Top

Partaj judiciar

SENTINŢA CIVILĂ NR. 498

Şedinţa publică de la 16.02.2009

La data de ……….., sub nr. ………, s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei ……….., cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta ………., domiciliată în ……….. în contradictoriu cu pârâţii ………., domiciliat în ……………….. şi ……….., domiciliat în …………., solicitând instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să se dispună ieşirea din indiviziune a părţilor asupra imobilului situat în intravilanul …………………………………………..

În motivarea cererii, reclamanta a arătat, în esenţă, că imobilul mai sus arătat compus din teren şi construcţii, a aparţinut părinţilor săi decedaţi la data de …………. şi respectiv, ……… Potrivit certificatelor de moştenitor nr. ………. şi nr. ………, ambele eliberate de BNP ……….., a acceptat moştenirea împreună cu pârâţii, în calitate de descendenţi, revenindu-le câte o cotă de 1/3 din masa succesorală.

La dosarul cauzei au fost depuse înscrisuri, în copie, iar în drept au fost invocate dispoziţiile art. 728 C. civil.

Pârâţii nu au formulat întâmpinare.

Reclamanta, prin apărător, a solicitat la termenul de judecată din ……….. efectuarea unei expertize imobiliare cu următoarele obiective: identificarea şi reprezentarea grafică a imobilului, stabilirea valorii de circulaţie a acestuia, să se stabilească dacă imobilul este comod partajabil în natură, iar în caz afirmativ să se propună variante de lotizare.

Raportul de expertiză a fost efectuat de către expert ………..şi depus la dosarul cauzei la data de …………

La cererea părţilor, prin apărători, instanţa a dispus efectuarea unei noi expertize imobiliare, cu aceleaşi obiective, lucrare ce a fost întocmită de către expert ………… şi înaintată la dosarul cauzei la data de ………………

Urmare admiterii obiecţiunilor la raportul de expertiză, relativ la valoarea imobilului şi lotizarea propusă de către expert ………., acesta a înaintat la dosar un supliment la raportul de expertiză (fila 120 din dosar), iar părţile au solicitat ca partajarea imobilului să se facă în conformitate cu varianta a II-a propusă de către expert.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa, reţine următoarele:

Reclamanta şi pârâţii au dobândit prin moştenire dreptul de proprietate asupra unui imobil situat în intravilanul satului …………, compus din teren şi construcţii, împrejurare ce rezultă, fără dubiu, din înscrisurile existente la dosarul cauzei (filele 4-7) respectiv, titlul de proprietate nr. ………., Hotărârea nr. …………a Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor ………., certificatul de moştenitor nr. ………. şi certificatul de moştenitor nr. ……….., ambele eliberate de BNP ……………….

Se reţine aşadar că părţile deţin în coproprietate, în cote de 1/3 fiecare, imobilul mai sus arătat, cu o valoare de circulaţie de ………..lei.

În atare situaţie, văzând şi dispoziţiile art. 728 C. civ. potrivit cărora nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune, instanţa constată că cererea reclamantei este întemeiată urmând a fi admisă.

Pe cale de consecinţă, va dispune ieşirea părţilor din indiviziune în conformitate cu varianta a II-a propusă de către expert ………. (fila 121 din dosarul cauzei), modalitate de partaj ce corespunde voinţei părţilor.

Astfel, reclamantei ……….., i se va atribui lotul nr. I, compus din teren în suprafaţă de ……… mp, cu o valoare de circulaţie de ………… lei.

Lotul nr. II compus din …………. mp teren, încăperile P1 P2 din casa de locuit şi marchiza, lot în valoare de ………… lei, va fi atribuit pârâtului ……….. iar lotul nr. III, compus din teren în suprafaţă de ……….. mp şi încăperile P3, P4 din casa de locuit, cu o valoare de ……………. lei, i se va atribui pârâtului ………………

Va constata că pârâţii rămân în indiviziune, cu cote de 1/2 fiecare, pe terenul în suprafaţă de ………… mp, evidenţiat pe schiţa anexă la raportul de expertiză cu culoare verde.

Întrucât valoarea lotului atribuit pârâtului ………… este mai mare decât valoarea cotei ce i se cuvine din imobilul în litigiu, acesta va fi obligat la plata sumei de ………… cu titlu de sultă, după cum urmează: suma de ……….. lei reclamantei ………., iar diferenţa de ………… lei pârâtului ………………

Cheltuielile de judecată efectuate de către părţi vor fi compensate, pârâtul ……………, urmând a fi obligat la plata sumei de ……… lei către pârâtul ……….., şi a sumei de ………… lei către reclamantă, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Etichete: