Top

În caz de casare, hotărârile instanţei de recurs asupra problemelor de drept dezlegate sunt obligatorii pentru judecătorii fondului. Art. 315 pct.1 cod procedură civilă.

Prin acţiunea înregistrată la Curtea de Arbitraj de pe lângă C.C.I.Galaţi, reclamanta SC ROMFOX SA Galaţi a chemat în judecată pe pârâta S.A.R. ASTRA SA – Sucursala Galaţi, în calitate de asigurător al numitului Ursu Dumitru solicitând obligarea pârâtei la plata următoarelor sume :

– 134.164.000 lei contravaloare reparaţii autoturism;

– 30.991.884 lei penalităţi de întârziere la plată;

– 7.451.047 lei taxă de arbitraj şi 10.000.000 lei onorariu avocat, cu titlul de

cheltuieli de judecată.

In motivarea cererii sale de arbitrare, reclamanta a arătat că la data de 22.09.2003 autoturismul marca NISSAN MASSIMA, cu nr. de înmatriculare GL-04-MXN, proprietatea societăţii a fost implicat într-un accident de circulaţie. In urma cercetărilor efectuate de către Poliţia Rutieră Galaţi, s-a stabilit că vinovat de producerea accidentului se face numitul Ursu Dumitru, care conducând autoturismul Dacia 1300 cu nr. de înmatriculare GL-01-FGF, a încălcat prevederile art.84 alin.1 din HG nr.85/2003, astfel cum rezultă din procesul verbal nr.040408/22.09.2003 încheiat de organele de poliţie.

Conducătorul auto Ursu Dumitru, vinovat de producerea accidentului, era posesorul unei poliţe de asigurare R.C.A. încheiată cu SAR ASTRA SA Galaţi, a recunoscut fapta şi a fost de acord ca acoperirea prejudiciului să se facă în baza acestei poliţe.

La data de 29.09.2004 s-a admis introducerea în cauză a chematului în garanţie Ursu Dumitru, la solicitarea pârâtei SC Astra SA, care a argumentat că în situaţia în care va cădea în pretenţii, chematul în garanţie să achite către pârâtă despăgubirile solicitate de reclamantă.

Prin hotărârea nr.59/25.10.2004, Curtea de Arbitraj de pe lângă C.C.I.Galaţi a admis acţiunea şi a obligat pârâta SC ASTRA SA – Sucursala Galaţi către reclamanta SC ROMFOX SRL la plata sumei de 134.164.000 lei reprezentând c/val. reparaţie autoturism, la plata sumei de 30.991.884 lei penalităţi de întârziere şi la plata sumei de 27.451.047 lei cheltuieli de judecată.

Prin hotărârea menţionată, instanţa de arbitraj a respins următoarele excepţii :

– excepţia tardivităţii asiguratorului ASTRA cu privire la producerea evenimentului asigurat, întrucât s-a apreciat că termenul respectiv de 4 zile lucrătoare trebuia să fie respectat de către asigurat, şi nu de terţul păgubit, care este reclamant în prezenta cauză.

– Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a asigurătorului-pârât SAR ASTRA SA, motivat de prevederile art.41, 44, 57 din Legea nr.136/1995, care dispun că drepturile persoanei păgubite se pot exercita şi împotriva asigurătorului de răspundere civilă;

– Exceţia necompetenţei Curţii de Arbitraj de pe lângă C.C.I. Galaţi, având în vedere clauza compromisorie inserată în procesul verbal de conciliere din data de 31.05.2004.

Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Galaţi sub nr.2501/C/2004, reclamanta SAR ASTRA SA Galaţi a solicitat anularea hotărârii arbitrale nr.59/25.10.2004 pronunţată de Curtea de Arbitraj de pe lângă C.C.I. Galaţi pentru următoarele motive:

– în primul rând s-a invocat faptul că litigiul dintre părţi nu era susceptibil de

soluţionare pe calea arbitrajului, în speţă fiind aplicabilă Legea nr.136/1995 care face trimitere la instanţele de judecată, iar litigiul este de natură civilă şi nu comercială.

– Nu există o convenţie arbitrală între asiguratul Ursu Dumitru, SAR ASTRA

SA şi SC ROMFOX SRL. In procesul verbal de conciliere din data de 31.05.2004, clauza compromisorie cuprinde şi condiţia efectuării unei expertize tehnice auto, iar nerealizarea acesteia duce la nulitatea clauzei compromisorii.

– Respingerea probelor cu interogatoriul şi expertiza de specialitate au lipsit Arbitrajul de cele mai importante elemente de probaţiune.

– Arbitrajul nu s-a pronunţat asupra cererii de chemare în garanţie ce a fost formulată în cauză.

Tribunalul Galaţi prin sentinţa civilă nr.195 din 27.04.2005 a admis acţiunea în

anulare formulată de pârâta S.A.R ASTRA SA – Sucursala Galaţi în contradictoriu cu intimata-reclamantă SC ROMFOX SRL şi intimatul-chemat în garanţie Ursu Dumitru. S-a anulat hotărârea arbitrală nr.59/2004 pronunţată de Arbitrajul de pe lângă C.C.I. Galaţi şi s-a acordat termen pentru judecata în fond.

Pentru a pronunţa această decizie, s-a reţinut că deşi în considerentele hotărârii arbitrale se menţionează că cererea de chemare în garanţie a numitului Ursu Dumitru nu poate fi admisă, în dispozitivul hotărârii aceasta nu apare ca fiind respinsă, ceea ce constituie motiv de desfiinţare a hotărârii arbitrale, conform art.364 lit.f c.pr.civilă.

Cât priveşte clauza compromisorie, s-a constatat că este perfect valabilă, având în vedere că părţile au hotărât de comun acord prin procesul verbal de conciliere ca litifiul să fie soluţionat de Curtea de Arbitraj de pe lângă C.C.I. Galaţi. Nu a fost primită susţinerea pârâtei legată de condiţionarea clauzei compromisorii de efectuarea unei expertize tehnice în cauză.

Prin încheierea din data de 26 mai 2005, Tribunalul Galaţi a dispus scoaterea cauzei de pe rolul Secţiei civile şi înregistrarea ei pe rolul Secţiei Comerciale, unde a fost înregistrată sub nr.1203/COM/2005.

La termenul de judecată din 11.10.2005, pârâta-reclamantă SC ROMFOX SRL Galaţi a depus la dosar o cerere de majorare a pretenţiilor, solicitând obligarea pârâtei SC ASTRA SA Sucursala Galaţi la plata sumei totale de 287.587.862 lei reprezentând :

– 165.155.884 lei pretenţii iniţiale, din care 134.164.000 lei contravaloarea reparaţiei autoturismului şi 30.991.884 lei penalităţi de întârziere până la 12.07.2005.

– 122.431.862 lei pretenţii suplimentare, din care 20.000.000 lei onorariu avocat la arbitraj, 56.751.372 lei penalităţi aferente perioadei 13.07.2004 – 15.09.2005 şi 45.680.490 lei dobânda legală aferentă perioada 7.11.2003 – 15.09.2005.

In motivarea cererii de majorare a pretenţiilor, s-a depus un mod de calcul al

penalităţilor şi al dobânzilor legale.

Pârâta-reclamantă SC ASTRA SA – Sucursala Galaţi a reiterat cererea de

chemare în garanţie a numitului Ursu Dumitru, arătând că aceasta în calitate de asigurat a semnat cu uşurinţă procesul-verbal de contravenţie, fără nici o obiecţiune, nu a contestat în termen legal procesul-verbal de contravenţie şi nu a înştiinţat asigurătorul ASTRA SA în termen de 4 zile lucrătoare de la producerea accidentului.

Consideră pârâta-reclamantă că pentru aceste motive poate refuza plata despăgubirilor, mai ales că nu a putut determina cauza producerii accidentului. A depus la dosar întâmpinare, supliment la întâmpinare, precum şi cerere scrisă pentru administrarea de probatorii suplimentare.

La data de 11.10.2005, Tribunalul Galaţi prin încheiere de şedinţă a dispus scoaterea cauzei de pe rolul secţiei comerciale şi înregistrarea pe rolul sevcţiei civile, reţinând că natura cauzei este civilă, iar temeiul acţiunii îl constituie răspunderea delictuală, iar pârâta este chemată în judecată pentru a răspunde în locul persoanei vinovate de producerea accidentului, deci se subrogă în drepturile şi obligaţiile acestuia.

La secţia civilă cauza a fost din nou înregistrată cu nr.3262/C/2005, iar la data de 16.01.2006 prin încheiere s-a dispus scoaterea cauzei de pe rolul secţiei civile şi înaintarea la secţia comercială a aceleiaşi instanţe, cu motivarea că pretenţiile ce formează obiectul dosarului decurg dintr-un contract de asigurare, care este un contract comercial.

La secţia comercială, cauza a fost înregistrată la nr.135/COM/2006, iar la data de 27.02.2006 s-a dispus scoaterea cauzei de pe rolul secţiei comerciale şi înregistrarea pe rolul secţiei civile.

La dosarul cauzei s-a depus un raport de expertiză tehnică extrajudiciară care a analizat dinamica accidentului rutier în urma căruia s-a produs avarierea celor două autoturisme.

La solicitarea reclamantei-pârâte SC ASTRA SA s-a procedat la luarea interogatoriului pentru pârâtul-reclamant Lupu Gelu şi pentru intervenientul Ursu Dumitru.

La interogatoriu, pârâtul Lupu Gelu a precizat că la plecarea de pe loc s-a asigurat dacă nu sunt autovehicule în mers din celelalte sensuri, iar numitul Ursu Dumitru a declarat că are o culpă la producerea accidentului, pentru că a intrat în intersecţie pe culoarea galbenă. A precizat că semaforul arăta iniţial culoarea verde, dar când a ajuns în dreptul acestuia, a apărut culoarea galbenă, moment în care oprirea sa ar fi generat blocarea traficului.

În urma analizării excepţiilor invocate şi a probelor administrate prin sentinţa civilă nr.1799/3.XI.2006 pronunţată de Tribunalul Galaţi a fost respinsă ca nefondată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a S.A.R. ASTRA SA _ Sucursala Galaţi, a fost admisă excepţia inamisibilităţii cererii de chemare în garanţie a asiguratului Ursu Dumitru iar pe fondul cauzei a fost admisă în parte acţiunea pârâtei reclamante SC ROMFOX SRL Galaţi.

Pentru a pronunţa această hotărâre tribunalul a reţinut faptul că potrivit adresei nr.1361/14.04.2004 emisă de SC ASTRA Asigurări , Sucursala ASTRA SA Galaţi, are calitate procesuală pasivă şi că asiguratul Ursu Dumitru nu a semnat convenţia arbitrală care nu îi poate fi opozabilă.

Pe fondul cauzei tribunalul a reţinut faptul că reclamanta este îndreptăţită să fie despăgubită cu sumele reprezentând c/val. reparaţiilor autoturismului şi a penalităţilor de întârziere la plată a acestei sume.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta SC ASTRA Asigurări SA Bucureşti care a invocat printre altele necompetenţa materială de soluţionare a litigiului de către secţia civilă a Tribunalului Galaţi.

Prin decizia civilă nr. 218/R din 17.04.2007 pronunţată de Curtea de Apel Galaţi a fost admis recursul pârâtei, a fost casată decizia civilă a Tribunalului Galaţi şi trimisă cauza spre rejudecare la această instanţă – secţia comercială.

Pentru a pronunţa această decizie, Curtea a reţinut faptul că prin decizia civilă nr.264/18.03.2005 pronunţată de Curtea de Apel Galaţi a fost admis recursul declarat de către SC ASTRA SA Bucureşti şi s-a trimis cauza spre rejudecare la Tribunalul Galaţi – secţia comercială şi de contencios administrativ, stabilindu-se că litigiul de faţă este de natură comercială.

Potrivit disp.art.315 pct.1 din c.pr.civilă în caz de casare, hotărârile instanţei de recurs asupra problemelor de drept dezlegate sunt obligatorii pentru judecătorii fondului.

Ignorând dispoziţiile textului de lege arătat mai sus cât şi decizia civilă nr.264/2005 a Curţii de Apel Galaţi tribunalul a trimis cauza spre soluţionare la secţia civilă, pronunţând în acest sens o hotărâre nelegală.

Etichete: