Top

Acordarea grupei de muncă.

Activitatea tehnicianului dentar nu se regăseşte în anexele I şi II din Ordinul nr. 50/1990, ca urmare pentru perioada lucrată nu i se poate acorda salariatei grupa a II-a de muncă.

Decizia civilă nr. 643/R din 9.10.2008 a Curţii de Apel Galaţi

Prin sentinţa civilă nr. 641 din 15.05.2008 s-a admis acţiunea civilă a reclamantei M.R. şi s-a constatat că în perioada 06.08.1973 – 01.05.1988 reclamanta a lucrat în grupa a II-a de muncă.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr. 280/121 din 23.01.2008 la Tribunalul Galaţi reclamanta M.R. a chemat în judecată pe pârâtul S.P. „E.D.” Galaţi solicitând obligarea acestuia să-i acorde grupa a II-a de muncă conform Ordinului nr. 50/1990 pct. 34 anexa nr. 2 şi Ordinului nr. 125/1990 pct. 22 în procent 100% pentru perioada cuprinsă între 06.08.1973 – 01.05.1988.

Tribunalul, pe baza actelor şi lucrărilor de la dosar, a reţinut următoarele:

În motivarea cererii reclamanta a arătat că în perioada menţionată a fost angajată ca tehnician dentar la S.M. nr. 1 Galaţi (actual S. „E.D.” Galaţi), iar la data de 01.05.1988 activa C.S. „M” DE unde a fost transferată la S.J. Galaţi (actualul S. „Sf. A.A.”).

A mai arătat că pentru perioada 01.05.1988 – 01.03.2000 cât a lucrat la S.J. Galaţi a beneficiat de acordarea grupei a II-a de muncă, aşa cum rezultă din adeverinţa nr. 10562/31.05.2007 emisă de S. „Sf. A.A.” Galaţi.

A mai susţinut reclamanta că la nivelul unităţii S. „E.D.” Galaţi s-a întocmit un tabel manual cu salariaţii propuşi pentru acordarea grupei de muncă, ea figurând pe acest tabel la poziţia 19, dar ea a fost singura care nu a beneficiat de acordarea acestei grupe.

Prin întâmpinarea depusă de S. „E.D.” Galaţi, pârâtul a solicitat respingerea ca nefondată a acţiunii civile a reclamantei.

A arătat pârâta că reclamanta a fost salariata sa între anii 1973 – 1988 ca tehnician dentar.

A mai arătat pârâta că Ordinul nr. 50/1990 anexa II pct. 34 nu prezintă condiţiile de muncă pentru tehnicienii dentari, iar ordinul nr. 125/1990 priveşte precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă, în vederea pensionării pentru perioada lucrată după 1 martie 1990, unde la art.22 din anexa II nu se face referire la tehnicieni dentari.

Potrivit adeverinţei nr. 3270/27.06.2007, reclamanta M.R., a fost salariata pârâtului S. „E.D.” Galaţi, în funcţia de tehnician dentar principal, până la data de 01.05.1988.

Ulterior, s-a transferat la S. „Sf. A.A.” Galaţi, în aceeaşi funcţie, şi potrivit adeverinţei nr. 10562/31.05.2007 a beneficiat de grupa a II-a de muncă.

Dat fiind faptul că a prestat activitate în aceleaşi condiţii atât la S. „Sf. A.A.” Galaţi cât şi la S. „E.D.” Galaţi, dar a beneficiat de grupa a II-a de muncă, doar pentru perioada cât a lucrat la S. „Sf. A.A.” Galaţi, a promovat prezenta acţiune.

Potrivit prevederilor de la poziţia 34 din Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 50/1990, completat cu avizele ulterioare „polizarea, şlefuirea şi lustruirea pieselor din metale feroase şi neferoase”, se încadrează în grupa II de muncă pentru perioada lucrată după 18.03.1969.

De asemenea, potrivit poziţiei 22 din anexa nr. 2 la Ordinul nr. 50/1990, completat cu avizele ulterioare, şlefuirea şi lustruirea pieselor din materiale plastice cu perii metalice, de pâslă, fetru, ţesături textile…se încadrează în grupa II de muncă pentru perioada lucrată după 01.03.1990.

Nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupele I şi II de muncă, se face de către conducerea unităţii, împreună cu sindicatul din unitate, ţinându-se seama de condiţiile de muncă concrete în care îşi desfăşoară activitatea persoanele respective.

Din analiza conţinutului buletinului de determinare prin expertizare a locurilor de muncă, instanţa de fond a reţinut că „în cadrul S.J. Galaţi, personalul care lucrează în laboratoarele de tehnică, prin natura activităţii depuse (operaţiuni sablare cu nisip cu cuarţ, lustruire cu oxizi de crom, praf, expuneri la vapori de Ni, Cr, Co, gaze, monoxizi de crom, este supus condiţiile periculoase de muncă”.

În baza acestor determinări, S. „SF. A.A.” Galaţi, a eliberat adeverinţa nr. 10562/2007 în a cărei anexă, se regăseşte şi reclamanta.

Pentru perioada anterioară, cât reclamanta a lucrat ca tehnician dentar la pârâtul S. „E.D.” Galaţi, nu a beneficiat de grupa a II, deşi şi-a desfăşurat activitatea, în aceleaşi condiţii de muncă, motivat de faptul că unitatea nu a fost supusă certificării prin buletine de determinare a noxelor, vizate de I.T.M. Galaţi pentru încadrarea în condiţii de muncă grupa a II-a.

Instanţa de fond a apreciat, că lipsa unui buletin de determinare a noxelor, în vederea acordării unei grupe de muncă, nu poate fi imputată unui salariat, în speţă reclamantei, deoarece angajatorul, respectiv S. „E.D.” Galaţi, avea obligaţia de a sesiza organele competente, să constate existenţa condiţiilor deosebite.

Susţinerea acestuia că, unitatea nu a fost supusă certificării prin buletine de determinare a noxelor, vizate de I.T.M. pentru încadrarea în condiţii de muncă – grupa a II-a, deoarece activitatea tehnicianului dentar, nu se regăsea în Ordinul nr. 50/1990, nu va fi primită, pentru următoarele considerente:

Potrivit Ordinului Nr. 50 din 5 martie 1990, pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de munca în vederea pensionării „Beneficiază de încadrarea în grupele I şi II de munca, potrivit celor menţionate, fără limitarea numărului, personalul care este în activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maiştri, tehnicieni, personal de întreţinere şi reparaţii, controlori tehnici de calitate, precum şi alte categorii de personal care lucrează efectiv la locurile de muncă şi activităţile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

Cum legiuitorul a stabilit, că de prevederile Ordinului sus-arătat, beneficiază şi alte categorii de personal care lucrează efectiv la locurile de muncă şi activităţile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, este lesne de înţeles că, reclamanta – fost tehnician dentar, la S. „SF. A.A.” Galaţi, care i-a acordat grupa a II-a de muncă, a lucrat în aceleaşi condiţii, şi la S. „E.D.” Galaţi.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâtul S.P. „E.D.” Galaţi considerând-o nelegală şi netemeinică.

În motivarea recursului declarat pârâta a susţinut că instanţa de fond în mod greşit a luat în considerare susţinerea sa că unitatea nu a fost supusă certificării prin buletine de determinare a anexelor vizate de I.T.M., pentru încadrarea în condiţii de muncă, deoarece activitatea tehnicianului dentar nu se regăseşte în Ordinul nr. 50/1990, întrucât susţinerea sa se referă la faptul că felul muncii şi condiţiile de muncă, în care îşi desfăşoară activitatea tehnicianul dentar nu se regăsesc în anexele I şi II şi nu la faptul că activitatea tehnicianului dentar ca şi profesie nu se regăseşte în texul actului normativ cum greşit a reţinut instanţa de fond.

Instanţa de fond a reţinut că la art. 34, anexa II, din Ordinul nr. 50/1990 se prevede „polizarea, şlefuirea şi lustruirea pieselor din metale feroase şi neferoase se încadrează în grupa a II-a de muncă pentru perioada lucrată după 18.03.1969”, ori articolul menţionat prevede „fasonarea, îndreptarea sau bombarea manuală cu ciocane la rece, a tablei de peste 5 mm grosime (activitate continuă)…”, deci felul muncii tehnicianului dentar nu este cel prevăzut în textul de lege a arătat recurenta-pârâtă.

De asemenea, instanţa de fond în mod greşit a reţinut că „potrivit art. 22 din anexa II la ordinul nr. 50/1990, şlefuirea şi lustruirea pieselor din materiale plastice cu perii metalice, de pâslă, fetru, ţesături textile, fâşii vegetale sau păr de animal, folosind diverse paste” se încadrează în grupa a II-a de muncă pentru perioada lucrată după 01.03.1990 pentru că poziţia 22 din ordin prevede: „activitatea din turnătoriile de fontă, oţel, sau metale neferoase”, deci felul muncii tehnicianului dentar, nu este cel prevăzut de textul de lege, iar în speţă nu este vorba de activitatea desfăşurată între anii 1973 – 1988, a mai arătat recurenta-pârâtă.

Instanţa de fond, a mai arătat recurenta-pârâtă nu a ţinut cont de adresa nr. 43/G/2026/25.10.1999 a M.M., în care este precizat clar că „activitatea desfăşurată de tehnicienii dentari se încadrează în grupa a III – a de muncă deoarece o astfel de activitate nu este prevăzută în reglementările legale referitoare la acordarea grupelor I sau II de muncă.

În mod eronat s-a reţinut de instanţa de fond şi faptul că „reclamanta a lucrat în aceleaşi condiţii şi la S. „E.D.” Galaţi” întrucât condiţiile de muncă nu pot fi aceleaşi.

A solicitat admiterea recursului, modificarea hotărârii instanţei de fond în sensul respingerii ca nefondate a acţiunii civile.

Recurenta-pârâtă nu şi-a motivat în drept recursul declarat.

Intimata-reclamantă nu a depus întâmpinare.

Prin decizia civilă nr. 643/R/09 Octombrie 2008 a Curţii de Apel Galaţi a fost admis recursul declarat de pârâtul S.P. „E.D.” Galaţi, împotriva sentinţei civile nr. 641 din 15.05.2008 pronunţată de Tribunalul Galaţi.

A fost modificată în tot sentinţa civilă nr. 641/15.05.2008 a Tribunalului Galaţi şi, în rejudecare:

A fost respinsă ca nefondată acţiunea formulată de reclamanta M.R.

Au fost avute în vedere următoarele considerente:

Intimata – reclamantă a solicitat să se constate că perioada lucrată între 06.08.1979 – 01.05.1988 la S.P. „E.D.” Galaţi, în funcţia de tehnician dentar se încadrează în grupa a II-a de muncă.

Potrivit art. 20 din Decretul Lege nr. 68/1990 locurile de muncă şi activităţile care se încadrau în grupele I şi II de muncă pentru perioada 1969 – 1990 vor fi stabilite de M.M. şi M.S. la propunerea miniştrilor.

Ori în baza art. 2 din Decretul Lege nr. 68/1990 s-a emis Ordinul nr. 50/1990 privind locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II în vederea pensionării.

Punctul 34 din anexa nr. II la Ordinul nr. 50/1990 nici în forma iniţială şi nici după republicarea ordinului nr. 1994 nu prevedea că activitatea desfăşurată de tehnicianul dentar se încadrează în această grupă de muncă.

În forma iniţială pct. 34 din ordin prevedea că se încadrează în grupa II-a de muncă „fasonarea, îndreptarea sau bombarea manuală cu ciocane, la rece, a tablei de 5 mm grosime (activitate continuă). Curăţarea prin ciocănire în interior a cazanelor de abur şi a cazanelor de locomotivă cu abur. Confecţionarea prin batere la rece, la maşini automate a următoarelor produse: cuie, agrafe, caiele ştifturi, etc.”.

În forma modificată art. 34 din ordin încadra în grupa II următoarele activităţi: „confecţionarea cojilor de bachelită şi a modelelor uşor fuzibile; curăţarea cu polizorul a pieselor turnate, în ateliere separate, amplasate în afara halei curăţătoriei, sablaj umed, polizarea, şlefuirea şi lustruirea pieselor din materiale feroase şi neferoase”.

De altfel, potrivit art. 15 alin. 2 din Ordinul nr. 50/1990 în aplicarea acestuia unităţile aveau obligaţia să precizeze pe baza documentelor existente în unitate, situaţia încadrării personalului în grupele I şi II de muncă începând cu 18.03.1969 şi până la apariţia ordinului.

Ori activitatea de tehnician dentar nu a fost încadrată nici în grupa I şi nici în grupa II de muncă.

Poziţia nr. 22 din anexa nr. 2 la Ordinul nr. 50/1990 reţinută de instanţa de fond nu prevede activităţile reţinute de instanţa de fond ca fiind desfăşurate de un tehnician dentar şi care s-ar încadra în grupa a II-a de muncă.

Această poziţie 22 este deci în anexa 2 la Ordinul nr. 125/5.05.1990 cu privire la precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării pentru perioada lucrată după 1 martie 1990, situaţie care nu este aplicabilă intimatei reclamante în cauza de faţă.

Faptul că anterior anului 1990 pentru activităţile desfăşurate în alte condiţii de muncă în alte unităţi s-ar fi acordat grupa de muncă a II-a nu are nici o legătură cu perioada anterioară.

De altfel instanţa de fond având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 50/1990 a reţinut corect că acesta se aplică, personalului în activitate pentru activităţile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

Ori pentru perioada 1973 – 1988 activitatea desfăşurată de reclamantă, aşa cum am arătat mai sus, nu a fost cuprinsă în grupa a II-a de muncă, M.M. prin adresa nr. 436/2926/25.10.1999 precizând că se încadrează în grupa a III-a de muncă activitatea tehnicienilor dentari.

Stabilirea activităţilor şi locurilor de muncă care se încadrează în grupa I sau II se face potrivit dispoziţiilor legale în materie Ordinul nr. 50/1990, nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupele stabilite prin acte normative este atributul conducerii unităţii şi sindicatului.

Ori din moment ce legiuitorul nu a prevăzut ca această activitate se încadrează într-o grupă de muncă I sau II în mod nelegal i s-a stabilit reclamantei că a lucrat în perioada 1973 – 1988 în grupa a II-a de muncă.

Sub acest aspect hotărârea instanţei de fond este nelegală şi netemeinică.

Etichete: