire la terenul intravilan şi terenul arabil fiecare parte are o cotă de ¼.

Potrivit raportului de expertiză întocmit de expert Florescu Elena, valoarea totală a casei vechi este de 235.812.560 lei ROL (183.500.784 lei ROL –casa veche + 52.311.776 lei ROL –anexe).

Valoarea terenului în suprafaţă de 2067 m.p. este de 85.145.931 lei ROL, iar a terenului în suprafaţă de 1613 m.p. este de 42.713.853 lei ROL.

Nefiind inclus în certificatul de moştenitor, cel de-al doilea imobil (casa nouă)nu va fi inclus în masa de partajat.

Tribunalul va da eficienţă criteriilor impuse de art. 673 ind. 9 C.pr.civilă şi art. 741 C.civil în ceea ce priveşte formarea şi atribuirea loturilor.

Impotriva deciziei civile nr.399/2006 a Tribunalului Galaţi au declarat recurs reclamanţii pentru că instanţa de apel nu a procedat la o atentă verificare a situaţiei de fapt ceea ce a dus la o aplicare greşită a legii. Astfel, din actele depuse rezultă că cea de-a doua construcţie ridicată de recurenta-reclamantă Carp Veronica cu tatăl intimaţilor-pârâţi şi nu de Carp Dumitru cum a reţinut instanţa de apel.

Al doilea motiv de nelegalitate a deciziei tribunalului este dat de faptul că s-a inclus în masa succesorală şi terenul recurentei-reclamante.

Al treilea motiv de recurs constă în aceea că la atribuirea loturilor nu s-a ţinut cont de faptul că fiind soţia supravieţuitoare rămâne fără locuinţă.

Prin întâmpinare intimaţii au solicitat respingerea recursului pentru că din probele administrate (acte) rezultă că locuinţă (casa) nouă este construită de intimatul Carp Dumitru acesta fiind şi motivul pentru care nu a fost prinsă-n certificatul de moştenitor.

Faptul că s-a împărţit terenul recurentei reclamantei este confirmat de intimaţi însă consideră aceştia că nu mai poate fi invocat în recurs acest aspect dacă nu a făcut apel pe această chestiune.

In ceea ce priveşte modalitatea de atribuire intimaţii consideră că a avut loc o aplicare corectă a disp.art.673/9 cod pr.civilă atâta vreme cât elementul deciziv a fost cel al cotei.

Prin decizia civilă nr. 93/R din 8.02.2007 a Curţii de Apel Galaţi a fost admis recursul reclamanţilor, s-a casat decizia instanţei de apel şi s-a trimis cauza spre rejudecare la această instanţă.

S-a reţinut de către instanţa de recurs că prin decizia tribunalului se exclude din masa partajabilă un bun imobil cu motivarea că acesta nu este cuprins în masa bunurilor enumerate în certificatul de moştenitor.

Instanţa de apel însă omite a vedea că potrivit dispoziţiilor art.673/7 cod procedură civilă se poate suplimenta masa bunurilor partajabile iar simplul fapt că a fost emis un certificat de moştenitor care nu cuprinde bunul în discuţie nu îngrădeşte dreptul părţii interesate de a administra probe şi a dovedi că există şi alte bunuri ce urmează a fi supuse partajului.

Etichete: